Öne çıkan

Türkiye’de Girişimler, Bilişim Teknolojileri Kullanımında Ne Durumda?

TÜİK tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, girişimlerin bilgisayar, İnternet ve diğer bilişim teknolojileri kullanımları, teknolojik yeterlilik ve entegrasyonları hakkında bilgi derlemek amacıyla; 2005 yılından itibaren uygulanmakta olup girişimlerde söz konusu teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi veren temel veri kaynağıdır. Bu araştırma ile aşağıdaki alanlarda veri derlenmektedir:

 • Bilişim teknolojileri ve bunların girişimlerde kullanımı, kullanımın önündeki engeller
 • İnternet ve diğer ağlar (İnternet kullanımı, genişbant bağlantı, web siteleri v.b.)
 • e-Ticaret
 • e-İş
 • e-Devlet uygulamaları ve bu alandaki gelişmeler
 • Girişimlerin bilişim teknolojilerine entegrasyonları ve bunun etkileri
 • Bilişim uzmanlığı, bilişim güvenliği
 • Bulut bilişim kullanımı ve kullanım amaçları
 • Büyük veri analizi
 • Üç boyutlu yazıcı kullanımı
 • Robot teknolojisi kullanımı
 • Sosyal medya kullanımı
 • Nesnelerin İnterneti kullanımı ve kullanım amaçları
 • Yapay zeka kullanımı ve kullanım amaçları

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması için veri toplama yöntemi olarak “Bilgisayar Destekli İnternet Anketi (Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI))” kullanılmaktadır. Bilgisayar Destekli İnternet Anketi, bilgisayar yardımıyla yapılan web görüşmelerini ifade eder. Anket, web üzerinden veri giriş programı arayüzü vasıtasıyla doldurulabilmektedir. Web üzerinden yapılan uygulamada, örnek birimler için kullanıcı adı ve şifreler tanımlanarak veri güvenliği sağlanmaktadır.

2021 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre öne çıkan bulgular şöyledir;

 • 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı %95,3 olmuştur. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %98,0 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,9 olduğu görülmüştür.
 • Girişimlerin %93,0’ı 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullanmıştır. Bu girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin %9,7’sinin 10 Mbit/s hız altında, %62,2’sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edilmiştir. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullananların oranı 2020 yılında %37,6 iken bu oran 2021 yılında %47,7’ye yükselmiştir.
 • Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %49,4 olmuştur. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %91,4 olup bunu %67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etmiştir.
 • Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019 yılına göre 2,7 puan artarak %12,5 olmuştur. E-satışlar; İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %14,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %27,0’dır.
 • E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında en fazla e-satış yapma oranının %29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görülmüştür. Bunu %18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, %16,9 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler takip etmiştir.
 • Web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile 2020 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin %19,5’i yurtdışına satış yapmıştır. Yurtdışına satış yapan girişimlerin web satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde; girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun %36,6 ile yurtdışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görülmüştür. Bunu, %26,4 ile yurtdışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorluklar ve %22,4 ile mevzuat bilgisi eksikliği zorlukları izlemiştir.
 • Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %10,8 olmuştur. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2021 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının %41,0 olduğu, bunu %19,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, %8,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görülmüştür.
 • En az 10 çalışanı olan girişimlerin %4,8’i 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtmiştir. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %3,7’sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %8,5’inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %23,7’sinin robot teknolojisi kullandığı görülmüştür.
 • Girişimlerin %21,1’i 2021 yılında internet aracılığıyla izlenebilen veya uzaktan kontrol edilebilen birbirine bağlı cihazlar veya sistemler (nesnelerin interneti) kullandığını belirtmiştir. Nesnelerin İnternetini kullanan girişimlerin kullanım amaçları incelendiğinde; nesnelerin İnternetinin en fazla %82,1 ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacı ile kullanıldığı görülmüştür. Bunu %36,2 ile enerji tüketimi yönetimi ve %32,9 ile lojistik yönetimi izlemiştir.
 • COVID-19 salgını nedeni ile 2020 yılında web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı %14,0 olmuştur. Bu oran, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; COVID-19 salgını nedeni ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin %13,6’sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %15,2’sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %20,5’inin e-satışa başladığı veya satış çabalarını artırdığı görülmüştür.
 • En çarpıcı bulgulardan biri de yapay zeka teknoloji alanlarındadır. Yapay zekâ teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 olmuştur. Yapay zekâ kullanan girişimlerin en fazla %45,2 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan teknolojiler kullandıkları görülmüştür. Bunu %43,9 ile veri analizi için makine öğrenmesi ya da derin öğrenme ve %39,6 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan teknolojilerin kullanımı takip etmiştir.

Öne çıkan bulgular verildikten sonra bazı bulgulara derinlemesine bakalım. Ancak anlaşılır olması adına ilk olarak bulut bilişimi tanımlayalım ve işletmeler açısından önemine değinelim. Bulut bilişim, iş süreçlerinin yanı sıra uygulamalar, bilgi işlem, depolama, ağ oluşturma, geliştirme ve dağıtım platformlarını içeren bir dizi internet tabanlı bilgi işlem kaynağı sağlama yöntemidir. Bir diğer tanımda, bulut bilişim, bir müşteriye internet üzerinden sağlanan barındırma hizmetleridir. İstediğiniz şeyi istediğiniz yerde ve zamanda almanızı sağlayan internet tabanlı sanal depolama alanı olarak bulut bilişimi tanımlarsak hatalı olmaz. Buradan bakıldığında bulut bilişim işletmeleri belirli bir lokasyon ve belirli bir zaman dilimine hapsetmeyerek esnek çalışma ve uzaktan çalışma alışkanlıklarını değiştirdiği görülmektedir. Örnek olması adına COVID-19 pandemik krizi bunu bize yoğun bir şekilde göstermiştir. Günümüzün değişen iş ve teknoloji dünyası da esasen bunu gerektirmektedir. Yani belirli bir zaman ve çalışma ortamına bağımlı olmadan müşteri beklenti ve taleplerine anlık cevap vermeniz gerekir.

Bulut bilişimin avantajları nelerdir?

Bulut bilişim, işletmelerin BT kaynakları hakkında geleneksel düşünme şeklinde büyük bir değişim yaratmıştır. Kuruluşların bulut bilişim hizmetlerine yönelmesinin yedi yaygın nedenini şöyle ele alabiliriz

Maliyet: Bulut bilişim, donanım ve yazılım satın almak ve örgüt içerisinde veri merkezi kurmak ve çalıştırmak için yapılan sermaye giderlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu maliyetler ortadan kalktığı altyapıyı yönetmek için bilgi teknolojileri uzmanlarına ihtiyaç duymasınız.

Esneklik: Bulut bilişim hizmetleri kullanıcılara zaman ve mekândan bağımsız olarak küresel ölçekte esneklik sağlamaktadır.

Performans: En büyük bulut bilişim hizmetleri, düzenli olarak en yeni nesil hızlı ve verimli bilgi işlem donanımları ile güncellendiğinden yüksek performans elde edilebilmektedir.

Hız: Bulut bilişim hizmetlerinin çoğuna self servis ve talep üzerine sunulur, bu nedenle büyük miktarda ve yüksel hacimli bilişim hizmetlerine bile dakikalar içinde, genellikle sadece birkaç tık yaparak ulaşabilirsiniz.

Verimlilik: Örgütler içindeki veri merkezleri genellikle çok sayıda “raf ve istifleme” gerektirir: donanım kurulumu, yazılım yaması ve diğer zaman alan BT yönetim işleri. Bulut bilişim, bu görevlerin çoğuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır, böylece BT ekipleri daha önemli iş hedeflerine ulaşmak için zaman harcayabilir.

Güvenilirlik: Bulut bilişim, veri yedekleme, olağanüstü durumları kurtarma ve iş sürekliliğini daha kolay ve daha ucuz hale getirir, çünkü veriler bulut sağlayıcısının ağındaki birden fazla yedek sitede yedeklenebilir.

Güvenlik: Birçok bulut sağlayıcısı, genel olarak güvenliğinizi güçlendiren ve verilerinizi, uygulamalarınızı ve altyapınızı potansiyel tehditlerden korumaya yardımcı olan çok çeşitli politikalar, teknolojiler ve kontroller sunar. Diğer taraftan bulutta barındırılan bilgilerin önem seviyesi genellikle yüksek olduğundan kötü niyetli bireyler açısından değerli olarak görülür. İnsanların bilgisayarlarında sakladığı birçok kişisel bilgi günümüzde artan bir şekilde buluta aktarılmaktadır. Bu durum beraberinde güvenlik risklerini ve açıklarını getirmektedir. Bu yüzden, bulut sağlayıcınızın aldığı güvenlik önlemlerini anlamanız kritik öneme sahiptir ve verilerinizi güvence altına almak için kişisel önlemler almanız da aynı derecede önemlidir. Bakmanız gereken ilk şey, bulut sağlayıcınızın aldığı güvenlik önlemleridir. Bunlar bulut hizmet sağlayıcıdan sağlayıcıya ve çeşitli bulut türleri arasında değişiklik gösterir. Sağlayıcıların ne tür şifreleme yöntemleri vardır? Verilerinizin saklanacağı donanımlar için ne tür koruma yöntemleri mevcuttur? Verilerimin yedeklerini alacaklar mı? Güvenlik duvarları kurulmuş mudur? Topluluk bulutunuz varsa, bilgilerinizi diğer şirketlerden ayrı tutmak için ne gibi önlemler bulunmaktadır? Soru sorabileceğiniz birçok konu var, ancak verilerinizin güvenliği konusunda büyük bir titizlik gösteren bir bulut sağlayıcısı seçmek önemlidir. Kişisel verileriniz konusunda ne kadar dikkatli olursanız olun, buluta abone olarak harici bir kaynağa kontrolün elinde tutulması bağlamında biraz taviz vereceksiniz. Siz ve verilerinizin fiziksel konumu arasındaki bu mesafe kontrolün sağlanması açısından bir bariyer oluşturur. Burada önemli olan kullanıcı ve bulut hizmet sağlayıcı arasında bir dengenin kurulmasıdır.

Ücretli bulut bilişim uygulamaları kullanan girişimlerin yıllara ve çalışan sayılarına göre oranı Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:

 • Yıllara göre trend incelendiğinde ücretli bulut bilişim uygulamalarının oranının en yüksek olduğu yıl bütün girişimlerde 2020 yılı olmuştur. 10-49 çalışanı olan girişimlerde bu oran %11,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %22,2 ve 250+ çalışanı olan girişimlerde ise 40,8 olmuştur. Ücretli bulut bilişim uygulamalarının oranında istikrarlı yükseliş trendinde olan girişim grubu ise 250+ çalışanı bulunan girişim grubudur. Diğer girişimlerde bulut bilişim uygulamalarının oranında istikrarlı bir trend gözlenmemiştir. Diğer taraftan genel olarak bulut bilişim uygulamalarının oranın en yüksek olduğu girişim grubu 250+ çalışanı olan girişimlerdir. Bu girişim grubunu sırasıyla 50-249 çalışanı olan girişimler ve 10-49 çalışanı olan girişimler takip etmiştir.
 • Bütün girişimlerde ücretli bulut bilişim uygulamalarının toplam oranına bakıldığında istikrarlı bir seyir izlemediği görülmektedir. 250+ çalışanı olan girişimlerin aksine diğer girişimlerin bu seyri bozduğu düşünülmektedir.

KOBİ, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir.

 • Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.
 • Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.
 • Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

KOBİ’ler Türkiye’deki tüm İşletmelerin %99,8’ini oluşturmaktadır. Buradan bakıldığında sadece %0,2’si büyük işletmelerdir. Türkiye’deki istihdamın %73,8’ini, Türkiye’deki işletmelerin toplam cirosunun %64,5’i, toplam ihracatın ise %56,3’ünü karşıladığı düşünüldüğünde KOBİ’ler sadece ülkemiz için değil ve diğer ülke ekonomilerinin de belkemiğidir. Bu perspektiften düşünüldüğünde ücretli bulut bilişim uygulamalarının oranı, 10-49 çalışanı olan girişim (küçük işletme)’ler ve 50-249 çalışanı olan girişim (orta büyüklükteki işletme)’lerde yapay zekayı ve dijital dönüşümü konuştuğumuz çağımız dikkate alındığında oldukça düşük ve rekabet edebilir bir durumda değildir. En azından bu oranların istikrarlı artış seyrinde olması ve 250+ çalışanı olan girişim (büyük işletme)’lere yaklaşması, büyük işletmelerin ise hızla bu süreci sürdürerek tamamlaması yani %100’e ulaşması gerekmektedir. Diğer bir konu ise girişimlerin buluta taşınmasını teşvik edecek uygulamaların artırılması ve yaptırımların uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiğidir. Şimdi bunlar yapılmıyor demiyorum elbette yapılıyor ancak daha etkin ve sürece ivme kazandıracak şekilde bu uygulamaların ele alınması ve takibinin yapılması gerekir.

Tablo 1: Bulut Bilişim Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı (%)

Robot teknolojisi kullanan girişimlerin yıllara ve çalışan sayılarına göre oranı ise Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir:

 • Yıllara göre trend incelendiğinde robot teknolojisi kullanan girişimlerin toplam oranı yıllara göre istikrarlı bir şekilde azalmıştır. Sanayinin dijitalleşmesi anlamına gelen Endüstri 4.0’ı konuştuğumuz günümüzde bu bulgu kabul edilebilir ve aynı zamanda rekabet edebilir değildir. Tersine artan bir seyir göstermesi gerekir. Benzer azalış trendi 10-49 çalışanı olan girişim (küçük işletme)’lerde de mevcuttur. 50-249 çalışanı olan girişim (orta büyüklükte işletme)’lerde ise 2020 yılındaki yükselişten sonra düşüş söz konusudur. Bu arada ister Endüstri 4.0 (Industry 4.0) ister Toplum 5.0 (Society 5.0) veya Akıllı Ulus (Smart Nation) programı olsun bu kavramlara fazla takılmayalım. Takılacağımız tek konu, bu kavramların içeriği ve işletmelere ne vaat ettiği ve bizim o süreçlere nasıl uyum sağlayacağımızdır.
 • Diğer taraftan 250+ çalışanı olan girişim (büyük işletme)’lerde robot teknolojisi kullananların oranının istikrarlı bir artış trendi ortaya koyması sevindiricidir.

