Dolar ve Euro Kurlarının Tahmini Üzerine Bir Vaka Çalışması: Türkiye Örneği (A Case Study on Forecast of USD and EUR Exchange Rates: Example Turkey)

Giriş

Daha önce sadece dolar alış kuruna ilişkin olarak bu site üzerinde farklı analiz yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak geleceğe yönelik tahmin (forecast) çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada ise T.C. Merkez Bankası günlük Dolar ve Euro alış kuru verileri kullanılarak tahmin yapılmıştır. Alış kuru tahminlerinde kullanılan değişkenler, 1980 yılından 19.03.2020 tarihine kadar olan gösterge niteliğindeki günlük dolar alış kuru ile 04.01.1999 tarihinden 19.03.2020 tarihine kadar olan euro alış kuru değerleridir.

Dolar kurunu etkileyen birçok farklı değişken modele dahil edilerek dolar alış kurunun tahmin edilmesi elbette her zaman mümkündür. Bu durumda dolar kuru ve diğer değişkenler arasındaki nedensellik (causality) ilişkisi ortaya konulmasından sonra  model oluşturularak dolar kuru tahmini yapılabilir. Ancak bu durumda ortaya konulan bu değişkenlerin ölçülebilir olması da gereklidir. Diğer taraftan ölçülebilir olmayan nitel bir çok faktör de kurları etkileyebilmektedir. Örneğin uluslararası ilişkiler, salgınlar veya pandemiler, iç siyasi ortam, terör, küresel ekonomik durgunluk gibi pek çok faktör de modele sokulup analiz edilmesi gereklidir. Ancak bu faktörler ölçülebilir olmadığından modele sokulması oldukça zordur ve çoğu zaman dışarda bırakılmaktadır. Dışarda bırakılan bu faktörler ölçülebilir olan nicel değişkenlerden daha da önemli de olabilir. Bu durumda sadece nicel ölçülebilir olan değişkenlerin modele sokulması eksik sonuçlar ortaya koyacaktır. Diğer bir konu, değişkenler belirlense bile bu değişkenlerin kendi içerisinde ve aralarında oluşturabileceği geçişkenlik ile çifte etki (double effect) dikkate alınması gereklidir.

Gözlem sayısı oldukça yüksek olan dolar ve euro günlük alış kuru veri setlerinin kullanılması başlı başına çok değerli çıkarımlar ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü, iç veya dış farklı sebeplerden ortaya çıkan ülkemizde döviz kuru dalgalanmaları, oynaklıkları ve şokları 40 yılı aşkın bir zaman içerisinde bir döngü olarak sürekli yaşanmıştır. Dolayısıyla, döviz kurunu etkileyen faktörler zaten mevcut olan veri setinin içerisindeki alış kur değerlerine yansımış olduğu ve döviz kurlarının ekonomide öncü göstergelerden biri olduğu düşünülmektedir. 

Bahsedilen yukarıdaki sebeplerden dolayı bu çalışmada sadece dolar ve euro alış kurlarının kendi içinde izlediği seyir dikkate alınarak tahminleme modeli oluşturulmuştur.

Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 19.03.2020 tarihinde indirilmiş gösterge niteliğindeki günlük dolar ve euro alış kuru verisi üzerinden 19.03.2020 tarihinden başlayarak 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 287 günlük bir zaman dilimi için tahmin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda sırasıyla izlenen adımlar şöyle özetlenebilir:

 1. Merkez Bankası online veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 19.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan gösterge niteliğindeki günlük dolar ve euro alış kurları verisi xlsx olarak indirilmiştir. Bu veri setinde euro alış kur değerleri 04.01.1999 tarihinden itibaren yayınlandığı görülmektedir.
 2. Önceki dolar alış kuru tahminlemelerinden farklı olarak bu çalışmada daha iyi bir model kurmak ve tam zaman serisi oluşturmak adına Merkez Bankası haftalık son işlem gününe ait alış kur değeri haftalık bir sonraki ilk işlem gününe ait dolar alış kur değerleri oluşuncaya kadar tatil günlerinin kur değerleri olarak alınmıştır. Böylece modelleme için alış kur değerlerine ait tam zaman serisi elde edilmiştir. Burada izlenen yol şöyledir: örneğin, cumartesi ve pazar günü Merkez Bankası işlem günü olmadığı için yayınlanan en son güne ait alış kuru değeri cumartesi ve pazar günlerine yazılmıştır. İşlem günü dışındaki bütün günler için bu uygulama yapılmıştır. Yapılan bu işlem ticari işlemler mantığıyla örtüşmektedir. Bu işlem için küçük bir algoritma yazılmıştır. Sadece Merkez Bankası işlem günlerine ait dolar alış kurundaki gözlem sayısı 10138 iken, euro alış kurundaki gözlem sayısı ise 5338’dir. Ancak Merkez Bankası işlem günleri dışındaki günler de dahil edildiğinde dolar kuru için gözlem sayısı 14688, euro alış kuru için gözlem sayısı ise 7746’dır.
 3. Veri seti R programına yüklendikten sonra aylık, yıllık maksimum ve minimum kur değerlerine ilişkin grafikler verilmiştir.
 4. Maksimum ve minimum alış kur değerleri esas alınarak yıllık ve aylık dalga boyları hesaplanarak grafikleri çizilmiştir. Dalga boyu, ilgili döneme ait maksimum alış kuru değerinin minimum alış kuru değerinden farkının minimum dolar alış kuru değerine bölünerek 100 ile çarpılmasını ifade etmektedir. Dalga boyu en yalın ifadeyle aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır: Dalga Boyu= ((Maksimum Kur Değeri-Minimum Kur Değeri) / Minimum Kur Değeri) X 100. Dalga boyları ekonomide döviz şoklarının ve krizlerinin boyutunu görmek açısından önem arz etmektedir.
 5. 02.01.1980 tarihinden 19.03.2020 tarihine kadar zaman serisi oluşturularak dolar alış kurunun izlediği seyir zaman serisi bağlamında ele alınmıştır. Euro alış kuru için ise bu işlem 04.01.1999 tarihinden 19.03.2020 tarihine kadar yapılmıştır.04.01.1999 tarihinden önce Merkez Bankasının yayınladığı Euro alış kur değerleri bulunmamaktadır.
 6. TBATS (Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components) metodu kullanılarak 20.03.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 287 günlük bir tahmin yapılmıştır.
 7. 20.03.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen zaman dilimine ait tahmini dolar alış kur değerleri ile 02.01.1980 tarihinden 24.04.2019 tarihine kadar olan gerçekleşmiş dolar alış kuru değerlerinin grafiği çizilerek dolar alış kurunun izlediği trend bir bütün olarak gösterilmiştir.

Keşifsel Veri Analizi

İlk olarak R’da analiz için gerekli aşağıdaki kütüphaneler yüklenmiştir.

sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","forecast","xts","zoo","lubridate","readxl","xlsx"), require, character.only = TRUE)

Analizde kullanılan Merkez Bankası Dolar Alış Kuru verisinin okunması için yazılan R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

df <- read_excel("aliskuruv1.xlsx", col_types = c("text", "numeric", "numeric"))

Veri setinin okunmasından sonra veri setinin “tibble” tablo düzenine alınması ve tarih verisinin ay ve yıla dönüştürülmesi için gerekli R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

d1 <-tibble(Tarih=dmy(df$Tarih), Yıl= year(dmy(df$Tarih)), Ay=month(df$Tarih), Dolar_Alis=as.numeric(df$Dolar_Alis), Euro_Alis=as.numeric(df$Euro_Alis))

Dolar Alış Kurunun Keşifsel Analizi

Veri setinden yıllara göre üretilen dolar alış kurunun seyrini gösteren grafiğe ilişkin R kod bloğu ise aşağıdadır.

d1 %>% ggplot(aes(Dolar_Alis, Yıl))+
    geom_line(color="red")+
    scale_y_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 4))+
    scale_x_continuous(breaks=seq(min(d1$Dolar_Alis), max(d1$Dolar_Alis),1.7))+
    ggtitle("Yıllara Göre Dolar Alış Kuru Trendi") +
    xlab("Kur (TL)") + ylab("Yıl")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=14,                    hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=10))+
    theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen yıllara göre dolar alış kuru seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Aylara göre döviz alış kurundaki maksimum ve minimum kur değerleri ile maksimum ve minimum kur farkının yüzdesel değişimi (Dalga Boyu)’ni hesaplamak için yazılan R kod bloğu aşağıdadır. Burada aynı zamanda tabloda yıl ve ayın olduğu sütunlar “Yilin_Ayi” adında birleştirilerek ayrı bir değişken olarak tanımlanmıştır.

ay<-d1 %>% group_by(Ay, Yıl)%>%summarise(Max_Dolar=max(Dolar_Alis), 
      Min_Dolar=min(Dolar_Alis), Dalga_Boyu=((max(Dolar_Alis)- 
      min(Dolar_Alis))/(min(Dolar_Alis))*100))

ay$Yilin_Ayi<-paste(ay$Yıl,"-",ay$Ay)
ay

Dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 20 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k4<-ay %>% select(Yilin_Ayi, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))
k5<-head(k4[, -1],20)

#Dolar alış kuru dalga boyu en yüksek yıllar ve ait olduğu aylar
k5 %>% ggplot(aes(x=Yilin_Ayi, y=Dalga_Boyu))+
    geom_area(size=2, color="red")+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(k5$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = "green", size=1)+
    ggtitle("Dolar Alış Kuru Aylık Dalga Boyları") +
    xlab("Yılın Ayı") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=12))+
    theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 20 kayıt bulunduğu yılı içerecek şekilde aşağıdaki grafikte verilmiştir. Aşağıdaki şekilde x eksenine yatay kırmızı çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir. Aşağıdaki grafik Türkiye’deki dolar kuruna ait şoklarının hangi yıl ve ayda en sert yaşadığını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu grafik aynı zamanda dalga boyu ne kadar yüksek olursa ekonomiye verilen zararın boyutu o derece yüksek olur anlamına da gelmektedir. Bulgulardan ekonomide dalga boyunun en yüksek olduğu 1980 yılının 1. ayının ardın en yüksek 2. dalga boyu 1994 yılının 4. ayı olduğu görülmektedir. Dalga boyları aslında toplumdaki sosyolojik olguların bir sonucu olarak da yorumlanabilir. 1980 yılı darbesi, 1994 yılında alınan 5 Nisan Kararları sayılan bu sosyolojik olgulara örnek verilebilir.

Dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 20 kayıt aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<-ay %>% select(Yıl, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

ydb<-head(yil[,-1],20)

ydb %>% ggplot(aes(x=Yıl, y=Dalga_Boyu))+
    geom_line(arrow = arrow(angle = 15, ends = "last", type = "open"),size=2, color="red")+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 2))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(ydb$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = "green", size=2)+
    ggtitle("Dolar Alış Kuru Yıllık Dalga Boyları") +
    xlab("Yıl") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", size=12))+
    theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 20 kayıt aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir.

Euro Alış Kurunun Keşifsel Analizi

Veri setinden yıllara göre üretilen euro alış kurunun seyrini gösteren grafiğe ilişkin R kod bloğu ise aşağıdadır.

d1<-d1 %>% filter(Tarih >= as.Date("1999-01-04"))#Euro alış kur değerleri 04.01.1999 tarihinden itibaren yayınlandığı için.

d1 %>% ggplot(aes(Euro_Alis, Yıl))+
    geom_line(color="brown")+
    scale_y_continuous(breaks=seq(1999, 2020, 4))+
    scale_x_continuous(breaks=seq(min(d1$Euro_Alis), max(d1$Euro_Alis),1))+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    ggtitle("Yıllara Göre Euro Alış Kurunun Seyri") +
    xlab("Kur (TL)") + ylab("Yıl")+
    theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14,                    hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(face="bold", size=10))+
    theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Euro alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 20 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k4<-ay %>% select(Yilin_Ayi, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

k5<-head(k4[, -1],20)

k5 %>% ggplot(aes(x=Yilin_Ayi, y=Dalga_Boyu))+
    geom_area(size=2, color="red")+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(k5$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = "blue", size=1)+
    ggtitle("Euro Alış Kuru Aylık Dalga Boyları") +
    xlab("Yılın Ayı") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    theme(plot.title = element_text(face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
    theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Euro alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 20 kayıt aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<-ay %>% select(Yıl, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

ydb<-head(yil[,-1],20)ydb %>% ggplot(aes(x=Yıl, y=Dalga_Boyu))+
    geom_line(arrow = arrow(angle = 15, ends = "last", type = "open"),size=2, color="red")+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1999, 2020, 2))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(ydb$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = "green", size=2)+
    ggtitle("Euro Alış Kuru Yıllık Dalga Boyları") +
    xlab("Yıl") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
     theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
    labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Tahmin

Dolar ve Euro alış kurlarının tahmininde kullanılan yöntem zaman serisi analiz yöntemlerinden biri olan TBATS’tir. Bu yöntem aşağıdaki yer alan bileşenleri bünyesinde barındırır.

 1. Üstel Düzeltme Metodu (Exponential Smoothing Method)
 2. Box-Cox Dönüşümü (Box-Cox Transformation)
 3. Artıklar için ARMA modeli (ARMA model for residuals)
 4. Mevsimsellik terimlerinin trigonometrik ifadesi (Trigonometric expression of seasonality terms)

De Livera, Hyndman ve Snyder (2011) tarafından geliştirilen TBATS (Trigonometric Seasonal, Box-Cox Transformation, ARMA residuals, Trend and Seasonality) yönteminin yazılışı parantez içerisinde koyu büyük harfle yazılan bileşenlerin baş harflerinden oluşur.

Zaman serisi analizlerinde tahmin yöntemi olarak kullanılarak TBATS yöntemi algoritmasıyla birlikte aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

function (x) 
{
  if (!is.null(x$lambda)) {
    y <- BoxCox(x$y, x$lambda)
    lambda <- attr(y, "lambda")
  }
  else {
    y <- x$y
  }
  tau <- ifelse(!is.null(x$k.vector), 2 * sum(x$k.vector), 
    0)
  w <- .Call("makeTBATSWMatrix", smallPhi_s = x$damping.parameter, 
    kVector_s = as.integer(x$k.vector), arCoefs_s = x$ar.coefficients, 
    maCoefs_s = x$ma.coefficients, tau_s = as.integer(tau), 
    PACKAGE = "forecast")
  out <- cbind(observed = c(y), level = x$x[1, ])
  if (!is.null(x$beta)) {
    out <- cbind(out, slope = x$x[2, ])
  }
  if (tau > 0) {
    nonseas <- 2 + !is.null(x$beta)
    nseas <- length(x$seasonal.periods)
    seas.states <- cbind(x$seed.states, x$x)[-(1:(1 + !is.null(x$beta))), 
      ]
    seas.states <- seas.states[, -ncol(seas.states)]
    w <- w$w.transpose[, -(1:(1 + !is.null(x$beta))), drop = FALSE]
    w <- w[, 1:tau, drop = FALSE]
    j <- cumsum(c(1, 2 * x$k.vector))
    for (i in 1:nseas) out <- cbind(out, season = c(w[, j[i]:(j[i + 
      1] - 1), drop = FALSE] %*% seas.states[j[i]:(j[i + 
      1] - 1), ]))
    if (nseas > 1) {
      colnames(out)[nonseas + 1:nseas] <- paste("season", 
        1:nseas, sep = "")
    }
  }
  out <- ts(out)
  tsp(out) <- tsp(y)
  return(out)
}

Dolar Alış Kur Değerlerinin Tahmini

Tahmin için ilk olarak mevcut veri seti zaman serisine dönüştürülmüştür. Bu amaçla yazılan kod bloğu aşağıda verilmiştir.

y10 < - as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")

tev <- ts(as.vector(df[,2]), as.vector(y10))

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))

Şimdi sıra TBATS yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 287 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=287 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
model <- tbats(data)
sonuc<-forecast(model,h=287)

as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")

today1 <- seq(from = as.Date("2020-03-20"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)

today2<-as.Date(today1, format = "%d - %m - %Y")
today3<-as_tibble(sonuc)
tbats<-cbind(Tarih=today2,today3)

tbats %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
     geom_line(size=2, color="red")+
     theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=9, angle=0),
        axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=9, angle=0))+
     ggtitle("20/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Günlük Dolar Alış Kuru Tahmin Değerleri") +
     xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri (TL)")+
     theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12, hjust=0.5)) +
     theme(axis.title = element_text(face="bold", size=10))+
     scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
     ylim(min(tbats$`Point Forecast`),max(tbats$`Point Forecast`))+
     theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
     labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen 287 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada verilen tahminler nokta tahmin (point forecast)’lerini göstermektedir.

Güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 287 günlük dolar kuru tahminlerine ilişkin grafik için yazılan R kod bloğu aşağıda sunulmuştur.

tbats %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
     geom_line(size=1, color="red")+
     theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
        axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0))+
     ggtitle("20/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Günlük Dolar Alış Kuru Tahmin Değerleri") +
     xlab("Yıl") + ylab("Tahmin Değeri")+
     theme(plot.title = element_text(face="bold", size=10, hjust=1)) +
     theme(axis.title = element_text(face="bold", size=10))+
     scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
     ylim(min(tbats$`Lo 95`),max(tbats$`Hi 95`))+
     geom_line(aes(y = `Lo 95`, color = "darkred", linetype = "dotted"))+
     geom_line(aes(y = `Hi 95`, color="steelblue", linetype="twodash"))+
     labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 287 günlük dolar alış kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada grafikte ortadaki tahminler nokta tahmin (point forecast)’lerini göstermektedir. Onun altındaki ve üstündeki eğriler ise alt ve üst limitleri göstermektedir.

Şimdi dolar alış kuru nokta tahmin (point forecast) değerlerini daha yakın planda görmek için tahminlere ilişkin zaman serileri ayrıştırılmıştır. İlk olarak dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 3, 4 ve 5. aylar için hesaplanmış zaman serileri verilmiş olup, buna ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

tbats1<-tbats %>% 
    group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>2&Month<6)

tbats1 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
      ggtitle("3, 4 ve 5. Aylar Dolar Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri (TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats1$`Point Forecast`),max(tbats1$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 3, 4 ve 5. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 6, 7 ve 8. aylar için hesaplanmış zaman serileri ilişkin R kod bloğu ise aşağıda verilmiştir.

tbats2<-tbats %>% 
    group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>5&Month<9)

tbats2 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
      ggtitle("6, 7 ve 8. Aylar Dolar Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri(TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats2$`Point Forecast`),max(tbats2$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 6, 7 ve 8. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 9, 10, 11 ve 12. aylar için hesaplanmış zaman serileri ilişkin R kod bloğu ise aşağıda verilmiştir.

tbats3<-tbats %>% 
    group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>8&Month<13)

tbats3 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
      ggtitle("9, 10, 11 12. Aylar Dolar Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri(TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats3$`Point Forecast`),max(tbats3$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 9, 10, 11 ve 12. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Dolar alış kuru tahminlerinde zaman serisine göre ilk ve son 10 dolar alış kuru değerine ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki R kod bloğunda elde edilen sonuçlar aynı zamanda xlsx uzantılı dosyaya da yazdırılmıştır.

tbats10d<-rbind(head(tbats[,-c(3:4)],10),tail(tbats[,-c(3:4)],10))

write.xlsx(tbats10d, file = "tbats10.xlsx",
   sheetName = "dolaralistahmin", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen ilk ve son 10 dolar alış kuru değerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Burada baz alınması gereken alan kırmızıya boyalı nokta tahminlerin (point forecasts) yer aldığı alandır. Diğer sütunlar % 95 güven aralığındaki alt ve üst limitleri ifade etmektedir.

