Öne çıkan

Tabakalı Örnekleme Üzerine Bir Simülasyon Çalışması: A Simulation Study on Stratified Sampling

Öncelikle nicel araştırmalarda hedef popülasyon (target population) hakkında çıkarımlarda bulunmak istiyorsak mutlaka olasılıklı örnekleme yöntem veya yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtelim. Çünkü yapılan tezlerde, yayınlanan bazı makalelerde ya da araştırma raporlarında bu konuya yeterince önem verilmediği ve yada konunun yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu durum yapılan bilimsel çalışmanın niteliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır.

Olasılıklı örneklemede temel felsefe popülasyonu oluşturan her popülasyon biriminin örnekleme seçilme şansının eşit olmasıdır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan tabakalı örnekleme (stratified sampling)’de, popülasyon ya da evren, tabaka adı verilen üst üste binmeyen gruplara bölünür ve her tabaka içindeki bazı tasarımlarla bir örneklem seçilir. Tabakalı örnekleme tasarımları, popülasyondaki her örnekleme birimi için bilinen belirli bir özelliğe dayalı olarak bir popülasyonun tabakalara bölünmesini ve ardından her bir tabakadan bağımsız olarak örneklemlerin seçilmesini içerir. Bu tasarım, farklı tabakalarda örnekleme yöntemlerine esneklik kazandırır ve her tabaka göreceli olarak kendi içerisinde homojen birimlerden oluştuğunda, hedef parametrelerin tahminlerinde iyi kesinlik (precision) elde edilir.

Tabakalı örnekleme tasarımı, popülasyonun belirli bölümlerinin kolayca hedeflenmesini de sağlar. Örneğin, coğrafi bölgeler, habitat türü, yükseklik veya toprak türü gibi bilinen bazı değişkenler aracılığıyla benzer bölgelere ayrılabilir. Bir başka örnek, bir fabrikada monte edilen kusurlu ürünlerin oranlarını belirlemek olabilir. Bu durumda, örnekleme, üretim hatları, fabrika vb. faktörlere göre tabakalandırılabilir. Hatta COVID-19 pandemisinden örnek vermek gerekirse illeri COVID-19 vaka sayılarına göre 4 farklı şekilde tabakalandırabiliriz. Örneğin, mavi rengin az riskli, sarı rengin orta riskli, turuncu rengin yüksek riskli ve kırmızı rengin çok yüksek riskli iller olmak üzere Türkiye’yi 4 farklı tabakaya ayırabiliriz.

Tabakalı örnekleme genellikle tabakalar arasında eşit tahsis ile yapılır. Bu, örneklemdeki tabaka oranlarının popülasyondaki karşılık gelen oranları temsil etmediği anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için, her tabaka için o tabaka büyüklüğünün toplam popülasyona oranı (sampling fraction (f)=n/N) olarak tanımlanan tabaka ağırlıkları dikkate alınarak örneklem büyüklüklerinin belirlenmesi gerekir. Bu yapıldığında, her tabaka için tahminler yanlılık (bias) içermez ve ilgili tabaka büyüklükleri ile çarpılan tabaka ağırlıkları (diğer bir ifadeyle f) tabaka büyüklükleri toplamına eşit olan popülasyon (N) tahminleri de yansız olur. Her tabaka için tarafsız bir tahmincinin varlığı, aynı tasarım için tabakadaki tüm olası örneklemler üzerindeki tahminlerin ortalamasının, tahmin edilen gerçek parametreye eşit olduğu anlamına gelir. Tabaka ağırlıkları doğru bir şekilde hesaplanmazsa, tahminde yanlılığa neden olur. Genel olarak, uygun tabakalı bir örneklemin ağırlıklı ortalaması, popülasyondan basit tekrarsız tesadüfi örnekleme (SRSWOR) ile çekilen örneklemin aritmetik ortalamasından daha az değişkenliğe yani varyansa sahiptir. Tabaka ağırlıkları, tabakalı veriler için varyans tahmininde de kullanılabilir.

Tabakalı örneklemenin mantıklı olacağı birkaç ek örnek düşünebilir misiniz? Tabakalı örneklemede amaç, tabakalar içinde homojenliği yani varyansı azaltmaktır. Tabakalar arasında ise heterojenlik söz konusudur. Tabakalı örnekleme çeşitli avantajları nedeniyle çoğu büyük ölçekli araştırmada kullanılmaktadır.

Tabakalı örneklemenin avantajları nelerdir?

 1. Alt popülasyonların tahmini: Nüfus özelliklerinin tahminlerinin sadece tüm popülasyon için değil, aynı zamanda farklı alt popülasyonları için gerekli olduğu durumlarda, bu tür alt popülasyonlar tabaka olarak ele alınmalıdır. Örneğin, ulusal bir işsizlik anketinde, hükümet tüm ülke için ve il düzeyinde işsizlik rakamlarını tahmin etmekle ilgilenebilir. Bu durumda her il bir tabaka olarak alınabilir.
 2. İdari uygunluk: Araştırmayı yürüten kurum, araştırmanın verimli bir şekilde denetlenebilmesi için nüfusu tabakalı hale getirebilir. Örneğin kurum, her tabaka için ayrı ayrı araştırma yapmak üzere ayrı denetmenler atayabilir.
 3. Örneklemin popülasyonu temsil kapasitesi: Tabakalı örneklemede, tabakaların oluşturulması ve örneklemlerin farklı tabakalara atanması, örneklemin çalışılan özelliklere göre popülasyonu temsil edebileceği şekilde yapılabilir. Örneğin, Türkiye’de farklı etnik grupları temsil eden bir okuldan öğrenci örneklemini seçmek istersek, okulun tamamından basit tesadüfi örnekleme (SRSWOR) ile seçilen örneklem temsil edici olmayabilir. Bu durumda, tabaka olarak farklı etnik gruplarını kullanan tabakalı bir örneklemenin, tüm okuldan alınan bir SRSWOR örnekleminden daha temsili bir örneklem olması beklenir.
 4. Etkinlik: Tabakalı örneklemede, her bir tabakanın çalışılan özelliğe göre homojen hale gelmesini sağlayacak şekilde tabakalar oluşturarak tahminlerin etkinliği artırılabilir. İlgili tabakalara uygun örnekleme şemaları, tahmin edicilerin etkinliklerini artırabilir.
 5. İyileştirilmiş veri kalitesi: Farklı tabakalarda farklı araştırmacılar kullanılarak iyileştirilmiş veri kalitesi elde edilebilir. Örneğin, yerel dilleri bilen araştırmacılar kırsal alanlarda görevlendirilebilirken, kentsel alanlarda İngilizce bilen araştırmacılar daha avantajlı olabilir.
 6. Maliyet: Araştırmada gözlem başına maliyet, popülasyon unsurlarının uygun tabakalara ayrılmasıyla azaltılabilir.

Tabakalı örneklemede notasyonlar şöyledir:

L = tabaka sayısı
Nh = her h. tabakadaki popülasyon büyüklüğü
nh = her h. tabakadan çekilen örneklem büyüklüğü
N = popülasyondaki toplam birim sayısı ya da popülasyon büyüklüğü, yani N1 + N2 + … + NL

Kafamızda canlanması adına tabakalı örnekleme yöntemi Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. Şekil 1’de SRSWOR ifadesi basit tesadüfi tekrarsız örnekleme anlamına gelmekte olup bu örnekleme tekniğinin literatürdeki kısaltılışıdır. Şekil 1 tabakalı örneklemeyi ortaya koysa da biraz bahsetmekte fayda vardır. Popülasyon veya evrenden belirlediğimiz birimlerden tabakalara atanmış popülasyon birimleri üzerinden seçim yaparız. Burada tabaka örneklem (n) büyüklükleri eşit tahsis şeklinde olabileceği gibi orantılı tahsis şeklinde de olabilir. Ancak bu iki yaklaşımdan orantılı olanı tabaka örneklemlerinin popülasyondaki tabakaları temsil etmesi açısından daha iyidir ve tabakalar içerisindeki varyansı eşit seçime göre daha da azaltırsınız. Tabaka örneklem büyüklüklerini belirledikten sonra sıra popülasyon tabakalarından örneklem tabakalarına örneklem birimlerinin seçiminde hangi olasılıklı örnekleme yöntemini benimseyeceğimize gelmektedir. Şekil 1’de görüleceği üzere burada araştırma tasarımına bağlı olarak basit tesadüfi tekrarsız örnekleme veya sistematik olasılıklı yöntemlerinden biri seçilebilir. Çalışmanın sonunda yararlanılan kaynaklar kısmında bu iki örnekleme yöntemleri üzerine R programla dili ve Microsoft Excel kullanarak uygulama olarak yaptığım örnek çalışmaların linklerine yer verilmiştir. Buradan bu iki olasılıklı örnekleme yöntemini uygulamalar üzerinden yakından inceleyebilirsiniz.