Tablo 2: Büyüklük Grubuna Göre Robot Teknolojisi Kullanan Girişimlerin Oranı (%)

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-8.png

Özetle, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2021 yılı bulgularından öne çıkanları verilerek konu alanında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Teknolojide ülkemizin bağımsızlık mücadelesi olan Milli Teknoloji Hamlesi, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı‘nda yapay zeka ve robotik, kritik teknolojiler olup ülkemizin öncelikli alanlarındandır. Bulut bilişim ise aynı belgelerde dijital dönüşümün bir parçasıdır. Bu ve buna benzer kritik teknolojilere ve öncelikli sektörlere söz konusu bu belgeler içerisinde detaylı bir şekilde yer verilmesi çok önemlidir. Ancak yakından demiyorum çok yakından takip edilmesi ve her bir kritik teknoloji alanında firmaların aldığı yolun aylık olarak değerlendirilmesi ve ilerleme raporları hazırlanması gerekmektedir. Bu öneriyi tekrar tekrar yazıyorum ama olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde önemini ve işlevselliğini ayrıca vurgulamak için “Yapay Zekâ Komisyonu” ivedilikle kurulmalıdır. Firmalarımızın teknolojiyle büyümesi ve bunun sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomik büyümesi, rekabet edebilirliği ve refahı açısından son derece önemlidir.

Faydalı olması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Virüs, Kriz ve Yapay Zeka Arama Terimlerine Bağlı Olarak Google Trend Verilerinin Ülkeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi: Comparative Analysis of Google Trend Data Based on Virus, Crisis and AI Search Terms by Countries

Bilindiği üzere Google Trends ile bir ülke veya bölgede öne çıkan içerikler ortaya konulabilmektedir. Google Trends, Google Arama’da en çok yapılan arama sorgularının çeşitli bölge ve dillerdeki popülerliğini analiz eden bir Google web sitesidir. Web sitesi, zaman içindeki farklı sorguların arama hacmini karşılaştırmalı olarak ortaya koyan grafikler sunmaktadır. Google Trendler ayrıca, kullanıcılara iki veya daha fazla arama terimi ile göreli arama hacmini karşılaştırmasına olanak da tanımaktadır.

Araştırma kapsamında ilk üç çalışma yapılarak ülkelere göre karşılaştırmalı olarak ortaya konulacaktır. İlk çalışmada “virüs” aramalarının seyri, ardından ise “kriz” ve “yapay zeka” arama terimlerinin ülkelere göre ve dünyadaki seyri incelenecektir. Son kısımda ise “Suriye” arama terimleri Türkiye özelinde ele alınacaktır.

Metodoloji ve Bulgular

a) İlk Çalışma

Çalışma kapsamında 01-01-2020 ile 31-01-2021 tarihleri arasında “virüs” arama terimine bağlı olarak başta COVID-19 olmak üzere bütün virüs kaynaklı aramaların Amerika, Türkiye, Kanada, Fransa özelinde ve Dünya ölçeğinde izlediği seyrin ortaya konulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu arama verisinden yola çıkarak gelecek 1 yıl için tahmin yapılmıştır.

b) İkinci Çalışma

Çalışma kapsamında 01-01-2004 ile 27-10-2020 tarihleri arasında “kriz” arama terimine bağlı olarak başta ekonomik ve sağlık olmak üzere kriz aramalarının Amerika, Türkiye, Kanada, Fransa özelinde ve Dünya ölçeğinde izlediği seyrin ortaya konulması amaçlanmıştır.

c) Üçüncü Çalışma

Bu kısımda 01-01-2004 ile 31-01-2021 tarihleri arasında “yapay zeka” arama terimine bağlı olarak Amerika, Türkiye, Kanada, Fransa özelinde ve Dünya ölçeğinde yapay zeka arama teriminin hit sayıları üzerinden izlediği seyrin ortaya konulması amaçlanmıştır.

d) Dördüncü Çalışma

Bu bölümde 29-04-2011 ile 01-02-2021 tarihleri arasında “Suriye” arama terimine bağlı olarak Türkiye‘de Suriye arama teriminin hit sayıları üzerinden izlediği seyrin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca Suriye arama terimiyle ilişkili diğer aramalar da bu çalışma kapsamında ortaya konulmuştur.

Uygulama ve Bulgular

Çalışma kapsamında R programlama dili kullanılmıştır. Veri gtrendsR paketi ile Google Trends veri tabanından eş zamanlı olarak alınacaktır. O zaman işe koyulma zamanı 🙂 . İlk olarak yüklenecek R paketlerini verelim. Arama terimleri karşılaştırılacak ülkenin kullandığı dile göre yapılmalıdır.

Yüklenecek kütüphaneler

Yüklenecek kütüphane konusunda her zamanki gibi bonkorüm galiba 🙂 ; daha az kütüphaneyle de aynı analizleri yapabilirsiniz. Ancak daha çok esneklik ve estetik tasarım tanıdığı için olması gerekenden fazla kütüphane ile çalışıyorum.

kutuphane<-c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","ggpubr","formattable", "ggstance","pander", "gtrendsR","explore", "lubridate", "writexl", "tidytext","prophet")
yukle<-sapply(kutuphane, require, character.only = TRUE)
yukle

a) İlk Çalışma

Bu kısımda 01-01-2020 ile 31-01-2021 tarihleri arasında “virüs” arama terimine bağlı olarak Amerika, Türkiye, Kanada ve Fransa özelinde izlediği seyir ortaya konulmuştur. Aynı zamanda bu arama verisinden yola çıkarak gelecek 1 yıl için tahmin yapılmıştır.

arama = gtrends(c("virus","virus","virüs", "virus"), geo = c("US","CA","TR", "FR"), gprop = "web", time = "2020-01-01 2021-01-31")[[1]]
arama=arama %>% mutate(geo = recode(geo, 
 "US" = "ABD",
 "CA" = "Kanada",
 "TR" = "Türkiye",
 "FR" = "Fransa"))

ggplot(data = arama, aes(x = date, y = hits, group = geo)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), show.legend = FALSE) +
 geom_point(size = 0) +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Virüs Arama Terimine Göre Google Trendleri")+
 facet_wrap(~geo)+
 theme_hc()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra virüs arama terimine göre Google Trendleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre virüs arama terimi hit sayısının bütün ülkelerde Mart 2020’de zirveye ulaştığı görülmektedir. Ancak bu ülkeler içerisinde en yüksek hit sayısı ABD’de görülürken en düşük hit sayısı Türkiye’de görülmüştür. 2021 yılının ocak ayında ise bütün ülkeler en düşük hit sayısına sahip olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki arama trend verilerine bağlı olarak bir de Facebook tarafından geliştirilen prophet paketi kullanarak gelecek 1 yıla ilişkin ülkelere göre tahmin yapalım. Önceliği Türkiye’ye verelim 🙂 .

# 1 Yıllık Tahmin
TR<-filter(arama, geo=="Türkiye")

tahmin <- TR[,c("date","hits")]
colnames(tahmin) <-c("ds","y")

t1 <- prophet(tahmin)

gelecek <- make_future_dataframe(t1, periods = 365)
ongoru <- predict(t1, gelecek)
plot(t1, ongoru)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından Türkiye için gelecek 1 yıllık (2022 yılının 31 Ocağına kadar) virüs arama trendi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Görüleceği üzere virüs arama trendinin %95 güven aralığı içerisinde azalan bir trend ortaya koyduğu görülmektedir.

Türkiye tahmin verilerini aşağıda yazdığım R kod bloğu ile xlsx uzantılı Microsoft Excel çalışma kitabına yazdırdım.

turkiye=forecast[c('ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper')] 
write_xlsx(turkiye, "turkiyetahminleri.xlsx")

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra elde edilen Türkiye virüs arama 1 yıllık tahmin verilerini güven aralıklarıyla birlikte aşağıdan indirebilirsiniz.

Yukarıdaki arama trend verilerine bağlı olarak gelecek 1 yıla ilişkin ABD virüs arama tahminlerini ortaya koyalım.

ABD<-filter(arama, geo=="ABD")
tahmin <- ABD[,c("date","hits")]
colnames(tahmin) <-c("ds","y")

t1 <- prophet(tahmin)
gelecek <- make_future_dataframe(t1, periods = 365)
ongoru <- predict(t1, gelecek)
plot(t1, ongoru)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından ABD için gelecek 1 yıllık (2022 yılının 31 Ocağına kadar) virüs arama trendi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Görüleceği üzere virüs arama trendinin %95 güven aralığı içerisinde azalan bir trend ortaya koyduğu görülmektedir. Ancak bu azalma trendi Türkiye’den daha hızlı ve keskindir. Bunu sol tarafta yer alan y (tahmin) değerlerinden rahatlıkla görüyoruz.

Yukarıdaki arama trend verilerine bağlı olarak şimdi de gelecek 1 yıla ilişkin Fransa virüs arama tahminlerini ortaya koyalım.

fr<-filter(arama, geo=="Fransa")
tahmin <- fr[,c("date","hits")]
colnames(tahmin) <-c("ds","y")

t1 <- prophet(tahmin)
gelecek <- make_future_dataframe(t1, periods = 365)
ongoru <- predict(t1, gelecek)
plot(t1, ongoru)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından Fransa için gelecek 1 yıllık (2022 yılının 31 Ocağına kadar) virüs arama trendi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Görüleceği üzere virüs arama trendinin %95 güven aralığı içerisinde diğer ülkelerdekine benzer olarak azalan bir trend ortaya koyduğu görülmektedir. Ancak bu azalma trendi Türkiye’den ve ABD’den daha düşüktür. Bunu sol tarafta yer alan y (tahmin) değerlerinden rahatlıkla görüyoruz.

Yukarıdaki arama trend verilerine bağlı olarak son olarak gelecek 1 yıla ilişkin Kanada virüs arama tahminlerini ortaya koyalım.

kn<-filter(arama, geo=="Kanada")
tahmin <- kn[,c("date","hits")]
colnames(tahmin) <-c("ds","y")

t1 <- prophet(tahmin)
gelecek <- make_future_dataframe(t1, periods = 365)
ongoru <- predict(t1, gelecek)
plot(t1, ongoru)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından Kanada için gelecek 1 yıllık (2022 yılının 31 Ocağına kadar) virüs arama trendi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Görüleceği üzere virüs arama trendinin %95 güven aralığı içerisinde diğer ülkelerdekine benzer olarak azalan bir trend ortaya koyduğu görülmektedir. Ancak bu azalma trendi Türkiye ve Fransa’dan daha yüksek iken ABD ile benzerdir. Bunu sol tarafta yer alan y (tahmin) değerlerinden rahatlıkla görüyoruz.

Virüs” arama terimine bağlı olarak Dünyadaki google trendlerine de elimiz değmişken aşağıda yazdığım R kod bloğu ile bakalım 🙂 .

virus = gtrends(c("virus","virus","virüs", "virus"), gprop = "web", time = "2020-01-01 2021-01-31")[[1]]

virus= virus %>% mutate(hits=as.numeric(hits))

ggplot(data = virus, aes(x = date, y = hits)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), show.legend = FALSE) +
 geom_point() +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Virüs Terimine Göre Dünyada Google Trendleri")+
 theme_economist_white()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Dünyadaki “virüs” arama google trendleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

b) İkinci Çalışma

Bu bölümde 01-01-2004 ile 27-10-2020 tarihleri arasında “kriz” arama terimine bağlı olarak başta ekonomik ve sağlık olmak üzere kriz aramalarının Amerika, Türkiye, Kanada ve Fransa özelinde izlediği seyir aşağıda yazılan kod bloğu ile ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular ülkelere ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

kriz = gtrends(c("crisis","crisis","kriz", "crise"), geo = c("US","CA","TR", "FR"), gprop = "web", time = "2004-01-01 2020-10-27")[[1]]

kriz=kriz %>% mutate(geo = recode(geo, 
 "US" = "ABD",
 "CA" = "Kanada",
 "TR" = "Türkiye",
 "FR" = "Fransa"))

ggplot(data = kriz, aes(x = date, y = hits, group = geo)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), , show.legend = FALSE) +
 geom_point(size = 0) +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Kriz Arama Terimine Göre Google Trendleri")+
 facet_grid(~geo)+
 theme_hc()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde “kriz” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulgular ülkelere ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kriz terimi arama sayısının en yüksek olduğu ülke Fransa olup, en yüksek olduğu tarih ise 01.10.2008 tarihidir. Bu tarihte Fransa’da kriz arama terimindeki hit sayısı 100’dür. Genel olarak bakıldığında karşılaştırılan ülkeler içerisinde Fransa’da kriz arama terimine bağlı olarak ortaya çıkan hit sayıları ve bu hit sayılarının seyri diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Türkiye özelinde bakıldığında ise kriz arama terimine bağlı olarak ortaya çıkan hit sayıları açısından en düşük ülkedir. Ancak Türkiye kendi içerisinde değerlendirildiğinde kriz arama teriminin sayısının en yüksek olduğu ilk 3 tarih hit sayısına göre şöyledir: 03.01.2004 (Hit sayısı: 24), 11.01.2008 (Hit sayısı: 23) ve 05.01.2004 (Hit sayısı: 22).

Türkiye için en yüksek ilk 10 kriz hit sayısının olduğu tarihler ise aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

kriz %>% filter(geo=="Türkiye") %>% select(date, hits) %>% arrange(desc(hits)) %>% head(10) %>% formattable()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Türkiye için elde edilen en yüksek ilk 10 kriz hit sayısı tarihlere göre aşağıda verilmiştir.

Fransa için en yüksek ilk 10 kriz hit sayısının olduğu tarihler ise aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

kriz %>% filter(geo=="Fransa") %>% select(date, hits) %>% arrange(desc(hits)) %>% head(10) %>% formattable()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Fransa için elde edilen en yüksek ilk 10 kriz hit sayısı tarihlere göre aşağıda verilmiştir.

Son olarak ABD için en yüksek ilk 10 kriz hit sayısının olduğu tarihler ise aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

kriz %>% filter(geo=="ABD") %>% select(date, hits) %>% arrange(desc(hits)) %>% head(10) %>% formattable()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra ABD için elde edilen en yüksek ilk 10 kriz hit sayısı tarihlere göre aşağıda verilmiştir.

“Kriz” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulguların veri seti aşağıda yazılan R kod bloğu ile ülkelere ve tarihlere göre karşılaştırmalı olarak xlsx uzantılı Microsoft Excel çalışma kitabına yazdırdım.

write_xlsx(kriz, "ulkeverileri.xlsx")

Buradan bu veri setini indirebilirsiniz.