Euro Alış Kur Değerlerinin Tahmini

Tahmin için ilk olarak mevcut veri seti zaman serisine dönüştürülmüştür. Bu amaçla yazılan kod bloğu aşağıda verilmiştir. Merkez Bankası tarafından yayınlanan gösterge niteliğindeki kurlarda euro alış kur değerleri zaman serisi 04.01.1999 tarihinden itibaren başlamaktadır.

d1<-d1%>%filter(Tarih >= as.Date("1999-01-04"))
y10<-d1$Tarih
tev<-ts(as.vector(d1[,5]), as.vector(y10))
eurodata <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))

Şimdi sıra TBATS yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Euro alış kuruna ait 287 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=287 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

eurodata <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
model <- tbats(eurodata)
sonuc<-forecast(model,h=287)

today1 <- seq(from = as.Date("2020-03-20"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-as.Date(today1, format = "%d - %m - %Y")
today3<-as_tibble(sonuc)
tbats<-cbind(Tarih=today2,today3)

tbats %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
     geom_line(size=2, color="red")+
     theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=9, angle=0),
        axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=9, angle=0))+
     ggtitle("20/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Günlük Euro Alış Kuru Tahmin Değerleri") +
     xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri (TL)")+
     theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12, hjust=0.5)) +
     theme(axis.title = element_text(face="bold", size=10))+
     scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
     ylim(min(tbats$`Point Forecast`),max(tbats$`Point Forecast`))+
     theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
     labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen 287 günlük euro alış kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada verilen tahminler nokta tahmin (point forecast)’lerini göstermektedir.

Güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 287 günlük euro alış kuru tahminlerine ilişkin grafik için yazılan R kod bloğu aşağıda sunulmuştur.

tbats %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
     geom_line(size=1, color="blue")+
     theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
        axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
     ggtitle("20/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Günlük Euro Alış Kuru Tahmin Değerleri") +
     xlab("Yıl") + ylab("Tahmin Değeri")+
     theme(plot.title = element_text(face="bold", size=10, hjust=1)) +
     theme(axis.title = element_text(face="bold", size=10))+
     scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
     ylim(min(tbats$`Lo 95`),max(tbats$`Hi 95`))+
     geom_line(aes(y = `Lo 95`, color = "darkred", linetype = "dotted"))+
     geom_line(aes(y = `Hi 95`, color="steelblue", linetype="twodash"))+
     labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 287 günlük euro alış kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada grafikte ortadaki tahminler nokta tahmin (point forecast)’lerini göstermektedir. Onun altındaki ve üstündeki eğriler ise alt ve üst limitleri göstermektedir.

Şimdi euro alış kuru nokta tahmin (point forecast) değerlerini daha yakın planda görmek için tahminlere ilişkin zaman serileri ayrıştırılmıştır. İlk olarak euro alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 3, 4 ve 5. aylar için hesaplanmış zaman serileri verilmiş olup, buna ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

tbats1<-tbats %>% group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>2&Month<6)

tbats1 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0))+
      ggtitle("3, 4 ve 5. Aylar Euro Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri(TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats1$`Point Forecast`),max(tbats1$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra euro alış kuru günlük tahmin değerlerine ilişkin 3, 4 ve 5. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Euro alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 6, 7 ve 8. aylar için hesaplanmış zaman serileri ilişkin R kod bloğu ise aşağıda verilmiştir.

tbats2<-tbats %>% 
    group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>5&Month<9)

tbats2 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0))+
      ggtitle("6, 7 ve 8. Aylar Euro Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri(TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats2$`Point Forecast`),max(tbats2$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra euro alış kuru günlük tahmin değerlerine ilişkin 6, 7 ve 8. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Euro alış kuru tahmin değerlerine ilişkin 9, 10, 11 ve 12. aylar için hesaplanmış zaman serileri ilişkin R kod bloğu ise aşağıda verilmiştir.

tbats3<-tbats %>% group_by(Month=month(tbats$Tarih))%>%filter(Month>8&Month<13)


tbats3 %>% ggplot(aes(x=Tarih, y=`Point Forecast`))+
      geom_line(size=1, color="red")+
      theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
         axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0))+
      ggtitle("9, 10, 11 ve 12. Aylar Euro Alış Kuru Nokta Tahmin Değerleri") +
      xlab("Tarih") + ylab("Tahmin Değeri(TL)")+
      theme(plot.title = element_text(face="bold", size=14, hjust=0.5)) +
      theme(axis.title = element_text(face="bold", size=12))+
      scale_x_date(date_labels = "%Y %b %d")+
      ylim(min(tbats3$`Point Forecast`),max(tbats3$`Point Forecast`))+
      theme(plot.caption = element_text(color = "blue", face="italic", hjust=0.5))+
      labs(caption = "19/03/2020 Tarihli Merkez Bankası verilerinden Tevfik Bulut tarafından analiz edilmiştir.")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra euro alış kuru günlük tahmin değerlerine ilişkin 9, 10, 11 ve 12. aylar için elde edilen grafik aşağıda verilmiştir.

Euro alış kuru tahminlerinde zaman serisine göre ilk ve son 10 euro günlük alış kuru değerine ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki R kod bloğunda elde edilen sonuçlar aynı zamanda xlsx uzantılı dosyaya da yazdırılmıştır.

tbats10e<-rbind(head(tbats[,-c(3:4)],10),tail(tbats[,-c(3:4)],10))

write.xlsx(tbats10e, file = "tbats10e.xlsx",
   sheetName = "euroalistahmin", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen ilk ve son 10 Euro günlük alış kuru değerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Burada baz alınması gereken alan kırmızıya boyalı nokta tahminlerin (point forecasts) yer aldığı alandır. Diğer sütunlar % 95 güven aralığındaki alt ve üst limitleri ifade etmektedir.

Sonuç

Yapılan çalışma kapsamında Merkez Bankası online veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 19.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan gösterge niteliğindeki günlük dolar ve euro alış kurları verisi alınmıştır. Bu kur verileri üzerinden keşifsel veri analizi yapılarak analizin ilk adımı gerçekleştirilmiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak küçük bir algoritmayla bu çalışmada haftalık son işlem günü baz alınarak işlem günü dışında günlere ait alış kur değerleri de üretilerek daha iyi modelleme yapılabilmesi adına tam zaman serisi oluşturulmuştur. TBATs yönteminin kullanıldığı tahmin modellemesinde kullanılan gözlem sayısı günlük dolar alış kuru için 14688, günlük euro alış kuru için ise 7746’dir. Bu aynı zamanda şu anlama gelmektedir; dolar alış kuru için 14688, euro alış kuru için ise 7746 günün alış kur değeri gözlem sayısı olarak alınmıştır.

% 95 güven aralıklarıyla ortaya konulan tahmin bulgularına göre 31.12.2020 tarihinde dolar alış kuru nokta tahmin (point forecast) değeri 6,70239, euro alış kuru nokta tahmin değeri ise 7,16282 TL’dir. Yaklaşık 40 yıllık bir zaman diliminde dolar kurunun izlediği genel seyir pozitif ve yukarı yönlü olduğu dikkate alındığında dönem sonu dolar tahmininin nokta tahminin üstünde ancak % 95 güven aralığındaki üst limitin altında olması öngörülmektedir. Diğer taraftan benzer durum euro kurunda da mümkündür ancak euro kurunun izlediği genel seyir dolar kuruna göre daha yumuşaktır. Dolayısıyla burada yapılan modellemeden elde edilen tahminler nokta tahminler ve bu tahminlerin % 95 güven aralığındaki üst limite kadar olan aralıkta ele alınmasının daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

Son olarak koronavirüs pandemisinden dolayı başta Türkiye olmak üzere Dünyadaki hemen bütün ülkeler para arzını artırarak piyasaya müdahale de bulunmaktadır. Hatta bazı ülkelerde Merkez Bankalarına sınırsız para basma hakkı bile verilmiştir. Ancak artan para arzı belirli düzeye kadar kurlarda düşüş sağlayabilse de risk ve belirsizlik çok yüksek olduğundan kurlardaki yükselme trendi devam edeceği düşünülmektedir.

Bu çalışmanın şeffaflık, açık kaynak olması ve yapılan modelleme açısından özellikle dolar ve euro alış kuru tahminlerinde sektörlere ve akademik camiaya önemli ve yenilikçi bir katkı sunacağı düşünülmektedir.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Emeğe saygı adına, burda yapılan çalışmanın başka bir mecrada ya da ortamda paylaşılması halinde alındığı yer adının belirtilmesini rica ederim.

Note: In the name of respect for labor, I would kindly request that the name of the place where this work is taken if the work done on this web site is shared in another medium or environment.

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.r-project.org/

De Livera, Alysha M. “Automatic forecasting with a modified exponential smoothing state space framework.” Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers 10, no. 10 (2010).

De Livera, Alysha M., Rob J. Hyndman, and Ralph D. Snyder. “Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing.” Journal of the American Statistical Association 106, no. 496 (2011): 1513-1527.

http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1981/feed_items/273923

sonaligupta.pdf erişimi için tıklayın

7c33e1a4f01c45c44479df3356ad191dafb6.pdf erişimi için tıklayın

Antonio Preti & Gianluca Lentini (2016) Forecast models for suicide: Time-series analysis with data from Italy, Chronobiology International, 33:9, 1235-1246, DOI:10.1080/07420528.2016.1211669

https://yintingchou.com/posts/bats-and-tbats-model/

https://michaeltoth.me/the-ultimate-opinionated-guide-to-base-r-date-format-functions.html

https://robjhyndman.com/publications/complex-seasonality/

https://otexts.com/fpp2/combinations.html

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

https://tevfikbulut.com/2020/01/21/2020-yil-sonu-dolar-tl-alis-kurunun-tahmini-uzerine-karsilastirmali-bir-vaka-calismasi-ii-a-comparative-case-study-on-forecast-of-usd-try-exchange-rate-at-the-end-of-2020-year-ii/

https://tevfikbulut.com/2020/01/06/dolar-kurunun-tahmini-uzerine-bir-vaka-calismasi-a-case-study-on-forecast-of-usd-exchange-rate/

Antonio Preti & Gianluca Lentini (2016) Forecast models for suicide: Time-series analysis with data from Italy, Chronobiology International, 33:9, 1235-1246, DOI:10.1080/07420528.2016.1211669

https://tevfikbulut.com/2020/01/14/2020-yil-sonu-dolar-tl-alis-kurunun-tahmini-uzerine-karsilastirmali-bir-vaka-calismasi-a-comparative-case-study-on-forecast-of-usd-try-exchange-rate-at-the-end-of-2020-year/

Döviz Kurlarının OSB Firmalarının Yatırım Kararlarına Etkisi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili olarak ilk mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu kanuna göre Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de gerçekleştirildiği bölgelerdir. Bu yasal düzenlemenin ardından OSB Kanunu’nun uygulama usul ve esaslarını gösteren OSB Uygulama Yönetmeliği 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemelere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB), OSB’lerden sorumlu olup, OSB’ler, özel hukuk tüzel kişiliği haiz örgütsel yapılardır. OSB’ler, faaliyet gösterdiği konu alanlarına göre üç gruba ayrılmaktadır:

 1. Karma OSB’ler: Farklı sektör grubundaki firmaların içerisinde faaliyet gösterdiği OSB’lerdir.
 2. İhtisas OSB’ler: Aynı sektör grubundaki firmaların içerisinde faaliyet gösterdiği OSB’lerdir.
 3. Islah OSB’ler: 01/06/2017 tarihinden önce inşaa edilen sanayi tesislerinin bulunduğu OSB’lerdir. Bu OSB’ler ıslah şartlarını sağladıktan sonra ıslah statüsü kaldırılarak karma veya ihtisas OSB’lere dönüşürler.

Ekonomik gelişim bölgelerinden biri olan OSB’lerin amaç ve hedefleri şöyle özetlenebilir:

 • Organize bir yapı içerisinde firmaların sanayi faaliyetlerini yürütmesine mekânsal ortam sağlayarak ve kaynakların rasyonel kullanımına aracılık ederek sürdürülebilir yatırım ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Gelişmemiş bölgelerde sanayiyi teşvik ederek bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak.

Mevcut durumda yaklaşık 1.900.000 istihdam sağlayan OSB’ler, içerisindeki bütün sanayi parselleri firmalara tahsis edildiğinde yaklaşık 2.500.000 istihdam oluşturması öngörülmektedir. Dolayısıyla bu ölçekte ekonomik ve sosyal bir katma değer oluşturan OSB’lerin karşılaştığı yatırım engellerinin ortaya konulması üreten, tüketen ve türev piyasa tarafında iyileştirici politika tedbirlerinin alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması”  yapılmıştır. İki aşamadan oluşan araştırmanın birinci aşaması, 23 Ekim ile 21 Kasım 2018 tarihleri arasında 59 il’de faaliyet gösteren 139 OSB’de üretimde bulunan 847 firmanın doğrudan katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal düzeyde bir örneklem araştırması olan bu araştırmayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Bu yazımda OSB’lerdeki firmaların karşılaştığı yatırım engellerini ve yatırım engellerinin boyutunu kapsamlı bir şekilde ortaya koyan bu araştırmada firmaların karşılaştığı yatırım engellerinden sadece birisi olan döviz kurları ele alınmıştır.Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisine ilişkin bulgular, 23 Ekim ile 21 Kasım 2018 tarihleri arasında araştırmaya katılan firmalara “Döviz kurlarının şu anki durumu OSB içindeki firmanızın yatırım kararlarını nasıl etkiliyor?” sorusuna verilen cevaplardan oluşmaktadır.

Ulusal Ölçekte Döviz Kurlarının Firmalara Etkisi

Ülke düzeyinde döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 1’de sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın yanıtlardan oluşmakta olup, Şekil 1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:

 • Döviz kurları, firmaların % 5,3’ünün yatırım kararlarını olumlu,  % 87,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, döviz kurlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 55,4) etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,3) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 43 kat daha yüksektir.

Şekil 1. Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Kaynak: 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Döviz Kurlarının OSB Türüne Göre Etkisi

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 1’de sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın cevaplarından olup, Tablo 1’e göre döviz kurları;

 • OSB türü ıslah olan OSB’lerdeki firmaların % 85,4’ünün,
 • OSB türü ihtisas olan OSB’lerdeki firmaların % 86,1’inin,
 • OSB türü karma olan OSB’lerdeki firmaların ise % 88,5’inin

yatırım kararını olumsuz etkilemiştir.

Tablo 1. OSB Türüne Göre Döviz Kurları

Kaynak: 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Döviz Kurlarının Sektörlere Göre Etkisi

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 780 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 650 firmanın cevaplarından oluşmakta olup, Tablo 2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir:

 • Döviz kurları, bütün sektörlerdeki firmaların % 87,1’inin, imalat sektöründeki firmaların ise 86,6’sının yatırım kararını olumsuz etkilemiştir.

Tablo 2. SektörlereGöre Döviz Kurları

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Kaynak: 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Döviz Kurlarının İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Etkisi

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 3’te sunulmuştur. Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmakta olup, Tablo 3’e göre döviz kurları;

 • Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 87,3’ünün,
 • Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 85,6’sının,
 • Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların ise % 88’inin

yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Bu bulgulardan döviz kurlarının bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 10 firmadan yaklaşık 9’unun yatırım kararını olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 88 ile orta-yüksek iken, yatırım kararları “Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 6,4 ile düşük’tür.

Tablo 3. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Döviz Kurları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

*Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).
Kaynak: 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Özetle, karar alıcı konumundaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve OSB’lerin veri dayalı politika geliştirmesine katkı sunmayı amaçlayan “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması” ile OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştığı yatırım engellerinin ve yatırım engellerinin boyutunun çok yönlü olarak bir röntgeni çekilmiştir. Yatırım engellerinden biri olan döviz kurları ise bu yatırım engellerinden sadece birini oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında ortaya konulan bulgular araştırmaya katılan işletme aşamasındaki her 10 firmadan yaklaşık 9’unun döviz kurlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranın en yüksek olduğu OSB türü ise karma’dır. Diğer taraftan,  yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu imalat sanayi teknoloji sınıfı, “Orta-yüksek” tir.

Farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Bulut, T. (2019). “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması”. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ankara, Türkiye.
 • Bulut, T. (2019). Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalar Üzerinde Posta ve İnternet Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (İngilizce).
 • Resmi Gazete. (2000). Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSB Kanunu). Kanun Sayısı: 4562. Resmi Gazete Tarihi: 15 Nisan 2000, Madde 3. Ankara.
 • Resmi Gazete. (2019). Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği (OSBUY). Yönetmelik Sayısı: 30674, Resmi Gazete Tarihi: 2 Şubat, 2019, Madde 3. Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB). (2019). Kurumiçi Veri Tabanı, Ankara. Ulaşım Tarihi: 15 Nisan 2019.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB). (2019). Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, https://kss.sanayi.gov.tr, Ulaşım Tarihi: 24 Nisan 2019.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE). (2014). 2013 Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara.

2020 Yıl Sonu Dolar-TL Alış Kurunun Tahmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması-II: A Comparative Case Study on Forecast of USD-TRY Exchange Rate at the End of 2020 Year-II

Türkiye ekonomisinde döviz kuru oynaklıkları ve şokları iç ve/veya dış sebeplerden sıklıkla yaşanan bir durumdur. Bu çalışma kapsamında T.C. Merkez Bankası Dolar-TL alış kuru veri setinde farklı yöntemler kullanılarak Dolar-TL alış kuru 2020 dönem sonu tahminleri yapılmıştır. Dolar alış kuru tahmininde kullanılan ana değişken, 40 yıllık günlük “Dolar-TL alış kuru” değeridir.

Hacim olarak oldukça güvenilir 40 yıllık günlük Dolar-TL alış kuru veri setinin kullanılması başlı başına çok değerli çıkarımlar ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü, ülkemizde döviz kuru dalgalanmaları, oynaklıkları ve şokları 40 yıllık bir zaman içerisinde bir döngü olarak sürekli yaşanmıştır. Dolayısıyla, döviz kurunu etkileyen faktörler zaten mevcut olan veri setinin içerisinde dolar alış kur değerlerine yansımış olduğu ve ekonomide öncü göstergelerden biri olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu nedenle bu çalışmada sadece dolar alış kurunun kendi içinde izlediği seyir dikkate alınarak model oluşturulmuştur. Oluşturulan model farklı yöntemlerle karşılaştırmalı olarak test edilerek MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerleri açsısından en iyi yöntemin hangisinin olduğuna karar verilmiştir. Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2020 tarihine kadar (dahil) indirilmiş dolar alış kuru verisi üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 353 günlük bir tahmin yapılması amaçlanmıştır. Tahminler yapılırken otomatik (default) olarak veri seti kullanılan yöntem içerisinde eğitilmiştir (training). Bir önceki çalışmada kullanılan yöntemlerden farklı olarak bu kısımda dolar alış kurunun tahmininde kullanılan yöntem (metot)’ler şöyledir:

 1. Snaive (Seasonal Naive) Tahmin Yöntemi
 2. STLF (Seasonal and Trend decomposition using Loess Forecasting) Tahmin Yöntemi

Yukarıdaki bahsedilen yöntemlerle dolar alış kur değerleri tahmin edildikten sonra en iyi yöntem yaygın olarak kullanılan ve en güvenilir kabul edilen hata tiplerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ‘ye göre belirlenmiştir. MAPE hata değeri en düşük olan tahmin yöntemi Dolar-TL alış kuru tahminleri açısından en iyi yöntem olarak belirlenmiştir.