Şekil 1: Tabakalı Örnekleme Yöntemi

Örnek Uygulama

Tabakalı örneklemeden bahsettikten sonra şimdi uygulama aşamasına geçebiliriz. Uygulamada kullanılan popülasyon veri seti beden kitle endeksi (BKİ) değerlerini içeren ve 1000 (N) gözlemden oluşan sentetik veri setidir. Olasılıklı örneklem yöntemlerinden basit tekrarlı tesadüfi örnekleme yöntemiyle 7 ve 50 aralığında BKİ değerleri üretilmiştir. BKİ değerleri üretilirken Sağlık Bakanlığı resmi web sitesindeki BKİ alt ve üst referans değerlerinden yararlanılmıştır. Burada belirlenen BKİ alt ve üst limitleri şöyledir:

Parametre DeğeriKategori
18,5 kg/m2’nin altında isezayıf
18,5-24,9 kg/m2 arasında isenormal kilolu
25-29,9 kg/m2 arasında isefazla kilolu
30-34,9 kg/m2 arasında iseI.Derece obez
35-39,9 kg/m2 arasında iseII.Derece obez
40 kg/m2 üzerinde iseIII.Derece morbid obez
Kaynak: https://www.sbn.gov.tr/BKindeksi.aspx

Yukarıdaki tablodaki göstergelerden oluşturulan popülasyon (N) veri seti üzerinden tabakalı örnekleme yapılmıştır. Söz gelimi araştırma kapsamında bu tabakalarda yer alan bireylerle yüz yüze görüşme (face to face interview) yapılarak bu bireylerin beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları araştırılsın. Çalışmanın sonunda tabakalı örnekleme çalışması simülasyonu paylaşılmıştır. Bu simülasyonda tabaka örneklem büyüklüğünün belirlenmesinden örneklem seçimine kadar pek çok konu bulunmaktadır. Zaten simülasyonu inceleyince konuyu çok yüksek ihtimalle ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Tablo 1’de BKİ (Beden Kitle Endeksi) değerleri kategorize edilmiş ve tabaka olarak alınmıştır. Tabaka sayımız yani L=6, popülasyon büyüklüğü (N) ise 1000’dir.

Tablo 1: Tabakalar (L=6) ve Büyüklükleri

TabakaN
Zayıf257
Normal Kilolu161
Fazla Kilolu119
I.Derece Obez114
II.Derece Obez122
III.Derece Morbid Obez227
Toplam1000

Tabaka örneklemlerinin popülasyonu ve popülasyon tabakalarını daha iyi temsil etmesini istediğimiz için orantılı tahsis yöntem ile tabaka örneklem büyüklüklerini belirliyoruz. Ancak tabaka örneklem büyüklüğüne geçmeden önce popülasyon büyüklüğünün bilindiğinden hareketle popülasyondan çekilecek örneklem büyüklüğünü aşağıda yazılan eşitlikle hesaplayalım.

Aşağıdaki eşitlikte kullanılan parametreler içerisinde

N=Popülasyon büyüklüğünü

n=Örneklem büyüklüğünü

p= Olayın görülüş olasılığını

q= (1-p) = Olayın görülmeme olasılığını

t= t tablo değerini

d= Tolerans seviyesini

göstermektedir.

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında bilinen parametreler aşağıdakiler olsun:

N=1000

p=0,05

q=0,05

t=1,96

d=0,05

Verilenlere göre popülasyondan çekilecek örneklem büyüklüğünü hesaplayalım.

Bu çalışmada söz gelimi popülasyondan çekeceğimiz örneklem büyüklüğü (n) yaklaşık 278’dir. Tabakaların örneklem büyüklüklerini hesaplamak için bu aşamada yapılacak ilk işlem tabaka ağırlığı (w)’nın hesaplanmasıdır. Tabaka ağırlığı, n/N eşitliği ile hesaplanmaktadır. Bu çalışmada belirlenen tabaka ağırlığı (w) = n/N=277,7/1000=0,2777‘dir.

Daha sonra bu ağırlık katsayısı ile tabaka büyüklüğü (Ni) çarpılarak tabaka örneklem büyüklükleri belirlenmektedir. Bu durumda tabakalara göre hesaplanan örneklem büyüklükleri Tablo 2’de verilmiştir. Burada somutlaştırmak adına Zayıf tabakasının örneklem büyüklüğünü hesaplayalım.

 • Zayıf tabakası (n1) için örneklem büyüklüğü n1=(257x 0,2777=71‘dir. Bu işlem diğer tabakalara da uygulanırsa Tablo 1’de en sağ sütundaki sonuçlar elde edilmiş olur.
 • Tabaka örneklem büyüklükleri belirlendikten sonra sıra tabaka örneklem (n) büyüklüklerine göre tabakalardan örneklem birimlerini seçmeye gelmiştir. Bu aşamada olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi tekrarsız örnekleme (SRSWOR) veya sistematik örnekleme yöntemini kullanabilirsiniz. Bu çalışmada kullanılan olasılıklı örnekleme yöntemi SRSWOR’dur. Bu örnekleme yönteminde tabakalardaki popülasyon birimlerinin her birine tabaka örneklemlerine eşit seçilme şansı veriyoruz.

Tablo 2: Tabakalar (L=6) ve Tabaka Örneklem (n) Büyüklükleri

TabakaNÖrneklem (n) Büyüklüğü
Zayıf25771,0
Normal Kilolu16145
Fazla Kilolu11933
I.Derece Obez11432
II.Derece Obez12234
III.Derece Morbid Obez22763
Toplam1000278

Bahsedilenler Şekil 2 üzerinde de özetlenmiştir.

Şekil 2: Tabakalı Örnekleme Uygulaması

Örnek uygulamadaki yapılanları ve tabaka örneklem birimlerinin seçimini göstermesi adına örneklem büyüklüğü (n) 278’de sabitlenmiş olup, aşağıda Microsoft Excel uzantılı (xlsx) olarak paylaşılmıştır. Buradan bu dokümanı indirebilirsiniz.

Örnek uygulama üzerinden hazırladığım simülasyon çalışması da aşağıda Microsoft Excel uzantılı (xlsx) olarak paylaşılmıştır. Burada örneklem büyüklüğü (n) tesadüfi bir şekilde belirlenmekte olup, çalışmalarınıza da uyarlayabilirsiniz. Bu simülasyonda örneklem büyüklüğünü sizin belirlemenize gerek bulunmamaktadır. =RASTGELEARADA(300;750) fonksiyonu ile 300 ile 750 arasında tesadüfi bir şekilde örneklem büyüklüğü belirlenmektedir. Aynı zamanda çalışma içerisinde F9 tuşuna basılı tutarak simulasyondan basit tekrarsız tesadüfi örnekleme yöntemiyle yeni örneklem birimleri seçebilirsiniz. Özellikle bu simülasyon çalışmasının sahada ve akademide faaliyet gösteren çalışanlara çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın içerisinde olasılıklı örneklem seçiminden örneklem büyüklüğünün belirlenmesi kadar pek çok konu mevcuttur.

Buradan simülasyon çalışmasını indirebilirsiniz.

Simülasyon çalışmasında bazı sayfalardaki formüller şifre ile korunmuştur. Değişiklik yapılması istenmesi durumundan sayfa korumasının kaldırılması için şifre olarak “tevfik” girilmesi yeterlidir. Özellikle bu simülasyon çalışmasının sahada ve akademide faaliyet gösteren çalışanlara çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın içerisinde olasılıklı örneklem seçiminden örneklem büyüklüğünün belirlenmesine kadar pek çok konu mevcuttur. Bu simülasyonda örneklem büyüklüğünü tesadüfi bir şekilde belirlendiğinden sizin belirlemenize gerek bulunmamaktadır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Z Tablosuna Göre Güven Aralığının Hesaplanmasına Yönelik Bir Simülasyon Çalışması: A Simulation Study for Calculating Confidence Interval by Z Table

Güven aralıkları ingilizce ifadeyle confidence interval (CI) hem sahadan veri toplama yöntemleriyle elde edilen birincil verilerin hem de veri tabanlarından elde edilen işlenmiş ikincil verilerin analizinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Peki nedir bu güven aralığı? Güven aralığının hesaplanması için hangi parametrelere ihtiyaç vardır? Güven aralığı nasıl hesaplanır? Güven aralığını etkileyen faktörler nelerdir? Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerin rolü nedir? Hipotez testlerinde yapılan hatalar nelerdir? Bu çalışmada bahsedilen bu sorulara cevaplar bulunacaktır. Bu amaçla olasılıklı örneklem yöntemlerinden biri olan ön yargısız (without bias) basit tesadüfi tekrarsız örneklem yöntemi kullanılmıştır. Basit tekrarlı örneklem yöntemi ile ise rastgele beden kitle endeksi verileri üretilmiştir. Üretilen bu sentetik veriler üzerinden deneysel güven aralığı çalışması hazırlanmıştır. Diğer programlama dilleri kullanılarak veya paket programlar üzerinde de bu çalışmanın yapılması her zaman mümkündür. Bunu da yapabilirdim ancak Microsoft Office Excel 2016 kullanılarak güven aralığı çalışması yapılmasının daha uygun olacağını düşündüm. Bunun nedeni excel üzerinde okuyucuya fonksiyon (formül) etkileşimleri gösterilerek konu hakkında daha fazla katkı sunulması amaçlanmasıdır. İki farklı güven aralığı çalışmasına yer verilmiştir. İlkinde güven aralığı çalışmasında elde edilen değerler sabitlenmiştir. İkincisi ise simülasyona izin verecek dinamik bir şekilde excel uzantılı dosya içerisinde sunulmuştur.Bunun nedeni seçilen örneklemlerdeki parametre ve güven aralıkları değişimlerinin karşılaştırmalı ve dinamik olarak sunulmak istenmesidir.

Tanımlayıcı istatistiklerin rolü nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, tanımlayıcı istatistikler (descriptive statistics) bir veri kümesini tanımlar. Burada, bir araştırmacının bir veri seti hakkında bilmek isteyebileceği üç şeyi nasıl belirleyeceğimizi tartışıyoruz:

 1. Merkezi eğilim noktaları,
 2. Değişkenlik miktarı (varyans derecesi)
 3. İki veya daha fazla değişkenin birbiriyle ilişkilendirilme derecesi.