Kriz” arama terimine bağlı olarak Dünyadaki google trendlerine de elimiz değmişken aşağıda yazdığım R kod bloğu ile bakalım :).

crisis = gtrends(c("crisis","crisis","kriz", "crise"), gprop = "web", time = "2004-01-01 2020-10-27")[[1]]

crisis= crisis %>% mutate(hits=as.numeric(hits))

ggplot(data = crisis, aes(x = date, y = hits)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), show.legend = FALSE) +
 geom_point() +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Kriz Terimine Göre Dünyada Google Trendleri")+
 theme_economist_white()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Dünyadaki “kriz” arama google trendleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Dünyada en yüksek ilk 10 “kriz” arama terimi hit sayısının olduğu tarihler aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

crisis %>% mutate(hits=as.numeric(hits)) %>% select(date, hits) %>% arrange(desc(hits)) %>% head(10) %>% formattable()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Dünyada en yüksek ilk “kriz” arama terimi hit sayısı tarihlere göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zaten ortaya konulan bu bulgular hepimizin bildiği üzere 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 2008 Dünya ekonomik krizini doğrular niteliktedir.

“Kriz” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulguların veri seti aşağıda yazılan R kod bloğu ile tarihlere göre karşılaştırmalı olarak xlsx uzantılı Microsoft Excel çalışma kitabına yazdırdım.

veri=crisis %>% mutate(hits=as.numeric(hits))
write_xlsx(veri, "krizdunya.xlsx")

Buradan bu Dünya kriz veri setini indirebilirsiniz.

c) Üçüncü Çalışma

Bu bölümde 01-01-2004 ile 31-01-2021 tarihleri arasında “yapay zeka” arama terimine bağlı olarak Amerika, Türkiye, Kanada ve Fransa özelinde izlediği seyir aşağıda yazılan kod bloğu ile ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular ülkelere ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Elde edilen bulgular ülkelere ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

ai = gtrends(c("artificial intelligence","artificial intelligence","yapay zeka", "intelligence artificielle"), geo = c("US","CA","TR", "FR"), gprop = "web", time = "2004-01-01 2020-01-31")[[1]]

ai=ai %>% mutate(geo = recode(geo, 
 "US" = "ABD",
 "CA" = "Kanada",
 "TR" = "Türkiye",
 "FR" = "Fransa"))

ggplot(data = ai, aes(x = date, y = hits, group = geo)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), , show.legend = FALSE) +
 geom_point(size = 0) +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Yapay Zeka Arama Terimine Göre Google Trendleri")+
 facet_grid(~geo)+
 theme_hc()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde “yapay zeka” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulgular ülkelere ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir. Elde edilen bulgular yapay zeka arama trendlerinin dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Yapay zeka terimi arama sayısının en yüksek olduğu ülke Türkiye olup, en yüksek olduğu tarih ise 01.11. 2004 tarihidir. Bu tarihte Türkiye’de yapay zeka arama terimindeki hit sayısı 100’dür. Genel olarak bakıldığında karşılaştırılan ülkeler içerisinde Türkiye’de yapay zeka arama terimine bağlı olarak ortaya çıkan hit sayıları ve bu hit sayılarının seyri diğer ülkelere göre daha yüksek ve bu konunun daha popüler olduğu söylenebilir. Türkiye kendi içerisinde değerlendirildiğinde yapay zeka arama teriminin sayısının en yüksek olduğu ilk 3 tarih hit sayısına göre şöyledir: 01.11. 2004 (Hit sayısı: 100), 01.10.2004 (Hit sayısı: 98) ve 01.02.2004 (Hit sayısı: 95).

Türkiye için en yüksek ilk 10 yapay zeka hit sayısının olduğu tarihler aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

ai %>% filter(geo=="Türkiye") %>% select(date, hits) %>% arrange(desc(hits)) %>% head(10) %>% formattable()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Türkiye için elde edilen en yüksek ilk 10 yapay zeka hit sayısı tarihlere göre aşağıda verilmiştir.

“Yapay zeka” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulguların veri seti aşağıda yazılan R kod bloğu ile ülkelere ve tarihlere göre karşılaştırmalı olarak xlsx uzantılı Microsoft Excel çalışma kitabına yazdırdım.

write_xlsx(ai, "ulkeverileriai.xlsx")

Buradan bu veri setini indirebilirsiniz.

Yapay Zeka” arama terimine bağlı olarak Dünyadaki google trendlerine de elimiz değmişken aşağıda yazdığım R kod bloğu ile bakalım 🙂 .

ai = gtrends(c("artificial intelligence","artificial intelligence","yapay zeka", "intelligence artificielle"), gprop = "web", time = "2004-01-01 2020-01-31")[[1]]
ai= ai %>% mutate(hits=as.numeric(hits))

ggplot(data = ai, aes(x = date, y = hits)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), show.legend = FALSE) +
 geom_point() +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Yapay Zeka Terimine Göre Dünyada Google Trendleri")+
 theme_economist_white()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Dünyadaki “yapay zeka” arama google trendleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

d) Dördüncü Çalışma

Bu bölümde 29-04-2011 ile 01-02-2021 tarihleri arasında “Suriye” arama terimine bağlı olarak Türkiye‘de Suriye arama teriminin hit sayıları üzerinden izlediği seyrin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca Suriye arama terimiyle ilişkili diğer aramalar da bu çalışma kapsamında ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular yıllara göre karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

TUR = gtrends("suriye", geo = "TR", gprop = "web", time = "2004-01-01 2020-02-01")
top<-filter(TUR$related_topics, related_topics=="top")
top<-top[,c(3,1)] %>% as.tibble() %>% rename(word=value, freq=subject) %>% mutate(freq=as.numeric(freq))

top %>% mutate(word = fct_reorder(word, freq)) %>% slice(1:10) %>% 
 ggplot( aes(x=word, y=freq)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="#f68060", alpha=.6, width=.4) +
  coord_flip() +
  xlab("") +
  ylab("Frekans")+
  theme_economist()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde “Suriye” arama terimine bağlı olarak elde edilen bulgular ilişkili konularla birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında ilişkili top konularda da Suriye 1. sırada olduğu, bunu sırasıyla harita (map) ve savaş (war) izlediği görülmektedir. Diğer top konular ise sırasıyla şöyledir: Suriye savaşı, Irak, Rusya, Iran ve Özgür Suriye Ordusu’dur.

Suriye arama terimine bağlı olarak Türkiye’de yıllara göre arama trendlerinin sayısı aşağıda yazılan kod bloğu ile verilmiştir.

TUR = gtrends("suriye", geo = "TR", gprop = "web", time = "2011-04-29 2020-02-01")[[1]]
tur= TUR %>% mutate(hits=as.numeric(hits))
ggplot(data = tur, aes(x = date, y = hits, group = geo)) +
 geom_line(size = 1, alpha = 0.7, aes(color = geo), , show.legend = FALSE) +
 geom_point(size = 0) +
 theme(legend.title=element_blank(), axis.title.x = element_blank()) +
 ylab("Hit Sayısı") + 
 xlab("Tarih")+
 ggtitle("Türkiye'de Suriye Arama Terimine Göre Google Trendleri")+
 facet_grid(~geo)+
 theme_hc()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Suriye arama terimine göre Türkiye’de yıllara göre arama hit sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yapılan çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Büyük Veri Mi Kalın Veri Mi? : Big Data or Thick Data?

Yararlanılan Kaynak: Tarafımdan geliştirilen kelime bulutu oluşturucu (https://buluttevfik.shinyapps.io/kelimebulutuv2/) uygulaması ile yazdığım metin olduğu gibi analiz edilmiştir.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri ile bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda işlenmesi süreci anlamına gelen dijitalleşmenin küresel ölçekte Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte daha da ivme kazanmış olması üretilen verinin hacmini devasa boyutlara ulaştırmış,  çeşitliliğini ise artışmıştır. Bu durum beraberinde büyük veri, ingilizce ifadeyle big data kavramını 2000’li yılların başında literatüre kazandırmıştır. Özellikle son 10 yılda yaşamımızın hemen hemen her yönünü etkileyen dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan devasa boyuttaki bu veri daha iyi bir örgüt inşa edilmesinde, örgütün iyileştirilmesinde ve sürdürülebilir kılınmasında anahtar rol oynamaya başlamıştır. Artan dijitalleşme bununla da sınırlı kalmamış büyük verinin yanında kalın veri, ingilizce ifadeyle thick data kavramını beraberinde getirmiştir. Bu makalede büyük veri ve kalın veri bağlamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

 • Büyük veri nedir?
 • Kalın veri nedir?
 • Büyük veri ve kalın veri arasında öne çıkan farklılıklar nelerdir?
 • Örgütler için büyük veri ve kalın veri neden önemlidir?

Büyük veri nedir?

Büyük veri, ingilizce ifadeyle big data yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmasının yanında çeşitli olması, doğruluk değeri taşıması, değer ifade etmesi ve belirli bir hızda üretilmesi özelliklerinin aynı anda karşılandığı veriyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 2005 yılında O’Reilly Media şirketinden Roger Mougalas, Web 2.0 teriminin ortaya çıkmasından sadece bir yıl sonra, “Big Data” terimini ilk kez ortaya çıkmıştır.  Ancak 2005 yılından önce de büyük veri vardı ve operasyonlarda kullanılıyordu. Ancak bu kavramın adı konmamıştı.

Büyük veri kendi içerisinde uzun veri (tall data) ve şişman veri (fat data) olmak üzere iki kategoride incelenir.

 1. Uzun veri (tall data): Veri setindeki değişken sayısının az olmasına karşılık gözlem sayısının çok yüksek olması anlamına gelir. Başka bir deyişle her bir gözlemi satır, değişkenleri sütun olarak kabul edersek satır sayısının çok yüksek, buna karşın sütun sayısının düşük olması durumunu ifade eder.
 2. Şişman veri (fat data): Büyük verinin bu kategorisi ise uzun verinin tam tersidir. Daha açık ifadeyle, şişman veri veri setindeki değişken sayısının yüksek olmasına karşılık satır sayısının oldukça az olduğu kategoriyi tanımlamak için kullanılır.

Anlatılanları somutlaştırmak adına büyük veri kategorileri Şekil 1 üzerinde verilmiştir.

Şekil 1: Büyük Veri Kategorileri

Ancak büyük veriden bahsedebilmek için tek başına büyük hacimli olması yetmez. Bunun yanında diğer özelliklerin de aynı anda karşılanması gerektiği daha önce ifade edilmişti. Tam anlamıyla büyük veriden bahsedebilmek için literatürde yaygın bir şekilde kabul gören belli başlı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aynı zamanda kısaca 5V olarak anılmakta olup şöyledir:

a) Hacim (Volume): Üretilen verinin yüksek miktarlarda olması anlamına gelir. Analist firmalarından Gartner ve uluslararası veri şirketi IDC verilerine göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT) ve edge bilişim teknolojileri sayesinde evrim geçirecektir. Burada adı geçmişken edge bilişimden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Edge bilişim, kurumsal uygulamaları nesnelerin interneti (IoT) veya yerel edge sunucuları gibi veri kaynaklarına yaklaştıran dağıtık bir bilgi işlem çerçevesidir. Verilerin kaynağına olan bu yakınlık, daha hızlı iç görüler oluşturma ve iyileştirilmiş yanıt süreleri gibi gerçek iş avantajları sağlayabilmektedir. Somutlaştırmak gerekirse, firmanın yakınından ham maddeyi alarak işlemesi gibi düşünebilirsiniz. Edge bilişim, bulut bilişime göre daha etkili bir alternatif sunarak verilerin oluşturuldukları kaynağın daha yakınında işlenerek analiz edilebilmesine olanak tanımaktadır. Diğer taraftan nesnelerin interneti (IoT) ise ağ içerisinde yer alan cihaz ve makine gibi fiziksel nesnelerin insana gerek duymadan kendi aralarında veri alış-verişi yaptığı sistemlerdir. Nesnelerin internetiyle birbirine bağlanan cihaz sayısında büyük artış sağlanması ve bu cihazların artan bilgi işleme gücü,  daha önce benzeri görülmemiş veri hacimlerinin ve büyük verinin oluşmasına imkân tanımıştır. Edge bilişim de büyük veri hacimlerinin ve büyük verinin oluşması sürecine hız kazandırmıştır. Ayrıca, 5G ağlara geçişin mümkün kılınması ile birlikte bağlı mobil cihaz sayısının artacak olması veri hacimlerini üstel olarak büyütecektir. Şöyle ki, beşinci nesil kablosuz mobil telekomünikasyon hizmeti olan kısaca 5G, dördüncü nesil teknoloji olarak nitelendirilen 4G’den yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 5G ve edge bilişim uyumu, bütün sektörlerde olağanüstü fırsatların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. IDC’ye göre, 2025 yılına kadar küresel ölçekteki toplam veri hacmi 175 zettabayta ulaşacaktır. Veri depolama ölçü birimlerinden biri olan zettabaytta 1 zettabayt 10²¹ (1.000.000.000.000.000.000.000) bayt veya 1 sekstilyon bayt olarak ifade edilmektedir.

b) Çeşitlilik (Variety): Verinin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olması anlamına gelir. Büyük veride veri tipleri ve kaynakları Şekil 2’deki gibi özetlenebilir:

Şekil 2: Büyük Veri Tipleri ve Kaynakları

Kaynak: Hiba ve diğerleri, 2015

c) Hız (Velocity): Verinin belirli bir hızda üretilmesi gerekir. Gerçek zamanlı verilerin üretildiği sosyal medya platformları, hastaneler, radar sistemleri gibi alanlar buna örnek verilebilir.

d) Değer (Value): Verinin işlendikten sonra bir anlam ifade etmesi, diğer bir ifadeyle veri madenciliği teknikleri kullanılarak tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler üretilmesi ve verinin paraya dönüştürülmesidir.

e) Doğruluk (Veracity): Verinin güvenilir olmasıdır. Bundan kasıt toplanan verinin kaynağının güvenilir olması, verinin yaşam döngüsünün şeffaf bir şekilde güvence altına alınması, güvenli depolama özelliklerine sahip olmasını ve istatistiksel açıdan güvenilir olmasını gerektiği anlaşılmalıdır.

Büyük verinin taşıması gereken özellikler anlatıldıktan sonra bahsedilenleri özetlemesi adına bu özellikler Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3: Büyük Verinin Özellikleri

Kalın veri nedir?