Merkez Bankası online veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan günlük dolar alış kuru verisi xlsx olarak indirilmiştir. Veri setindeki değişken sayısı 2, gözlem sayı ise 10092’dir.

Çalışmada aynı zamanda tanımlayıcı istatistik bağlamında maksimum ve minimum kur değerleri esas alınarak yıllık ve aylık dalga boyları hesaplanarak grafikleri çizilmiştir. Dalga boyu, ilgili döneme ait maksimum dolar alış kuru değerinin minimum dolar alış kuru değerinden farkının minimum dolar alış kuru değerine bölünerek 100 ile çarpılmasını ifade etmektedir. Dalga boyu en yalın ifadeyle aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır: Dalga Boyu= (İlgili Döneme Ait Maksimum Kur Değeri-İlgili Döneme Ait Minimum Kur Değeri) / İlgili Döneme Ait Minimum Kur Değeri) X 100. Dalga boylarının hesaplanması döviz şoklarının gerçekleştiği dönemler ile ekonomik kriz dönemlerinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

İlk olarak R’da analiz için gerekli aşağıdaki kütüphaneler yüklenmiştir.

lapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","forecast","nnfor","xts","zoo","lubridate","readxl","xlsx"), require, character.only = TRUE)

Analiz kullanılan Merkez Bankası Dolar-TL alış kuru veri setine xlsx uzantılı olarak aşağıdaki linkte yer verilmiştir.

Analizde kullanılan Merkez Bankası Dolar Alış Kuru verisinin yüklenmesi için yazılan R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

df <-read_excel("dolar.xlsx")

Veri setinin yüklenmesinden sonra veri setinin “tibble” tablo düzenine alınması ve tarih verisinin ay ve yıla dönüştürülmesi için gerekli R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

d1<-tibble(Tarih=dmy(df$Tarih), Yıl= year(dmy(df$Tarih)), Ay=month(df$Tarih), Kur=df$USD_Alis)

Veri setinden yıllara göre üretilen döviz alış kurunun seyrini gösteren grafiğe ilişkin R kod bloğu ise aşağıdadır.

d1%>%ggplot(aes(Kur, Yıl))+
   geom_point(color="red")+
   scale_y_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 4))+
   scale_x_continuous(breaks=seq(min(d1$Kur), max(d1$Kur),1.7))+
   labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
   ggtitle("Yıllara Göre Dolar Alış Kurunun Seyri") +
   xlab("Kur (TL)") + ylab("Yıl")+
   theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
                   size=14,hjust=0.5)) +
   theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
                   size=10))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen yıllara göre dolar alış kuru seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Aylara göre döviz alış kurundaki maksimum ve minimum kur değerleri ile maksimum ve minimum kur farkının yüzdesel değişimi (Dalga Boyu)’ni hesaplamak için yazılan R kod bloğu aşağıdadır. Burada aynı zamanda tabloda yıl ve ayın olduğu sütunlar “Yilin_Ayi” adında birleştirilerek ayrı bir değişken olarak tanımlanmıştır.

ay<-d1 %>% group_by(Ay, Yıl)%>%summarise(Max_Kur=max(Kur), Min_Kur=min(Kur), Dalga_Boyu=((max(Kur)-min(Kur))/(min(Kur))*100))
ay$Yilin_Ayi<-paste(ay$Yıl,"-",ay$Ay)
ay

Dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k4<- ay %>% select(Yilin_Ayi, Dalga_Boyu)%>%
   arrange(desc(Dalga_Boyu))
k5<- head(k4[, -1],20)

k5 %>% ggplot(aes(x=Yilin_Ayi, y=Dalga_Boyu))+
   geom_area(size=2, color="red")+
   theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
      axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
   geom_hline(yintercept=mean(k5$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = 
   "red", size=1)+
   ggtitle("Döviz Alış Kuru Aylık Dalga Boyları") +
   xlab("Yılın Ayı") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
   labs(caption = "Source: By Tevfik Bulut")+
   theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=16, hjust=0.5)) +
   theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 20 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki grafikte verilmiştir. Aşağıdaki şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir.

Dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 20 kayıt aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<-ay %>% select(Yıl, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

ydb<-head(yil[,-1],20)

ydb %>% ggplot(aes(x=Yıl, y=Dalga_Boyu))+
    geom_line(arrow = arrow(angle = 15, ends = "both", type = 
         "closed"),size=2, color="brown")+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 2))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(ydb$Dalga_Boyu), linetype="twodash", 
          color = "green", size=2)+
    ggtitle("Döviz Alış Kuru Yıllık Dalga Boyları") +
    xlab("Yıl") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 25 kayıt aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir. Şekilde verilen Dolar-TL alış kurundaki dalga boyları Türkiye’deki döviz şoklarını ve ekonomik kriz dönemlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Veri seti tahmin yöntemlerinde kullanılmak üzere zaman serisine formatına dönüştürülmüştür. Yapılan bu işleme ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

y10<-as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")
tev<-ts(as.vector(df[,2]), as.vector(y10))

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))

Snaive Yöntemi

Snaive yönteminde dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
snaive <- snaive(data, h=353)
autoplot(snaive) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Snaive Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “snaive” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(snaive)
today4<-today3[, -2:-3]
snaive<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(snaive, file = "snaive.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

TBATS yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. MAPE değeri zaman serisi analizlerinden kullanılan ve modelin güvenilirliğinin ölçülmesinde sıklıkla başvurulan en güvenilir hata türlerinden birisidir. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra TBATS yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
snaive <- snaive(data, h=353)
summary(snaive)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere Snaive yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 33‘tür.

Forecast method: Seasonal naive method

Model Information:
Call: snaive(y = data, h = 353) 

Residual sd: 0.4241 

Error measures:
        ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1
Training set 0.21 0.47 0.25 30  33  1  1

STLF Tahmin Yöntemi

Dönemsel etkileri içerisinde barındıran STLF yönteminde dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

STL <- stlf(data, h=353)
autoplot(STL) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("STLF Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “stfl” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(STL)
today4<-today3[, -2:-3]
stl<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(stl, file = "stlf.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

STLF yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra STLF yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

STL <- stlf(data, h=353)
summary(STL)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere STLF yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 8.892635‘tir.

Forecast method: STL + ETS(A,Ad,N)

Model Information:
ETS(A,Ad,N) 

Call:
 ets(y = x, model = etsmodel, allow.multiplicative.trend = allow.multiplicative.trend) 

 Smoothing parameters:
  alpha = 0.9999 
  beta = 0.052 
  phi  = 0.8078 

 Initial states:
  l = 0.005 
  b = -0.0087 

 sigma: 0.0167

   AIC   AICc   BIC 
10500.63 10500.64 10543.95 

Error measures:
            ME    RMSE     MAE   MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0004779687 0.01673759 0.006303286 7.387961 8.892635 0.02556725
         ACF1
Training set 0.1477302

SONUÇ

Hacim olarak oldukça güvenilir 40 yıllık günlük Dolar-TL alış kuru veri setinin kullanılması başlı başına çok değerli çıkarımlar ortaya konulmasına katkı sağladığından oluşturulan model farklı yöntemlerle karşılaştırmalı olarak test edilerek MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerleri açsısından en iyi yöntemin hangisinin olduğuna karar verilmiştir. Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2020 tarihine kadar (dahil) indirilmiş dolar alış kuru verisi üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 353 günlük bir tahmin yapılmıştır. Tahminler yapılırken otomatik (default) olarak veri seti kullanılan yöntem içerisinde eğitilerek (training) aşağıda yer alan yöntemlerle Dolar-TL alış kuru tahmin edilmiştir.

 1. Snaive
 2. STLF

Yukarıdaki bahsedilen yöntemlerle dolar alış kur değerleri tahmin edildikten sonra elde edilen Dolar-TL alış kur değerlerine göre tahmin yöntemleri hata oranları açısından karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda kullanılan hata oranları göstergesi olarak MAPE (Mean Absolute Percentage Error)‘den yararlanılmıştır. MAPE hata değeri en düşük olan tahmin yöntemi Dolar-TL alış kuru tahminleri açısından en iyi yöntem olarak belirlenmiştir. Ancak istenirse önceki kısımlarda diğer hata türlerine de yer verildiğinden bu hata türleri açısından kullanılan tahmin yöntemleri karşılaştırılabilir.

Döviz alış kuru tahminlerine bakıldığında kullanılan iki tahmin yöntemi içerisinde MAPE hata değeri en düşük olan tahmin yöntemi STLF’dir. Bu yöntemde üretilen MAPE hata değeri 8.892635 iken, Snaive yönteminde bu değer 33’tür.

Snaive ve STLF yöntemlerinin 31.12.2020 dönem sonuna kadar (bu tarih dahil) tahminlerine yukarıdaki bölümlerde yer verilmiştir. Sonuçlar bu bölümlerdeki linklerden xlsx uzantılı olarak indirilebilir. Ancak kullanılan tahmin sonuçlarına gerek ulaşım kolaylığı gerekse bir bütün olarak bir arada görülebilmesi adına yöntemlerden üretilen MAPE değerlerine göre aşağıda verilmiştir. Buradaki linklerden kullanılan tahmin yöntemine göre Dolar-TL alış kuru tahmin sonuçları indirilebilir.

Snaive Yöntemi

STLF Yöntemi

Son olarak, ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kur tahmin sonuçları Snaive yönteminden başlanarak verilmiştir.

Snaive Yöntemi Dolar-TL Alış Kuru Tahmin Sonuçları

Snaive yöntemi 2020 yılı sonu son 10 tahmin sonuçlarına ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

snaive <- snaive(data, h=353)

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(snaive)
today4<-today3[, -2:-5]
snaive<-tibble(Tarih=today2,Nokta_Tahmin=digits(today4$`Point Forecast`, 7))
snaive10<-tail(snaive,10)

formattable(snaive10, 
      align = c("l","c"),
      list('Tarih' = formatter("span", style = ~ style(color = "grey", font.weight = "bold")), 
         'Nokta_Tahmin' = color_bar("#FA614B")))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Snaive yöntemine göre ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kuru tahmini tarihe göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Snaive yöntemi kullanılarak ortaya konulan 353 günlük Dolar-TL alış kuru seyri ise aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

snaive <- snaive(data, h=353)
s1<-as_tibble(snaive)

snaive1<-zoo(s1[,1], seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1))

snaive2<-as.xts(snaive1)

plot(snaive2, main="Snaive: 2020 Yılı Dolar-TL Alış Kuru Tahminleri", col="red", cex.main=0.6, cex.lab=1)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Snaive yönteminden elde edilen Dolar-TL alış kuru tahmin değerlerinin seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

STLF Yöntemi Dolar-TL Alış Kuru Tahmin Sonuçları

STLF yöntemi 2020 yılı sonu son 10 tahmin sonuçlarına ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

STL <- stlf(data, h=353)

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(STL)
today4<-today3[, -2:-5]
stlf<-tibble(Tarih=today2,Nokta_Tahmin=digits(today4$`Point Forecast`, 7))
stlf10<-tail(stlf,10)

formattable(stlf10, 
      align = c("l","c"),
      list('Tarih' = formatter("span", style = ~ style(color = "grey", font.weight = "bold")), 
         'Nokta_Tahmin' = color_bar("#FA614B")))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra STLF yöntemine göre ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kuru tahmini tarihe göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

STLF yöntemi kullanılarak ortaya konulan 353 günlük Dolar-TL alış kuru seyri ise aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

STL <- stlf(data, h=353)
stlf<-as_tibble(STL)

stlf1<-zoo(stlf[,1], seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1))

stlf2<-as.xts(stlf1)

plot(stlf2, main="STLF: 2020 Yılı Dolar-TL Alış Kuru Tahminleri", col="red", cex.main=0.6, cex.lab=1)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra STLF yönteminden elde edilen Dolar-TL alış kuru tahmin değerlerinin seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu çalışma özellikle dolar kuru tahminlerinde bilimsel zeminde deneysel olarak çok farklı ve sayıda tahmin metotlarının bir arada karşılaştırmalı olarak kullanıldığı ilk çalışma olması açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar (References)

Assimakopoulos, V. and Nikolopoulos, K. (2000). The theta model: a decomposition approach to forecasting. International Journal of Forecasting 16, 521-530.

Hyndman, R.J., and Billah, B. (2003) Unmasking the Theta method. International J. Forecasting, 19, 287-290.

https://www.r-project.org/

De Livera, Alysha M. “Automatic forecasting with a modified exponential smoothing state space framework.” Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers 10, no. 10 (2010).

De Livera, Alysha M., Rob J. Hyndman, and Ralph D. Snyder. “Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing.” Journal of the American Statistical Association 106, no. 496 (2011): 1513-1527.

http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1981/feed_items/273923

sonaligupta.pdf erişimi için tıklayın

7c33e1a4f01c45c44479df3356ad191dafb6.pdf erişimi için tıklayın

Antonio Preti & Gianluca Lentini (2016) Forecast models for suicide: Time-series analysis with data from Italy, Chronobiology International, 33:9, 1235-1246, DOI:10.1080/07420528.2016.1211669

https://yintingchou.com/posts/bats-and-tbats-model/

https://michaeltoth.me/the-ultimate-opinionated-guide-to-base-r-date-format-functions.html

https://robjhyndman.com/publications/complex-seasonality/

https://otexts.com/fpp2/combinations.html

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Snyder, R.D., and Grose, S. (2002) “A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods”, International J. Forecasting, 18(3), 439–454.

Hyndman, R.J., Akram, Md., and Archibald, B. (2008) “The admissible parameter space for exponential smoothing models”. Annals of Statistical Mathematics, 60(2), 407–426.

Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Ord, J.K., and Snyder, R.D. (2008) Forecasting with exponential smoothing: the state space approach, Springer-Verlag. http://www.exponentialsmoothing.net.

Hyndman and Athanasopoulos (2018) Forecasting: principles and practice, 2nd edition, OTexts: Melbourne, Australia. https://OTexts.org/fpp2/

For an introduction to neural networks see: Ord K., Fildes R., Kourentzes N. (2017) Principles of Business Forecasting 2e. Wessex Press Publishing Co., Chapter 10.

For combination operators see: Kourentzes N., Barrow B.K., Crone S.F. (2014) Neural network ensemble operators for time series forecasting. Expert Systems with Applications, 41(9), 4235-4244.

For variable selection see: Crone S.F., Kourentzes N. (2010) Feature selection for time series prediction A combined filter and wrapper approach for neural networks. Neurocomputing, 73(10), 1923-1936.

For ELMs see: Huang G.B., Zhou H., Ding X. (2006) Extreme learning machine: theory and applications. Neurocomputing, 70(1), 489-501.

9de5d49e26e933b5a731318390fe907d4957.pdf erişimi için tıklayın

nnfor.pdf erişimi için tıklayın

JSS2008.pdf erişimi için tıklayın

https://otexts.com/fpp2/nnetar.html

1401.1333.pdf erişimi için tıklayın

Assimakopoulos, V. and Nikolopoulos, K. (2000). The theta model: a decomposition approach to forecasting. International Journal of Forecasting 16, 521-530.

https://tevfikbulut.com/2020/01/06/dolar-kurunun-tahmini-uzerine-bir-vaka-calismasi-a-case-study-on-forecast-of-usd-exchange-rate/

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

T.C. Merkez Bankası:https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse_2. Ulaşım Tarihi: 13/01/2020.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun,
Kanun No: 5083, Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2004, Resmi Gazete Sayısı: 25363 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040131.htm#3.Ulaşım Tarihi: 19/02/2019.

Tukey, J. W. (1993). Exploratory Data Analysis: Past, Present, and Future. Princeton University, Department of Statistics, Technical Report No:302. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a266775.pdf. Ulaşım Tarihi: 19/02/2019.

Döviz Kurlarındaki Dalga Boylarının Hesaplanmasına Yönelik Yöntem Önerileri: Wt ve Ct Yöntemleri: https://tevfikbulut.com/2019/02/24/21-yillik-doviz-verisinin-kesifsel-analizi/

Hyndman, King, Pitrun and Billah (2005) Local linear forecasts using cubic smoothing splines. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 47(1), 87-99. https://robjhyndman.com/publications/splinefcast/.

splinefcast.pdf erişimi için tıklayın

https://www.r-project.org/

Hyndman, R.J., and Billah, B. (2003) Unmasking the Theta method. International J. Forecasting, 19, 287-290.

https://tevfikbulut.com/2020/01/14/2020-yil-sonu-dolar-tl-alis-kurunun-tahmini-uzerine-karsilastirmali-bir-vaka-calismasi-a-comparative-case-study-on-forecast-of-usd-try-exchange-rate-at-the-end-of-2020-year/

2020 Yıl Sonu Dolar-TL Alış Kurunun Tahmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması: A Comparative Case Study on Forecast of USD-TRY Exchange Rate at the End of 2020 Year

Türkiye ekonomisinde döviz kuru oynaklıkları ve şokları iç ve/veya dış sebeplerden sıklıkla yaşanan bir durumdur. Bu çalışma kapsamında T.C. Merkez Bankası Dolar-TL alış kuru veri setinde farklı yöntemler kullanılarak Dolar-TL alış kuru 2020 dönem sonu tahminleri yapılmıştır. Dolar alış kuru tahmininde kullanılan ana değişken, 40 yıllık günlük “Dolar-TL alış kuru” değeridir.

Dolar kurunu etkileyen birçok farklı değişken modele sokularak dolar alış kurunun tahmin edilmesi elbette her zaman mümkündür. Bu durumda dolar kuru ve diğer değişkenler arasındaki nedensellik (causality) ilişkisi çok iyi bir şekilde ortaya konulmasından sonra model oluşturularak dolar kuru tahmini yapılabilir. Ortaya konulan bu değişkenlerin ölçülebilir olması da gereklidir. Ancak ölçülebilir olmayan nitel bir çok faktör de dolar kurunu etkileyebilmektedir. Örneğin uluslararası ilişkiler, iç siyasi ortam, terör, küresel ekonomik durgunluk gibi pek çok faktör de modele sokulup analiz edilmesi gereklidir. Ancak bu faktörler ölçülebilir olmadığından modele sokulması oldukça zordur ve çoğu zaman dışarda bırakılmaktadır. Dışarda bırakılan bu faktörler ölçülebilir olan nicel değişkenlerden daha da önemli de olabilir. Bu durumda sadece nicel ölçülebilir olan değişkenlerin modele sokulması eksik sonuçlar ortaya koyacaktır. Diğer bir konu, değişkenler belirlense bile bu değişkenlerin kendi içerisinde ve aralarındaki geçişkenlik dikkate alınması gereklidir.