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Merkezi bir eğilim noktası, verilerin etrafında döndüğü bir noktadır, belirli bir değişkenle ilgili verilerin etrafında dolaştığı bir orta sayıdır. İstatistik dilinde, böyle bir noktayı belirleme tekniklerine atıfta bulunmak için merkezi eğilim ölçüleri terimini kullanıyoruz. Merkezi eğilimin yaygın olarak kullanılan üç ölçüsü mod, medyan (ortanca) ve ortalamadır ve her biri kendi özelliklerine ve uygulamalarına sahiptir.

Mod, en sık meydana gelen tek sayı veya puandır. Ortanca, bir puan setinin sayısal merkezidir. Ortalama ise belirli bir değişken için puanların aritmetik ortalamasıdır. Hesaplamak için tüm puanların toplamını hesaplıyoruz (her gerçekleştiğinde her puanı ekliyoruz) ve ardından toplam puan sayısına bölüyoruz.

Ortalama ayrıca istatistiksel analizlerde ve araştırma raporlarında en yaygın olarak kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür. Bununla birlikte, yalnızca aralık veya oran verileri için uygundur, çünkü yalnızca sayılar belirli bir ölçek boyunca eşit aralıkları yansıttığında bir ortalamayı hesaplamak matematiksel olarak mantıklıdır.

Medyan, sıralı verilerde daha uygundur. Medyan, bir araştırmacı bir yönde veya diğerinde oldukça çarpık bir veri kümesiyle uğraşırken de sıklıkla kullanılır. Medyanlar genellikle aile geliri ve finansal varlıkların düzeylerinde merkezi eğilimi yansıtmak için kullanılır; çoğu aile geliri ve hane halkı varlıkları ölçeğin alt ucunda kümelenmiştir ve yalnızca çok azı bu aralıkta yayılmıştır. Buradan medyanın uç değerlerden etkilenmediği anlaşılmaktadır.

Her durumda, temel bir ilke geçerlidir: Verilerin konfigürasyonu, o özel durum için en uygun merkezi eğilim ölçüsünü belirler. Veriler normal dağılım gösteren bir eğriye yaklaşan bir dağılıma yakınsarsa, bir merkezi eğilim ölçüsü gerektirirler. Eğer bir ogive-eğri niteliğine sahiplerse (bir büyüme durumunun özelliği), başka bir ölçüt gerekir. Birden fazla zirveye sahip olan çok modlu bir dağılım, yine de üçüncü bir yaklaşımı gerektirebilir; örneğin, araştırmacı onu iki veya daha fazla mod açısından tanımlayabilir. Araştırmacı, ancak verilerin özelliklerinin dikkatli ve bilinçli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra en uygun istatistiği seçebilir.

Bu nedenle, veri analizlerinde istatistik kullanan araştırmacılar için temel bir kuralı vurgulamalıyız: Verilerin doğası istatistiksel tekniği belirler, tersi bir durum geçerli değildir. Tıpkı doktorun belirli hastalıklar ve bozukluklar için hangi ilaçların mevcut olduğunu bilmesi gerektiği gibi, araştırmacının da belirli araştırma taleplerine hangi istatistiksel tekniklerin uygun olduğunu bilmesi gerekir. Tablo A, her bir ölçünün uygun olduğu çeşitli veri türleri ile birlikte merkezi eğilim ölçüleri ve kullanımlarının bir özetini sunmaktadır.

Tablo A: Farklı Veri Türleri İçin Merkezi Eğilim Ölçülerini Kullanma

Merkezi Eğilim ÖlçüsüNasıl Belirlenir (N = puan sayısı)Uygun Olduğu Veriler
ModEn sık meydana gelen puan belirlenir.● Nominal, sıra, aralık ve oran ölçek türündeki veriler
● Çok modlu dağılımlar (bir dağıtımın birden fazla zirvesi olduğunda iki veya daha fazla mod tanımlanabilir)
MedyanPuanlar en küçükten en büyüğe sıralanır ve orta puan (N tek sayı olduğunda) veya iki orta puan arasındaki orta nokta (N çift sayı olduğunda) belirlenir.● Sıra, aralık ve oran ölçekleriyle ilgili veriler
● Oldukça çarpık veriler
Aritmetik ortalamaTüm puanlar toplanır ve toplamları toplam puan sayısına (N) bölünür.● Aralık ve oran ölçekleriyle ilgili veriler
● Normal dağılım gösteren veriler
Geometrik OrtalamaTüm puanlar birlikte çarpılır ve çarpımlarının N’inci kökü hesaplanır.● Oran ölçekleriyle ilgili veriler
● Bir büyüme (ogive) eğrisine yakın olan veriler (Örneğin, büyüme verileri)

Kaynak: Leedy ve Ormrod (2021). Practical Research: Planning and Design

Değişkenlik Ölçüleri: Dağılım ve Sapma

Veri merkezi eğilim noktası etrafında ne kadar çok kümelenirse, belirli bir veri noktasının nerede olduğuna dair doğru bir tahminde bulunma olasılığı o kadar artar. Şekil A’da gösterildiği gibi, ortalamaya yakın kümelenirlerse veriler daha benzerdir. Onları dağıtın ve tekdüzeliklerinin bir kısmını kaybederler; daha çeşitli, daha heterojen hale gelirler. Belirli veri noktaları ortalamadan uzaklaştıkça, kendilerini “ortalama” yapan kaliteyi giderek daha fazla kaybederler.

Şekil A: Değişkenlikte Farklılaşan Dağılımlar

Kaynak: Leedy ve Ormrod (2021). Practical Research: Planning and Design

Değişkenliğin en basit, en açık göstergesi, verilerin en düşük değerden en yüksek değere yayılmasını gösteren aralıktır:

Aralık = En yüksek puan – En düşük puan.

Aralığın hesaplanması kolay olmasına rağmen, değişkenliğin bir ölçüsü olarak sınırlı kullanışlılığa sahiptir ve aşırı üst veya alt sınırlar serideki diğer değerlerden atipik ise yanıltıcı olabilir.

Diğer değişkenlik ölçüleri, başlangıç noktası olarak daha az uç değerler kullanır. Böyle bir ölçü, çeyrekler arası aralıktır. Dağılımı dört eşit parçaya bölersek, 1. çeyrek grup üyelerinin % 25’inin altında olduğu bir noktada yer alır. 2. Çeyrek, grubu iki eşit parçaya böler ve medyan ile aynıdır. 3. çeyrek, değerlerin % 75’inin altında olduğu bir noktada yer alır. Çeyrekler aralığı, Çeyrek 3 (75. yüzdelik nokta) eksi Çeyrek 1’e (25. yüzdelik nokta) eşittir:

Çeyrekler arası aralık = 3. Çeyrek – 1. Çeyrek

Böylece, çeyrekler arası aralık bize dağılımdaki vakaların % 50’si için aralığı verir. Çeyrekler medyan ile ilişkili olduğundan, merkezi eğilim ölçüsü olarak medyanı kullanan herhangi bir araştırmacı, çeyrek sapmayı da değişkenlik için olası bir istatistiksel ölçü olarak dikkate almalıdır. Sıralı verilerle veya çok çarpık verilerle çalışırken, bazı araştırmacılar, en düşük ve en yüksek sayıların yanı sıra Çeyrek 1, ortanca (aynı zamanda Çeyrek 2’dir) ve Çeyrek 3’ten oluşan beş göstergeyi raporlar.

Şimdi bunun yerine ortalamayı başlangıç noktası olarak kullanalım. Her bir puanın ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu belirlediğimizi hayal edin. Yani, her puan ile ortalama arasındaki farkı hesaplıyoruz (bu farka sapma diyoruz). Tüm bu farkları toplarsak (artı ve eksi işaretlerini göz ardı ederek) ve ardından toplamı puan sayısına bölersek (bu, puan ortalaması farklılıklarının sayısını da yansıtır), herhangi bir puan ile ortalama arasındaki farkların ortalamasını alırız. Bu işlem bazen ortalama sapma (AD) olarak adlandırılır. Ortalama sapma eşitliği:

Burada | X – M |, artı ve eksi işaretleri dikkate alınmadan X-M anlamına gelir. Diğer bir deyişle, her bir puan ile ortalama arasındaki farkın mutlak değeridir.

Ortalama sapma kolayca anlaşılır ve bu nedenle bazı anlamlar içerir. Başka bir istatistiksel prosedür düşünülmediğinde kabul edilebilir. Birincil zayıflığı, mutlak değerleri kullanmasıdır. Bunun yerine, hesapladığımız puanda artı ve eksi işaretlerini tutarsak ne olacağını hayal edin. Ortalamanın solunda bulunan (ve dolayısıyla ortalamadan daha küçük bir değere sahip olan) herhangi bir sayı için, sayı ile ortalama (X-M) arasındaki fark negatif bir sayı olacaktır. Buna karşılık, ortalamanın sağında bulunan herhangi bir sayı, pozitif bir X-M değeri verir. Tüm olumlu ve olumsuz sapmaları bir araya getirdiğimizde, birbirlerini tamamen dengeleyecekler, esasen birbirlerini “iptal edecekler” ve genel bir sıfır toplamı vereceklerdi. Ortalama sapma, artıları ve eksileri göz ardı ederek bu sorunu ortadan kaldırır. Yine de bu oldukça şüpheli bir prosedürdür. Sevmediğimiz şeyleri görmezden gelmek ne sağlam matematik ne de sağlam araştırma uygulamasıdır.

Ortalama sapma formülünden farklı olarak, standart sapma formülü, mutlak değerle negatifleri pozitiflere dönüştürür. Daha spesifik olarak formül, puan-ortalama farklılıklarının her birinin karesinin alınmasını gerektirir. Örneğin, (X-M)2.

Aritmetikte, negatif bir sayıyı kendisiyle çarptığımızda, sonuç pozitif bir sayıdır. Elbette aynı şey pozitif bir sayının karesini almak için de geçerlidir; dolayısıyla, pozitif farklılıkları dengelemek için negatif puan – ortalama farkı bu durumda yoktur.

