Veri Madenciliği (Data Mining): Pdf Dokümanlarının Keşifsel Veri Analizine Yönelik Bir Vaka Çalışması

Teknolojiyle çok daha iç içe yaşadığımız günümüzde veri ve bu verinin geçerliliği ve güvenirliği  konusu çok daha fazla önem kazanmıştır. Ancak bu verilerin büyük bir çoğunluğunun işlenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır.

Nispeten diğer formatlardaki verilere göre pdf formatındaki veriler daha güvenilir ve geçerli sonuçlar ortaya koymaktadır. Çünkü bu formattaki dokümanlar genellikle kurum, kuruluş, araştırmacılar ve bilim insanlarınca ortaya konulmaktadır.

Paylaşılan dokümanlarının formatlarının büyük bir çoğunluğunun pdf formatlı dokümanlar olması bu alanda vaka çalışması niteliğinde örnek bir uygulama yapmamda itici bir etken olmuştur. Bu amaçla,  pdf dokümanlarının keşifsel veri analizi (exploratory data analysis) özelinde özgün bir vaka çalışması yapılacaktır. Bu itibarla, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)‘nun sitesindeki  “Eğitimde Kaliteyi Tanımlamak” ingilizce karşılığı “Defining Quality in Education” adlı 44 sayfalık pdf formatındaki makalenin 05/08/2018 tarihinde keşifsel veri analizi yapılmıştır. Pdf dokümanının yer aldığı web adresi  “https://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF” dir.

Anılan makalenin keşifsel analizi yapılırken, ilk olarak kelime bulutu oluşturulacak, ardından hiyerarşik küme analizine geçilecektir.

Kelime bulutu kod bloğu (code block of word cloud)

#Yüklenecek paketler
library("tm")
library("SnowballC")
library("wordcloud")
library("RColorBrewer")
library("rvest")
Data <- readPDF(control=list(text="-layout"))(elem=list(uri="https://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF"), language="en")
text_raw <- Data$content
text_raw <- text_raw[-c(1:5)]
text_raw <- text_raw[-c(2:17)]
text_raw <- text_raw[-11]
text_raw <- text_raw[1:211]
text_corpus <- Corpus(VectorSource(text_raw))
corpus_clean <- tm_map(text_corpus, stripWhitespace)
corpus_clean <- tm_map(corpus_clean, removeNumbers)
corpus_clean <- tm_map(corpus_clean, content_transformer(tolower))
print(stopwords("en"))
corpus_clean <- tm_map(corpus_clean, removeWords, stopwords("english"))
ad_stopwords <- c("are","will", "has", "is")
m<-corpus_clean <- tm_map(corpus_clean, removeWords, ad_stopwords)
n<- tm_map(m, removePunctuation)
f <- TermDocumentMatrix(n)
k <- as.matrix(f)
l <- sort(rowSums(k),decreasing=TRUE)
t <- data.frame(word = names(l),freq=l)
set.seed(1234)
wordcloud(words = t$word, freq = t$freq, min.freq = 4,
          max.words=200, random.order=FALSE, rot.per=0.35, 
          colors=brewer.pal(8, "Dark2"))

Yukarıdaki kod bloğunun run edilmesiyle elde edilen kelime bulutu aşağıdaki gibidir.

unicef-1

Kelime bulutu elde edildikten sonra sıklıkların tamamını excel (xlsx) formatında elde etmek için kullanılan kod bloğu aşağıdaki gibidir.

library(xlsx)
write.xlsx(x = t, file = "kelimesikliktablosu.excelfile.xlsx",
sheetName = "siklik", row.names = FALSE)

Yukarıdaki  kod bloğu run edildikten sonra ortaya çıkan en sık 50 kelime frekanslarıyla birlikte aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 Kelime Frekans Tablosu

Kelimeler Frekanslar
teachers 97
schools 74
education 67
students 61
school 56
learning 52
parents 51
quality 50
development 36
countries 33
primary 31
children 30
achievement 26
teaching 26
international 25
local 21
paper 20
new 19
guinea 19
educational 18
student 18
questionnaires 18
tests 18
teacher 17
training 17
interviews 17
community 16
early 16
india 16
programme 15
skills 15
classroom 14
mexico 14
outcomes 13
unicef 13
carron 13
chau 13
china 13
higher 12
research 12
curriculum 12
officials 12
health 11
many 11
scores 11
studies 11
test 11
least 11
materials 11
washington 11
madhya 11

Kelime sıklık tablosundan elde edilen en sık 10 kelime ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

unicef-cjhart

Kelime sıklık tablosu oluşturulduktan sonra tablo sıklıkları gösterilen ilk 20 kelimenin şimdi de hiyerarşik küme analizi analizini yapalım. Elde edilen sonuçlar, bu yöntemde küme dendogramı (cluster dendgram) aracılığıyla sunulur. Gözlemleri ağaçın dallarına benzer bir şekilde sunmaya yarayan dendrogram kelime grupları arasındaki ilişkiyi gösterir. Burada kümeler arasındaki uzaklıkların hesaplanmasında öklidyen uzaklık yöntemi kullanılmıştır. Hiyerarşik küme analizinde kullanılan kod bloğu aşağıda sunulmuştur.

k<-head(t,20)
m <- as.matrix(k)
distMatrix <- dist(m, method="euclidean")
library(cluster) 
hc <- hclust(distMatrix, method="complete")
hc 
plot(hc, hang=-1)

Kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen dendrogram aşağıdaki gibidir.

Küme Dendrogramı

derogram-unicef

 

Yapılan bu çalışmaların, özellikle keşifsel veri analizi (exploratory data analysis) ve nitel araştırma alanına giren içerik analizi (content analysis) noktasında önemli bir katkı sunacağı inancındayım.

Faydalı olması dileğiyle…

Not: Emeğe saygı adına, yapılan çalışmanın başka bir mecrada ya da ortamda paylaşılması halinde alındığı yer adının belirtilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s