Hacim olarak oldukça güvenilir 40 yıllık günlük Dolar-TL alış kuru veri setinin kullanılması başlı başına çok değerli çıkarımlar ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü, ülkemizde döviz kuru dalgalanmaları, oynaklıkları ve şokları 40 yıllık bir zaman içerisinde bir döngü olarak sürekli yaşanmıştır. Dolayısıyla, döviz kurunu etkileyen faktörler zaten mevcut olan veri setinin içerisinde dolar alış kur değerlerine yansımış olduğu ve ekonomide öncü göstergelerden biri olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu nedenle bu çalışmada sadece dolar alış kurunun kendi içinde izlediği seyir dikkate alınarak model oluşturulmuştur. Oluşturulan model farklı yöntemlerle karşılaştırmalı olarak test edilerek MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerleri açsısından en iyi yöntemin hangisinin olduğuna karar verilmiştir. Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2020 tarihine kadar (dahil) indirilmiş dolar alış kuru verisi üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 353 günlük bir tahmin yapılması amaçlanmıştır. Tahminler yapılırken otomatik (default) olarak veri seti kullanılan yöntem içerisinde eğitilmiştir (training). Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan yöntem (metot)’ler şöyledir:

 1. TBATS (Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components)
 2. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
 3. ETS (Exponential Smoothing State Space Model)
 4. Naive
 5. NNAR (Neural Network Autoregression): Otoregresyon Sinir Ağı
 6. Holt
 7. SES (Simple Exponential Smoothing)
 8. Driftli Rassal Yürüyüş Yöntemi (Random Walk Forecast with Drift)
 9. Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi (Random Walk Forecast without Drift)
 10. Theta

Yukarıdaki bahsedilen yöntemlerle dolar alış kur değerleri tahmin edildikten sonra en iyi yöntem yaygın olarak kullanılan ve en güvenilir kabul edilen hata tiplerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ‘ye göre belirlenmiştir. MAPE hata değeri en düşük olan tahmin yöntemi Dolar-TL alış kuru tahminleri açısından en iyi yöntem olarak belirlenmiştir.

Merkez Bankası online veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan günlük dolar alış kuru verisi xlsx olarak indirilmiştir. Veri setindeki değişken sayısı 2, gözlem sayı ise 10092’dir.

Çalışmada aynı zamanda tanımlayıcı istatistik bağlamında maksimum ve minimum kur değerleri esas alınarak yıllık ve aylık dalga boyları hesaplanarak grafikleri çizilmiştir. Dalga boyu, ilgili döneme ait maksimum dolar alış kuru değerinin minimum dolar alış kuru değerinden farkının minimum dolar alış kuru değerine bölünerek 100 ile çarpılmasını ifade etmektedir. Dalga boyu en yalın ifadeyle aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır: Dalga Boyu= (İlgili Döneme Ait Maksimum Kur Değeri-İlgili Döneme Ait Minimum Kur Değeri) / İlgili Döneme Ait Minimum Kur Değeri) X 100. Dalga boylarının hesaplanması döviz şoklarının gerçekleştiği dönemler ile ekonomik kriz dönemlerinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

İlk olarak R’da analiz için gerekli aşağıdaki kütüphaneler yüklenmiştir.

lapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","forecast","nnfor","xts","zoo","lubridate","readxl","xlsx"), require, character.only = TRUE)

Analiz kullanılan Merkez Bankası Dolar-TL alış kuru veri setine xlsx uzantılı olarak aşağıdaki linkte yer verilmiştir.

Analizde kullanılan Merkez Bankası Dolar Alış Kuru verisinin yüklenmesi için yazılan R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

df <-read_excel("dolar.xlsx")

Veri setinin yüklenmesinden sonra veri setinin “tibble” tablo düzenine alınması ve tarih verisinin ay ve yıla dönüştürülmesi için gerekli R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

d1<-tibble(Tarih=dmy(df$Tarih), Yıl= year(dmy(df$Tarih)), Ay=month(df$Tarih), Kur=df$USD_Alis)

Veri setinden yıllara göre üretilen döviz alış kurunun seyrini gösteren grafiğe ilişkin R kod bloğu ise aşağıdadır.

d1%>%ggplot(aes(Kur, Yıl))+
   geom_point(color="red")+
   scale_y_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 4))+
   scale_x_continuous(breaks=seq(min(d1$Kur), max(d1$Kur),1.7))+
   labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
   ggtitle("Yıllara Göre Dolar Alış Kurunun Seyri") +
   xlab("Kur (TL)") + ylab("Yıl")+
   theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
                   size=14,hjust=0.5)) +
   theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
                   size=10))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen yıllara göre dolar alış kuru seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Aylara göre döviz alış kurundaki maksimum ve minimum kur değerleri ile maksimum ve minimum kur farkının yüzdesel değişimi (Dalga Boyu)’ni hesaplamak için yazılan R kod bloğu aşağıdadır. Burada aynı zamanda tabloda yıl ve ayın olduğu sütunlar “Yilin_Ayi” adında birleştirilerek ayrı bir değişken olarak tanımlanmıştır.

ay<-d1 %>% group_by(Ay, Yıl)%>%summarise(Max_Kur=max(Kur), Min_Kur=min(Kur), Dalga_Boyu=((max(Kur)-min(Kur))/(min(Kur))*100))
ay$Yilin_Ayi<-paste(ay$Yıl,"-",ay$Ay)
ay

Dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k4<- ay %>% select(Yilin_Ayi, Dalga_Boyu)%>%
   arrange(desc(Dalga_Boyu))
k5<- head(k4[, -1],20)

k5 %>% ggplot(aes(x=Yilin_Ayi, y=Dalga_Boyu))+
   geom_area(size=2, color="red")+
   theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
      axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
   geom_hline(yintercept=mean(k5$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = 
   "red", size=1)+
   ggtitle("Döviz Alış Kuru Aylık Dalga Boyları") +
   xlab("Yılın Ayı") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
   labs(caption = "Source: By Tevfik Bulut")+
   theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=16, hjust=0.5)) +
   theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 20 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki grafikte verilmiştir. Aşağıdaki şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir.

Dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 20 kayıt aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<-ay %>% select(Yıl, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

ydb<-head(yil[,-1],20)

ydb %>% ggplot(aes(x=Yıl, y=Dalga_Boyu))+
    geom_line(arrow = arrow(angle = 15, ends = "both", type = 
         "closed"),size=2, color="brown")+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2020, 2))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(ydb$Dalga_Boyu), linetype="twodash", 
          color = "green", size=2)+
    ggtitle("Döviz Alış Kuru Yıllık Dalga Boyları") +
    xlab("Yıl") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 25 kayıt aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir. Şekilde verilen Dolar-TL alış kurundaki dalga boyları Türkiye’deki döviz şoklarını ve ekonomik kriz dönemlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Veri seti tahmin yöntemlerinde kullanılmak üzere zaman serisine formatına dönüştürülmüştür. Yapılan bu işleme ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

y10<-as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")
tev<-ts(as.vector(df[,2]), as.vector(y10))

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))

TBATS Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan ilk yöntem TBATS olup, bu yönteme ilişkin algoritma aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

function (x) 
{
  if (!is.null(x$lambda)) {
    y <- BoxCox(x$y, x$lambda)
    lambda <- attr(y, "lambda")
  }
  else {
    y <- x$y
  }
  tau <- ifelse(!is.null(x$k.vector), 2 * sum(x$k.vector), 
    0)
  w <- .Call("makeTBATSWMatrix", smallPhi_s = x$damping.parameter, 
    kVector_s = as.integer(x$k.vector), arCoefs_s = x$ar.coefficients, 
    maCoefs_s = x$ma.coefficients, tau_s = as.integer(tau), 
    PACKAGE = "forecast")
  out <- cbind(observed = c(y), level = x$x[1, ])
  if (!is.null(x$beta)) {
    out <- cbind(out, slope = x$x[2, ])
  }
  if (tau > 0) {
    nonseas <- 2 + !is.null(x$beta)
    nseas <- length(x$seasonal.periods)
    seas.states <- cbind(x$seed.states, x$x)[-(1:(1 + !is.null(x$beta))), 
      ]
    seas.states <- seas.states[, -ncol(seas.states)]
    w <- w$w.transpose[, -(1:(1 + !is.null(x$beta))), drop = FALSE]
    w <- w[, 1:tau, drop = FALSE]
    j <- cumsum(c(1, 2 * x$k.vector))
    for (i in 1:nseas) out <- cbind(out, season = c(w[, j[i]:(j[i + 
      1] - 1), drop = FALSE] %*% seas.states[j[i]:(j[i + 
      1] - 1), ]))
    if (nseas > 1) {
      colnames(out)[nonseas + 1:nseas] <- paste("season", 
        1:nseas, sep = "")
    }
  }
  out <- ts(out)
  tsp(out) <- tsp(y)
  return(out)
}

Şimdi sıra TBATS yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
model <- tbats(data)
sonuc<- forecast(model,h=353)
autoplot(sonuc) +
  ylab("Alış Kuru") +
  xlab("Zaman") +
 ggtitle("TBATS Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") 
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
 labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “tbats” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(sonuc)
today4<-today3[, -2:-3]
tbats<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(tbats, file = "tbats.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

TBATS yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. MAPE değeri zaman serisi analizlerinden kullanılan ve modelin güvenilirliğinin ölçülmesinde sıklıkla başvurulan en güvenilir hata türlerinden birisidir. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra TBATS yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
model <- tbats(data)
sonuc<- forecast(model,h=353)
summary(sonuc)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere TBATS yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.4897634‘tür.

Forecast method: TBATS(0.049, {3,0}, -, {<7,3>, <365.25,8>})

Model Information:
TBATS(0.049, {3,0}, -, {<7,3>, <365.25,8>})

Call: tbats(y = data)

Parameters
 Lambda: 0.049011
 Alpha: 0.02034718
 Gamma-1 Values: 0.0002026845 -0.0001234526
 Gamma-2 Values: 0.0004084971 3.040264e-05
 AR coefficients: 1.129051 -0.296009 0.156864

Seed States:
        [,1]
 [1,] -7.984000e+00
 [2,] -2.453819e-04
 [3,] -4.667024e-06
 [4,] -1.400260e-04
 [5,] -1.331329e-04
 [6,] 6.942891e-05
 [7,] -1.398736e-05
 [8,] 1.230420e-02
 [9,] 1.054255e-03
[10,] -1.711990e-03
[11,] -1.504480e-03
[12,] -4.977709e-03
[13,] -1.359871e-03
[14,] -3.872218e-04
[15,] -1.010010e-03
[16,] -4.394557e-03
[17,] 3.579392e-03
[18,] -6.306786e-05
[19,] -1.700927e-03
[20,] -1.410837e-03
[21,] 2.297299e-04
[22,] -6.422550e-04
[23,] -3.995525e-04
[24,] 0.000000e+00
[25,] 0.000000e+00
[26,] 0.000000e+00
attr(,"lambda")
[1] 0.04901073

Sigma: 0.01017209
AIC: -47840.15

Error measures:
            ME    RMSE     MAE    MPE   MAPE
Training set 0.0002509627 0.01998889 0.006809487 0.05236497 0.4897634
          MASE    ACF1
Training set 0.02762049 0.009573125

ETS YÖNTEMİ

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan ikinci yöntem ETS olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, model = "ZZZ", damped = NULL, alpha = NULL, 
  beta = NULL, gamma = NULL, phi = NULL, additive.only = FALSE, 
  lambda = NULL, biasadj = FALSE, lower = c(rep(1e-04, 3), 
    0.8), upper = c(rep(0.9999, 3), 0.98), opt.crit = c("lik", 
    "amse", "mse", "sigma", "mae"), 
  nmse = 3, bounds = c("both", "usual", "admissible"), 
  ic = c("aicc", "aic", "bic"), restrict = TRUE, 
  allow.multiplicative.trend = FALSE, use.initial.values = FALSE, 
  na.action = c("na.contiguous", "na.interp", "na.fail"), 
  ...) 
{
  opt.crit <- match.arg(opt.crit)
  bounds <- match.arg(bounds)
  ic <- match.arg(ic)
  if (!is.function(na.action)) {
    na.fn_name <- match.arg(na.action)
    na.action <- get(na.fn_name)
  }
  seriesname <- deparse(substitute(y))
  if (any(class(y) %in% c("data.frame", "list", 
    "matrix", "mts"))) {
    stop("y should be a univariate time series")
  }
  y <- as.ts(y)
  if (missing(model) && is.constant(y)) {
    return(ses(y, alpha = 0.99999, initial = "simple")$model)
  }
  ny <- length(y)
  y <- na.action(y)
  if (ny != length(y) && na.fn_name == "na.contiguous") {
    warning("Missing values encountered. Using longest contiguous portion of time series")
    ny <- length(y)
  }
  orig.y <- y
  if (identical(class(model), "ets") && is.null(lambda)) {
    lambda <- model$lambda
  }
  if (!is.null(lambda)) {
    y <- BoxCox(y, lambda)
    lambda <- attr(y, "lambda")
    additive.only <- TRUE
  }
  if (nmse < 1 || nmse > 30) {
    stop("nmse out of range")
  }
  m <- frequency(y)
  if (any(upper < lower)) {
    stop("Lower limits must be less than upper limits")
  }
  if (class(model) == "ets") {
    alpha <- max(model$par["alpha"], 1e-10)
    beta <- model$par["beta"]
    if (is.na(beta)) {
      beta <- NULL
    }
    gamma <- model$par["gamma"]
    if (is.na(gamma)) {
      gamma <- NULL
    }
    phi <- model$par["phi"]
    if (is.na(phi)) {
      phi <- NULL
    }
    modelcomponents <- paste(model$components[1], model$components[2], 
      model$components[3], sep = "")
    damped <- (model$components[4] == "TRUE")
    if (use.initial.values) {
      errortype <- substr(modelcomponents, 1, 1)
      trendtype <- substr(modelcomponents, 2, 2)
      seasontype <- substr(modelcomponents, 3, 3)
      e <- pegelsresid.C(y, m, model$initstate, errortype, 
        trendtype, seasontype, damped, alpha, beta, gamma, 
        phi, nmse)
      np <- length(model$par) + 1
      model$loglik <- -0.5 * e$lik
      model$aic <- e$lik + 2 * np
      model$bic <- e$lik + log(ny) * np
      model$aicc <- model$aic + 2 * np * (np + 1)/(ny - 
        np - 1)
      model$mse <- e$amse[1]
      model$amse <- mean(e$amse)
      tsp.y <- tsp(y)
      model$states <- ts(e$states, frequency = tsp.y[3], 
        start = tsp.y[1] - 1/tsp.y[3])
      colnames(model$states)[1] <- "l"
      if (trendtype != "N") {
        colnames(model$states)[2] <- "b"
      }
      if (seasontype != "N") {
        colnames(model$states)[(2 + (trendtype != "N")):ncol(model$states)] <- paste("s", 
         1:m, sep = "")
      }
      if (errortype == "A") {
        model$fitted <- ts(y - e$e, frequency = tsp.y[3], 
         start = tsp.y[1])
      }
      else {
        model$fitted <- ts(y/(1 + e$e), frequency = tsp.y[3], 
         start = tsp.y[1])
      }
      model$residuals <- ts(e$e, frequency = tsp.y[3], 
        start = tsp.y[1])
      model$sigma2 <- sum(model$residuals^2, na.rm = TRUE)/(ny - 
        np)
      model$x <- orig.y
      model$series <- seriesname
      if (!is.null(lambda)) {
        model$fitted <- InvBoxCox(model$fitted, lambda, 
         biasadj, var(model$residuals))
        attr(lambda, "biasadj") <- biasadj
      }
      model$lambda <- lambda
      return(model)
    }
    else {
      model <- modelcomponents
      if (missing(use.initial.values)) {
        message("Model is being refit with current smoothing parameters but initial states are being re-estimated.\nSet 'use.initial.values=TRUE' if you want to re-use existing initial values.")
      }
    }
  }
  errortype <- substr(model, 1, 1)
  trendtype <- substr(model, 2, 2)
  seasontype <- substr(model, 3, 3)
  if (!is.element(errortype, c("M", "A", "Z"))) {
    stop("Invalid error type")
  }
  if (!is.element(trendtype, c("N", "A", "M", 
    "Z"))) {
    stop("Invalid trend type")
  }
  if (!is.element(seasontype, c("N", "A", "M", 
    "Z"))) {
    stop("Invalid season type")
  }
  if (m < 1 || length(y) <= m) {
    seasontype <- "N"
  }
  if (m == 1) {
    if (seasontype == "A" || seasontype == "M") {
      stop("Nonseasonal data")
    }
    else {
      substr(model, 3, 3) <- seasontype <- "N"
    }
  }
  if (m > 24) {
    if (is.element(seasontype, c("A", "M"))) {
      stop("Frequency too high")
    }
    else if (seasontype == "Z") {
      warning("I can't handle data with frequency greater than 24. Seasonality will be ignored. Try stlf() if you need seasonal forecasts.")
      substr(model, 3, 3) <- seasontype <- "N"
    }
  }
  if (restrict) {
    if ((errortype == "A" && (trendtype == "M" || 
      seasontype == "M")) | (errortype == "M" && 
      trendtype == "M" && seasontype == "A") || 
      (additive.only && (errortype == "M" || trendtype == 
        "M" || seasontype == "M"))) {
      stop("Forbidden model combination")
    }
  }
  data.positive <- (min(y) > 0)
  if (!data.positive && errortype == "M") {
    stop("Inappropriate model for data with negative or zero values")
  }
  if (!is.null(damped)) {
    if (damped && trendtype == "N") {
      stop("Forbidden model combination")
    }
  }
  n <- length(y)
  npars <- 2L
  if (trendtype == "A" || trendtype == "M") {
    npars <- npars + 2L
  }
  if (seasontype == "A" || seasontype == "M") {
    npars <- npars + m
  }
  if (!is.null(damped)) {
    npars <- npars + as.numeric(damped)
  }
  if (n <= npars + 4L) {
    if (!is.null(damped)) {
      if (damped) {
        warning("Not enough data to use damping")
      }
    }
    if (seasontype == "A" || seasontype == "M") {
      fit <- try(HoltWintersZZ(orig.y, alpha = alpha, beta = beta, 
        gamma = gamma, phi = phi, exponential = (trendtype == 
         "M"), seasonal = ifelse(seasontype != 
         "A", "multiplicative", "additive"), 
        lambda = lambda, biasadj = biasadj, warnings = FALSE), 
        silent = TRUE)
      if (!("try-error" %in% class(fit))) {
        fit$call <- match.call()
        fit$method <- as.character(fit)
        fit$series <- deparse(substitute(y))
        return(fit)
      }
      else {
        warning("Seasonal component could not be estimated")
      }
    }
    if (trendtype == "A" || trendtype == "M") {
      fit <- try(HoltWintersZZ(orig.y, alpha = alpha, beta = beta, 
        gamma = FALSE, phi = phi, exponential = (trendtype == 
         "M"), lambda = lambda, biasadj = biasadj, 
        warnings = FALSE), silent = TRUE)
      if (!("try-error" %in% class(fit))) {
        fit$call <- match.call()
        fit$method <- as.character(fit)
        fit$series <- deparse(substitute(y))
        return(fit)
      }
      else {
        warning("Trend component could not be estimated")
      }
    }
    if (trendtype == "N" && seasontype == "N") {
      fit <- try(HoltWintersZZ(orig.y, alpha = alpha, beta = FALSE, 
        gamma = FALSE, lambda = lambda, biasadj = biasadj, 
        warnings = FALSE), silent = TRUE)
      if (!("try-error" %in% class(fit))) {
        fit$call <- match.call()
        fit$method <- as.character(fit)
        fit$series <- deparse(substitute(y))
        return(fit)
      }
    }
    fit1 <- try(HoltWintersZZ(orig.y, alpha = alpha, beta = beta, 
      gamma = FALSE, phi = phi, exponential = (trendtype == 
        "M"), lambda = lambda, biasadj = biasadj, 
      warnings = FALSE), silent = TRUE)
    fit2 <- try(HoltWintersZZ(orig.y, alpha = alpha, beta = FALSE, 
      gamma = FALSE, phi = phi, exponential = (trendtype == 
        "M"), lambda = lambda, biasadj = biasadj, 
      warnings = FALSE), silent = TRUE)
    if ("try-error" %in% class(fit1)) {
      fit <- fit2
    }
    else if (fit1$sigma2 < fit2$sigma2) {
      fit <- fit1
    }
    else {
      fit <- fit2
    }
    if ("try-error" %in% class(fit)) 
      stop("Unable to estimate a model.")
    fit$call <- match.call()
    fit$method <- as.character(fit)
    fit$series <- deparse(substitute(y))
    return(fit)
  }
  if (errortype == "Z") {
    errortype <- c("A", "M")
  }
  if (trendtype == "Z") {
    if (allow.multiplicative.trend) {
      trendtype <- c("N", "A", "M")
    }
    else {
      trendtype <- c("N", "A")
    }
  }
  if (seasontype == "Z") {
    seasontype <- c("N", "A", "M")
  }
  if (is.null(damped)) {
    damped <- c(TRUE, FALSE)
  }
  best.ic <- Inf
  for (i in 1:length(errortype)) {
    for (j in 1:length(trendtype)) {
      for (k in 1:length(seasontype)) {
        for (l in 1:length(damped)) {
         if (trendtype[j] == "N" && damped[l]) {
          next
         }
         if (restrict) {
          if (errortype[i] == "A" && (trendtype[j] == 
           "M" || seasontype[k] == "M")) {
           next
          }
          if (errortype[i] == "M" && trendtype[j] == 
           "M" && seasontype[k] == "A") {
           next
          }
          if (additive.only && (errortype[i] == "M" || 
           trendtype[j] == "M" || seasontype[k] == 
           "M")) {
           next
          }
         }
         if (!data.positive && errortype[i] == "M") {
          next
         }
         fit <- try(etsmodel(y, errortype[i], trendtype[j], 
          seasontype[k], damped[l], alpha, beta, gamma, 
          phi, lower = lower, upper = upper, opt.crit = opt.crit, 
          nmse = nmse, bounds = bounds, ...), silent = TRUE)
         if (is.element("try-error", class(fit))) 
          fit.ic <- Inf
         else fit.ic <- switch(ic, aic = fit$aic, bic = fit$bic, 
          aicc = fit$aicc)
         if (!is.na(fit.ic)) {
          if (fit.ic < best.ic) {
           model <- fit
           best.ic <- fit.ic
           best.e <- errortype[i]
           best.t <- trendtype[j]
           best.s <- seasontype[k]
           best.d <- damped[l]
          }
         }
        }
      }
    }
  }
  if (best.ic == Inf) {
    stop("No model able to be fitted")
  }
  model$m <- m
  model$method <- paste("ETS(", best.e, ",", best.t, 
    ifelse(best.d, "d", ""), ",", best.s, 
    ")", sep = "")
  model$series <- seriesname
  model$components <- c(best.e, best.t, best.s, best.d)
  model$call <- match.call()
  model$initstate <- model$states[1, ]
  np <- length(model$par)
  model$sigma2 <- sum(model$residuals^2, na.rm = TRUE)/(ny - 
    np)
  model$x <- orig.y
  if (!is.null(lambda)) {
    model$fitted <- InvBoxCox(model$fitted, lambda, biasadj, 
      var(model$residuals))
    attr(lambda, "biasadj") <- biasadj
  }
  model$lambda <- lambda
  return(structure(model, class = "ets"))
}