Standart bir sapmayı hesaplamak için (sırasıyla bir popülasyon parametresi ve örneklem istatistiği için σ veya s olarak sembolize edilir), ortalama sapmanın hesaplanmasına benzer bir prosedür izliyoruz. Bununla birlikte, puanın mutlak değerlerini elde etmek yerine – ortalama farklar, bu farkların her birinin karesini alırız. Daha sonra tüm farkların toplamını (Σ) hesaplıyoruz, bu toplamı puan sayısına böleriz ve son olarak yeni elde edilen bölümün karekökünü buluruz. Bu nedenle, popülasyon standart sapmanın formülü aşağıdaki gibidir:

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-5.png

Standart sapma, istatistiksel prosedürlerde en yaygın olarak kullanılan değişkenliğin ölçüsüdür. Birçok istatistiksel prosedür, standart sapmaya ek olarak veya bunun yerine ikinci, ilgili bir değişkenlik ölçüsü kullanır. Bu istatistik, basitçe standart sapmanın karesi olan varyans olarak bilinir:

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-8.png

Normal ve normal olmayan dağılımların karakteristikleri nelerdir?

Genel olarak normal dağılım veya normal eğri olarak adlandırılan bu model için çan eğrisi terimini de görebilirsiniz. Normal dağılımın birkaç ayırt edici özelliğe sahiptir:

 • Yatay olarak simetriktir. Bir taraf, diğer tarafın aynadaki yansımasıdır, yani eğri simetriktir.
 • En yüksek noktası orta noktasıdır. Daha fazla insan (veya araştırmanın odağı olan diğer birimler), eğri boyunca başka herhangi bir noktada olduğundan daha tam ortada yer alır. İstatistiksel terimlerle, merkezi eğilimin yaygın olarak kullanılan üç ölçüsü, mod, medyan ve ortalama (tümü kısaca açıklanacak) bu noktada birbirine eşittir.
 • Nüfusun tahmin edilebilir yüzdeleri, eğrinin her iki bölümünde bulunur. Eğriyi standart sapmasına göre bölersek (ayrıca kısaca açıklanacaktır), popülasyonun belirli yüzdelerinin her iki kısmında yer aldığını biliyoruz. Özellikle, popülasyonun yaklaşık % 34,1’i ortalama ile ortalamanın altındaki bir standart sapma arasındadır ve diğer % 34,1’i ortalama ile ortalamanın üzerindeki bir standart sapma arasındadır. Nüfusun yaklaşık % 13,6’sı ortalamanın altında bir ila iki standart sapma arasında yer alırken, diğer % 13,6’sı ortalamanın üzerinde bir ve iki standart sapma arasında yer alır. Kalan % 4,6, dağılımın her bir ucunda % 2,3 ile ortalamadan iki veya daha fazla standart sapma uzaktadır. Bu model Şekil B’de gösterilmektedir. Normal dağılımın herhangi belirli bir bölümünde yer alan nüfus oranları, çoğu giriş istatistik kitabında bulunabilir.

Şekil B: Normal Dağılımın İki Kısmındaki Yüzdeler

Kaynak: Leedy ve Ormrod (2021). Practical Research: Planning and Design

Ancak bazen veriler normal bir dağılımı yansıtmaz. Örneğin, dağılımları orantısız veya çarpık olabilir. “Çarpıklık”, dağılımın biraz daha bir tarafa uzanan kısmıdır. Tepe orta noktanın solunda yer alıyorsa, dağılım pozitif olarak çarpıktır; tepe orta noktanın sağında yer alıyorsa, dağılım negatif olarak çarpıktır. Ya da belki bir dağılım alışılmadık derecede sivri veya düzdür, öyle ki dağılımın her bir bölümündeki yüzdeler Şekil B’de gösterilenlerden önemli ölçüde farklıdır. Burada, bir leptokürtik dağılımı yansıtan alışılmadık şekilde sivri bir dağılımla ve alışılmadık derecede düzleşen platikürtik bir dağılım olan basıklıktan bahsediyoruz (Bkz. Şekil C).

Şekil C: Normal Dağılımdan Ayrılışlar

Kaynak: Leedy ve Ormrod (2021). Practical Research: Planning and Design

Parametrik ve parametrik olmayan istatistikler arasında neden seçim yaparız?

İstatistiksel prosedürler seçiminiz, bir dereceye kadar verilerinizin yapısına ve bunların normal dağılımı ne ölçüde yansıttığına bağlı olmalıdır. Parametrik istatistikler olarak bilinen bazı istatistikler, söz konusu popülasyonun doğası hakkında belirli varsayımlara dayanmaktadır. En yaygın varsayımlardan ikisi şunlardır:

 • Veriler aralık veya oran ölçeğinde olmalıdır.
 • Veriler normal bir dağılım göstermelidir (örneğin, dağılımın merkezi bir yüksek noktası vardır ve ciddi şekilde çarpık, leptokurtik veya platikurtik değildir).

Bu varsayımlardan herhangi biri ihlal edildiğinde, parametrik istatistiklerden elde edilen sonuçlar hatalı olabilir.

Buna karşılık, parametrik olmayan istatistikler bu tür varsayımlara dayalı değildir. Örneğin, bazı parametrik olmayan istatistikler, doğası gereği aralıktan ziyade sıralı olan veriler için uygundur. Diğerleri, bir popülasyon bir yönde veya diğerinde oldukça çarpık olduğunda yararlı olabilir.

“Veriler hakkında herhangi bir varsayımda bulunmaktan (ve muhtemelen ihlal etmekten) kaçınmak için neden her zaman parametrik olmayan istatistikleri kullanmıyorsunuz?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Nedeni basit: En karmaşık ve güçlü çıkarımsal istatistiklerimiz parametrik istatistiklere dayanmaktadır. Parametrik olmayan istatistikler, genel olarak, yalnızca nispeten daha basit analizler için uygundur.

İyimser bir not olarak, bazı istatistiksel prosedürlerin belirli varsayımlar açısından sağlam (robust) olduğunu belirtmeliyiz. Yani, bir varsayım karşılanmadığında bile genellikle geçerli sonuçlar verirler. Örneğin, belirli bir prosedür normal dağılımda olduğu gibi leptokürtik veya platikürtik dağılım için de geçerli olabilir, yani aralık verilerinden ziyade sıralı verilerle bile geçerli olabilir.

Çıkarımsal istatistiklerin rolü nedir?

Çıkarımsal (inferential) istatistikler, nispeten küçük örneklemlerden büyük popülasyonlar hakkında çıkarımlar yapmamızı sağlar. Daha spesifik olarak, çıkarımsal istatistiklerin iki ana işlevi vardır:

 1. Rastgele bir örneklemden bir popülasyon parametresini tahmin etmek,
 2. İstatistiksel temelli hipotezleri test etmek

Özellikle nicel araştırma yaptığımızda çoğu kez, örneklemin alındığı daha büyük popülasyon hakkında bilgi edinmek için bir örneklem kullanıyoruz. Tipik olarak, çalıştığımız örneklem için çeşitli istatistikleri hesaplıyoruz. Çıkarımsal istatistikler bize bu örneklem istatistiklerin genel popülasyonun parametrelerine ne kadar yakın olduğunu söyleyebilir. Örneğin, genellikle merkezi eğilim (örneğin, ortalama veya μ), değişkenlik (örneğin, standart sapma veya σ) ve oran (P) ile ilgili popülasyon parametrelerini tahmin etmek isteriz. Popülasyondaki bu değerler, örneklemdeki M veya X, s ve p parametreleri ile karşılaştırılır.

Buradaki sorun, örneklem istatistikleri temelinde popülasyon yani evren parametrelerini belirlemektir. Popülasyon parametrelerinin istatistiksel tahminleri, örneklemin tesadüfi seçildiği (mutlaka olasılıklı örnekleme yöntemi olmalı) ve toplam popülasyonu temsil ettiği varsayımına dayanmaktadır. Yalnızca tesadüfi, temsili bir örneklem olduğunda, istatistiklerimizin popülasyon parametrelerini ne kadar yakından tahmin ettiğine dair makul tahminlerde bulunabiliriz. Bir örneklem rastgele olmadığı ve dolayısıyla temsili olmadığı ölçüde – seçimi bir şekilde önyargılı olduğu ölçüde – hesapladığımız istatistikler, örneklemin alındığı popülasyonu yansıtmaz.

Popülasyonlardan gelen tesadüfi örneklemler – lütfen burada tesadüfi kelimesine dikkat edin – seçildikleri popülasyonlarla kabaca aynı özellikleri gösterir. Bu nedenle, örneklemimizin ortalama yüksekliğinin, genel popülasyonun ortalamasıyla yaklaşık olarak aynı olmasını beklemeliyiz. Ancak tam olarak aynı olmayacaktır.

Farklı örneklemler – her biri aynı popülasyondan rastgele seçilse bile – neredeyse kesinlikle o popülasyon hakkında biraz farklı tahminler verecektir. Popülasyon ortalaması ile örneklem ortalaması arasındaki fark, tahminimizde bir hata oluşturur. Popülasyonun tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz için tahminimizde ne kadar hata olduğunu da bilmiyoruz. Ancak üç şey biliyoruz:

 1. Sonsuz sayıda rastgele örneklemlerden elde edebileceğimiz ortalamalar normal bir dağılım oluşturur.
 2. Örneklemlerin ortalamalarının ortalaması, örneklemlerin alındığı popülasyonun ortalamasına eşittir (μ). Başka bir deyişle, popülasyon ortalaması, tüm örneklem ortalamalarının ortalamasına eşittir.
 3. Örneklem ortalamalarının dağılımının standart sapması, genel popülasyon için ölçülen değişkenin – tüm ortalamalarını hesapladığımız değişken – standart sapmasıyla doğrudan ilgilidir.