Kalın veriye geçmeden önce “kalın” teriminin irdelenmesinin faydalı olduğuna inanıyorum. Antropolog Clifford Geertz tarafından 1973 yılında yayınlanan makalede kalın terimi ele alınmış ve popülerlik kazanmıştır. Kalın terimi bir eylemin anlamının ve motivasyonunun irdelenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Kalın veri ise büyük veri analitikleriyle ortaya konulan görselleştirme ve analizinin ardındaki anlamı ortaya çıkaran yeni bir etnografik yaklaşımdır. Antropolojinin bir dalı olan etnografi, mevcut bir sosyal durumda bireylerin ya da grupların davranışını nitel araştırma perspektifinden inceleyen sosyal araştırma disiplinidir. İnsan davranışının bilinmeyenlerini anlamak ve bir bireyin bir hizmet veya ürünle ilişkisinin zaman içinde nasıl değişeceğini tahmin etmeyi amaçlayan kalın veri yaklaşımı işletme CEO’su Tricia Wang tarafından 2013 yılında popüler hale getirilmiştir. Kalın veri yaklaşımı tüketici davranışlarını daha hassas bir şekilde alır ve tüketicinin satın alma hikâyesine derinlik kazandırır. Kalın veri, analiz edilen konuların bağlamlarının ve duygularının ortaya çıkmasına izin veren etnografik verilerin nitel yaklaşım ile ele almasıyla büyük veriden ayrılırken, büyük veri genellikle veri bilimcileri tarafından yürütülen algoritmik bir süreci gerektirir. İç görüler inşa edilmeye çalışılıyorsa bir değil birden fazla metodun bir arada kullanılması gerekir. Buradan kalitatif araştırma yöntemi olarak da görülen kalın veriyle birlikte kantitatif yaklaşım olarak değerlendirilen büyük verinin birlikte kullanılması gerektiği anlaşılmalıdır. Özellikle pazarlama alanında büyük markalar kalın veri ve büyük verinin entegrasyonu ile fark yaratmaya başlamışlardır. Buna örnek olarak video içerik sağlayıcı Netflix’in pazarlama stratejileri verilebilir. Büyük veri genellikle makine öğrenme ve derin öğrenme gibi yapay zekâ yöntemlerine bağlı olarak tahminde bulunurken kalın veri tutum veya davranışların ardında yatan gerçeklikle ilgilenir.

Büyük veri ve kalın veri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Önceki kısımda büyük veri ve kalın veri arasındaki farklılıklar kısmen verilse de bu kısımda sistematik bir şekilde bu kavram arasındaki farklılıkları Ang (2019)’a göre aşağıdaki gibi ele alabiliriz:

 1. Verinin formatı: Büyük veride veri nicel formattayken, kalın veri de format niteldir.
 2. Hacim: Gözlem sayıları büyük veride daha yüksek iken kalın veride daha düşüktür.
 3. Veri toplama yöntemleri: Dijital kayıtlar ve dijital arşivler ile internet ve sosyal medya aracılığıyla büyük veride veri toplanırken, kalın veride veri katılımcı gözlemi, odak grup görüşmeleri, açık uçlu soruları barındıran anketler, video kayıtları ve nitel karakterli verinin sosyal medya platformları aracılığıyla toplanır.
 4. Analistler: Analizler büyük veride genellikle sosyal araştırmacılar ve veri bilimcileri tarafından yapılırken kalın veride analizler antropologlar ve etnograflar tarafından yapılmaktadır.
 5. Analiz yapıldığı yer: Büyük veride analistlerin veriyi analiz etmesi mekandan bağımsız iken, diğer bir ifadeyle belirli bir mekan gereksinimi söz konusu değil iken, kalın veride analistler nitel araştırmanın doğası gereği gözlemin yapılacağı ortamda bulunma gereksinimi duyarlar. Katılımcı gözlemi, derinlemesine görüşme gibi nitel araştırma teknikleri analistin o ortamda bulunmasını gerektirir.
 6. Problem çözümündeki rol: Büyük veride daha çok tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler ortaya koymak amaçlanırken, kalın veride belirli bir konuda problemleri tanımlayarak ve nedenlerini ortaya koyarak derinlemesine içgörüler elde edilmesi amaçlanır.
 7. Güçlü yanlar: Nicel araştırmaların doğası gereği elde edilen bulguların araştırma evrenine veya popülasyonuna genellenmesi söz konusu iken, nitel araştırmaların doğası gereği kalın veride elde edilen bulguların popülasyona genellenmesi söz konusu değildir. Kalın veride amaç belirli konu ve problem alanına yönelik derinlemesine içgörüler elde etmektir.

Örgütler için büyük veri ve kalın veri neden önemlidir? En başta yapay zekâ teknolojilerinde büyük verinin önemini vurgulamak gerekir. Gelişmiş bilgisayar zekâsı da olarak da adlandırılan yapay zekâ büyük hacimli verilerden ve veri setlerinden öğrenerek daha iyi analizler yapabilmekte ve çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında düşük hacimli veri setleri yapay zekâ çıkarımları açısından fonksiyonel ve istatistiksel açıdan güvenilir görülmemektedir. Dolayısıyla yapay zekâ ve büyük veri güvenilir analiz ve istatistiksel çıkarımlar açısından vazgeçilemez muhteşem ikilidir. Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan kalın veri ise büyük veriye daha çok içgörü sağlayarak derinlemesine analize imkân tanımaktadır. O zaman şöyle söyleyebiliriz; Etnografik bir yaklaşım olan kalın veri büyük veriyi, büyük veri ise yapay zekâyı besler. Yapay zekâ için en elzem girdi veridir. Veri yoksa yapay zekânın da öğrenebileceği bir girdi olmayacağından fonksiyonel olmayacaktır. Buradan şu yorumu da çıkarabiliriz: hızla artan dijitalleşme ve Web 3.0 ile birlikte kaliteli ve güvenilir veri hacmi artıkça yapay zekâ daha iyi öğreneceğinden daha iyi tahminlerde ve çıkarımlarda bulunacaktır. Ülke politikaları da dijitalleşme sürecine ve dijital dönüşüme büyük ivme kazandırarak büyük verinin üstel olarak artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Şöyle ki, Almanya’nın 2011 yılında başlattığı 4. Sanayi Devrimi (Industry 4.0), Singapur’un 2014 yılında başlattığı Akıllı Ulus (Smart Nation) programı ve Japonya’nın 2015 yılında başlattığı Toplum 5.0 (Society 5.0) devrimi bu ülke politikalarına örnek verilebilir. Şahsen yapay zekâ ve büyük veri muhteşem ikilisine son zamanlarda öne çıkan kalın veriyi de ilave edersek muhteşem üçlüyü elde etmiş oluruz.

Başta verimlilik ve etkililik sağlayan büyük veri ve kalın verinin örgütlere sağladığı belli başlı avantajlar şöyledir (Almeida, 2017):

 • Büyük veri analitikleriyle hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verinin yapay zekâ teknolojisiyle analizine imkân tanıyarak daha doğru tahminler elde edilebilmektedir.
 • Artan dijitalleşme ve bulut bilişim sayesinde büyük veriye zaman ve mekândan bağımsız olarak ulaşılmasının yanında gerçek zamanlı analizlere olanak tanıması büyük veri kullanıcılarına ulaşılabilirlik açısından büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni iş modellerinin kurulmasına olanak tanımaktadır.
 • Veriye dayalı pazarlama anlayışına, müşteri deneyimlerinin kişiselleştirilmesine, müşteri sadakatinin ve tatmininin artırılmasına büyük katkı sunmaktadır.
 • Müşteri davranışının daha iyi anlaşılmasına ve müşteri davranışı hakkında derinlemesine içgörüler oluşturulmasına fırsat sunmuştur.
 • Yatırım getiri oranları (ROIs)’nda artış sağlamaktadır.
 • Girdi maliyetlerini azaltarak satış fiyatlarının daha etkili belirlenmesine katkı sunmaktadır.

Özetle, yapılan bu çalışmayla büyük veri ve kalın verinin tanımı, aralarında öne çıkan farklılıkların neler olduğundan bahsedilerek örgütler için neden önemli olduğu vurgulanmıştır. Anlatılanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde etnografik bir yaklaşım olan kalın verinin büyük veri için tamamlayıcı bir rol oynadığı, hem büyük verinin hem de kalın verinin yapay zekâ teknolojilerinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve olması gerektiği anlaşılmalıdır. Dolayısıyla büyük veri ve kalın verinin içerisinde olduğu bir hibrit yaklaşım benimsenmelidir. Nitekim yapay zekânın ana girdisi ve yakıtı olan büyük veri ve kalın verinin örgütlerin yatırım planlama, yatırım kararı alma, ürün veya hizmet geliştirme ve pazarlamada, yönetim sistemlerinin iyileştirilmesinde, veriye dayalı makro ve mikro politikalar geliştirilmesinde etkinlik, etkililik ve verimlilik sağlamak için hayati derecede önemli olduğu unutulmamalıdır. Başta pazarlama olmak üzere küresel trendlerin de bu yönde olduğu görülmektedir. Benzetim yaparsak elinizde son model arabanız olsa da yakıt yoksa fonksiyonel anlamda arabanın pek bir değerinin olduğu söylenemez. İşte yapay zekâ ve onun alt dalları olan makine öğrenme ve derin öğrenme için de veri o denli bir öneme sahiptir. Artık dünyanın en değerli kaynağı petrol değil veridir.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Yuen Yuen Ang (2019). Integrating Big Data and Thick Data to Transform Public Services Delivery. IBM, http://www.businessofgovernment.org/report/integrating-big-data-and-thick-data-transform-public-services-delivery. Access Date: 9/10/2020.
 • Dash, S., Shakyawar, S.K., Sharma, M. et al. Big data in healthcare: management, analysis and future prospects. J Big Data 6, 54 (2019). https://doi.org/10.1186/s40537-019-0217-0
 • What is Digitalization? http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ruanda/16158.pdf
 • Alles, Michael & Vasarhelyi, Miklos. (2014). Thick data: adding context to big data to enhance auditability. International Journal of Auditing Technology. 2. 95. 10.1504/IJAUDIT.2014.066237.
 • J. Fiaidhi and S. Mohammed, “Thick Data: A New Qualitative Analytics for Identifying Customer Insights,” in IT Professional, vol. 21, no. 3, pp. 4-13, 1 May-June 2019, doi: 10.1109/MITP.2019.2910982.
 • KARTARI, Asker. Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım. Moment Dergi, [S.l.], v. 4, n. 1, jun. 2017. ISSN 2148-970X. Erişim Adresi: <http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/236/437&gt;. Erişim Tarihi: 09 Oct. 2020 doi:10.17572/mj2017.1.207220.
 • Geertz, Clifford (1973) Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In The Interpretation of Cultures: Selected Essays. pp 3–30. New York: Basic Books.
 • Jørgensen, T. B., & Due, B. L. (2018). Big–Thick Blending: A method for mixing analytical insights from big and thick data sources. Big Data & Society.
 • Hiba, Jasim & Hadi, Hiba & Hameed Shnain, Ammar & Hadishaheed, Sarah & Haji, Azizahbt. (2015). BIG DATA AND FIVE V’S CHARACTERISTICS. 2393-2835.
 • S. Sreeja, A.K. Sangeetha “No science no humans, no new technologies no changes: “Big Data a Great Revolution”,” International Journal of Computer Science and Information Technologies, vol. 6, no. 4, 2015, pp. 3269-3274.
 • Almeida, Fernando. (2017). Benefits, Challenges and Tools of Big Data Management. Journal of Systems Integration. 8. 12-20. 10.20470/jsi.v8i4.311.
 • Naidoo, Loshini. (2012). Ethnography: An Introduction to Definition and Method. 10.5772/39248.
 • https://tevfikbulut.com/2020/08/01/bulut-bilisim-nereye-evriliyor-where-is-cloud-computing-evolving-into/
 • IDC FutureScape, Worldwide IT Industry 2019 Predictions, November 2018. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44403818.
 • Kelime bulutu oluşturucu, https://buluttevfik.shinyapps.io/kelimebulutuv2/

Prediction of Birth Rates in the USA Using LM, ANN, SVMs Methods

Introduction

The aim of this study is to predict the birth rate from the data sets of United States Department of Agriculture (Economic Research Service) and the United States’ Census Bureau using different analysis methods. The methods used in the regression problem are linear regression (LM), artificial neural network (ANN), radial, and linear support vector machines (SVMs).

SVMs are dealt with in the supervised learning class of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML). In this analysis, ANN method can be considered as DNN (Deep Neural Network) because it has ANN architecture with more than one hidden layer. In the other hand, DNN can be evaluated in the supervised learning class of AI, and in in the field of deep learning (DL).

The results indicate that when Mean Square Error (MSE) and Mean Absolute Error (MAE) error types are compared, the SVM method including the radial basis parameter predicts the birth rates better than the other methods.

Sources of data sets utilized in analysis are given below

 1. https://www.ers.usda.gov/data-products/county-level-data-sets/download-data/
 2. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-state-detail.html
 3. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/health-insurance/acs-hi.2017.htmlNA (Not Available) values are removed from data set.

Data set is consisted of 3141 observations of 11 variables. The variables selected in the analysis are listed below.

 1. Birth_Rate (Target Variable or Dependent Variable)
 2. Death_Rate
 3. Net_Migration_Rate
 4. Unemployment_Rate
 5. less_high_school
 6. high_school
 7. associate
 8. bachelor_or_higher
 9. Poverty_Percent
 10. Marriage_Rate
 11. Percent_Uninsured

The procedures and methods used in the analysis are explained step by step in the next sections.

Loading libraries

rm(list=ls())

lapply(c("xlsx","dplyr", "tibble", "tidyr", "ggplot2", "GGally","NeuralNetTools" ,"neuralnet", "formattable", "performanceEstimation", "e1071", "DMwR", "caret"), require, character.only = TRUE)

Loading data set

df <- read.xlsx('data_end_2017.xlsx', sheetName='data')

Defining variables in Tibble and data cleaning

df1<-tibble(Birth_Rate=round(df$Birth_Rate,1), Death_Rate=round(df$Death_Rate, 1),Net_Migration_Rate=round(df$Net_Migration_Rate, 1), Unemployment_Rate=df$Unemployment_Rate,less_high_school=df$V5, high_school=df$V6, associate=df$V7, bachelor_or_higher=df$V8, Poverty_Percent=df$Poverty_Percent, Marriage_Rate=round(df$Marriage_Rate, 1), Percent_Uninsured=df$Percent_Uninsured)

formattable(tibble(ID=1:11, Variables=names(df1))) #Names of variables

str(df1)#3142 observations of 11 variables

df1<-df1 %>% drop_na()#Removing NA (Not Available) values from data set

str(df1)##3141 observations of 11 variables

dim(df1)# Dimensions of data sets: 3141  11

summary(df1)

head(df1)

Names of variables

Data types of variables and number of observations after removing NA values

Classes ‘tbl_df’, ‘tbl’ and 'data.frame':	3141 obs. of 11 variables:
 $ Birth_Rate    : num 11.9 10.9 10.7 12 11.5 12.2 11.7 11.4 10.8 8.4 ...
 $ Death_Rate    : num 9.3 10.1 11.7 9.7 12.4 11.3 13.1 12.6 13.6 13.8 ...
 $ Net_Migration_Rate: num 1 22.5 -25 -3.1 6.4 -21 -5.2 -1.8 2.5 6.9 ...
 $ Unemployment_Rate : num 3.9 4.1 5.8 4.4 4 4.9 5.5 5 4.1 4.1 ...
 $ less_high_school : num 12.3 9.8 26.9 17.9 20.2 28.6 18.9 16.8 19.1 20.5 ...
 $ high_school    : num 33.6 27.8 35.5 43.9 32.3 36.6 40.4 32.2 38.4 38.2 ...
 $ associate     : num 29.1 31.7 25.5 25 34.4 21.4 24.5 33.1 29.1 28.9 ...
 $ bachelor_or_higher: num 25 30.7 12 13.2 13.1 13.4 16.1 17.9 13.3 12.5 ...
 $ Poverty_Percent  : num 13.4 10.1 33.4 20.2 12.8 34.4 21.3 17.7 18.2 17.2 ...
 $ Marriage_Rate   : num 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
 $ Percent_Uninsured : num 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ...