Şimdi sıra ETS yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

ETS <- forecast(ets(data), h=353)
autoplot(ETS) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("ETS Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “ets” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(ETS)
today4<-today3[, -2:-3]
ets<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(ets, file = "ets.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

ETS yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra ETS yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

ETS <- forecast(ets(data), h=353)
summary(ETS)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere ETS yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.505253‘tür.

Forecast method: ETS(M,Ad,N)

Model Information:
ETS(M,Ad,N) 

Call:
 ets(y = data) 

 Smoothing parameters:
  alpha = 0.9999 
  beta = 0.0024 
  phi  = 0.9782 

 Initial states:
  l = 0 
  b = 0 

 sigma: 0.014

   AIC   AICc    BIC 
-43903.33 -43903.32 -43860.01 

Error measures:
            ME   RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0005255783 0.0204113 0.006772561 0.07816683 0.505253 0.02747071
         ACF1
Training set 0.1603195

ARIMA Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan üçüncü yöntem ARIMA olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (x, order = c(0L, 0L, 0L), seasonal = list(order = c(0L, 
  0L, 0L), period = NA), xreg = NULL, include.mean = TRUE, 
  transform.pars = TRUE, fixed = NULL, init = NULL, method = c("CSS-ML", 
    "ML", "CSS"), n.cond, SSinit = c("Gardner1980", 
    "Rossignol2011"), optim.method = "BFGS", 
  optim.control = list(), kappa = 1e+06) 
{
  "%+%" <- function(a, b) .Call(C_TSconv, a, b)
  SSinit <- match.arg(SSinit)
  SS.G <- SSinit == "Gardner1980"
  upARIMA <- function(mod, phi, theta) {
    p <- length(phi)
    q <- length(theta)
    mod$phi <- phi
    mod$theta <- theta
    r <- max(p, q + 1L)
    if (p > 0) 
      mod$T[1L:p, 1L] <- phi
    if (r > 1L) 
      mod$Pn[1L:r, 1L:r] <- if (SS.G) 
        .Call(C_getQ0, phi, theta)
      else .Call(C_getQ0bis, phi, theta, tol = 0)
    else mod$Pn[1L, 1L] <- if (p > 0) 
      1/(1 - phi^2)
    else 1
    mod$a[] <- 0
    mod
  }
  arimaSS <- function(y, mod) {
    .Call(C_ARIMA_Like, y, mod, 0L, TRUE)
  }
  armafn <- function(p, trans) {
    par <- coef
    par[mask] <- p
    trarma <- .Call(C_ARIMA_transPars, par, arma, trans)
    if (is.null(Z <- tryCatch(upARIMA(mod, trarma[[1L]], 
      trarma[[2L]]), error = function(e) NULL))) 
      return(.Machine$double.xmax)
    if (ncxreg > 0) 
      x <- x - xreg %*% par[narma + (1L:ncxreg)]
    res <- .Call(C_ARIMA_Like, x, Z, 0L, FALSE)
    s2 <- res[1L]/res[3L]
    0.5 * (log(s2) + res[2L]/res[3L])
  }
  armaCSS <- function(p) {
    par <- as.double(fixed)
    par[mask] <- p
    trarma <- .Call(C_ARIMA_transPars, par, arma, FALSE)
    if (ncxreg > 0) 
      x <- x - xreg %*% par[narma + (1L:ncxreg)]
    res <- .Call(C_ARIMA_CSS, x, arma, trarma[[1L]], trarma[[2L]], 
      as.integer(ncond), FALSE)
    0.5 * log(res)
  }
  arCheck <- function(ar) {
    p <- max(which(c(1, -ar) != 0)) - 1
    if (!p) 
      return(TRUE)
    all(Mod(polyroot(c(1, -ar[1L:p]))) > 1)
  }
  maInvert <- function(ma) {
    q <- length(ma)
    q0 <- max(which(c(1, ma) != 0)) - 1L
    if (!q0) 
      return(ma)
    roots <- polyroot(c(1, ma[1L:q0]))
    ind <- Mod(roots) < 1
    if (all(!ind)) 
      return(ma)
    if (q0 == 1) 
      return(c(1/ma[1L], rep.int(0, q - q0)))
    roots[ind] <- 1/roots[ind]
    x <- 1
    for (r in roots) x <- c(x, 0) - c(0, x)/r
    c(Re(x[-1L]), rep.int(0, q - q0))
  }
  series <- deparse(substitute(x))
  if (NCOL(x) > 1L) 
    stop("only implemented for univariate time series")
  method <- match.arg(method)
  x <- as.ts(x)
  if (!is.numeric(x)) 
    stop("'x' must be numeric")
  storage.mode(x) <- "double"
  dim(x) <- NULL
  n <- length(x)
  if (!missing(order)) 
    if (!is.numeric(order) || length(order) != 3L || any(order < 
      0)) 
      stop("'order' must be a non-negative numeric vector of length 3")
  if (!missing(seasonal)) 
    if (is.list(seasonal)) {
      if (is.null(seasonal$order)) 
        stop("'seasonal' must be a list with component 'order'")
      if (!is.numeric(seasonal$order) || length(seasonal$order) != 
        3L || any(seasonal$order < 0L)) 
        stop("'seasonal$order' must be a non-negative numeric vector of length 3")
    }
    else if (is.numeric(order)) {
      if (length(order) == 3L) 
        seasonal <- list(order = seasonal)
      else ("'seasonal' is of the wrong length")
    }
    else stop("'seasonal' must be a list with component 'order'")
  if (is.null(seasonal$period) || is.na(seasonal$period) || 
    seasonal$period == 0) 
    seasonal$period <- frequency(x)
  arma <- as.integer(c(order[-2L], seasonal$order[-2L], seasonal$period, 
    order[2L], seasonal$order[2L]))
  narma <- sum(arma[1L:4L])
  xtsp <- tsp(x)
  tsp(x) <- NULL
  Delta <- 1
  for (i in seq_len(order[2L])) Delta <- Delta %+% c(1, -1)
  for (i in seq_len(seasonal$order[2L])) Delta <- Delta %+% 
    c(1, rep.int(0, seasonal$period - 1), -1)
  Delta <- -Delta[-1L]
  nd <- order[2L] + seasonal$order[2L]
  n.used <- sum(!is.na(x)) - length(Delta)
  if (is.null(xreg)) {
    ncxreg <- 0L
  }
  else {
    nmxreg <- deparse(substitute(xreg))
    if (NROW(xreg) != n) 
      stop("lengths of 'x' and 'xreg' do not match")
    ncxreg <- NCOL(xreg)
    xreg <- as.matrix(xreg)
    storage.mode(xreg) <- "double"
  }
  class(xreg) <- NULL
  if (ncxreg > 0L && is.null(colnames(xreg))) 
    colnames(xreg) <- if (ncxreg == 1L) 
      nmxreg
    else paste0(nmxreg, 1L:ncxreg)
  if (include.mean && (nd == 0L)) {
    xreg <- cbind(intercept = rep(1, n), xreg = xreg)
    ncxreg <- ncxreg + 1L
  }
  if (method == "CSS-ML") {
    anyna <- anyNA(x)
    if (ncxreg) 
      anyna <- anyna || anyNA(xreg)
    if (anyna) 
      method <- "ML"
  }
  if (method == "CSS" || method == "CSS-ML") {
    ncond <- order[2L] + seasonal$order[2L] * seasonal$period
    ncond1 <- order[1L] + seasonal$period * seasonal$order[1L]
    ncond <- ncond + if (!missing(n.cond)) 
      max(n.cond, ncond1)
    else ncond1
  }
  else ncond <- 0
  if (is.null(fixed)) 
    fixed <- rep(NA_real_, narma + ncxreg)
  else if (length(fixed) != narma + ncxreg) 
    stop("wrong length for 'fixed'")
  mask <- is.na(fixed)
  no.optim <- !any(mask)
  if (no.optim) 
    transform.pars <- FALSE
  if (transform.pars) {
    ind <- arma[1L] + arma[2L] + seq_len(arma[3L])
    if (any(!mask[seq_len(arma[1L])]) || any(!mask[ind])) {
      warning("some AR parameters were fixed: setting transform.pars = FALSE")
      transform.pars <- FALSE
    }
  }
  init0 <- rep.int(0, narma)
  parscale <- rep(1, narma)
  if (ncxreg) {
    cn <- colnames(xreg)
    orig.xreg <- (ncxreg == 1L) || any(!mask[narma + 1L:ncxreg])
    if (!orig.xreg) {
      S <- svd(na.omit(xreg))
      xreg <- xreg %*% S$v
    }
    dx <- x
    dxreg <- xreg
    if (order[2L] > 0L) {
      dx <- diff(dx, 1L, order[2L])
      dxreg <- diff(dxreg, 1L, order[2L])
    }
    if (seasonal$period > 1L & seasonal$order[2L] > 0) {
      dx <- diff(dx, seasonal$period, seasonal$order[2L])
      dxreg <- diff(dxreg, seasonal$period, seasonal$order[2L])
    }
    fit <- if (length(dx) > ncol(dxreg)) 
      lm(dx ~ dxreg - 1, na.action = na.omit)
    else list(rank = 0L)
    if (fit$rank == 0L) {
      fit <- lm(x ~ xreg - 1, na.action = na.omit)
    }
    isna <- is.na(x) | apply(xreg, 1L, anyNA)
    n.used <- sum(!isna) - length(Delta)
    init0 <- c(init0, coef(fit))
    ses <- summary(fit)$coefficients[, 2L]
    parscale <- c(parscale, 10 * ses)
  }
  if (n.used <= 0) 
    stop("too few non-missing observations")
  if (!is.null(init)) {
    if (length(init) != length(init0)) 
      stop("'init' is of the wrong length")
    if (any(ind <- is.na(init))) 
      init[ind] <- init0[ind]
    if (method == "ML") {
      if (arma[1L] > 0) 
        if (!arCheck(init[1L:arma[1L]])) 
         stop("non-stationary AR part")
      if (arma[3L] > 0) 
        if (!arCheck(init[sum(arma[1L:2L]) + 1L:arma[3L]])) 
         stop("non-stationary seasonal AR part")
      if (transform.pars) 
        init <- .Call(C_ARIMA_Invtrans, as.double(init), 
         arma)
    }
  }
  else init <- init0
  coef <- as.double(fixed)
  if (!("parscale" %in% names(optim.control))) 
    optim.control$parscale <- parscale[mask]
  if (method == "CSS") {
    res <- if (no.optim) 
      list(convergence = 0L, par = numeric(), value = armaCSS(numeric()))
    else optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, 
      hessian = TRUE, control = optim.control)
    if (res$convergence > 0) 
      warning(gettextf("possible convergence problem: optim gave code = %d", 
        res$convergence), domain = NA)
    coef[mask] <- res$par
    trarma <- .Call(C_ARIMA_transPars, coef, arma, FALSE)
    mod <- makeARIMA(trarma[[1L]], trarma[[2L]], Delta, kappa, 
      SSinit)
    if (ncxreg > 0) 
      x <- x - xreg %*% coef[narma + (1L:ncxreg)]
    arimaSS(x, mod)
    val <- .Call(C_ARIMA_CSS, x, arma, trarma[[1L]], trarma[[2L]], 
      as.integer(ncond), TRUE)
    sigma2 <- val[[1L]]
    var <- if (no.optim) 
      numeric()
    else solve(res$hessian * n.used)
  }
  else {
    if (method == "CSS-ML") {
      res <- if (no.optim) 
        list(convergence = 0L, par = numeric(), value = armaCSS(numeric()))
      else optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, 
        hessian = FALSE, control = optim.control)
      if (res$convergence == 0) 
        init[mask] <- res$par
      if (arma[1L] > 0) 
        if (!arCheck(init[1L:arma[1L]])) 
         stop("non-stationary AR part from CSS")
      if (arma[3L] > 0) 
        if (!arCheck(init[sum(arma[1L:2L]) + 1L:arma[3L]])) 
         stop("non-stationary seasonal AR part from CSS")
      ncond <- 0L
    }
    if (transform.pars) {
      init <- .Call(C_ARIMA_Invtrans, init, arma)
      if (arma[2L] > 0) {
        ind <- arma[1L] + 1L:arma[2L]
        init[ind] <- maInvert(init[ind])
      }
      if (arma[4L] > 0) {
        ind <- sum(arma[1L:3L]) + 1L:arma[4L]
        init[ind] <- maInvert(init[ind])
      }
    }
    trarma <- .Call(C_ARIMA_transPars, init, arma, transform.pars)
    mod <- makeARIMA(trarma[[1L]], trarma[[2L]], Delta, kappa, 
      SSinit)
    res <- if (no.optim) 
      list(convergence = 0, par = numeric(), value = armafn(numeric(), 
        as.logical(transform.pars)))
    else optim(init[mask], armafn, method = optim.method, 
      hessian = TRUE, control = optim.control, trans = as.logical(transform.pars))
    if (res$convergence > 0) 
      warning(gettextf("possible convergence problem: optim gave code = %d", 
        res$convergence), domain = NA)
    coef[mask] <- res$par
    if (transform.pars) {
      if (arma[2L] > 0L) {
        ind <- arma[1L] + 1L:arma[2L]
        if (all(mask[ind])) 
         coef[ind] <- maInvert(coef[ind])
      }
      if (arma[4L] > 0L) {
        ind <- sum(arma[1L:3L]) + 1L:arma[4L]
        if (all(mask[ind])) 
         coef[ind] <- maInvert(coef[ind])
      }
      if (any(coef[mask] != res$par)) {
        oldcode <- res$convergence
        res <- optim(coef[mask], armafn, method = optim.method, 
         hessian = TRUE, control = list(maxit = 0L, 
          parscale = optim.control$parscale), trans = TRUE)
        res$convergence <- oldcode
        coef[mask] <- res$par
      }
      A <- .Call(C_ARIMA_Gradtrans, as.double(coef), arma)
      A <- A[mask, mask]
      var <- crossprod(A, solve(res$hessian * n.used, A))
      coef <- .Call(C_ARIMA_undoPars, coef, arma)
    }
    else var <- if (no.optim) 
      numeric()
    else solve(res$hessian * n.used)
    trarma <- .Call(C_ARIMA_transPars, coef, arma, FALSE)
    mod <- makeARIMA(trarma[[1L]], trarma[[2L]], Delta, kappa, 
      SSinit)
    val <- if (ncxreg > 0L) 
      arimaSS(x - xreg %*% coef[narma + (1L:ncxreg)], mod)
    else arimaSS(x, mod)
    sigma2 <- val[[1L]][1L]/n.used
  }
  value <- 2 * n.used * res$value + n.used + n.used * log(2 * 
    pi)
  aic <- if (method != "CSS") 
    value + 2 * sum(mask) + 2
  else NA
  nm <- NULL
  if (arma[1L] > 0L) 
    nm <- c(nm, paste0("ar", 1L:arma[1L]))
  if (arma[2L] > 0L) 
    nm <- c(nm, paste0("ma", 1L:arma[2L]))
  if (arma[3L] > 0L) 
    nm <- c(nm, paste0("sar", 1L:arma[3L]))
  if (arma[4L] > 0L) 
    nm <- c(nm, paste0("sma", 1L:arma[4L]))
  if (ncxreg > 0L) {
    nm <- c(nm, cn)
    if (!orig.xreg) {
      ind <- narma + 1L:ncxreg
      coef[ind] <- S$v %*% coef[ind]
      A <- diag(narma + ncxreg)
      A[ind, ind] <- S$v
      A <- A[mask, mask]
      var <- A %*% var %*% t(A)
    }
  }
  names(coef) <- nm
  if (!no.optim) 
    dimnames(var) <- list(nm[mask], nm[mask])
  resid <- val[[2L]]
  tsp(resid) <- xtsp
  class(resid) <- "ts"
  structure(list(coef = coef, sigma2 = sigma2, var.coef = var, 
    mask = mask, loglik = -0.5 * value, aic = aic, arma = arma, 
    residuals = resid, call = match.call(), series = series, 
    code = res$convergence, n.cond = ncond, nobs = n.used, 
    model = mod), class = "Arima")
}

Şimdi sıra ARIMA yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

ARIMA <- forecast(auto.arima(data), h=353)

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “arima” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(ARIMA)
today4<-today3[, -2:-3]
arima<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(arima, file = "arima.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

ARIMA yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra ARIMA yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

ARIMA <- forecast(auto.arima(data), h=353)
summary(ARIMA)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere ARIMA yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.5265276‘dır.