Nokta tahminleri mi yoksa aralık tahminleri mi?

Popülasyon parametrelerini tahmin etmek için örneklem istatistikleri kullanırken, iki tür tahmin yapabiliriz: nokta tahminleri ve aralık tahminleri.

Nokta tahmini, popülasyon parametresinin makul bir tahmini olarak kullanılan tek bir istatistiktir; örneğin, popülasyon ortalamasına yakın bir yaklaşım olarak örneklem ortalamasını kullanabiliriz. Nokta tahminlerinin kesin olma gibi görünen faydası olsa da, aslında bu kesinlik yanıltıcıdır. Bir nokta tahmini tipik olarak popülasyondaki eşdeğeriyle tam olarak uyuşmaz.

Daha doğru bir yaklaşım – yine de % 100 güvenilir olmasa da – parametrelerin aralık tahminlerini belirlemektir. Özellikle, bir popülasyon parametresinin muhtemelen içinde bulunduğu bir aralığı belirleriz ve gerçekte orada olma olasılığını belirtiriz. Bu tür bir aralığa genellikle güven aralığı denir, çünkü tahmine belirli bir olasılık seviyesi ekler. Yani, güven aralığı, tahmin edilen aralığın popülasyon parametresini içerdiğine dair belirli bir güven seviyesidir.

Hipotez testlerindeki hatalar nelerdir?

Elbette, belirli bir sonucun tek başına tesadüflerin sonucu olmadığına karar verdiğimizde hata yapmamız mümkündür. Aslında, herhangi bir sonuç muhtemelen tesadüflere bağlı olabilir; Örneğimiz, rastgele seçilmesine rağmen, sadece çekilişin şansı aracılığıyla atipik özellikleri gösteren bir şans olabilir. Aslında bir sonucun şans eseri olduğu halde bir sonucun şans eseri olmadığı sonucuna varırsak, yani eğer boş hipotezi yanlış bir şekilde reddedersek Tip I hatası yapıyoruz (alfa hatası da denir).

Başka bir durumda ise bir sonucun aslında tesadüflerden kaynaklandığı sonucuna varabiliriz. Böyle bir durum, aslında yanlış olan boş bir hipotezi reddetmeyi başaramadığımız durumdur. Bu durum, beta hatası olarak da bilinen Tip II hatasıdır. Örneğin, yeni bir ilacın, insanların kanındaki düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (“kötü” kolesterol türü) azaltmadaki etkilerine karşı plasebonun göreli etkilerini test ettiğimizi hayal edin. Belki de yeni ilacı alan kişilerin ortalama olarak, plasebo alanlara göre daha düşük bir kolesterol seviyesine sahip olduğunu görürüz, ancak fark küçüktür. Sadece şansa bağlı olarak 100 üzerinden 25 kez böyle bir farkın ortaya çıkabileceğini keşfederiz ve bu nedenle boş hipotezi muhafaza ederiz. Gerçekte, ilaç, kolesterolü bir plasebodan daha fazla düşürüyorsa, Tip II hatası yapmış oluruz.

İstatistiksel hipotez testi tamamen bir olasılık meselesidir ve her zaman Tip I veya Tip II hata yapma şansımız vardır. Önem düzeyimizi, örneğin 0,05’ten 0,01’e veya belki daha da düşük bir düzeye düşürerek Tip I hata yapma olasılığını azaltabiliriz. Bununla birlikte, bunu yapma sürecinde, Tip II hata yapma olasılığımızı artırıyoruz – aslında yanlış olan boş bir hipotezi reddetmekte başarısız olacağız. Tip II hata olasılığını azaltmak için, anlamlılık düzeyimizi (α) artırmamız gerekir; bu, sıfır hipotezini reddetme olasılığını artırdığı için, aynı zamanda Tip I hata olasılığını da artırır. Açıkçası, o zaman Tip I ve Tip II hataları arasında bir denge vardır: Birini yapma riskini her azalttığınızda, diğerini yapma riskini artırırsınız.

Yeni bir araştırmacı için önemsiz sonuçlar elde etmek son derece sinir bozucu olabilir – istatistiksel bir bakış açısıyla, sadece tesadüflere bağlı olanlar. Aşağıda, Tip II hata yapma olasılığını azaltmak ve böylece yanlış bir sıfır hipotezini doğru bir şekilde reddetme olasılığını artırmak için dört öneri bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bunlar istatistiksel bir testin gücünü artırmak için önerilerdir:

 • Mümkün olduğu kadar büyük bir örneklem kullanın. Örneklem ne kadar büyükse, hesapladığınız istatistikler gerçek popülasyon parametrelerinden o kadar az farklılık gösterir.
 • Değerlendirme araçlarınızın geçerliliğini ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarın. Bir araştırma çalışmasındaki değerlendirme araçları nadiren mükemmel (% 100) geçerliliğe ve güvenilirliğe sahiptir, ancak bazı araçlar diğerlerinden daha geçerli ve güvenilirdir. Yüksek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip araçları veya diğer değerlendirme stratejilerini kullanan araştırma projelerinin istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermesi daha olasıdır.
 • Mantıksal olarak savunulabilir ve lojistik olarak pratikse, bağımlı değişkeninizin tekrarlanan ölçümlerini elde edin. Diğer şeyler eşit ya da sabit olduğunda, her katılımcı için belirli bir davranış veya özelliğin tekrarlanan ölçümleri istatistiksel analizlerin gücünü artırır. Tekrarlanan ölçümler, (a) her bir katılımcı için genel değerlendirme puanlarının güvenilirliğini artırarak ve/veya (b) değerlendirme puanlarındaki olası değişkenlik kaynakları olarak konular arasındaki farklılıkları istatistiksel olarak kontrol ederek istatistiksel gücü artırır.
 • Mümkün olduğunca parametrik olmayandan ziyade parametrik istatistikleri kullanın. Genel bir kural olarak, parametrik olmayan istatistiksel prosedürler parametrik tekniklerden daha az güçlüdür. “Daha az güçlü” ile parametrik olmayan istatistiklerin tipik olarak, araştırmacının boş bir hipotezi reddetmesini sağlayan sonuçlar elde etmek için daha büyük örnekler gerektirdiğini kastediyoruz. Verilerin özellikleri parametrik istatistik varsayımlarını karşıladığında bu istatistikleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

Güven aralığı nedir?

Maliyetlerin yüksekliği, uzun zaman alması, güncel ve derinlemesine veri elde edilmesi gibi temel öncelikler esas alınarak sıklıkla kişiler ya da kurumlar popülasyonun tamamının yerine bu popülasyonu temsil eden örneklem üzerinde araştırma yapmayı tercih ederler. Ancak seçilen örneklemin popülasyonun tamamını temsil etmesi isteniyorsa yeterli örneklem büyüklüğü (n) belirlenerek mutlaka olasılıklı örneklem yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılmalıdır. Popülasyonun tamamı yerine bu popülasyondan seçilen örneklem söz konusu olunca örneklem popülasyonu ne kadar temsil ediyor sorusu ortaya çıkmaktadır. Güven aralığı ise aslında tam da bize bunu söylemektedir. Güven aralığı, popülasyon ortalamasının tahmincisi olup, bize örneklem ortalamalarının popülasyon ortalamasından ne kadarlık bir sapma olduğunu göstermektedir. Güven aralığının bir alt limit (lower bound)’i ve üst limit (upper bound)’i vardır. Bu alt ve üst limitlerin olması güven aralığına adını vermektedir. Yani örneklemden elde edilen güven aralıkları popülasyon ortalamasını mutlaka içerecektir. Burada güven aralığındaki alt ve üst limitin yorumlanması önem arz etmektedir. Alt ve üst limitler arasında fark ne kadar az ise, diğer bir deyişle güven aralığı genişliği (CI Width) ne kadar dar ise örneklem ortalaması popülasyon ortalamasına o kadar yakın ve popülasyon ortalamasını o kadar doğru tahmin ediyor demektir. Tersi bir durum, örneklem ortalamasının popülasyon ortalamasından uzaklaşması anlamı taşımaktadır ki, bu durum örneklemin popülasyonu kötü temsili anlamına gelmektedir.

Örneğin bir okulda 70 öğrenciden oluşan tesadüfi bir örneklem seçildi ve seçilen her öğrenciye bir matematik testi uygulandı. Matematik testi puanları için % 95 güven aralığı oluştururken alt limitimiz 56,302 puan, üst limitimiz 84,422 puan olsun. Yani 56,302<popülasyon ortalaması< 84,422 olsun. Bu durumda bizim güven aralığı yorumumuz şöyle olacaktır: Bu okuldaki tüm öğrencilerin popülasyonundaki ortalama matematik puanının 56,302 ile 84,422 arasında olduğuna % 95 eminiz demektir. Tersinden düşünürsek % 5 emin değiliz anlamı da çıkmaktadır. Bu % 5’lik hata, bizim Tip I (alfa hatası olarak da bilinir) hatamızı göstermektedir.

Güven aralığının hesaplanması için hangi parametrelere ihtiyaç vardır?

Genel olarak, güven aralığını hesaplamak için adım adım ele alınması gereken parametreler Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Güven Aralığı Hesaplama Adımları

Şekil 1’de görüleceği üzere ilk olarak popülasyondan çekilen örneklemin ortalaması hesaplanır. Ortalama ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır. Eşitlik örneklem ortalamasının hesaplanmasına yönelik olduğu için “X” parametresi kullanılmıştır. Örneklem ortalaması bütün gözlem değerlerinin toplamının toplam gözlem sayısına bölünmesi ile elde edilir. Eşitlikte küçük “n” örneklem büyüklüğünü ifade etmektedir.