Descriptive statistics of variables

  Birth_Rate   Death_Rate  Net_Migration_Rate Unemployment_Rate
 Min.  : 0.00  Min.  : 1.20  Min.  :-68.3000  Min.  : 1.500  
 1st Qu.: 9.90  1st Qu.: 8.60  1st Qu.: -5.4000  1st Qu.: 3.500  
 Median :11.30  Median :10.40  Median : 0.5000  Median : 4.300  
 Mean  :11.38  Mean  :10.27  Mean  : 0.9654  Mean  : 4.598  
 3rd Qu.:12.60  3rd Qu.:12.10  3rd Qu.: 7.5000  3rd Qu.: 5.300  
 Max.  :28.80  Max.  :21.30  Max.  :150.2000  Max.  :19.600  
 less_high_school high_school   associate   bachelor_or_higher
 Min.  : 1.10  Min.  : 7.30  Min.  : 8.80  Min.  : 4.70   
 1st Qu.: 9.00  1st Qu.:30.00  1st Qu.:27.00  1st Qu.:14.70   
 Median :12.40  Median :34.80  Median :30.60  Median :19.00   
 Mean  :13.81  Mean  :34.42  Mean  :30.56  Mean  :21.21   
 3rd Qu.:17.70  3rd Qu.:39.40  3rd Qu.:34.00  3rd Qu.:25.30   
 Max.  :58.70  Max.  :54.90  Max.  :46.70  Max.  :78.10   
 Poverty_Percent Marriage_Rate  Percent_Uninsured
 Min.  : 3.00  Min.  : 5.50  Min.  : 3.00  
 1st Qu.:10.90  1st Qu.: 6.00  1st Qu.:11.00  
 Median :14.40  Median : 6.80  Median :15.00  
 Mean  :15.38  Mean  : 6.86  Mean  :18.66  
 3rd Qu.:18.40  3rd Qu.: 7.10  3rd Qu.:23.00  
 Max.  :56.70  Max.  :28.60  Max.  :48.00 

Scatter pair plots of variables: Base mode

pairs(df1[,1:4], pch = 18, cex = 1, col=as.factor(1:3), lower.panel=NULL)

pairs(df1[,c(1,5:8)], pch = 18, cex = 1, col=as.factor(1:3), lower.panel=NULL)

pairs(df1[,c(1,9:11)], pch = 18, cex = 1, col=as.factor(1:2), lower.panel=NULL)

Plot 1: Scatter pair plots of variables: Base mode

Plot 2: Scatter pair plots of variables: Base mode

Plot 3: Scatter pair plots of variables: Base mode

Scatter pair plots and correlation coefficients: Ggpairs mode

ggpairs(df1[,1:4])
ggpairs(df1[,c(1,5:8)])
ggpairs(df1[,c(1,9:11)])

Plot 1: Scatter pair plots and correlation coefficients: Ggpairs mode

Plot 2: Scatter pair plots and correlation coefficients: Ggpairs mode

Plot 3: Scatter pair plots and correlation coefficients: Ggpairs mode

Splitting data set into training and test sets

Data set is splitted into training (70%) and test (30%) sets by simple random sampling (SRS) without replacement.

set.seed(1150)
n=NROW(df1)

SRS<-sample(sample(1:n, size = round(0.7*n), replace=FALSE))
training<-df1[SRS,]
test<-df1[-SRS, ]

Building Linear Model (LM) and Predicting

lm.fit <- glm(Birth_Rate~., data=training)
summary(lm.fit)

pr.lm <- predict(lm.fit,test)

Summary of LM

Call:
glm(formula = Birth_Rate ~ ., data = training)

Deviance Residuals: 
   Min    1Q  Median    3Q    Max 
-12.6431  -1.2701  0.0494  1.2338  17.5226 

Coefficients:
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)    -1.210336 86.506626 -0.014  0.989  
Death_Rate     -0.196533  0.022653 -8.676 < 2e-16 ***
Net_Migration_Rate -0.040544  0.004030 -10.061 < 2e-16 ***
Unemployment_Rate -0.069103  0.036281 -1.905  0.057 . 
less_high_school  0.238640  0.864714  0.276  0.783  
high_school     0.090654  0.865317  0.105  0.917  
associate      0.201731  0.865124  0.233  0.816  
bachelor_or_higher 0.123188  0.865118  0.142  0.887  
Poverty_Percent   0.019001  0.012121  1.568  0.117  
Marriage_Rate   -0.012984  0.031243 -0.416  0.678  
Percent_Uninsured -0.022913  0.004762 -4.812 1.6e-06 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 5.620194)

  Null deviance: 14742 on 2198 degrees of freedom
Residual deviance: 12297 on 2188 degrees of freedom
AIC: 10050

Number of Fisher Scoring iterations: 2

Building Artificial Neural Network (ANN) Model

nn<- neuralnet(Birth_Rate ~ Death_Rate + Unemployment_Rate + Net_Migration_Rate+less_high_school+high_school+high_school+associate+bachelor_or_higher+Poverty_Percent+Marriage_Rate+Percent_Uninsured, training, hidden=c(3,2), linear.output=T, threshold=0.01) 

summary(nn)

nn$result.matrix#Generating the error of the neural network model

plot(nn)#ANN Architecture

plotnet(nn, cex_val = 1, alpha_val = 1, prune_lty = "dashed")#NN Architecture

Summary of ANN

          Length Class   Mode  
call          6 -none-   call  
response       2199 -none-   numeric 
covariate      21990 -none-   numeric 
model.list       2 -none-   list  
err.fct         1 -none-   function
act.fct         1 -none-   function
linear.output      1 -none-   logical 
data          11 data.frame list  
exclude         0 -none-   NULL  
net.result       1 -none-   list  
weights         1 -none-   list  
generalized.weights   1 -none-   list  
startweights      1 -none-   list  
result.matrix     47 -none-   numeric

Generating error of ANN model

error              7.190738e+03
reached.threshold        9.953213e-03
steps              5.492700e+04
Intercept.to.1layhid1     -1.420848e+00
Death_Rate.to.1layhid1     1.729804e+00
Unemployment_Rate.to.1layhid1  3.007492e-01
Net_Migration_Rate.to.1layhid1 -4.764154e-01
less_high_school.to.1layhid1  8.628385e-01
high_school.to.1layhid1     1.072833e+00
associate.to.1layhid1      1.401955e+00
bachelor_or_higher.to.1layhid1 -1.783482e-01
Poverty_Percent.to.1layhid1  -9.234006e-01
Marriage_Rate.to.1layhid1   -4.927336e-01
Percent_Uninsured.to.1layhid1  2.478482e+00
Intercept.to.1layhid2      2.723703e-01
Death_Rate.to.1layhid2     -1.700317e+00
Unemployment_Rate.to.1layhid2  5.703225e-01
Net_Migration_Rate.to.1layhid2 -2.078499e+00
less_high_school.to.1layhid2  -1.010006e+00
high_school.to.1layhid2     1.714122e+00
associate.to.1layhid2      4.837800e-01
bachelor_or_higher.to.1layhid2 1.039985e+00
Poverty_Percent.to.1layhid2   9.512370e-01
Marriage_Rate.to.1layhid2   -5.561333e-01
Percent_Uninsured.to.1layhid2 -3.077538e-01
Intercept.to.1layhid3     -1.322371e+00
Death_Rate.to.1layhid3     -7.556517e-01
Unemployment_Rate.to.1layhid3  4.942474e-01
Net_Migration_Rate.to.1layhid3 -3.532218e-01
less_high_school.to.1layhid3  1.597219e-01
high_school.to.1layhid3     5.478689e-01
associate.to.1layhid3      1.378378e+00
bachelor_or_higher.to.1layhid3 1.820102e-01
Poverty_Percent.to.1layhid3   1.701603e+00
Marriage_Rate.to.1layhid3   -5.974305e-02
Percent_Uninsured.to.1layhid3  8.631418e-01
Intercept.to.2layhid1     -5.147527e+00
1layhid1.to.2layhid1      -6.029849e+00
1layhid2.to.2layhid1      1.672761e+02
1layhid3.to.2layhid1      -5.579418e+00
Intercept.to.2layhid2      1.244695e+01
1layhid1.to.2layhid2      1.278534e+01
1layhid2.to.2layhid2      1.912635e+00
1layhid3.to.2layhid2      1.174542e+01
Intercept.to.Birth_Rate     4.943155e+00
2layhid1.to.Birth_Rate     3.305572e+00
2layhid2.to.Birth_Rate     3.178053e+00

ANN architecture with two hidden layers

Importance levels of variables in ANN model

In the ANN model, importance levels of variables are calculated using “olden” function because of multiple hidden layers (hidden=c(3,2)), and given below.

olden(nn)+ theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1))#Variable importance in ANNs including multiple hidden layers 

Importance levels of variables in ANN model

Predicting Birth Rate using ANN

predict_nn <- compute(nn,test[,2:11])

Building SVM (Support Vector Machine) model with Radial Basis parameter, and Prediction

model1 <- svm(Birth_Rate~ ., training, kernel="radial", cost=1, epsilon=0.1, gamma=0.1)

summary(model1)

pred1 <- predict(model1, test)

Summary of SVM with Radial Basis parameter

Call:
svm(formula = Birth_Rate ~ ., data = training, kernel = "radial", 
  cost = 1, epsilon = 0.1, gamma = 0.1)


Parameters:
  SVM-Type: eps-regression 
 SVM-Kernel: radial 
    cost: 1 
   gamma: 0.1 
  epsilon: 0.1 


Number of Support Vectors: 1902

Building SVM (Support Vector Machine) model with Linear parameter, and Prediction

model1 <- svm(Birth_Rate~ ., training, kernel="linear")

pred2 <- predict(model1, test)

summary(model1)

Summary of SVM with Linear parameter

Call:
svm(formula = Birth_Rate ~ ., data = training, kernel = "linear")


Parameters:
  SVM-Type: eps-regression 
 SVM-Kernel: linear 
    cost: 1 
   gamma: 0.1 
  epsilon: 0.1 


Number of Support Vectors: 1929

Validation Tests by Methods

1.Cross Validation for LM

r <- performanceEstimation(
 PredTask(Birth_Rate ~ .,df1),
 workflowVariants(learner = "lm",
          learner.pars = list(se = c(0, 0.25, 0.5, 1, 2))),
 EstimationTask(metrics = c("mse", "mae"),
         method = CV(nReps = 3, nFolds = 10)))
rankWorkflows(r, top = 1)

getWorkflow("lm.v1", r)# AVG MSE: 5.61858 and AVG MAE:1.673429

plot(r)

Average MSE, and average MAE for LM model

$df1.Birth_Rate
$df1.Birth_Rate$mse
 Workflow Estimate
1  lm.v1 5.613821

$df1.Birth_Rate$mae
 Workflow Estimate
1  lm.v1 1.674253

Plotting MSE and MAE values for LM model

2. Cross Validation for ANN

#Repeated k-fold Cross Validation
train_control <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3)

# Train the model
model <- train(Birth_Rate~., data=df1, trControl=train_control, method="nnet")

print(model)

Average MAE for ANN model

It is used Repeated k-fold Cross Validation (NN) as validation test in package “caret” insead of “performanceEstimation” package.

initial value 403331.122522 
final value 359465.140000 
converged
Neural Network 

3141 samples
 10 predictor

No pre-processing
Resampling: Cross-Validated (10 fold, repeated 3 times) 
Summary of sample sizes: 2827, 2827, 2826, 2827, 2828, 2827, ... 
Resampling results across tuning parameters:

 size decay RMSE   Rsquared   MAE   
 1   0e+00 10.69727     NaN 10.38151
 1   1e-04 10.69727 0.002990157 10.38151
 1   1e-01 10.69729 0.018808431 10.38152
 3   0e+00 10.69727     NaN 10.38151
 3   1e-04 10.69727 0.024056622 10.38151
 3   1e-01 10.69728 0.017597580 10.38152
 5   0e+00 10.69727     NaN 10.38151
 5   1e-04 10.69727 0.011161407 10.38151
 5   1e-01 10.69728 0.022457815 10.38151

RMSE was used to select the optimal model using the smallest value.
The final values used for the model were size = 1 and decay = 0.