Forecast method: ARIMA(5,2,0)

Model Information:
Series: data 
ARIMA(5,2,0) 
Box Cox transformation: lambda= 0 

Coefficients:
     ar1   ar2   ar3   ar4   ar5
   -0.7279 -0.6671 -0.5238 -0.3363 -0.1811
s.e.  0.0098  0.0117  0.0124  0.0117  0.0098

sigma^2 estimated as 0.0001656: log likelihood=29608.3
AIC=-59204.59  AICc=-59204.58  BIC=-59161.28

Error measures:
            ME    RMSE     MAE     MPE   MAPE
Training set -0.0001702528 0.02194181 0.007389551 -0.01604272 0.5265276
          MASE    ACF1
Training set 0.02997334 0.05974482

Naive Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan dördüncü yöntem Naive olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, h = 10, level = c(80, 95), fan = FALSE, lambda = NULL, 
  biasadj = FALSE, ..., x = y) 
{
  fc <- rwf(x, h = h, level = level, fan = fan, lambda = lambda, 
    drift = FALSE, biasadj = biasadj, ...)
  fc$model$call <- match.call()
  fc$series <- deparse(substitute(y))
  fc$method <- "Naive method"
  return(fc)
}

Şimdi sıra Naive yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

naive <- naive(data, h=353)
autoplot(naive) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Naive Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “naive” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(naive)
today4<-today3[, -2:-3]
naive<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(naive, file = "naive.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

Naive yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Naive yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

naive <- naive(data, h=353)
summary(naive)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere Naive yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.4839495‘dir.

Forecast method: Naive method

Model Information:
Call: naive(y = data, h = 353) 

Residual sd: 0.0204 

Error measures:
            ME    RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0005818318 0.02041678 0.006776669 0.1125204 0.4839495 0.02748738
         ACF1
Training set 0.1624751

SES Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan beşinci yöntem SES olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, h = 10, level = c(80, 95), fan = FALSE, initial = c("optimal", 
  "simple"), alpha = NULL, lambda = NULL, biasadj = FALSE, 
  x = y, ...) 
{
  initial <- match.arg(initial)
  if (initial == "optimal") {
    fcast <- forecast(ets(x, "ANN", alpha = alpha, 
      opt.crit = "mse", lambda = lambda, biasadj = biasadj), 
      h, level = level, fan = fan, ...)
  }
  else {
    fcast <- forecast(HoltWintersZZ(x, alpha = alpha, beta = FALSE, 
      gamma = FALSE, lambda = lambda, biasadj = biasadj), 
      h, level = level, fan = fan, ...)
  }
  fcast$method <- fcast$model$method <- "Simple exponential smoothing"
  fcast$model$call <- match.call()
  fcast$series <- deparse(substitute(y))
  return(fcast)
}

Şimdi sıra SES yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

ses<-ses(data, h=353)
autoplot(ses) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("SES Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “ses” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(ses)
today4<-today3[, -2:-3]
ses<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(ses, file = "ses.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

SES yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra SES yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

ses<-ses(data, h=353)
summary(ses)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere SES yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.5705732‘dir.

Forecast method: Simple exponential smoothing

Model Information:
Simple exponential smoothing 

Call:
 ses(y = data, h = 353) 

 Smoothing parameters:
  alpha = 0.9999 

 Initial states:
  l = -3e-04 

 sigma: 0.0204

   AIC   AICc   BIC 
14504.53 14504.53 14526.18 

Error measures:
            ME   RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0005818628 0.0204161 0.006776099 0.1991842 0.5705732 0.02748506
         ACF1
Training set 0.1625604

Driftli Rassal Yürüyüş Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan yedinci yöntem Driftli Rassal Yürüyüş olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, h = 10, drift = TRUE, level = c(80, 95), fan = FALSE, 
  lambda = NULL, biasadj = FALSE, ..., x = y) 
{
  fit <- lagwalk(x, lag = 1, drift = drift, lambda = lambda, 
    biasadj = biasadj)
  fc <- forecast(fit, h = h, level = level, fan = fan, lambda = fit$lambda, 
    biasadj = biasadj, ...)
  fc$model$call <- match.call()
  fc$series <- deparse(substitute(y))
  if (drift) {
    fc$method <- "Random walk with drift"
  }
  else {
    fc$method <- "Random walk"
  }
  return(fc)
}

Şimdi sıra Drift yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

drift<-rwf(data, h = 353, drift = T)
autoplot(drift) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Drift Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “drift” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(drift)
today4<-today3[, -2:-3]
drift<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(drift, file = "drift.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

Drift yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Drift yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

drift<-rwf(data, h = 353, drift = T)
summary(drift)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere Drift yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 63.48552‘dir.

Forecast method: Random walk with drift

Model Information:
Call: rwf(y = data, h = 353, drift = T) 

Drift: 6e-04 (se 2e-04)
Residual sd: 0.0204 

Error measures:
           ME    RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 2.8526e-17 0.02040849 0.007005999 -63.13675 63.48552 0.02841758
         ACF1
Training set 0.1624751

Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan yedinci yöntem Driftsiz Rassal Yürüyüş olup, bu yöntemin kullanımına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, h = 10, drift = FALSE, level = c(80, 95), fan = FALSE, 
  lambda = NULL, biasadj = FALSE, ..., x = y) 
{
  fit <- lagwalk(x, lag = 1, drift = drift, lambda = lambda, 
    biasadj = biasadj)
  fc <- forecast(fit, h = h, level = level, fan = fan, lambda = fit$lambda, 
    biasadj = biasadj, ...)
  fc$model$call <- match.call()
  fc$series <- deparse(substitute(y))
  if (drift) {
    fc$method <- "Random walk with drift"
  }
  else {
    fc$method <- "Random walk"
  }
  return(fc)
}

Şimdi sıra Driftsiz yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

driftsiz<-rwf(data, h = 353, drift = F)
autoplot(driftsiz) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış 
      Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “driftsiz” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(driftsiz)
today4<-today3[, -2:-3]
driftsiz<-cbind(Tarih=today2, today4)


write.xlsx(driftsiz, file = "driftsiz.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz

Driftsiz yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Driftsiz yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

driftsiz<-rwf(data, h = 353, drift = F)
summary(driftsiz)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere Driftsiz yöntem, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.4839495‘tir.

Forecast method: Random walk

Model Information:
Call: rwf(y = data, h = 353, drift = F) 

Residual sd: 0.0204 

Error measures:
            ME    RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0005818318 0.02041678 0.006776669 0.1125204 0.4839495 0.02748738
         ACF1
Training set 0.1624751

Holt Metodu

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan sekizinci yöntem Holt olup, bu yöntemin kullanımına aşağıda yer verilmiştir.

holt(
 y,
 h = 10,
 damped = FALSE,
 level = c(80, 95),
 fan = FALSE,
 initial = c("optimal", "simple"),
 exponential = FALSE,
 alpha = NULL,
 beta = NULL,
 phi = NULL,
 lambda = NULL,
 biasadj = FALSE,
 x = y,
 ...
)

Şimdi sıra Holt yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur. Kurulan bu modelden sonuçların elde edilmesi diğer yöntemlere göre daha uzun sürmektedir.

holt <- holt(data, h=353)
autoplot(holt) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Holt Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “holt” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(holt)
today4<-today3[,-2:-3]
holt<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(holt, file = "holt.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

Holt yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Holt yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

holt <- holt(data, h=353)
summary(holt)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere ELM yöntemi, dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 108.3473‘tür.

Forecast method: Holt's method

Model Information:
Holt's method 

Call:
 holt(y = data, h = 353) 

 Smoothing parameters:
  alpha = 0.9999 
  beta = 0.001 

 Initial states:
  l = -0.2047 
  b = 6e-04 

 sigma: 0.0205

   AIC   AICc   BIC 
14596.25 14596.26 14632.35 

Error measures:
            ME    RMSE     MAE   MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0001682216 0.02050503 0.006873361 7.650097 108.3473 0.02787958
         ACF1
Training set 0.1597678

NNAR Metodu

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan sekizinci yöntem ileri beslemeli ve tek gizli tabakalı (feed-forward neural networks with a single hidden layer) olan NNAR (Neural Network Auto Regression) olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, p, P = 1, size, repeats = 20, xreg = NULL, lambda = NULL, 
  model = NULL, subset = NULL, scale.inputs = TRUE, x = y, 
  ...) 
{
  useoldmodel <- FALSE
  yname <- deparse(substitute(y))
  if (!is.null(model)) {
    useoldmodel <- TRUE
    if (!is.nnetar(model)) {
      stop("Model must be a nnetar object")
    }
    m <- max(round(frequency(model$x)), 1L)
    minlength <- max(c(model$p, model$P * m)) + 1
    if (length(x) < minlength) {
      stop(paste("Series must be at least of length", 
        minlength, "to use fitted model"))
    }
    if (tsp(as.ts(x))[3] != m) {
      warning(paste("Data frequency doesn't match fitted model, coercing to frequency =", 
        m))
      x <- ts(x, frequency = m)
    }
    if (!is.null(model$xreg)) {
      if (is.null(xreg)) {
        stop("No external regressors provided")
      }
      if (NCOL(xreg) != NCOL(model$xreg)) {
        stop("Number of external regressors does not match fitted model")
      }
    }
    lambda <- model$lambda
    size <- model$size
    p <- model$p
    P <- model$P
    if (P > 0) {
      lags <- sort(unique(c(1:p, m * (1:P))))
    }
    else {
      lags <- 1:p
    }
    if (is.null(model$scalex)) {
      scale.inputs <- FALSE
    }
  }
  else {
    if (length(y) < 3) {
      stop("Not enough data to fit a model")
    }
    constant_data <- is.constant(na.interp(x))
    if (constant_data) {
      warning("Constant data, setting p=1, P=0, lambda=NULL, scale.inputs=FALSE")
      scale.inputs <- FALSE
      lambda <- NULL
      p <- 1
      P <- 0
    }
    if (!is.null(xreg)) {
      constant_xreg <- any(apply(as.matrix(xreg), 2, function(x) is.constant(na.interp(x))))
      if (constant_xreg) {
        warning("Constant xreg column, setting scale.inputs=FALSE")
        scale.inputs <- FALSE
      }
    }
  }
  if (any(is.na(x))) {
    warning("Missing values in x, omitting rows")
  }
  if (!is.null(lambda)) {
    xx <- BoxCox(x, lambda)
    lambda <- attr(xx, "lambda")
  }
  else {
    xx <- x
  }
  xsub <- rep(TRUE, length(x))
  if (is.numeric(subset)) {
    xsub[-subset] <- FALSE
  }
  if (is.logical(subset)) {
    xsub <- subset
  }
  scalex <- NULL
  if (scale.inputs) {
    if (useoldmodel) {
      scalex <- model$scalex
    }
    else {
      tmpx <- scale(xx[xsub], center = TRUE, scale = TRUE)
      scalex <- list(center = attr(tmpx, "scaled:center"), 
        scale = attr(tmpx, "scaled:scale"))
    }
    xx <- scale(xx, center = scalex$center, scale = scalex$scale)
    xx <- xx[, 1]
  }
  xxreg <- NULL
  scalexreg <- NULL
  if (!is.null(xreg)) {
    xxreg <- xreg <- as.matrix(xreg)
    if (length(x) != NROW(xreg)) {
      stop("Number of rows in xreg does not match series length")
    }
    if (any(is.na(xreg))) {
      warning("Missing values in xreg, omitting rows")
    }
    if (scale.inputs) {
      if (useoldmodel) {
        scalexreg <- model$scalexreg
      }
      else {
        tmpx <- scale(xxreg[xsub, ], center = TRUE, scale = TRUE)
        scalexreg <- list(center = attr(tmpx, "scaled:center"), 
         scale = attr(tmpx, "scaled:scale"))
      }
      xxreg <- scale(xxreg, center = scalexreg$center, 
        scale = scalexreg$scale)
    }
  }
  n <- length(xx)
  xx <- as.ts(xx)
  m <- max(round(frequency(xx)), 1L)
  if (!useoldmodel) {
    if (m == 1) {
      if (missing(p)) {
        p <- max(length(ar(na.interp(xx))$ar), 1)
      }
      if (p >= n) {
        warning("Reducing number of lagged inputs due to short series")
        p <- n - 1
      }
      lags <- 1:p
      if (P > 1) {
        warning("Non-seasonal data, ignoring seasonal lags")
      }
      P <- 0
    }
    else {
      if (missing(p)) {
        if (n > 2 * m) {
         x.sa <- seasadj(mstl(na.interp(xx)))
        }
        else {
         x.sa <- na.interp(xx)
        }
        p <- max(length(ar(x.sa)$ar), 1)
      }
      if (p >= n) {
        warning("Reducing number of lagged inputs due to short series")
        p <- n - 1
      }
      if (P > 0 && n >= m * P + 2) {
        lags <- sort(unique(c(1:p, m * (1:P))))
      }
      else {
        lags <- 1:p
        if (P > 0) {
         warning("Series too short for seasonal lags")
         P <- 0
        }
      }
    }
  }
  maxlag <- max(lags)
  nlag <- length(lags)
  y <- xx[-(1:maxlag)]
  lags.X <- matrix(NA_real_, ncol = nlag, nrow = n - maxlag)
  for (i in 1:nlag) lags.X[, i] <- xx[(maxlag - lags[i] + 1):(n - 
    lags[i])]
  lags.X <- cbind(lags.X, xxreg[-(1:maxlag), ])
  if (missing(size)) {
    size <- round((NCOL(lags.X) + 1)/2)
  }
  j <- complete.cases(lags.X, y)
  j <- j & xsub[-(1:maxlag)]
  if (NROW(lags.X[j, , drop = FALSE]) == 0) {
    stop("No data to fit (possibly due to NA or NaN)")
  }
  if (useoldmodel) {
    fit <- oldmodel_avnnet(lags.X[j, , drop = FALSE], y[j], 
      size = size, model)
  }
  else {
    fit <- avnnet(lags.X[j, , drop = FALSE], y[j], size = size, 
      repeats = repeats, ...)
  }
  out <- list()
  out$x <- as.ts(x)
  out$m <- m
  out$p <- p
  out$P <- P
  out$scalex <- scalex
  out$scalexreg <- scalexreg
  out$size <- size
  out$xreg <- xreg
  out$lambda <- lambda
  out$subset <- (1:length(x))[xsub]
  out$model <- fit
  out$nnetargs <- list(...)
  if (useoldmodel) {
    out$nnetargs <- model$nnetargs
  }
  if (NROW(lags.X[j, , drop = FALSE]) == 1) {
    fits <- c(rep(NA_real_, maxlag), mean(sapply(fit, predict)))
  }
  else {
    fits <- c(rep(NA_real_, maxlag), rowMeans(sapply(fit, 
      predict)))
  }
  if (scale.inputs) {
    fits <- fits * scalex$scale + scalex$center
  }
  fits <- ts(fits)
  if (!is.null(lambda)) {
    fits <- InvBoxCox(fits, lambda)
  }
  out$fitted <- ts(rep(NA_real_, length(out$x)))
  out$fitted[c(rep(TRUE, maxlag), j)] <- fits
  tsp(out$fitted) <- tsp(out$x)
  out$residuals <- out$x - out$fitted
  out$lags <- lags
  out$series <- yname
  out$method <- paste("NNAR(", p, sep = "")
  if (P > 0) {
    out$method <- paste(out$method, ",", P, sep = "")
  }
  out$method <- paste(out$method, ",", size, ")", 
    sep = "")
  if (P > 0) {
    out$method <- paste(out$method, "[", m, "]", 
      sep = "")
  }
  out$call <- match.call()
  return(structure(out, class = c("nnetar")))
}

Şimdi sıra NNAR yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur. Kurulan bu modelden sonuçların elde edilmesi diğer yöntemlere göre daha uzun sürmektedir.

model <- nnetar(data, lambda=0)
nnar <- forecast(model,h=353)

autoplot (nnar) +
     ylab("Alış Kuru") +
     xlab("Zaman") +
     ggtitle("Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar 
         Alış Kuru") +
     theme_bw()+
     theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “nnar” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(nnar)
today4<-today3
nnar<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(nnar, file = "nnar.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

NNAR yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra NNAR yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

model <- nnetar(data, lambda=0)
nnar <- forecast(model,h=353)
summary(nnar)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere NNAR yönteminin dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.6250022’dir.