Eğer popülasyon ortalamasını hesaplamış olsaydık eşitlikte n yerine büyük “N” e yer verecektik. Burada N popülasyondaki gözlem sayısını ifade etmektedir. Popülasyon ortalaması (μ) ise bütün gözlem değerlerinin toplamının toplam gözlem sayısı (N)’na bölünmesi ile elde edilmekte olup, aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır.

Örnekleme ait standart sapmanın hesaplanmasında ise aşağıdaki eşitlikten faydalanılır. Burada standart sapma ile aslında örneklem ortalamasından ne kadarlık bir sapma olduğunu gösteriyoruz. Adım adım örneklem standart sapması şöyle hesaplanır:

 1. Örneklemdeki gözlem değerlerinin ortalaması hesaplanır.
 2. Her bir gözlemin gözlem ortalamasından farkı alınır.
 3. Her bir gözleme ait hesaplanan farkın karesi hesaplanır.
 4. Her bir gözleme ait hesaplanan farkların karesi toplanır.
 5. Elde edilen fark kareleri toplamı örneklemdeki gözlem sayısının bir eksiğine bölünür.
 6. Elde edilen değerin karesi hesaplanır.

Popülasyon standart sapmasının hesaplanması ise örneklem standart sapmasına benzer olup tek fark karekök içindeki eşitliğin paydasında büyük “N” e, diğer bir deyişle popülasyondaki toplam gözlem sayısına yer verilmesidir. Yukarıda örneklem standart sapmasındaki işlemler popülasyon standart sapması için de yapılır.

Element varyansı ise örneklem standart sapmasının karesi olup, aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Eğer örneklemin popülasyon içinde yüzdesi (f=(n/N) x 100) %5’ten büyükse örneklem varyansının hesaplanması ve bunun üzerinden standart hata hesaplanması yoluna gidilmelidir. Örneklem varyansı ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır.

Popülasyon varyansı ise popülasyon standart sapmasının karesinin alınması ile hesaplanır. Aşağıdaki eşitlik yardımıyla popülasyon varyansı hesaplanır.

Standart hata (se), diğer bir ifade ile ortalamanın standart hatası aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır. Örneklemin standart sapması (s)’nın karekök içerisindeki örneklem gözlem sayısı (n)’na bölünmesi bize ortalamanın standart hatası (standard error of the mean)’nı verir. Standart hatayı aynı zamanda örneklem varyansının karekökünü alarak da hesaplayabiliriz. Örneklem büyüklüğünün artırılması merkezi limit teoremi (central limit teorem)’ne dayalı olarak standart hatayı azaltır ve bu istenen bir durumdur. Böylece, örneklem dağılımı standart normal dağılıma (ortalaması 0, standart sapması 1) evrilir.

Güven aralığı nasıl hesaplanır?

Güven aralığının belirlenmesini sağlayan eşitliklere yer verildikten sonra sırasıyla şimdi çok yalın bir şekilde güven aralığı eşitliğini alt ve üst limitten başlayarak verelim. Bu çalışmada güven aralığı, ortalaması ve standart sapması bilinen bir popülasyon üzerinden hesaplanmıştır.

Güven aralığının alt ve üst limitini verdikten sonra bir bütün olarak güven aralığı (confidence interval) eşitliğini verelim. Eşitliğin ortasında yer verilen μ popülasyon ortalamasını göstermektedir. Daha önce de belirtildiği üzere güven aralıklarıyla aslında popülasyon ortalamasını tahmin ediyoruz.

Güven aralığının alt ve üst, diğer bir deyişle iki kuyruklu (two tailed) alfa katsayıları aşağıdaki şekil üzerinde verilmiştir. Z tablosu ortalaması 0, standart sapması 1 olan standart normal dağılımı kullanmaktadır. Standart normal dağılım eğrisi şeklinden dolayı can eğrisi (bell curve) olarak da adlandırılmaktadır. Eğrinin altında alanın toplamı 1’e eşittir. Burada belirlenen güven düzeyi % 95’tir. Bu güven düzeyi s

osyal bilimler dışında özellikle sağlık bilimlerinde % 95’in üzerine çıkabilmektedir daha kesin çıkarımlar (inferences) alınmak istendiğinden.

Güven aralığı eşitliğinde görüleceği üzere güven aralığının hesaplanması için gerekli parametreler örneklemin ortalaması, standart hatası (se) ve Z tablo değeridir. Burada Z tablo yerine pekala t tablo değeri de alınabilirdi. Ancak örneklem büyüklüğümüz bu çalışma kapsamında 30’un üzerinde (n>30) olduğu için Z tablosu kullanılmıştır. Ancak isteğe bağlı olarak çalışmada 30’un altında örneklem büyüklüğü (n) belirlenerek t tablo değeri hesaplanabilir. Diğer taraftan, genel olarak sosyal bilimlerdeki istatistiksel analiz ve araştırmalarda güven düzeyleri % 95 olarak alınmaktadır. Ancak bu çalışmada % 90 güven düzeyi benimsenmiştir. Güven düzeyinin % 90 olarak alınması % 10’luk hata payının (alfa hastasının ya da Tip I hatanın) önceden kabul edildiğini göstermektedir. Çalışmanın sonunda paylaştığım simülasyon çalışmasında % 95 üzeri ve altı güven düzeyleri için de güven aralıkları simüle edilebilmektedir.

Sırası gelmişken belirtmekte fayda olduğuna inanıyorum. Güven aralığının kamuoyunda ve literatürde sık sık yanlış yorumlandığı ve adlandırıldığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, güven aralığı (confidence interval) ile güven düzeyi (confidence level) karıştırılmaktadır. Burada güven aralığı eğer yüzde olarak ifade edilmişse bu güven düzeyini, yüzde olarak ifade edilmemişse güven aralığını ifade etmektedir. % 95 güven düzeyine sahip olmak, sonuçlarınızın herkese anket yapmış gibi neredeyse aynı olduğundan emin olduğunuz anlamına gelir.

Güven aralığını etkileyen faktörler nelerdir?

Güven aralığını etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

 1. Örneklem büyüklüğü: örneklem büyüklüğü (n) artıkça elde edilen cevapların popülasyonu doğrulama olasılığı o kadar artar. Diğer bir deyişle, örneklem büyüklüğünün artması güven aralığını daraltır. Ancak bu artış lineer olmayabilir.
 2. Örneklem seçiminde kullanılan yöntem: eğer örneklem olasıklı örneklem yöntemleri kullanılmadan ya da bu yöntemler kullanılsa bile hatalı örneklem seçimi yapılmışsa güven aralıklarını etkileyebilir. Dolayısıyla popülasyon parametresi olan ortalamalar doğru bir şekilde tahmin edilmemiş olur.
 3. Örneklem büyüklüğü sabit tutulduğunda güven düzeyi (% 95’ten % 99’a yükselmesi) yükseldikçe güven aralığı genişler.
 4. Örneklem ortalaması arttıkça güven aralığının genişliği aynı kalır. Dolayısıyla, örneklem ortalaması aralığın genişliğinde bir rol oynamaz.
 5. Örneklem standart sapmasının azalması varyansın azalması anlamına geldiğinden hata oranı düşer. Bu durum güven aralığının daralmasına ve daha yüksek doğruluk (accuracy) ile popülasyon ortalamasının tahmini anlamına gelmektedir.

Güven aralığından yeterince bahsettikten sonra şimdi uygulama aşamasına geçebiliriz. Uygulamada kullanılan popülasyon veri seti beden kitle endeksi (BKİ) değerlerini içeren ve 1000 (N) gözlemden oluşan sentetik veri setidir. Olasılıklı örneklem yöntemlerinden basit tekrarlı tesadüfi örnekleme yöntemiyle 7 ve 50 aralığında BKİ değerleri üretilmiştir. BKİ değerleri üretilirken Sağlık Bakanlığı resmi web sitesindeki BKİ alt ve üst referans değerlerinden yararlanılmıştır. Burada belirlenen BKİ alt ve üst limitleri şöyledir:

Parametre DeğeriKategori
18,5 kg/m2’nin altında isezayıf
18,5-24,9 kg/m2 arasında isenormal kilolu
25-29,9 kg/m2 arasında isefazla kilolu
30-34,9 kg/m2 arasında iseI.Derece obez
35-39,9 kg/m2 arasında iseII.Derece obez
40 kg/m2 üzerinde iseIII.Derece morbid obez
Kaynak: https://www.sbn.gov.tr/BKindeksi.aspx

İlk olarak popülasyondan tekrarsız basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanarak her birinin örneklem büyüklüğü sırasıyla 456, 758 ve 434 olan 3 farklı örneklem çekilmiştir. Çekilen örneklemleri popülasyondaki ID koduyla birlikte excel (xlsx) formatında aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Güven aralıklarını vermeden önce popülasyona ait temel parametrelerinin verilmesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla popülasyon parametre değerleri Tablo 1’te sunulmuştur.

Tablo 1: Popülasyon (N) Parametreleri

Popülasyon ParametreleriDeğer
Ortalama (µ)28,5
Varyans149,9
Standart Sapma12,2
N1000,0

Örneklem gruplarına ait üretilen güven aralıkları ise Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir:

 • Ortalamasının 28,07 ortalamanın standart hatasının (se) 0,22 olduğu örneklem 2 grubu popülasyon ortalamasını en doğru tahmin eden örnek grubu olarak öne çıkmıştır. Bu grupta güven aralığı genişliği (0,85) diğer gruplara göre daha dar olup güven aralığı (CI) “27,71 ≤ µ ≤28,43” şeklindedir. Buradan örneklem beden kitle endeksi ortalamasının % 90 olasılıkla veya güven aralığında 27,71 ile 28,43 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Örneklem 2 grubunu ise güven aralığı genişliği (CI width) 0,71 olan örneklem 2 grubu izlemiştir. Burada güven düzeyi sabit, ancak örneklem büyüklüğü değiştiğinde bu tür bir yargıya vardığımızı özellikle ifade etmek gerekir.