3. Cross Validation for SVM (Support Vector Machine) with Radial Basis parameter

pr1 <- performanceEstimation(
 PredTask(Birth_Rate ~ .,df1),
 workflowVariants(learner="svm",
         learner.pars=list(kernel="radial",cost=1, epsilon=0.1, gamma=0.1)),
 EstimationTask(metrics = c("mse", "mae"),
         method = CV(nReps = 3, nFolds = 10)))
summary(pr1)# AVG MSE:5.0181919 and AVG MAE:1.52361665

rankWorkflows(pr1, top = 1)

getWorkflow("svm", pr1)

plot(pr1)

Average MSE, and average MAE for SVM (Support Vector Machine) with Radial Basis parameter

-> Task: df1.Birth_Rate
 *Workflow: svm 
       mse    mae
avg   5.0237890 1.52349784
std   0.7941622 0.08445783
med   4.8739686 1.51075518
iqr   0.9747409 0.10690584
min   3.5181964 1.37328251
max   6.4726952 1.71792661
invalid 0.0000000 0.00000000
$df1.Birth_Rate
$df1.Birth_Rate$mse
 Workflow Estimate
1   svm 5.023789

$df1.Birth_Rate$mae
 Workflow Estimate
1   svm 1.523498


Workflow Object:
	Workflow ID    :: svm 
	Workflow Function :: standardWF
	   Parameter values:
		 learner.pars -> kernel=radial cost=1 epsilon=0.1 gamma=0.1 
		 learner -> svm 

Plotting MSE and MAE values for SVM (Support Vector Machine) with Radial Basis parameter

4. Cross Validation for SVM (Support Vector Machine) with Linear parameter

pr1 <- performanceEstimation(
 PredTask(Birth_Rate ~ .,df1),
 workflowVariants(learner="svm",
         learner.pars=list(kernel="linear")),
 EstimationTask(metrics = c("mse", "mae"),
         method = CV(nReps = 3, nFolds = 10)))
summary(pr1)# AVG MSE:5.671183 and AVE MAE:1.6563516

rankWorkflows(pr1, top = 1)

getWorkflow("svm", pr1)

plot(pr1)

Average MSE, and average MAE for SVM (Support Vector Machine) with Linear parameter


##### PERFORMANCE ESTIMATION USING CROSS VALIDATION #####

** PREDICTIVE TASK :: df1.Birth_Rate

++ MODEL/WORKFLOW :: svm 
Task for estimating mse,mae using
 3 x 10 - Fold Cross Validation
	 Run with seed = 1234 
Iteration :******************************

== Summary of a Cross Validation Performance Estimation Experiment ==

Task for estimating mse,mae using
 3 x 10 - Fold Cross Validation
	 Run with seed = 1234 

* Predictive Tasks :: df1.Birth_Rate
* Workflows :: svm 

-> Task: df1.Birth_Rate
 *Workflow: svm 
       mse    mae
avg   5.6742841 1.65745175
std   0.8087646 0.08828428
med   5.7814504 1.66599466
iqr   1.0277489 0.12239844
min   4.1506266 1.51514278
max   7.1174248 1.81856657
invalid 0.0000000 0.00000000
$df1.Birth_Rate
$df1.Birth_Rate$mse
 Workflow Estimate
1   svm 5.674284

$df1.Birth_Rate$mae
 Workflow Estimate
1   svm 1.657452


Workflow Object:
	Workflow ID    :: svm 
	Workflow Function :: standardWF
	   Parameter values:
		 learner.pars -> kernel=linear 
		 learner -> svm 

Plotting MSE and MAE values for SVM (Support Vector Machine) with Linear parameter

The models built were validated using “performanceEstimation” and “caret” packages. As validation test,  Repetitive k-Fold cross validation test (nReps = 3) was used. The MAE and MSE results of the methods used are given in the table 1 below after being presented code block.

Method<-c("LM", "ANN", "SVM Radial", "SVM Linear")
MSE<-list(5.61858, "Not available in packages caret and performanceEstimation",5.0181919,5.671183)
MAE<-c(1.673429, 10.38152,1.52361665,1.6563516)
formattable(tibble(Method=Method, MSE=MSE, MAE=MAE))

Table 1: The MAE and MSE Results of the Methods by Validation Tests

Plotting the results of actual and predicted birth rates by methods

Visual comparison of performance of methods is conducted in terms of actual test values and predicted ones, and were shown below.

#ANN: Comparison of actual and predictive birth rates
results <- data.frame(actual = test$Birth_Rate, predictionNN = round(predict_nn$net.result,1))

#LM: Comparison of actual and predictive birth rates
results1 <- data.frame(actual = test$Birth_Rate, predictionLM = round(pr.lm,1))

#SVM with Radial Basis Parameter: Comparison of actual and predictive birth rates
results3 <- data.frame(actual = round(test$Birth_Rate,1), predictionSVMKernel = round(pred1,1))

#SVM with Linear Parameter: Comparison of actual and predictive birth rates
results4 <- data.frame(actual = round(test$Birth_Rate,1), predictionSVMLinear = round(pred2,1))

comp<-cbind(Birth_Rate=results[,1],NN=results[,2], LM=results1[, 2], SVMRadial=results3[, 2], SVMLinear=results4[, 2])

comparison<-formattable(as_tibble(comp))

plot(test$Birth_Rate,predict_nn$net.result,col='red',main='Real vs predicted NN',pch=18,cex=0.7, xlab="Birth Rate", ylab = "Prediction" )
points(test$Birth_Rate, pr.lm,col='blue',pch=18,cex=0.7) 
points(test$Birth_Rate, comparison$SVMRadial,col='brown',pch=18,cex=0.7)
points(test$Birth_Rate, comparison$SVMLinear,col='green',pch=18,cex=0.7) 
abline(0,1,lwd=2)
legend("topright",legend=c('NN','LM', 'SVMRadial','SVMLinear'),pch=18,col=c('red','blue', 'brown', 'green'))

Writing results containing actual and predicted birth rates by method into the file with “xlsx” extension

write.xlsx(comparison, file = "comparison_results.xlsx", 
      sheetName="results", append=TRUE)

The file called “comparison_results” actual and predicted birth rates by method can be downloaded from the link below.

Showing first ten findings containing actual and predicted values by method

After being presented code block, the first ten rows of actual and predicted birth rates by method used are given in Table 2.

formattable(head(comparison,10))

Table 2: The First Ten Findings Containing Actual and Predicted Birth Rates by Method

Conclusion

As can be seen from the validation test results in the Table 1 above, SVM including Radial Basis Parameter is the best method in terms of MAE and MSE values obtained. Therefore, it is recommended that SVM with Radial Basis Parameter can be used in prediction of birth rates.

Hope to be useful and raise awareness.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

References

 1. https://www.ers.usda.gov/data-products/county-level-data-sets/download-data/
 2. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-state-detail.html
 3. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/health-insurance/acs-hi.2017.html
 4. https://www.r-project.org/
 5. https://datascienceplus.com/neuralnet-train-and-test-neural-networks-using-r/
 6. http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes3.pdf
 7. http://www.cs.columbia.edu/~kathy/cs4701/documents/jason_svm_tutorial.pdf
 8. http://svms.org/tutorials/BurbidgeBuxton2001.pdf
 9. https://course.ccs.neu.edu/cs5100f11/resources/jakkula.pdf
 10. https://med.nyu.edu/chibi/sites/default/files/chibi/Final.pdf
 11. http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJARCET-VOL-1-ISSUE-10-185-189.pdf
 12. http://www.ijastnet.com/journals/Vol_7_No_2_June_2017/2.pdf
 13. https://www.demographic-research.org/volumes/vol20/25/20-25.pdf
 14. https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2013/487179/
 15. http://www.cinc.org/Proceedings/2005/pdf/0247.pdf
 16. https://scialert.net/fulltext/?doi=jai.2016.33.38
 17. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894370
 18. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A9386109119.pdf
 19. https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i9S/I11460789S19.pdf
 20. https://biomedpharmajournal.org/vol11no3/emg-signal-analysis-for-diagnosis-of-muscular-dystrophy-using-wavelet-transform-svm-and-ann/
 21. https://canvas.harvard.edu/courses/12656/files/3151019/download?verifier=62k2w6mW3Glg0caFIRHfXACHlC0iS5JzwJTfTZZr&wrap=1
 22. https://scholar.harvard.edu/files/javierzazo/files/svms.pdf

YAPAY ZEKÂ

Günümüzde yapay zekâ alanındaki gelişmeler baş döndürücü hızda artış göstermektedir. Otonom otomobillerden video oyunlarına, sağlıktan savunma sanayine yaşamın pek çok alanında önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

YAPAY

Yapay, simüle edilen gerçek olmayan bir şeydir. Örneğin yapay olarak düşünebilecek şeylerden biri yapay organdır. Çeşitli nedenlerden dolayı gerçek organın yerine ikame edilerek kullanılır. Yeterli organ donörü bulunamamasından kaynaklı olarak yapay organ, kalp, karaciğer gibi organ yetmezliği durumunda sıklıkla kullanılabilmektedir. Burada vurgulanmak istenen nokta, bir şeyin gerçeği yokken neden yapay bir şeyle ikame edilmek istenmesidir.

ZEKÂ

Zekâ, kompleks bir kavramdır. Pek çok farklı açıdan ele alınabilen zekâ, bazılarına göre mantık, anlama, farkına varma, sınıflama, tümevarım, tümdengelim, öğrenme, planlama, yaratıcılık olarak tanımlansa da bazılarına göre ise problem çözme olarak tanımlanabilmektedir. İnsana özgü zekâ, Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır. Bir diğer tanımda Gardner’a göre insan zekâsı, problem çözme kapasitesi olarak tanımlanmıştır.

YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ, insan beyninin işleyişini akıllı bilgisayar programlarıyla modelleme ve modellenen bu programların akıllı makinelere aktarma bilimi ve mühendisliğidir. Bu kavram, geliştirilmiş bilgisayar zekâsı olarak da tanımlanabilir. 1950’de ortaya konmuş bir kavramdır.

YAPAY ZEKÂ VE İNSAN ZEKÂSI ARASINDAKİ FARKLAR

İnsan zekâsı ile bugün gelinen noktadaki yapay zekâ arasında belirgin farklılıklar öne çıktığı görülmektedir. Öne çıkan bu farklılıklar Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

Yetenekler İnsan Zekâsı Yapay Zekâ
Sensörleri kullanma (Koku, dokunma, işitme, görme) Yüksek Düşük
Yaratıcı düşünme Yüksek Düşük
Deneyimlerden öğrenme Yüksek Düşük
Adapte olma Yüksek Düşük
Bilgi kaynaklarını kullanma Yüksek Düşük
Büyük çapta bilgi edinebilme Yüksek Düşük
Kompleks hesaplamaları yapabilme Düşük Yüksek
Bilgiyi transfer edebilme Düşük Yüksek
Doğru ve hızlı bir şekilde bir dizi hesaplamaları yapabilme Düşük Yüksek

YAPAY ZEKÂ DİSİPLİNLERİ

Bilgisayar bilimi, biyoloji, dil bilimi, psikoloji, matematik ve mühendislik disiplinleri üzerine inşa edilmiş yapay zekâ, içinde makine öğrenme ve derin öğrenme branşlarını da barındıran şemsiye kavram niteliğindedir.

YAPAY ZEKÂ ÖĞRENME TİPLERİ

Yapay zekâ algoritmaları genel olarak üç farklı tipte öğrenme gerçekleştirmektedir.

 • Denetimli Öğrenme (Supervised Learning) : Girdi verisinden öngörülebilen çıktı verisinin elde edildiği öğrenme tipidir. Günümüzde en yaygın kullanılan öğrenme tipidir. Yüz tanıma, ve veri analizleri alanında sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning) : Veri hakkında keşfin yapıldığı öğrenme tipidir.Denetim öğrenme algoritmalarına örnek olarak kümeleme (clustering) algoritmaları örnek verilebilir.
 • Zorlamalı Öğrenme (Reinforcement Learning): Ödüllere, cezalara ve yanlışlara dayalı olan davranış odaklı öğrenme tipidir. Kaynak yönetimi, video oyunları ve endüstriyel simülasyon alanları kullanım alanlarına örnek gösterilebilir.

YAPAY ZEKÂNIN BRANŞLARI

Makine öğrenme (machine learning), istatistiksel teknikleri kullanarak deneyimlerle makinelere kendini geliştirme özelliği kazandıran yapay zekânın bir dalıdır.  Makine öğrenmenin veri madenciliği ve analizlerinde kullanılmasıyla birlikte 1980’lerde yaygınlık kazanmaya başlayan öğrenen sistemler bütünüdür.

Yapay zekâ içinde yer alan ve makine öğrenmenin yeni bir alanı olan derin öğrenme (deep learning) ise,çok tabakalı yapay sinir ağları (multi-layer artificial neural networks) ile öğrenmeye imkan tanıyan bir tekniktir. Derin öğrenme, büyük veri (big data) kavramının ve büyük ölçekli veri setlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 2010’dan sonra gelişmeye başlayan bir alandır. Yapay sinir ağları biyolojik sinir hücresinin fizyolojisinden ilham almakta ve onu modellemektedir. Şekil 1’de bir biyolojik sinir hücresinin yapısı, Şekil 2’de ise yapay bir sinir hücresinin yapısına yer verilmiştir.

Şekil 1. Biyolojik Sinir Hücresinin Yapısı

Kaynak: IBM

Şekil 1’de matematiksel ifadeyle, dentritler Şekil 2’de girdi verisi (input data ya da sinir girdileri)’ni, hücre gövdesi (cell body) ve sinapslar (synapses) Şekil 2’de toplam fonksiyonu (summing function)’nu ve aktivasyon fonksiyonu (activation function)’nu, akson (axon) ise Şekil 2’de çıktı verisi (output data)’ni belirtmektedir.

Şekil 2. Yapay Sinir Hücresinin Yapısı

Çok katmanlı sinir ağları, görüntü tanıma, ses tanıma ve doğal dil işleme gibi problemleri gibi birçok problemi çözen bir dizi algoritmalardır. Örneğin, derin öğrenme, strateji oyunu olan Go oyunu eski dünya şampiyonu Lee Sedol’u 2016 yılının başlarında yenen DeepMind’ın iyi bilinen AlphaGo algoritmasıdır. Derin öğrenme algoritması 2017 yılı başlarında da Go oyununda dünya şampiyonu olan Ke Jie’yi de yenmiştir. Burada, “Derin” terimi teknik bir terim olup, bir sinir ağında tabakaların sayısını ifade etmektedir. Basit bir yapay ağ bir gizli katmanı (hidden layer) içerisinde barındırırken, derin bir ağ birden fazla gizli katmanı içerisinde barındırmaktadır. Şekil 3’te çok katmanlı bir sinir ağının mimarisi gösterilmiştir. Şekil 3’te soldaki resimde tek katmanlı yapay bir sinir ağına, sağda ise çok katmanlı sinir ağına yer verilmiştir.

Şekil 3. Çok Katmanlı Bir Sinir Ağının Mimarisi

Kaynak: M. Mitchell Waldrop PNAS 2019;116:4:1074-1077

Çok katmanlı ağlar, veriyi daha az katmanlı ağlara göre daha çok matematiksel işlemden geçirir. Bu yüzden, çok katmanlı ağlarda kullanılan verinin eğitilmesi (training) hem daha uzun süre hem de daha çok matematiksel işlem gerektirmektedir. Hesaplama yoğunluğu derin öğrenmenin en önemli özelliklerinden biridir. Bundan dolayı derin öğrenme modellerini eğitmek için yeni nesil işlemcilere ihtiyaç duyulmaktadır.

YAPAY ZEKÂNIN EVRİMLERİ

Yapay zekâ ilk evriminden son evrimine kadar dört evrim geçirmiştir. Son aşama olan rasyonel hareket etmek günümüzde geçerli olan evrimin son aşamasını oluşturmaktadır. Genel hatlarıyla yapay zekâ evrimi dört aşamada özetlenebilir:

1. Aşama : İnsan gibi düşünmek

2. Aşama: Rasyonel düşünmek

3. Aşama: İnsan gibi hareket etmek

4. Aşama: Rasyonel hareket etmek

YAPAY ZEKÂNIN TEMEL AMAÇLARI

Yapay zekâ inşa edilirken gerçekleştirilmesi gereken iki amaç bulunmaktadır:

 • Uzman sistemler yaratmak: Akıllı davranış sergilemek, öğrenmek, göstermek, açıklamak ve tavsiyede bulunmak.
 •  Makinelere insan zekâsını adapte etmek: İnsanlar gibi anlayan, düşünen, öğrenen ve onların gibi davranabilen sistemler yaratmak.