Forecast method: NNAR(1,1,2)[365]

Model Information:

Average of 20 networks, each of which is
a 2-2-1 network with 9 weights
options were - linear output units 

Error measures:
           ME    RMSE     MAE     MPE   MAPE
Training set 0.001965417 0.02524943 0.008746252 -0.004684467 0.6250022
          MASE   ACF1
Training set 0.03547636 0.4467661

Theta Metodu

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan onuncu yöntem Theta olup, bu yöntemin algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.

function (y, h = ifelse(frequency(y) > 1, 2 * frequency(y), 10), 
  level = c(80, 95), fan = FALSE, x = y) 
{
  if (fan) {
    level <- seq(51, 99, by = 3)
  }
  else {
    if (min(level) > 0 && max(level) < 1) {
      level <- 100 * level
    }
    else if (min(level) < 0 || max(level) > 99.99) {
      stop("Confidence limit out of range")
    }
  }
  n <- length(x)
  x <- as.ts(x)
  m <- frequency(x)
  if (m > 1 && !is.constant(x) && n > 2 * m) {
    r <- as.numeric(acf(x, lag.max = m, plot = FALSE)$acf)[-1]
    stat <- sqrt((1 + 2 * sum(r[-m]^2))/n)
    seasonal <- (abs(r[m])/stat > qnorm(0.95))
  }
  else {
    seasonal <- FALSE
  }
  origx <- x
  if (seasonal) {
    decomp <- decompose(x, type = "multiplicative")
    if (any(abs(seasonal(decomp)) < 1e-10)) 
      warning("Seasonal indexes equal to zero. Using non-seasonal Theta method")
    else x <- seasadj(decomp)
  }
  fcast <- ses(x, h = h)
  tmp2 <- lsfit(0:(n - 1), x)$coef[2]/2
  alpha <- pmax(1e-10, fcast$model$par["alpha"])
  fcast$mean <- fcast$mean + tmp2 * (0:(h - 1) + (1 - (1 - 
    alpha)^n)/alpha)
  if (seasonal) {
    fcast$mean <- fcast$mean * rep(tail(decomp$seasonal, 
      m), trunc(1 + h/m))[1:h]
    fcast$fitted <- fcast$fitted * decomp$seasonal
  }
  fcast$residuals <- origx - fcast$fitted
  fcast.se <- sqrt(fcast$model$sigma) * sqrt((0:(h - 1)) * 
    alpha^2 + 1)
  nconf <- length(level)
  fcast$lower <- fcast$upper <- ts(matrix(NA, nrow = h, ncol = nconf))
  tsp(fcast$lower) <- tsp(fcast$upper) <- tsp(fcast$mean)
  for (i in 1:nconf) {
    zt <- -qnorm(0.5 - level[i]/200)
    fcast$lower[, i] <- fcast$mean - zt * fcast.se
    fcast$upper[, i] <- fcast$mean + zt * fcast.se
  }
  fcast$x <- origx
  fcast$level <- level
  fcast$method <- "Theta"
  fcast$model <- list(alpha = alpha, drift = tmp2, sigma = fcast$model$sigma)
  fcast$model$call <- match.call()
  return(fcast)
}

Şimdi sıra Theta yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 353 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=353 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

theta<-thetaf(data, h=353)

autoplot(theta) +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Theta Yöntemi İle Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") +
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 353 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 353 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “theta” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(theta)
today4<-today3[,-2:-3]
theta<-cbind(Tarih=today2, today4)

write.xlsx(theta, file = "theta.xlsx",
   sheetName = "tahmin_aliskuru", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre güven aralıkları ile birlikte xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

Theta yönteminin ortaya koyduğu hata türlerinden MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerine bakalım. Bu amaçla aşağıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra Theta yönteminin sonuçlarına bakılarak MAPE ve diğer hata türlerine ulaşılabilir.

theta<-thetaf(data, h=353)
summary(theta)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştılmasından sonra aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere Theta yönteminin dolar alış kuru tahminlerinde ürettiği MAPE hata değeri 0.5917247‘dir.

Forecast method: Theta

Model Information:
$alpha
[1] 0.9999

$drift
      X 
0.0002007181 

$sigma
[1] 0.0003995984

$call
thetaf(y = data, h = 353)


Error measures:
            ME    RMSE     MAE    MPE   MAPE    MASE
Training set 0.0005853508 0.01998895 0.006803491 0.2005714 0.5917247 0.02759617
         ACF1
Training set 0.1619785

SONUÇ

Hacim olarak oldukça güvenilir 40 yıllık günlük Dolar-TL alış kuru veri setinin kullanılması başlı başına çok değerli çıkarımlar ortaya konulmasına katkı sağladığından oluşturulan model farklı yöntemlerle karşılaştırmalı olarak test edilerek MAPE (Mean Absolute Percentage Error) değerleri açsısından en iyi yöntemin hangisinin olduğuna karar verilmiştir. Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 13.01.2020 tarihine kadar (dahil) indirilmiş dolar alış kuru verisi üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 353 günlük bir tahmin yapılmıştır. Tahminler yapılırken otomatik (default) olarak veri seti kullanılan yöntem içerisinde eğitilerek (training) aşağıda yer alan yöntemlerle Dolar-TL alış kuru tahmin edilmiştir.

 1. TBATS (Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components)
 2. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
 3. ETS (Exponential Smoothing State Space Model)
 4. Naive
 5. NNAR (Neural Network Autoregression): Otoregresyon Sinir Ağı
 6. Holt
 7. SES (Simple Exponential Smoothing)
 8. Driftli Rassal Yürüyüş Yöntemi (Random Walk Forecast with Drift)
 9. Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi (Random Walk Forecast without Drift)
 10. Theta

Yukarıdaki bahsedilen yöntemlerle dolar alış kur değerleri tahmin edildikten sonra elde edilen Dolar-TL alış kur değerlerine göre tahmin yöntemleri hata oranları açısından karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda kullanılan hata oranları göstergesi olarak MAPE (Mean Absolute Percentage Error)‘den yararlanılmıştır. MAPE hata değeri en düşük olan tahmin yöntemi Dolar-TL alış kuru tahminleri açısından en iyi yöntem olarak belirlenmiştir. Ancak istenirse önceki kısımlarda diğer hata türlerine de yer verildiğinden bu hata türleri açısından kullanılan tahmin yöntemleri karşılaştırılabilir.

Döviz alış kuru tahminlerine bakıldığında MAPE hata değerleri, kullanılan 10 tahmin yöntemine göre aşağıdaki kod bloğunda verilmiştir.

Yontem<-c("TBATS","ETS", "ARIMA", "Naive", "SES","Driftli Rassal Yürüyüş", 
     "Driftsiz Rassal Yürüyüş","Holt","NNAR", "Theta")

MAPE_Hata_Değerleri<-c(0.4897634, 0.505253, 0.5265276, 0.4839495, 
            0.5705732,63.48552, 0.4839495, 108.3473, 0.6250022, 
            0.5917247)

tablo<-tibble(Yöntem=Yontem, MAPE=MAPE_Hata_Değerleri)

t1<-tablo %>% arrange((MAPE))

formattable(t1) 

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra kullanılan tahmin yöntemine göre ortaya konulan MAPE hata değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Literatürde MAPE değerleri en düşük olan tahmin metodu diğer metotlara göre daha iyi olduğu kabul edilmektedir.

Kullanılan Tahmin Yöntemine Göre MAPE Hata Değerleri

Yukarıdaki tabloda MAPE değerlerine bakıldığında en iyi ilk üç tahmin yönteminin sırasıyla Naive, Driftsiz Rassal Yürüyüş ve TBATS yöntemleri olduğu görülmektedir. Bu üç yöntemin 31.12.2020 dönem sonuna kadar (bu tarih dahil) tahminlerine yukarıdaki bölümlerde yer verilmiştir. Sonuçlar bu bölümlerdeki linklerden xlsx uzantılı olarak indirilebilir. Ancak kullanılan tahmin sonuçlarına gerek ulaşım kolaylığı gerekse bir bütün olarak bir arada görülebilmesi adına yöntemlerden üretilen MAPE değerlerine göre aşağıda verilmiştir. Buradaki linklerden kullanılan tahmin yöntemine göre Dolar-TL alış kuru tahmin sonuçları indirilebilir.

Naive Yöntemi

Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemi

TBATS Yöntemi

ETS Yöntemi

ARIMA Yöntemi

SES Yöntemi

Theta Yöntemi

NNAR Yöntemi

Driftli Rassal Yürüyüş Yöntemi

Holt Yöntemi

MAPE hata değerleri en düşük İlk 4 yönteme göre ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kur tahmin sonuçları TBATs yönteminden başlanarak verilmiştir.

TBATS Yöntemi Dolar-TL Alış Kuru Tahmin Sonuçları

TBATS yöntemi 2020 yılı sonu son 10 tahmin sonuçlarına ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(sonuc)
today4<-today3[, -2:-5]
tbats<-tibble(Tarih=today2,Nokta_Tahmin=digits(today4$`Point Forecast`, 4))
tbats10<-tail(tbats,10)
   
formattable(tbats10, 
      align = c("l","c"),
      list('Tarih' = formatter("span", style = ~ style(color = "grey", font.weight = "bold")), 
         'Nokta_Tahmin' = color_bar("#FA614B"), digits('Nokta_Tahmin',4)))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra TBATS yöntemine göre ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kuru tahmini tarihe göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TBATS yöntemi kullanılarak ortaya konulan 353 günlük Dolar-TL alış kuru seyri ise aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

tbats<-zoo(tbats[,2], seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1))

tbats<-as.xts(tbats)

plot(tbats, main="TBATS: 2020 Yılı Dolar-TL Alış Kuru Tahminleri", col="red", cex.main=0.6, cex.lab=1)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra TBATS yönteminden elde edilen Dolar-TL alış kuru tahmin değerlerinin seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Naive ve Driftsiz Rassal Yürüyüş Yöntemlerine Göre Dolar-TL Alış Kuru Tahmin Sonuçları

Bu iki yönteme göre 14.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (dahil) tahmin edilen Dolar-TL alış kuru tahmin değeri 5.817’dir. Her iki yöntemden elde edilen nokta kur tahmin değerleri aynı olup, güven aralıkları sadece farklılık göstermektedir.

ETS Yöntemi Dolar-TL Alış Kuru Tahmin Sonuçları

ETS yöntemi 2020 yılı sonu son 10 tahmin sonuçlarına ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

ETS <- forecast(tev, h=353)

today1 <- seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1)
today2<-format(today1, format="%d/%m/%Y")
today3<-as_tibble(ETS)
today4<-today3[, -2:-5]
ets<-tibble(Tarih=today2,Nokta_Tahmin=digits(today4$`Point Forecast`, 7))
ets10<-tail(ets,10)
formattable(ets10, 
      align = c("l","c"),
      list('Tarih' = formatter("span", style = ~ style(color = "grey", font.weight = "bold")), 
         'Nokta_Tahmin' = color_bar("#FA614B")))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra ETS yöntemine göre ortaya konulan 2020 yılı sonu son 10 Dolar-TL alış kuru tahmini tarihe göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ETS yöntemi kullanılarak ortaya konulan 353 günlük Dolar-TL alış kuru seyri ise aşağıdaki R kod bloğunda verilmiştir.

ets<-zoo(ets[,2], seq(from = as.Date("2020-01-14"), to = as.Date("2020-12-31"), by = 1))

ets<-as.xts(ets)

plot(ets, main="ETS: 2020 Yılı Dolar-TL Alış Kuru Tahminleri", col="red", cex.main=0.6, cex.lab=1)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra ETS yönteminden elde edilen Dolar-TL alış kuru tahmin değerlerinin seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu çalışma özellikle dolar kuru tahminlerinde bilimselliğe dayalı olarak çok farklı ve sayıda tahmin metotlarının bir arada karşılaştırmalı olarak kullanıldığı ilk çalışma olması açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar (References)

Assimakopoulos, V. and Nikolopoulos, K. (2000). The theta model: a decomposition approach to forecasting. International Journal of Forecasting 16, 521-530.

Hyndman, R.J., and Billah, B. (2003) Unmasking the Theta method. International J. Forecasting, 19, 287-290.

https://www.r-project.org/

De Livera, Alysha M. “Automatic forecasting with a modified exponential smoothing state space framework.” Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers 10, no. 10 (2010).

De Livera, Alysha M., Rob J. Hyndman, and Ralph D. Snyder. “Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing.” Journal of the American Statistical Association 106, no. 496 (2011): 1513-1527.

http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1981/feed_items/273923

sonaligupta.pdf erişimi için tıklayın

7c33e1a4f01c45c44479df3356ad191dafb6.pdf erişimi için tıklayın

Antonio Preti & Gianluca Lentini (2016) Forecast models for suicide: Time-series analysis with data from Italy, Chronobiology International, 33:9, 1235-1246, DOI:10.1080/07420528.2016.1211669

https://yintingchou.com/posts/bats-and-tbats-model/

https://michaeltoth.me/the-ultimate-opinionated-guide-to-base-r-date-format-functions.html

https://robjhyndman.com/publications/complex-seasonality/

https://otexts.com/fpp2/combinations.html

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Snyder, R.D., and Grose, S. (2002) “A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods”, International J. Forecasting, 18(3), 439–454.

Hyndman, R.J., Akram, Md., and Archibald, B. (2008) “The admissible parameter space for exponential smoothing models”. Annals of Statistical Mathematics, 60(2), 407–426.

Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Ord, J.K., and Snyder, R.D. (2008) Forecasting with exponential smoothing: the state space approach, Springer-Verlag. http://www.exponentialsmoothing.net.

Hyndman and Athanasopoulos (2018) Forecasting: principles and practice, 2nd edition, OTexts: Melbourne, Australia. https://OTexts.org/fpp2/

For an introduction to neural networks see: Ord K., Fildes R., Kourentzes N. (2017) Principles of Business Forecasting 2e. Wessex Press Publishing Co., Chapter 10.

For combination operators see: Kourentzes N., Barrow B.K., Crone S.F. (2014) Neural network ensemble operators for time series forecasting. Expert Systems with Applications, 41(9), 4235-4244.

For variable selection see: Crone S.F., Kourentzes N. (2010) Feature selection for time series prediction A combined filter and wrapper approach for neural networks. Neurocomputing, 73(10), 1923-1936.

For ELMs see: Huang G.B., Zhou H., Ding X. (2006) Extreme learning machine: theory and applications. Neurocomputing, 70(1), 489-501.

9de5d49e26e933b5a731318390fe907d4957.pdf erişimi için tıklayın

nnfor.pdf erişimi için tıklayın

JSS2008.pdf erişimi için tıklayın

https://otexts.com/fpp2/nnetar.html

1401.1333.pdf erişimi için tıklayın

Assimakopoulos, V. and Nikolopoulos, K. (2000). The theta model: a decomposition approach to forecasting. International Journal of Forecasting 16, 521-530.

https://tevfikbulut.com/2020/01/06/dolar-kurunun-tahmini-uzerine-bir-vaka-calismasi-a-case-study-on-forecast-of-usd-exchange-rate/

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

T.C. Merkez Bankası:https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse_2. Ulaşım Tarihi: 13/01/2020.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun,
Kanun No: 5083, Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2004, Resmi Gazete Sayısı: 25363 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040131.htm#3.Ulaşım Tarihi: 19/02/2019.

Tukey, J. W. (1993). Exploratory Data Analysis: Past, Present, and Future. Princeton University, Department of Statistics, Technical Report No:302. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a266775.pdf. Ulaşım Tarihi: 19/02/2019.

Döviz Kurlarındaki Dalga Boylarının Hesaplanmasına Yönelik Yöntem Önerileri: Wt ve Ct Yöntemleri: https://tevfikbulut.com/2019/02/24/21-yillik-doviz-verisinin-kesifsel-analizi/

https://www.r-project.org/

Hyndman, R.J., and Billah, B. (2003) Unmasking the Theta method. International J. Forecasting, 19, 287-290.

Dolar Kurunun Tahmini Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Forecast of USD Exchange Rate

Daha önce dolar alış kuruna ilişkin olarak bu site üzerinde tanımlayıcı istatistiklere yer verilmişti. Ancak geleceğe yönelik bir tahmin ve öngörü yapılmamıştı.

Bu çalışmada ise T.C. Merkez Bankası Dolar alış kuru kullanılarak tahmin yapılmıştır. Dolar alış kuru tahmininde kullanılan değişken, yaklaşık 40 yıllık günlük “dolar alış kuru” değeridir. Dolar kurunu etkileyen birçok farklı değişken modele sokularak dolar alış kurunun tahmin edilmesi elbette her zaman mümkündür. Bu durumda dolar kuru ve diğer değişkenler arasındaki nedensellik (causality) ilişkisi ortaya konulmasından sonra  model oluşturularak dolar kuru tahmini yapılabilir. Ancak bu çalışmada sadece dolar kurunun kendi içinde izlediği seyir dikkate alınarak model oluşturulmuştur. Deneysel olarak Merkez Bankası veri tabanından 25.04.2019 tarihinde indirilmiş dolar alış kuru verisi üzerinden 02.02.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 284 günlük bir tahmin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda sırasıyla izlenen adımlar şöyle özetlenebilir:

 1. Merkez Bankası online veri tabanından 02.01.1980 tarihinden 24.04.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan günlük dolar alış kuru verisi xlsx olarak indirilmiştir. Gözlem sayı 9915’dir.
 2. Veri seti R programına yüklendikten sonra aylık, yıllık maksimum ve minimum kur değerlerine ilişkin grafikler verilmiştir.
 3. Maksimum ve minimum kur değerleri esas alınarak yıllık ve aylık dalga boyları hesaplanarak grafikleri çizilmiştir. Dalga boyu, ilgili döneme ait maksimum dolar alış kuru değerinin minimum dolar alış kuru değerinden farkının minimum dolar alış kuru değerine bölünerek 100 ile çarpılmasını ifade etmektedir. Dalga boyu en yalın ifadeyle aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır: Dalga Boyu= ((Maksimum Kur Değeri-Minimum Kur Değeri) / Minimum Kur Değeri) X 100
 4. 02.01.1980 tarihinden 24.04.2019 tarihine kadar zaman serisi oluşturularak dolar alış kurunun izlediği seyir zaman serisi bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda dolar alış kurunun seyri farklı dönemlere göre ayrıştırılmıştır.
 5. TBATS (Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components) metodu kullanılarak 25.04.2019 tarihinden 02.02.2020 tarihine kadar (dahil) geçen 284 günlük bir tahmin yapılmıştır. Tahmin edilen son tarih olarak 02.02.2020 tarihinin seçilmesinin nedeni o gün doğum günüm olmasıdır. Bunun dışında başka bir esprisi yoktur :).
 6. 25.04.2019 tarihinden 02.02.2020 tarihine kadar (dahil) geçen zaman dilimine ait tahmini dolar alış kur değerleri ile 02.01.1980 tarihinden 24.04.2019 tarihine kadar olan gerçekleşmiş dolar alış kuru değerlerinin grafiği çizilerek dolar alış kurunun izlediği trend bir bütün olarak gösterilmiştir.
 7. 284 günlük dolar alış kuru tahminleri “xlsx” (Microsoft Office Excel) uzantılı olarak “tahminlerimtbulut” adlı excel kitabına yazdırılmıştır.

İlk olarak R’da analiz için gerekli aşağıdaki kütüphaneler yüklenmiştir.

library(nnfor)
library(dplyr)
library(forecast)
library(xts)
library(zoo)
library(lubridate)
library(tidyr)
library(tibble)
library(readxl)
library(ggplot2)
library(xlsx)
library(formattable)

Analiz kullanılan Merkez Bankası Dolar Alış Kuru veri setine xlsx uzantılı olarak aşağıdaki linkte yer verilmiştir.