Tablo 2: Örneklem Grubuna Göre Güven Aralıkları

Örneklem ParametreleriÖrneklem 1Örneklem 2Örneklem 3
Ortalama (m)28,6128,0728,60
Element Varyans (s^2)151,16147,84150,99
Standart Sapma (s)12,2912,1612,29
Örneklem büyüklüğünün popülasyon içindeki oranı (f)0,460,760,43
Finite population correction(fpc) (1-f): Popülasyon düzeltmesi0,540,240,57
Örneklem varyansı (var(x))0,180,050,20
Standart Hata (se)0,420,220,44
Nispi hata (Coefficient of Variation) (CV)1,480,771,55
Alfa (a/2) değeri (güven aralığının olasılık değeri)0,0500,0500,050
Z tablo değeri1,641,641,64
Güven Aralığı Alt Limit (Lower boundary of CI)27,9127,7127,87
Güven Aralığı Üst Limit (Upper boundary of CI)29,3028,4329,33
Güven Aralığı Genişliği (CI Width)1,400,711,46
Güven aralığı gösterimi (CI)27,91 ≤ µ ≤29,327,71 ≤ µ ≤28,4327,87 ≤ µ ≤29,33

Tablo 2’deki güven aralıkları genişlikleri baz alınarak örneklem gruplarına göre güven aralıkları Tablo 3’te verilmiştir. Görüleceği üzere güven aralığı genişliği en dar olan örneklem grubu 0,71 ile örneklem 1 grubudur. Buradan şöyle bir yorum yapabiliriz: güven düzeyi sabit tutulduğunda örneklem büyüklüğü (n) artıkça standart hata (se) düşer, buna bağlı olarak güven aralığı (CI width) daralır. Eğer biz burada güven düzeyini % 90’dan % 95’e veya % 99’a çıkarmış olsaydık güven aralığı genişleyecekti. Çalışmanın sonunda paylaştığım simülasyonda bunların tamamını test edebilirsiniz.

Tablo 3: Örneklem Gruplarına Göre Güven Aralığı Genişlikleri

Özet Çıkarımlar

1. Güven düzeyi sabit tutulduğunda örneklem büyüklüğü (n) artıkça standart hata (se) azalmakta ve buna bağlı olarak güven aralığı (CI) daralmaktadır. 
2. Örneklem büyüklüğü sabit tutulup güven düzeyi artırıldıkça ise güven aralığı genişlemektedir.
3. Örneklem büyüklüğü ve güven düzeyi yükseltildiğinde örneklem büyüklüğüne bağlı olarak güven aralığı daralmakta ve daha kesin sonuçlar alacağımızı göstermektedir. Tabi burada örneklem büyüklüğünün artması tip II hatayı yani beta hastasını azaltırken, diğer taraftan tip 1 hata olarak adlandırılan alfa hatası da azalmaktadır. Ancak genel olarak tip I hata ile tip II hata arasında ters orantı vardır. Yani birini azaltırken diğeri artış göstermektedir. Örneğimizde güven düzeyini 0,90’dan 0,99’a çıkarmamız tip I hatayı azaltmaktadır. Örneklem büyüklüğünü artırmamız ise aynı zamanda testin gücünü de gösteren beta hatasını azaltmaktadır. Ancak bu adımlardan birini artırırken diğeri sabit tutmak ister istemez hatalardan birini azaltırken diğerini de artırmaktadır. Burada önemli olan bir dengenin kurulmasıdır.

Burada Z tablosu üzerinden yapılan güven aralığı deneysel çalışmasının excel uzantılı dosyasını aşağıda linkten indirebilirsiniz.

Z tablosu üzerinden Güven aralığının hesaplanmasına yönelik olarak hazırladığım simülasyonu ise aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Simülasyon çalışmasında bazı sayfalardaki formüller şifre ile korunmuştur. Değişiklik yapılması istenmesi durumundan sayfa korumasının kaldırılması için şifre olarak “tevfik” girilmesi yeterlidir. Özellikle bu simülasyon çalışmasının sahada ve akademide faaliyet gösteren çalışanlara faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın içerisinde olasılıklı örneklem seçiminden örneklem büyüklüğünün ve güven düzeylerinin belirlenmesi kadar pek çok konu mevcuttur. Bu simülasyonda örneklem büyüklüğünü sizin belirlemenize gerek bulunmamaktadır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla…

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık III: Probability from Perspective of the Chance Games III

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır. Burada olabildiğince yalın bir şekilde uygulamalı örneklerin şans oyunları üzerinden verilmesinin nedeni olasılık konusuna dikkat çekmek ve olasılık konusuyla ilgileneceklere katkıda bulunmaktır. Yoksa amaç bu oyunları oynamaya özendirmek veya teşvik emek değildir. Bunu burada özellikle ifade etmek gerekir.

Çalışma kapsamında R programlama dili ve Microsoft Office Excel kullanılarak şans oyunlarından biri olan 10 Numara kombinasyonları ve olasılıkları hesaplanarak kazanma olasılıkları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

10 Numara kazanma olasılıklarının hesaplanmasında kesikli olasılık dağılımlarından biri ola Hipergeometrik Olasılık Dağılımı (Hypergeometric Probability Distribution) kullanılmıştır.

Hypergeometrik Dağılım

Hipergeometrik dağılım basit tekrarsız tesadüfi örneklem (iadesiz örneklem) seçiminin yapıldığı denemedir. Hipergeometik dağılımın varsayımları şöyledir:

 • Her deneyin olası iki sonucu vardır.
 • Deneyin tekrarlanma sayısı (n) sabittir.
 • Deneyler birbirinden bağımsızdır.

Hipergeometrik dağılımında kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Eşitliklerde bir deneyde istenen sonucun ortaya çıkma olasılığı, diğer bir ifadeyle başarı olasılığı p, istenen sonucun ortaya çıkmama olasılığı ise q=1-p‘dir. Tekrarsız örnekleme söz konusu olduğu için başarı olasılığı (p) deneyden deneye farklılık göstermektedir.

Tablo 1: Hipergeometrik Dağılım Parametreleri

Hipergeometrik Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Hipergeometrik olasılık kütle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. Parantez içindeki eşitlikler tekrarsız kombinasyonları ifade etmektedir.

Eşitlikte N anakütle eleman sayısını, m popülasyondaki başarı sayısını, x örneklemdeki başarı sayısını, n örneklem hacmini göstermektedir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance","vcd"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek: 10 Numara şans oyununda haznede 80 top bulunmaktadır. İçerisinden iadesiz seçilen 22 toptan sırasıyla hiç bilmeyene (0 bilen), 6, 7, 8, 9 ve 10 bilene ikramiye verilmektedir.

İstenenler

 1. 10 Numara şans oyunu olasılık fonksiyonunu bulunuz.
 2. 10 Numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıklarını sırasıyla hesaplayınız.

Bilinenler

 • N= 80 (Anakütledeki eleman sayısı)
 • x=0 ve 6’dan 10’a kadar (dahil) (Örneklemdeki başarı sayısı)
 • m=10 (Popülasyondaki başarı sayısı)
 • n= 22 (Örneklem hacmi)

Çözüm

 1. Bilinenleri Hipergeometrik kütle olasılık fonksiyonunda yerine koyarsak 10 Numara şans oyunu olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır. Parantez içindeki eşitlikler tekrarsız kombinasyonları göstermektedir.

2. 10 numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır.

#bilinenler
N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=c(0, 6:10)#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 0 ve 6'dan 10'a kadar (dahil). Burada kazanma olasılıklarının vektör içerisinde tanımlanmasının nedeni aşağıda for döngüsü işlevi görmesinin sağlanarak birden fazla olasılık fonksiyonu yazılmamak istenmemesidir. Böylece işlem süresi kısaltılmış ve işlem yükü de azaltılmıştır.
m=10#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 10'dur.
n=22#Örneklem hacmi (n) 22'dir.

#Tablo oluşturma
tablo<-tibble(Kategori=c("Sıfır", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz", "On"),Kazanma_Olasılığı=as.numeric(choose(m,x)*choose(N-m,n-x)/choose(N,n))) %>% mutate(Tersine_Olasılık=1/Kazanma_Olasılığı) %>% mutate_if(is.numeric, round, 10) 
tablo
#formatlanmış tablo
formattable(tablo,
      align =rep("r",3), 
      list(formatter(
       "span", style = ~ style(color = "grey",font.weight = "bold")),
`Kazanma_Olasılığı` = color_bar("#FA614B"),
`Tersine_Olasılık` = color_bar("#B0C4DE")
))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra 10 Numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı zamanda daha kolay anlayabilmeniz için hesaplanan olasılıkların çarpmaya göre tersi (1/Olasılık) alınmış ve tabloya yansıtılmıştır. Ortaya konulan bulgulara göre 10 numara şans oyununda

 • Hiç bilmediğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 31,55’te 1’dir.
 • 6 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 52,01’de 1’dir.
 • 7 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 312,88’de 1’dir.
 • 8 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 3.114,94’te 1’dir.
 • 9 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 57.070,07’de 1’dir.
 • 10 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 2.546.203,19’da 1’dir.

Yukarıda R’da hesapladığım 10 Numara kazanma olasılıklarını aynı zamanda aşağıda R’da yazdığım for döngüsü kullanarak da yapabiliriz.