YAPAY ZEKÂNIN TEMEL YETENEKLERİ

Yapay zekâdan bahsedilebilmesi için, diğer bir deyişle, yapay zekâyı yapay zekâ yapan temel yetenekler vardır. Bu temel yetenekler şöyle özetlenebilir:

 • Sorgulama
 • Öğrenme
 • Problem çözme
 • Algılama
 • Dilbilimsel zekâ

Görüleceği üzere bu yetenekler birebir insan zekâsı ile benzerlik göstermektedir. Alan Turing’in 1950 yılında yayınlanan  “Bilgisayar Mekanizması ve Zekâ” (Computing machinery and intelligence) adlı makalesinde, öğrenen makinelerden bahseden Turing bir makinenin zeki olup olmadığını saptamak için kendi adıyla literatüre geçen Turing Testi geliştirmiştir. Yapay düşünme üzerinde düşünmeye devam ettiği bu süre sonunda 1950 yılında “Bilgisayar Mekanizması ve Zekâ” (Computing machinery and intelligence) adındaki makalesini yayınlayan Turing, tekrar “Yapay Zekâ”ya ve düşünmeye işaret etmiş ve popüler olarak Turing testi olarak bilinen, bir makinenin “zeki” olup olmadığını saptayacak olan bir deney prensibi ortaya atmıştır. Ancak, Turing test, tekrarlanabilir ve matematiksel analize uygun değildir.

YAPAY ZEKÂNIN ARAŞTIRMA ALANLARI

Yapay zekânın araştırma alanları ise 5 başlık altında ele alınabilir:

 • Uzman Sistemler: Bu araştırma alanına uçuş izleme ve takip sistemleri ile klinik sistemler örnek olarak verilebilir.
 • Doğal Dil İşleme: Konuşma tanıma ve anlık ses çıktısı alabilme.
 • Sinir Ağları: Yüz tanıma, karakter tanıma ve el yazısı tanıma sistemleri içeren yetenekler.
 • Bulanık Mantık: Tüketici elektronikleri ve otomobiller.
 • Robotlar: Temizleyen, boyayan, hareket eden, onay kontrolleri yapan endüstriyel robotlar.

YAPAY ZEKÂNIN GÖREVLERİ

Yapay zekâ görev tipleri resmi görevler, zorunlu görevler ve uzman görevler olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilir. Sınıflandırılmış bu görevler tipleri altındaki görevler Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Yapay Zekâ Görev Tipleri

YAPAY ZEKÂ PROGRAMLAMA DİLLERİ

Yapay zekâ geliştirmek için genel kabul görmüş programlama dilleri mevcuttur. Bu programlama dillerinden bazıları şöyledir:

 • Lisp
 • Python
 • Prolog
 • Java
 • C++
 • R

YAPAY ZEKÂ SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

Yapay zekâ sistemi bir ajan ve onun çevresinden oluşur. Ajanlar onların çevresi dahilinde hareket ederler. Bir ajan sensörleriyle çevresini algılayabilen ve effektörleriyle bu çevrede hareket eden her şeydir. Yapay zekâ ajanları kendi içerisinde 3 grupta incelenebilir:

 • İnsan Ajanı: Effektörler için eller, bacaklar ve ağız gibi diğer organlarla sensörlerin yerini alan gözler, kulaklar, burun, dil ve deri gibi duyu organları vardır.
 • Robotik Ajan: Sensörlerin yerine kızıl ötesi bulucuların ve kameraların olduğu ve effektörlerin yerine ise motorların ve aktüatörlerin olduğu bir yapıya sahiptir.
 • Yazılım Ajanı: Programlar ve eylemler olarak bit dizelerine kodlanır.

YAPAY ZEKÂ UYGULAMA ALANLARI

Yapay zekânın ilk ortaya çıkışından bugüne gelinceye kadar pek çok farklı alanda kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım alanları şöyle özetlenebilir:

 • Oyunlar: Sezgisel bilgiye dayalı olarak yapay zekâ satranç, poker gibi strateji oyunlarında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Doğal Dil İşleme Süreci (Natural Language Processing) : İnsanlar tarafından konuşulan doğal dili anlayan bilgisayarlarla etkileşime geçmek mümkündür.
 • Uzman Sistemler (Expert Systems): Sorgulayan ve önerilerde bulunabilen makineler ve yazılımlar vardır.
 • Görsel Sistemler (Vision Systems): Bu sistemler bilgisayardaki görsel girdileri anlamaya, yorumlamaya olanak tanır. Örneğin; polisler işlenen suçların izlerini bulmada ve doktorlar ise hastaya teşhis koyarken bu sistemleri kullanabilir.
 • Konuşma Tanıma Sistemleri (Speech Recognition): Bazı akıllı sistemler farklı aksanlara sahip dilleri ve arka plandaki sesleri, seslerdeki değişimleri algılayabilir.
 • El Yazısı Tanıma Sistemleri (Handwriting Recognition): El yazısı tanıma yazılımları bir kalemle ya da bilgisayarla kağıt üzerinde yazılı metni okuyabilir, yazılı metinleri daha okunabilir bir seviyeye çıkarabilir.
 • Akıllı Robotlar (Intelligent Robots): Robotlar insanlar tarafından verilen görevleri yapabilirler. Onlar ışık, ısı, sıcaklık, hareket, ses, basınç gibi gerçek dünyadan alınan fiziksel verileri belirlemek için sensörleri vardır. Akıllı bir hareket sergileyebilmeleri için etkili işlemcileri, çoklu sensörleri ve devasa hafızaları vardır. Diğer bir özelliği ise hatalardan öğrenebilmeleri ve yeni çevrelere adapte olabilmeleridir.

Günümüzün ve geleceğin teknolojisi yapay zekânın yukarıdaki uygulama alanlarının bir sonucu olarak gerçek yaşam uygulamaları arasında otonom otomobiller,  dronlar, navigasyon sistemleri, Boston Dynamics tarafından geliştirilmiş robot, chatbotlar, robot ASIMO, bilgisayar oyunları yapay zekâ uygulamalarına gösterilecek örneklerden sadece birkaçıdır. Yakın gelecekte ise yapay zekâ askeri bir robot, iyi bir avukat, besteci ve sağlık bakım çalışanı olarak öne çıkması öngörülmektedir.

Faydalı olması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Öne çıkan

Approach of Logarithmic Concept [APLOCO]: Logaritmik Konsept Yaklaşımı

Kararlarımız bizi ve geleceğimizi şekillendirir. Alınan kararlar mikro düzeyde kişi tarafından olabileceği gibi, makro ölçekte kurum, kuruluş ve hatta ülke ya da ülkeler tarafından da olabilir. Karar verme aslında yaşamın ta kendisidir. Yapılan işin ya da konunun niteliğine göre her an, her saniye karar veririz ve verdiğimiz kararları ve kararların sonuçlarını yaşarız. Dolayısıyla, verilecek kararların doğruluğu, bilimsel geçerliliği ve olası sonuçları ne kadar geçerli ve güvenilir olursa, diğer bir deyişle, optimal olursa elde edilecek fayda o kadar yüksek olur. Bu fayda, makro ölçekte gerçekleşebileceği gibi operasyonel düzeyde de gerçekleşebilir.  Ancak, karar verirken genellikle tek tip problemlerle karşılaşmayız. Bu problemler ve sorun alanları çoğu zaman birden çok faktörü ya da değişkeni, diğer bir deyişle karar kriterlerini içinde barındırır. Bu aşamada çok kriterli karar verme yöntemleri, kriterlerin değerlerini ve bizim kriterlere atfettiğimiz önem derecelerini değerlendirmeye, analiz etmeye ve bu kriterlere göre sorunlara anlık çözümler üretmeye olanak tanır. Özetle, aslında evrende insanlar ve nesneler tarafından yapılan her eylemin arkasında, daha iyi ve doğru karar verme çabası yatmaktadır ve bu çaba hiç bir zaman bitmeyecektir.

Geliştirdiğim APLOCO yönteminin makaledeki uygulama adımları takip edilerek makaledeki uygulama örneği üzerinden olabildiğince sade ve anlaşılır bir dille Microsoft Excel’in yanısıra R programlama dilinde de hazırlanmıştır. Hazırlamış olduğum excel dokumanı aşağıdaki linkten indirilebilir. Hem excelde hem de R programlama dilinde uygulaması gösterilen örneğin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki linkten makalenin indirilerek makaledeki uygulama adımlarının okunması faydalı olacaktır. Yöntemin uygulanması excelde ve R programlama dilinde de gösterildiği için yapacağınız çalışmalarda bu yöntemin kullanılması aşamasında tek yapılması gereken matrislerin genişletilmesi ya da daraltılması olacaktır. R programlama dilinde yapılmış olan uygulamanın çalışması için bilgisayarınızda R programlama dilinin yüklü olması gerekmektedir. Programlama dili yüklü değilse https://www.r-project.org/ linkinden ücretsiz olarak indirilebilir. Daha sonra install.packages("rmarkdown") ve install.packages("tidyverse") fonksiyonlarıyla paketlerin kurulumu ve yüklenmesi (library(rmarkdown) ve library(tidyverse)) tamamlandıktan sonra R’da örnek uygulamaya ilişkin aşağıda yazdığım kod blokları ile çalıştırılabilir. İlgilenenler için makaledeki çalışmanın sonuçlarını özetleyen bilimsel poster sunumu (scientific poster presentation of APLOCO) da aşağıdaki linkten indirilebilir.

APLOCO’da kullanılan kriter ağırlıklarının belirlenmesinde yapay zeka alanı içerisinde yer alan ve Derin Öğrenme (Deep Learning) yöntemlerinden biri olan Çok Katmanlı Perseptron (Multi Layer Perceptron) kullanılmıştır. Ancak geliştirilen bu çok kriterli karar verme yöntemi kriter ağırlıklıklarının belirlenmesi noktasında yapay zekaya bağımlı değildir. Kriter ağırlıkları her hangi bir yöntemle de belirlenebilir. Sonuç itibariyle, kriter ağırlıkları hangi yöntemle belirlenirse belirlensin belirlenen ağırlıklar bu yöntem içinde kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılmasının nedeni verinin normal dağılım göstermemesinden, dolayısıyla outlier’ların çıkarılmamak ve transformation yapılmamak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Aksi takdirde, veriler normal dağılıma uygun hale getirilseydi en önemli veriler dışarıda kalacaktı. Yapay zekanın veriyi dışarıda bırakmaması ve veriden öğrenebilme yeteneğinin olması kriter ağırlıklarının belirlenmesi işleminde kullanılmasının temel nedenlerinden birini oluşturmuştur.

Geliştirilen yöntem bu alanda mevcut diğer yöntemlerin bazıları ile karşılaştırılarak sonuçları da ortaya konulmuştur. Ancak zaman kısıtı ve iş yoğunluğundan dolayı yayınlanan makaleye yansıtılamamıştır. Önümüzdeki zamanlarda uygun bir zaman diliminde karşılaştırmalı sonuçların ortaya konulması düşünülmektedir.

APLOCO Kullanım Alanları : Fields of Use of APLOCO

 1. Sıralama (Ranking)
 2. Seçim (Selection)
 3. Etkinlik ve verimlilik ölçümleri (measurements  of efficiency and productivity)
 4. Performans değenlendirme (performance evaluation)
 5. Risk tahmini (risk estimation)
 6. Optimal çözüm (optimal solution)

gibi açık uçlu ve aynı zamanda statik ve dinamik bir seyir izleyen bütün karar verme problemlerinin çözümünde sektör ayrımı olmaksızın rahatlıkla uygulanabilir. Yapılan çalışmanın literatüre katkısının yanında Türkiye’de yeterince gelişim gösteremeyen yöneylem araştırma (operation research) alanına da önemli katkı sağlayacağı inancındayım.

Faydalı olması dileğiyle..

Makale (Article)Cornell University

Poster Sunumu (Poster Presentation): Bilimsel Poster Sunumu (Scientific Poster Presentation)

APLOCO Uygulama Adımları (APLOCO  Implementation Steps)

APLOCO’nun uygulanması 5 adımda tamamlanmaktadır;

 • Step 1: Building the decision matrix (DM)
 • Step 2: Calculation of starting point criteria (SPC) values
 • Step 3: Forming the logarithmic conversion (LC) matrix
 • Step 4: Determining the weights of criteria (WC) and calculating the weighted logarithmic conversion (WLC) matrix
 • Step 5: Determination of the best alternative (BA)

APLOCO uygulama adımlarının Diagram 1 üzerinde gösterimi (Demonstration of APLOCO implementation steps on Diagram 1)

Diagram 1. APLOCO Uygulama Adımları (APLOCO  Implementation Steps)

aploco uygulama_adımları

APLOCO karar vericiye 3 tabaka halinde statik ve dinamik çıktı üretme olanağı tanır. Bu tabakalar Şekil 1’te özetlenmiştir. Şekil 1’de görüleceği üzere bu çıktılar Tabaka 1’de alternatiflerin bütün kriterlerinin değerlendirmeye tabi tutulduğu genel diyebileceğimiz APLOCO skorları (değerleri) üretilir. Makalede sadece Tabaka 1’e ilişkin APLOCO sonuçları üretilmiştir. Karar verici, Tabaka 1( Alternatiflerin Kriterlere Göre Aldığı APLOCO Sonuçları)’de üretilen sonuçlara göre Tabaka 2 (Kriter Kümeleri APLOCO Sonuçları) ve Tabaka 3 (Kriter Bazlı APLOCO Sonuçları)’e ilişkin sonuçlar da üreterek daha derinlemesine analiz yapabilir.

Eğer karar verici çok sayıda ve sınıflandırılmış karar kriterleri kümesine sahipse Tabaka ‘ye 2 ilişkin APLOCO sonuçları da üretilebilir.

Tabaka 2’de karar verici karar kriterleri kümesine ait Adım 5’te belirlenmiş olan optimal çözüm değerleri toplamı belirlenir. Daha sonra karar kriterleri kümesine ait Adım 5’te belirlenmiş olan karar kriterlerinin değerleri toplamı oranlanarak kriter kümelerine ait APLOCO sonuçları (Theta Skorları) elde edilmiş olur. Diğer bir deyişle, kriter kümesinin tij değerleri toplamı kriter kümesinin βj değerleri toplamına oranlanarak kriter kümesinin/kümelerinin θ (Theta) skorları elde edilerek Tabaka 2’ye ilişkin APLOCO sonuçları elde edilmiş olur. Ancak, makalede kriter kümeleri oluşturulmadığı için Tabaka 2’ye ilişkin sonuçlara yer verilmemiştir. Tabaka 2’ye ilişkin sonuçların elde edilmesi karar vericinin araştırma dizaynına ve elde etmek istediği araştırma sonuçlarına bağlıdır. Dolayısıyla, bu tabakaya ilişkin sonuçların ortaya konulması karar vericiye bağlıdır. Diğer bir deyişle, bu tabakaya ilişkin sonuçların ortaya konulması zorunlu değildir.