Analizde kullanılan Merkez Bankası Dolar Alış Kuru verisinin yüklenmesi için yazılan R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

df <-read_excel("data_set.xlsx")

Veri setinin yüklenmesinden sonra veri setinin “tibble” tablo düzenine alınması ve tarih verisinin ay ve yıla dönüştürülmesi için gerekli R kod bloğuna aşağıda yer verilmiştir.

d1<-tibble(Tarih=dmy(df$Tarih), Yıl= year(dmy(df$Tarih)), Ay=month(df$Tarih), Kur=df$Kur)

Veri setinden yıllara göre üretilen döviz alış kurunun seyrini gösteren grafiğe ilişkin R kod bloğu ise aşağıdadır.

d1 %>% ggplot(aes(Kur, Yıl, color=Yıl))+
    geom_point()+
    scale_y_continuous(breaks=seq(1980, 2019, 3))+
    scale_x_continuous(breaks=seq(min(d1$Kur), max(d1$Kur),1.7))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=0))+
    xlab("Kur") + ylab("Yıl")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen yıllara göre dolar alış kuru seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Aylara göre döviz alış kurundaki maksimum ve minimum kur değerleri ile maksimum ve minimum kur farkının yüzdesel değişimi (Dalga Boyu)’ni hesaplamak için yazılan R kod bloğu aşağıdadır. Burada aynı zamanda tabloda yıl ve ayın olduğu sütunlar “Yilin_Ayi” adında birleştirilerek ayrı bir değişken olarak tanımlanmıştır.

ay<-d1 %>% group_by(Ay, Yıl)%>%summarise(Max_Kur=max(Kur), Min_Kur=min(Kur), Dalga_Boyu=((max(Kur)-min(Kur))/(min(Kur))*100))
ay$Yilin_Ayi<-paste(ay$Yıl,"-",ay$Ay)
ay

Dolar alış kurlarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k<-ay %>% select(Yilin_Ayi, Max_Kur)%>%
      arrange(desc(Max_Kur))
k1<-head(k[, -1],25)
k1 %>% ggplot(aes(Max_Kur,Yilin_Ayi, color=Max_Kur))+
    geom_point()

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasıyla dolar alış kurlarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yıla göre aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Dolar alış kurlarının en düşük olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k2<- ay %>% select(Yilin_Ayi, Min_Kur)%>%
   arrange((Min_Kur))
k3<- head(k2[, -1],25)
k3 %>% ggplot(aes(Min_Kur,Yilin_Ayi, color=Min_Kur))+
    geom_point()

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasıyla dolar alış kurlarının en düşük olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yıla göre aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

k4<- ay %>% select(Yilin_Ayi, Dalga_Boyu)%>%
   arrange(desc(Dalga_Boyu))
k5<- head(k4[, -1],25)

k5 %>% ggplot(aes(x=Yilin_Ayi, y=Dalga_Boyu, color=Dalga_Boyu))+
   geom_area()+
   theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
      axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
   geom_hline(yintercept=mean(k5$Dalga_Boyu), linetype="twodash", color = 
   "red", size=1)+
   ggtitle("Döviz Alış Kuru Aylık Dalga Boyları") +
   xlab("Yılın Ayı") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
   labs(caption = "Source: By Tevfik Bulut")+
   theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=16, hjust=0.5)) +
   theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", face="bold", 
   size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında aylık dalga boylarının en yüksek olduğu ayları içeren ilk 25 kayıt bulunduğu yılı içerek şekilde aşağıdaki grafikte verilmiştir. Aşağıdaki şekilde x eksenine yatay kırmızı çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir.

Dolar alış kurlarının yıllara göre maksimum kur değerleri aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<- d1 %>% group_by(Yıl)%>%summarise(Max_Kur=max(Kur), Min_Kur=min(Kur), 
       Dalga_Boyu=max(Kur)-min(Kur))

yil %>% ggplot(aes(Yıl, Max_Kur, color=Max_Kur))+
    geom_line()+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2019, 3))+
    ggtitle("Döviz Alış Kuru Yıllık Maksimum Kur Değerleri") +
    xlab("Yıl") + ylab("Maksimum Değer")+
    labs(caption = "Source: By Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
    face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
    face="bold", size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarının yıllara göre maksimum kur değerleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Dolar alış kurlarının yıllara göre minimum kur değerleri aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil %>% ggplot(aes(Yıl, Min_Kur, color=Min_Kur))+
    geom_line()+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2019, 3))+
    ggtitle("Döviz Alış Kuru Yıllık Minimum Kur Değerleri") +
    xlab("Yıl") + ylab("Minimum Değer")+
    labs(caption = "Source: By Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarının yıllara göre minimum kur değerleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 25 kayıt aşağıdaki kod bloğu ile verilmiştir.

yil<-ay %>% select(Yıl, Dalga_Boyu)%>%
      arrange(desc(Dalga_Boyu))

ydb<-head(yil[,-1],25)

ydb %>% ggplot(aes(x=Yıl, y=Dalga_Boyu, color=Dalga_Boyu))+
    geom_line(size=1, col="Red")+
    scale_x_continuous(breaks=seq(1980, 2019, 2))+
    theme(axis.text.x = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90),
       axis.text.y = element_text(face="bold", 
              size=8, angle=90))+
    geom_hline(yintercept=mean(ydb$Dalga_Boyu), linetype="twodash", 
          color = "green", size=1)+
    ggtitle("Döviz Alış Kuru Yıllık Dalga Boyları") +
    xlab("Yıl") + ylab("Dalga Boyu (%)")+
    labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")+
    theme(plot.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=16, hjust=0.5)) +
    theme(axis.title = element_text(family = "Trebuchet MS", 
       face="bold", size=12))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurlarında yıllık dalga boylarının en yüksek olduğu ilk 25 kayıt aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekilde x eksenine yatay yeşil çizgi dalga boylarının ortalamasını göstermektedir.

Dolar alış kurunun tahmininde kullanılan yöntem TBATS olup, aşağıdaki yer alan bileşenleri bünyesinde barındırır.

 1. Üstel Düzeltme Metodu (Exponential Smoothing Method)
 2. Box-Cox Dönüşümü (Box-Cox Transformation)
 3. Artıklar için ARMA modeli (ARMA model for residuals)
 4. Mevsimsellik terimlerinin trigonometrik ifadesi (The trigonometric expression of seasonality terms)

R’da TBATS yöntemine ilişkin algoritmaya ulaşmak için kullanılan R fonksiyonuna aşağıda yer verilmiştir.

tbats.components

TBATS yönteminin bileşenleri yukarıdaki fonksiyonun çalıştırılmasından sonra algoritmasıyla birlikte R kod bloğu olarak aşağıda sunulmuştur.

function (x) 
{
  if (!is.null(x$lambda)) {
    y <- BoxCox(x$y, x$lambda)
    lambda <- attr(y, "lambda")
  }
  else {
    y <- x$y
  }
  tau <- ifelse(!is.null(x$k.vector), 2 * sum(x$k.vector), 
    0)
  w <- .Call("makeTBATSWMatrix", smallPhi_s = x$damping.parameter, 
    kVector_s = as.integer(x$k.vector), arCoefs_s = x$ar.coefficients, 
    maCoefs_s = x$ma.coefficients, tau_s = as.integer(tau), 
    PACKAGE = "forecast")
  out <- cbind(observed = c(y), level = x$x[1, ])
  if (!is.null(x$beta)) {
    out <- cbind(out, slope = x$x[2, ])
  }
  if (tau > 0) {
    nonseas <- 2 + !is.null(x$beta)
    nseas <- length(x$seasonal.periods)
    seas.states <- cbind(x$seed.states, x$x)[-(1:(1 + !is.null(x$beta))), 
      ]
    seas.states <- seas.states[, -ncol(seas.states)]
    w <- w$w.transpose[, -(1:(1 + !is.null(x$beta))), drop = FALSE]
    w <- w[, 1:tau, drop = FALSE]
    j <- cumsum(c(1, 2 * x$k.vector))
    for (i in 1:nseas) out <- cbind(out, season = c(w[, j[i]:(j[i + 
      1] - 1), drop = FALSE] %*% seas.states[j[i]:(j[i + 
      1] - 1), ]))
    if (nseas > 1) {
      colnames(out)[nonseas + 1:nseas] <- paste("season", 
        1:nseas, sep = "")
    }
  }
  out <- ts(out)
  tsp(out) <- tsp(y)
  return(out)
}

Veri seti zaman serisine dönüştürüldükten sonra dolar alış kurunun izlediği seyir aşağıdaki kod bloğunda verilmiştir.

y10<-as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")
zoo(df[,2], y10)
t1<-as.xts(t)
plot(t1, xlab="Yıl", ylab="Alış Kuru", main="Yıllara Göre Dolar Alış Kuru", col="red")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurunun izlediği seyir aşağıdaki grafikte sunulmuştur.

By Tevfik Bulut

Dolar alış kurundaki gün (gözlem sayısı=9915) değişkenine ait veri sayısal veriye dönüştürüldükten sonra gün bazlı izlediği seyre ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

y10<-as.Date(df$Tarih, format = "%d - %m - %Y")

tev<-ts(as.vector(df[,2]), as.vector(y10))

autoplot(tev, col="red") +
 ylab("Alış Kuru") +
 xlab("Zaman") +
 ggtitle("Dolar Alış Kurunun İzlediği Seyir") +
 theme_bw()+
 scale_x_continuous(breaks=seq(7306,17220,1416))+
 scale_y_continuous(breaks=seq(0,7,1.7))+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurunun izlediği seyir gün bazlı olarak aşağıdaki grafikte sunulmuştur.

Dolar alış kurunun izlediği seyir zaman serisi bağlamında farklı dönemlere göre ayrıştırılarak aşağıdaki R kod bloğu ile grafiği çizilmiştir.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
t1_donem <- decompose(data)
plot(t1_donem)

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra dolar alış kurunun izlediği seyir zaman serisi bağlamında farklı dönemlere göre aşağıdaki grafikle sunulmuştur.

Şimdi sıra TBATS yöntemi kullanılarak modelin oluşturulmasına gelmiştir. Dolar alış kuruna ait 284 günlük bir zaman serisi için tahmin yapılacağı için aşağıdaki R kod bloğunda h=284 olarak belirlenmiştir. Kurulan modele, kurulan modelden üretilen tahminlere ilişkin grafik için R kod bloğu bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur.

data <- msts(tev,seasonal.periods=c(7,365.25))
model <- tbats(data)
sonuc<-forecast(model,h=284)
autoplot(sonuc) +
  ylab("Alış Kuru") +
  xlab("Zaman") +
 ggtitle("Forecasted USD Buying Rate/Tahmin Edilen Dolar Alış Kuru") 
 theme_bw()+
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
 labs(caption = "Source: Tevfik Bulut")

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen güven aralıklı (CI: Confidence Interval) 284 günlük dolar kuru tahminleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, maviyle gösterilen alan güven aralıklarıyla birlikte dolar alış kuru tahminlerini, önceki alan ise mevcut dolar alış kuru gerçekleşmelerini göstermektedir. Maviyle gösterilen alanda yer alan eğri ise nokta tahmin (point forecast)’leri göstermektedir.

Elde edilen 284 günlük dolar alış kuru tahmin değerleri, tahmin edilen tarih ile bu tarihlere ait dolar alış kur değerleri xlsx (Microsoft Office Excel) uzantılı “tahminlerim_tbulut” adlı dosyaya yazdırılmıştır. Bahsedilen bu işlemleri gösterir R kod bloğunu aşağıda yer verilmiştir.

tahmin < -as_tibble(sonuc)

tarih < -seq(from = as.Date("2019-04-25"), to = as.Date("2020-02-02"), by = 1)
tarih < -format(tarih, format="%d/%m/%Y")

dolaraliskurutahmini<-tibble(Tahmin_Edilen_Tarih=tarih, 
               Nokta_Tahmin_Değeri=round(tahmin$`Point Forecast`,4)

write.xlsx(dolaraliskurutahmini, file = "tahminlerim_tbulut.xlsx",
      sheetName = "tahmin_aliskuru_tbulut", append = FALSE)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen tahmini dolar alış kur değerleri tahmin edilen tarihe göre xlsx uzantılı olarak aşağıda verilmiştir. Buradaki linkten sonuçları indirebilirsiniz.

Kurulan modelden elde edilen tahminlere göre örnek vermek gerekirse; 31.12.2019 tarihinde Merkez Bankası gerçekleşen döviz alış kur değeri 5,9400 TL‘dir. TBATs yöntemi kullanılarak üretilen tahminlerime göre ise aynı tarihte tahmin edilen döviz alış kur değeri 6,0808 TL‘dir. Aradaki fark çok az olup, sadece 0,1408‘dir. Bu tarihte tahmin edilen dolar alış kur değeri gerçekleşen döviz alış kur değerinden sadece % 2,37 fazladır.

Kurulan modelden 02.02.2020 tarihini de içerek şekilde tahmin edilen son 10 dolar alış kur değerine ilişkin R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

formattable(tail(dolaraliskurutahmini, 10))

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasıyla elde edilen 02.02.2020 tarihini de içeren son 10 dolar alış kuru tahmini aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sonuç olarak TBATS modeli ARIMA, ELM (Extreme Learning Machine), Neural Network Autoregression (NNAR) ve HoltWinters yöntemleriyle de karşılaştırılmıştır. Ancak, TBATS modeli diğerlerine göre daha iyi sonuçlar ortaya koyduğundan bu model seçilerek onun uygulama sonuçlarına burada yer verilmiştir.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Emeğe saygı adına, burda yapılan çalışmanın başka bir mecrada ya da ortamda paylaşılması halinde alındığı yer adının belirtilmesini rica ederim.

Note: In the name of respect for labor, I would kindly request that the name of the place where this work is taken if the work done on this web site is shared in another medium or environment.

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.r-project.org/

De Livera, Alysha M. “Automatic forecasting with a modified exponential smoothing state space framework.” Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers 10, no. 10 (2010).

De Livera, Alysha M., Rob J. Hyndman, and Ralph D. Snyder. “Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing.” Journal of the American Statistical Association 106, no. 496 (2011): 1513-1527.

http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1981/feed_items/273923

sonaligupta.pdf erişimi için tıklayın

7c33e1a4f01c45c44479df3356ad191dafb6.pdf erişimi için tıklayın

Antonio Preti & Gianluca Lentini (2016) Forecast models for suicide: Time-series analysis with data from Italy, Chronobiology International, 33:9, 1235-1246, DOI:10.1080/07420528.2016.1211669

https://yintingchou.com/posts/bats-and-tbats-model/

https://michaeltoth.me/the-ultimate-opinionated-guide-to-base-r-date-format-functions.html

https://robjhyndman.com/publications/complex-seasonality/

https://otexts.com/fpp2/combinations.html

https://tevfikbulut.com/2019/09/30/doviz-kurlarindaki-dalga-boylarinin-hesaplanmasina-yonelik-yontem-onerileri-ii-wt-ve-ct-yontemleri/

2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması (Elekronik Versiyon): 2018 Turkey Organized Industrial Zone Investment Barriers Survey (Electronik Version)

Hazırlıklarına 2016 yılında başladığım ulusal düzeyde örneklem araştırması olan 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması, araştırma raporunun yazımıyla birlikte 2019 yılında tamamlanmıştır.

847 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayla;

 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)’ndeki firmaların teknoloji düzeyi,
 • OSB’nin pazara olan mesafesi, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu ve OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi,
 • OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi,
 • Firmaları kuruluş ve işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler,
 • Firmaların kuruluş ve işletme aşamasında karşılaştığı en önemli yatırım engelleri,
 • Firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık durumu,
 • OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomişlik gelişmik durumunun firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Ülkenin genel siyasi ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Firmaların kullandığı finansman metotları,
 • Finansmana erişim olanaklarının firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi,
 • Bürokratik iş ve işlemlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetleri ile iş gücü maliyetlerinin firmalara etkisi,
 • Kalifiye personel eksikliğinin firmalara etkisi,
 • Teşvik ve vergi mevzuatları ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının firmalara etkisi,
 • Firmaların ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktörlerin karşılaştırması

hakkında bulgular ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulguları genel olarak;

 • Cevaplayıcıların ve firmanın özelliklerine,
 • Türkiye ölçeğine,
 • Firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne,
 • Firmanın faaliyet gösterdiği ana sektörlere,
 • İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına,
 • Düzey 1 (NUTS1) bölge sınıflamasına

göre olabildiğince yalın bir şekilde sunulmuştur.

Araştırma yayınıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine ve gelecek araştırmalar için araştırma altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan çalışma, konu alanları itibariyle ilk, güncel ve en geniş kapsamlı çalışma niteliği taşımaktadır.

Kitabın basımı 600 adet olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından yapılmıştır. Söz konusu kitabın dağıtımı da OSBÜK tarafından ücretsiz yapılmıştır. Dağıtım yapılan kurum ya da kuruluşlar şöyledir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Teşkilatı
 • Organize Sanayi Bölgeleri

Bütün kesimlerin adı geçen araştırma yayınına ücretsiz ulaşılmasını sağlamak adına araştırma yayınının dijital ortamda pdf olarak paylaşılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan basılı olan baskıdan farklı olarak dijital ortamda yayınlanması için ayrı bir ISBN numarası alınmıştır.

Dijital baskıya aşağıdaki linkten doğrudan erişebilirsiniz.

Not: 1. Baskıya ait kitap stoku tükenmiştir.

Ortaya konulan bu araştırma yayınının karar verici ve politika belirleyici konumundaki kurum, kuruluşlara ve akademik camiaya faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Tevfik Bulut

2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması: 2018 Turkey Organized Industrial Zone Investment Barriers Survey

Hazırlıklarına 2016 yılında başladığım ulusal düzeyde örneklem araştırması olan 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması, araştırma raporunun yazımıyla birlikte 2019 yılında tamamlanmıştır.

Bu çalışmada sunulan bulgular, “Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalar Üzerinde Posta ve İnternet Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” adlı metodolojik örneklem araştırmasının birinci aşamasına katılan firmaların cevaplarına dayanmaktadır. 847 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayla;

 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)’ndeki firmaların teknoloji düzeyi,
 • OSB’nin pazara olan mesafesi, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu ve OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi,
 • OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi,
 • Firmaları kuruluş ve işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler,
 • Firmaların kuruluş ve işletme aşamasında karşılaştığı en önemli yatırım engelleri,
 • Firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık durumu,
 • OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomişlik gelişmik durumunun firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Ülkenin genel siyasi ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Firmaların kullandığı finansman metotları,
 • Finansmana erişim olanaklarının firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi,
 • Bürokratik iş ve işlemlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi,
 • Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetleri ile iş gücü maliyetlerinin firmalara etkisi,
 • Kalifiye personel eksikliğinin firmalara etkisi,
 • Teşvik ve vergi mevzuatları ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının firmalara etkisi,
 • Firmaların ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktörlerin karşılaştırması

hakkında bulgular ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulguları genel olarak;

 • Cevaplayıcıların ve firmanın özelliklerine,
 • Türkiye ölçeğine,
 • Firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne,
 • Firmanın faaliyet gösterdiği ana sektörlere,
 • İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına,
 • Düzey 1 (NUTS1) bölge sınıflamasına

göre olabildiğince yalın bir şekilde sunulmuştur.

Araştırma yayınıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine ve gelecek araştırmalar için araştırma altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan çalışma, konu alanları itibariyle ilk, güncel ve en geniş kapsamlı çalışma niteliği taşımaktadır.

Kitabın basımı 600 adet olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından yapılmıştır. Söz konusu kitabın dağıtımı da OSBÜK tarafından ücretsiz yapılacaktır. Dağıtım yapılması planlanan kurum ya da kuruluşlar şöyledir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Teşkilatı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Organize Sanayi Bölgeleri

Ortaya koyulan bu çalışmanın başta ülkemizde karar verici konumdaki kişi, kurum ya da kuruluşlara faydalı olmasını dilerim.

İlerleyen zaman diliminde okuyucuların adı geçen araştırma yayınına ücretsiz ulaşılmasını sağlamak için araştırma yayınının tarafımca dijital ortamda pdf olarak paylaşılması planlanmaktadır.

Not: 1. Baskıya ait kitap stoku tükenmiştir.

Saygılarımla.