Karar verici Adım 5 (Step 5)’te her bir kriterin ağırlıklandırılmış değeri (tij) ile her bir kritere ilişkin hesaplanmış optimal çözüm değeri (βj)  birbirine oranlanarak her bir alternatifin kriter bazında θ (Theta) skorları elde edilerek Tabaka 3’e ilişkin APLOCO sonuçları üretilmiş olur. Bu tabakada karar vericinin kriter bazında alternatifler arasında (yatay analiz:horizantal analysis) ve kriterler bazında alternatif içinde (vertical analysis:dikey analiz) hem yatay ve hem dikey analize tabi tutarak değerlendirmesine olanak tanınır. Diğer bir deyişle, bu tabaka, alternatiflerin kriterlere göre kendi içerisinde (dikey analiz) ve aralarında (yatay analiz değerlendirme yapılmasına imkan sağlar.

Şekil 1. APLOCO Çıktı Üretme Seviyeleri: APLOCO Output Generation Levels

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: aploco2.png

APLOCO 3 seviyede çıktı üretmekte olup, bu 3 çıktı tabakasına göre üretilen çıktı sayısı ile üretilen APLOCO skorların dayalı olduğu tabaka değişkenleri Şekil 2’de gösterilmiştir.

Burada,

L:  tabaka (Layer),

m: matristeki satır veya kriter sayısı (the number of rows or criteria in the matrix),

n: matristeki sütun veya alternatiflerin sayısı (the number of columns or alternatives in the matrix),

c: benzer özelliklere sahip kriterlerden oluşan toplam küme sayısı olmak üzere (the total number of clusters of criteria with similar characteristics)

göstermek üzere tabakalara göre üretilen çıktı sayısı

Tabaka 1 için üretilen sonuç sayısı (Number of results produced for Layer 1)

L1=n

Tabaka 2 için üretilen sonuç sayısı (Number of results produced for Layer 2)

L2=cxm

Tabaka 3 için üretilen sonuç sayısı (Number of results produced for Layer 3)

L3=mxn

kadardır.

Şekil 2. APLOCO Çıktı Üretme Seviyeleri ve APLOCO Çıktılarının Dayalı Olduğu Tabaka Değişkenleri (APLOCO Output Generation Levels and APLOCO Outputs Based on Layer Variables)

tabaka sayısı

Tabaka 1’e Göre Microsoft Excel Uygulama Örneği (Downloadable Aplication Example of APLOCO According to Layer 1 In Microsoft Excel): 

APLOCO_Layer_1

Simülasyon uygulamasında ise tekrarlı basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanarak sentetik alternatif kriter değerleri üretilmiştir. F9 tuşuna basılı tutarak yeni alternatif kriter değerleri üreterek farklılaşmaları görebilirsiniz (In the simulation application, synthetic alternative criterion values were produced by using repeated simple random sampling technique. You can see the variations by generating new alternative criteria values by holding down the F9 key.).

R Programlama Dilindeki APLOCO Uygulama Sonuçlarının Grafikleri ve Kod Blokları (R Code Blocks of Charts)

Burada, sonuçların görselleştirilmesi adına kod blokları ile Tabaka 1 seviyesinde elde edilen APLOCO sonuçları alternatiflerin θ skorlarına göre sıralı bir şekilde farklı seçenekli grafiklerle verilmiştir.

Şekil 3: Tabaka 1 seviyesinde elde edilen APLOCO Sonuçları (Seçenek 1)

Rplot02

R Kod Bloğu-1:

ggplot(ggplot) +
geom_point(aes(Theta, y = reorder(Alternatives, Theta)), size=2, col="red")+
labs(subtitle=NULL,
y="Alternatives",
x="Theta Scores",
title="APLOCO Results",
caption = "Source: APLOCO")+
xlim(min(ggplot$Theta), max(ggplot$Theta))+
scale_x_continuous(limits = c(0, 1))+
theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=18, hjust=0)) +
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=12))

Şekil 4: Tabaka 1 seviyesinde elde edilen APLOCO Sonuçları (Seçenek 2)

Rplot

R Kod Bloğu-2:

ggplot(ggplot) +
geom_point(aes(Theta, y = reorder(Alternatives, Theta)),col="red",size=6, shape="+")+
labs(subtitle=NULL,
y="Alternatives",
x="Theta Scores",
title="APLOCO Results",
caption = "Source: APLOCO")+
scale_x_continuous(limits = c(0.0, 1.0))+
theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=18, hjust=0)) +
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=12))

Şekil 4: Tabaka 1 seviyesinde elde edilen APLOCO Sonuçları (Seçenek 3)

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: rplot15.png

R Kod Bloğu-3:

ggplot(ggplot, aes(Alternatives, Theta))+
geom_point(col="red", size=3, shape="+") +
geom_text_repel(aes(label=round(Theta, 4)), size = 3)+
labs(subtitle=NULL,
y="Theta Scores",
x="Alternatives",
title="APLOCO Results",
caption = "Source: APLOCO By Tevfik Bulut")+
scale_y_continuous(limits = c(0.0, 1.0))+
theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=18, hjust=0.5)) +
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=12))

R Programlama Dilindeki Tabaka 1 İçin Kod Blokları (Code Blocks for Layer 1 In R Programming Language)

R programlama dilindeki R Mark Down üzerinde aşama aşama (step by step) hazırlanmış kod blokları aşağıda gösterilmiştir.

R Kod Blokları-4:

APLOCO Uygulama Adımları (APLOCO Aplication Steps)

#Step 1: Building the decision matrix

r1<-c(2.00, 7.00, 1.00, 9.00, 2.00, 7.00, 6.00, 4.00, 9.00)
r2<-c(0.00, 0.00, 0.00, 2.00, 1.00, 1.00, 5.00, 0.00, 0.00)
r3<-c(0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)
r4<-c(2.00, 1.00, 1.00, 1.00, 2.00, 1.00, 1.00, 3.00, 1.00)
r5<-c(0.45, 0.55, 0.64, 0.60, 0.65, 0.52, 0.58, 0.53, 0.60)
r6<-c(0.42, 0.47, 0.41, 0.62, 0.51, 0.47, 0.48, 0.62, 0.52)
r7<-c(0.35, 0.80, 0.58, 0.54, 0.54, 0.88, 0.63, 0.39, 0.66)
r8<-c(383.00, 11246.00, 216.00, 1335.00, 142.00, 22665.00, 796.00, 302.00, 1249.00)
r9<-c(14.00, 13.00, 14.00, 10.00, 15.00, 14.00, 13.00, 12.00, 13.00)
dmatrix<-matrix(c(r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9), byrow=TRUE, nrow=9, ncol=9)
dmatrix
colnames(dmatrix)<-c("A1","A2","A3","A4","A5","A6","A7","A8","A9")
dmatrix
rownames(dmatrix)<-c("C1", "C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9")
dmatrix

#Step 2: Calculation of starting point criteria (SPC) values

#Maximum starting point criteria values

r1_max<-max(dmatrix[1,])
r2_max<-max(dmatrix[2,])
r4_max<-max(dmatrix[4,])
r5_max<-max(dmatrix[5,])
r6_max<-max(dmatrix[6,])
r7_max<-max(dmatrix[7,])
r8_max<-max(dmatrix[8,])
r9_max<-max(dmatrix[9,])

#Minimum starting point criteria (SPC) values

r3_min<-min(dmatrix[3,])

r3_min

#Forming of starting point criteria (SPC) Matrix

SPC_Matrix<-matrix(c(r1_max-dmatrix[1,], r2_max-dmatrix[2,], dmatrix[3,]-r3_min, r4_max-dmatrix[4,], r5_max-dmatrix[5,], r6_max-dmatrix[6,], r7_max-dmatrix[7,], r8_max-dmatrix[8,], r9_max-dmatrix[9,]), byrow = TRUE, nrow=9, ncol=9)
SPC_Matrix
colnames(SPC_Matrix)<-c("A1","A2","A3","A4","A5","A6","A7","A8","A9")
SPC_Matrix
rownames(SPC_Matrix)<-c("C1", "C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9")
SPC_Matrix

#Step 3: Forming the logarithmic conversion (LC) matrix

LC_Matrix<-1/log(SPC_Matrix+2)
LC_Matrix

Step 4: Determining the weights of criteria and calculating the weighted logarithmic conversion (WLC) matrix

#Variables and weights of variables. In here, these variables are also decision criteria at the same time.

Weighted_Values<-data.frame(Variables=c("Mixed","Specialized","Reformed","Incentive zone","Education İndex","Income and wealth index","Security index", "Total number of parcels in production","Passing Years (average)"), Weights=c(0.013, 0.016, 0.018, 0.043, 0.048, 0.096, 0.007, 0.750, 0.009))
Weighted_Values

#WLC Matrix

#In here, w is donated as weights of decision criteria.

w<-c(0.013, 0.016, 0.018, 0.043, 0.048, 0.096, 0.007, 0.750, 0.009)
w

#In here, w values are multiplied by LC_Matrix ones.

WLC_Matrix<-matrix(c(w[1]*LC_Matrix[1,], w[2]*LC_Matrix[2,], w[3]*LC_Matrix[3,], w[4]*LC_Matrix[4,], w[5]*LC_Matrix[5,], w[6]*LC_Matrix[6,], w[7]*LC_Matrix[7,],w[8]*LC_Matrix[8,], w[9]*LC_Matrix[9,]), byrow = TRUE, nrow = 9, ncol=9)
WLC_Matrix

Step 5: Determination of the best alternative

#β is the maximum value of the criterion on each row.In here, Sum of β values of criteria are shown below;

β_sum_max<-sum(apply(WLC_Matrix, 1, max))
β_sum_max

#In here, asi indicates the sum of values of the criteria for each alternative in each column.

asi<-apply(WLC_Matrix, 2, sum)
asi

### In here, cities indicate “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Istanbul, Kocaeli, Manisa, Izmir” as alternatives.

#θ Scores are asi/β_sum_max

Scores<-data.frame(Alternatives=c("Adana","Ankara","Antalya","Bursa","Denizli","Istanbul","Kocaeli","Manisa","Izmir"), Theta_Scores=c(asi/β_sum_max), Beta_Score=rep(β_sum_max,9), Rank=rank(-Scores$Theta_Scores))
Scores

#Visiualization of the results

ggplot(Scores) +
geom_point(aes(x=Alternatives, y=Theta_Scores)) +
geom_hline(yintercept = 1.442695, size=2, col="red")+
ggtitle(label="Theta Scores", subtitle = NULL)

Tabaka 1: APLOCO Sonuçlarının Harita Üzerinde Gösterimi (On-Map Display of Results)

Tabaka 3’e Göre Microsoft Excel Uygulama Örneği (Downloadable Aplication Example of APLOCO According to Layer 3 In Microsoft Excel):

APLOCO_Layer_3

Tabaka 3’e ilişkin APLOCO sonuçlarının dikey (vertical) ve yatay (horizantal) analiz açısından değerlendirilmesini içerir grafikler R kod bloklarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

Şekil 5: APLOCO Sonuçlarının Tabaka 3 Seviyesinde Dikey Analiz Açısından Değerlendirilmesi

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: rplot17.png

R Kod Bloğu-5:

merge<-ggplot(data=level_3, aes(Criteria, y=Theta)) +
geom_point(size=1.5, col="red") + geom_smooth(method="lm") +
geom_text_repel(aes(label=round(Theta, 3)), size = 3)+
xlab("Criteria") + ylab("Theta Scores") + ggtitle("APLOCO Results at Layer 3: Vertical Analysis")
merge + facet_grid(. ~ Criteria)+facet_wrap( ~ Alternatives, ncol=3)+
theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=16, hjust=0.5))+
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=12))+
labs(subtitle=NULL,
caption = "Source: APLOCO By Tevfik Bulut")

Şekil 6: APLOCO Sonuçlarının Tabaka 3 Seviyesinde Yatay Analiz Açısından Değerlendirilmesi

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: rplot16.png

R Kod Bloğu-6:

merge<-ggplot(data=level_3, aes(Alternatives, y=Theta)) +
geom_point(size=1.5, col="red") + geom_smooth(method="lm") +
geom_text_repel(aes(label=round(Theta, 3)), size = 3)+
xlab("Alternatives") + ylab("Theta Scores") + ggtitle("APLOCO Results at Layer 3: Horizantal Analysis")
merge + facet_grid(. ~ Criteria)+facet_wrap( ~ Criteria, ncol=3)+
theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=16, hjust=0.5))+
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", color="#666666", face="bold", size=12))+
labs(subtitle=NULL,
caption = "Source: APLOCO By Tevfik Bulut")

APLOCO Yöntemini Kullanan Çalışmalar

 1. https://www.icatces.org/ICATCES2019_Program_v14.pdf, Ulaşım Tarihi: 16.05.2019
 2. http://muh.karabuk.edu.tr/bilgisayar/icatces/proceeding_book_2019.pdf, Ulaşım Tarihi: 22.05.2019
 3. Mishra, Amit Kumar, Joshi, Nisheeth, and Mathur, Iti. ‘A Fuzzy Based Integrated Model for Identification of Vital Node in Terrorist Network Using Logarithmic Concept’. 1 Jan. 2020 : 1 – 15. https://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs191899. Not: Adı geçen çalışmada geliştirdiğim Approach of Logarithmic Concept (APLOCO) yöntemi sosyal ağ analizinde diğer yöntemlerle karşılaştırmalı olarak test edilmiş, ALOCO yöntemi diğer yöntemlere göre daha yüksek performansa sahip olduğu bulunmuştur.
 4. Fındık, O., Özkaynak, E. Link prediction based on node weighting in complex networksSoft Comput (2020). https://doi.org/10.1007/s00500-020-05314-8
 5. Özkaynak, Emrah . (2020). Karmaşık Ağlarda Düğüm Ağırlıklı Bağlantı Yöntemlerinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Doktora tezi. http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1011/10372612.pdf?sequence=1 adresinden adı geçen doktora tezine ulaşılabilir.

Not: Emeğe saygı adına alınan kaynağın ve indirilen excel dokümanının başka bir mecrada ya da ortamda kullanılması halinde alındığı yer adının belirtilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Yararlanılan Kaynaklar