N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=c(0, 6:10)#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 0 ve 6'dan 10'a kadar (dahil)
m=10#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 10'dur.
n=22#Örneklem hacmi (n) 22'dir.

for (i in seq_along(x)) {
 x[i] <-choose(m,x[i])*choose(N-m,n-x[i])/choose(N,n)
 x[i]<-1/x[i]
}
print(paste(c(0, 6:10),"kazanma olasılığı:", round(x,5),"'de 1'dir."))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen 10 Numara kazanma olasılıkları kazanma kategorilerine göre aşağıda verilmiştir.

[1] "0 kazanma olasılığı: 31.5544 'de 1'dir."    
[2] "6 kazanma olasılığı: 52.01191 'de 1'dir."   
[3] "7 kazanma olasılığı: 312.88416 'de 1'dir."   
[4] "8 kazanma olasılığı: 3114.93568 'de 1'dir."  
[5] "9 kazanma olasılığı: 57070.07157 'de 1'dir."  
[6] "10 kazanma olasılığı: 2546203.19328 'de 1'dir."

Yukarıda hesaplanan 10 numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları R bilmeyenler için ayrıca Microsoft Office Excel ortamında da hesaplanmıştır. Excel ortamında ilk olarak bilinenler tablosunu aşağıda verelim.

Yukarıdaki bilinenler tablosuna göre excel ortamında hesaplanan 10 Numara şans oyunu kazanma olasılıkları kategorilere göre aşağıda verilmiştir.

Şimdi yapılan bu işlemleri excel ortamında kullanılan fonksiyonları da görebilmeniz adına aşağıda xlsx formatında paylaşıyorum.

Özetle R’da ve Microsoft Excel’de yapılan bu çalışmayla olasılık teorisinde yer alan Hipergeometrik olasılık dağılımı kullanılarak şans oyunları özelinde olasılık teorisine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Daha önce Şans oyunları özelinde örnek uygulama yaptığım çalışmaların linklerini de aşağıda paylaşıyorum ilgilenenler için.

Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık

Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık II

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Hipergeometrik Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Hypergeometric Probability Distribution

Birçok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Hipergeometrik dağılımı özgün uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri ağırlıklı olarak R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel fark şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı ise aralıkları baz almaktadır.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılım

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Hypergeometrik Dağılım

Hipergeometrik dağılım basit tekrarsız tesadüfi örneklem (iadesiz örneklem) seçiminin yapıldığı denemedir. Binom dağılımında ise her örneklem seçiminde başarı olasılığı sabit ve deneyler birbirinden bağımsızdır. Ayrıca Binom dağılımında Hipergeometrik dağılımın aksine basit tekrarlı tesadüfi örneklem (iadeli örneklem) seçiminin yapıldığı denemelerden oluşur. Ancak Hipergeometrik dağılımın ortalaması ile Binom dağılımın ortalaması aynı iken varyansları farklılık göstermektedir. Hipergeometik dağılımın varsayımları şöyledir:

 • Her deneyin olası iki sonucu vardır.
 • Deneyin tekrarlanma sayısı (n) sabittir.
 • Deneyler birbirinden bağımsızdır.

Hipergeometrik dağılımında kullanılan merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri Tablo 1’de verilmiştir. Eşitliklerde bir deneyde istenen sonucun ortaya çıkma olasılığı, diğer bir ifadeyle başarı olasılığı p, istenen sonucun ortaya çıkmama olasılığı ise q=1-p‘dir. Tekrarsız örnekleme söz konusu olduğu için başarı olasılığı (p) deneyden deneye farklılık göstermektedir.

Tablo 1: Hipergeometrik Dağılım Merkezi Dağılım ve Yayılım Ölçüleri

Hipergeometrik Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Hipergeometrik olasılık kütle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. Parantez içindeki eşitlikler tekrarsız kombinasyonları ifade etmektedir.

Eşitlikte N anakütle eleman sayısını, m popülasyondaki başarı sayısını, x örneklemdeki başarı sayısını, n örneklem hacmini göstermektedir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance","vcd"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Poisson dağılımında ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. R’da rhyper(nn, m, n, k) fonksiyonu kullanılarak Hipergeometrik dağılımına uygun gözlemler üretilmiştir. rhyper(nn, m, n, k) fonksiyonunda;

 • m torbadaki siyah misketlerin sayısını,
 • n torbadaki beyaz misketlerin sayısını,
 • k veya x torbadan çekilen misketlerin sayısını (eşitlikte x),
 • nn üretilecek gözlem sayısını (eşitlikte N)

göstermektedir.

İçerisinde beyaz ve siyah misketlerin olduğu torba için üretilecek gözlem sayısı (nn) 1000, torbadaki siyah misketlerin sayısı (m) 300, torbadaki beyaz misketlerin sayısı (n) 700, torbadan çekilen misketlerin sayısının ise 820 olduğu bir deneyde Hipergeometrik dağılıma uygun gözlemler üretelim. Ardından aşağıda yazılan R kod bloğunda Hipergeometrik dağılımına ait ortalama, standart sapma, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerini hesaplayalım. Ardından gözlemlerin histogramını çizelim..

set.seed(61)#her defasında aynı sonuçları almak için
nn=1000#üretilecek gözlem sayısı (eşitlikte N)
n=700#torbadaki beyaz misketlerin sayısı
m=300#torbadaki siyah misketlerin sayısı
k=820#torbadan çekilen misketlerin sayısı (eşitlikte x)
hgeoorneklem<-rhyper(nn, m, n, k)#Hipergeometrik Dağılıma uygun tesadüfi üretilen 1000 gözlem

#Hipergeometrik Dağılım Merkezi Dağılım ve Yayılım Ölçüleri
#Bilinenler:
N=1000#üretilecek gözlem sayısı (eşitlikte N)
n=700#torbadaki beyaz misketlerin sayısı
m=300#torbadaki siyah misketlerin sayısı
x=820#torbadan çekilen misketlerin sayısı
#hesaplama adımları
options(scipen=999)#bilimsel notasyondan sonuçları kurtarmak için
p=m/N#başarı olasılığı
q=(N-m)/N#başarısızlık olasılığı. Alternatif hesaplama: 1-p=q
ortalama=1/p
varyans= n*p*q*(N-n) / (N-1)
ssapma= sqrt(varyans)
carpiklik= (N-2*m)*(N-1)^1/2*(N-2*n) / ((n*m*(N-m)*(N-n))^1/2*(N-2))
basiklik= (N^2*(N-1) / n*(N-2)*(N-3)*(N-n))*((N*(N+1)-6*N*(N-n))/m*(N-m) + 3*n*(N-n)*(N+6) /N^2-6)
#sonuçlar tablosu
formattable(cbind(ortalama, ssapma, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,6))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Hipergeometrik dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen veri setine ait histogram aşağıda verilmiştir.

Şimdi de farklı anakütle (popülasyon) eleman sayısı (N veya nn), popülasyondaki başarı sayı (m), örneklem hacmi (n) ve örneklemdeki başarı sayısı (x veya k)’na sahip Geometrik dağılımlara grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile;

 • nn=1000, m=700, n=300, k=870
 • nn=800, m=550, n=250, k=350
 • nn=600, m=450, n=150, k=200
 • nn=400, m=180, n=220, k=230
 • nn=300, m=180, n=120, k=150
 • nn=100, m=55, n=45, k=7

parametre değerleri olan Geometrik dağılım eğrileri verilmiştir.

set.seed(6)
l1<-ggdensity(rhyper(nn=1000, m=700, n=300, k=870),main="N=1000,m=700", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rhyper(nn=800, m=550, n=250, k=350),main="N=800,m=550", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rhyper(nn=600, m=450, n=150, k=200),main="N=600,m=450", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rhyper(nn=400, m=180, n=220, k=230),main="N=400, m=180", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rhyper(nn=300, m=180, n=120, k=150),main="N=300,m=180", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rhyper(nn=100, m=55, n=45, k=70),main="N=100,m=55", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir. Örneklem büyüklüğü artıkça Hipergeometrik dağılım Binom dağılıma evrilir.

Örnek: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Daha önce bahsedildiği üzere Hipergeometrik dağılımına ait kütle olasılık fonksiyonunun aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplandığını belirtmiştik..

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-173.png

Şimdi özgün bir örnek üzerinde kütle olasılık fonsiyonu (pmf) oluşturarak olasılık değerlerini hesaplayalım.

Örnek 1: İçerisinde bordo ve mavi misketlerin olduğu torbada bordo misketlerin sayısı (m) 30, mavi misketlerin sayısı (n) ise 50’dir. Yerine konulmaksızın 20 misket seçiliyor.

 1. Problemin olasılık fonksiyonunu bulunuz.
 2. Problemin merkezi dağılım ve yayılım ölçülerini hesaplayınız.
 3. Torbadan 9 bordo misket çekme olasılığını hesaplayınız.
 4. Torbadan 1’den 9’a kadar (dahil) bordo misket çekme olasılıklarını hesaplayınız.

Bilinenler

 • Anakütledeki eleman sayısı (N) 80’dir.
 • Örneklemdeki başarı sayısı (x) 9’dur.
 • Popülasyondaki başarı sayısı (m) 30’dur.
 • Örneklem hacmi (n) 20’dir.

Çözüm

 1. Bilinenleri Hipergeometrik kütle olasılık fonksiyonunda yerine koyarsak olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır. Parantez içindeki eşitlikler tekrarsız kombinasyonları göstermektedir.

2. Problemin merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri aşağıda yazılan R kod bloğunda adım adım hesaplanmıştır.

#Bilinenler
N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=9#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 9'dur.
m=30#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 30'dur.
n=20#Örneklem hacmi (n) 20'dir.

options(scipen=999)
p=m/N#başarı olasılığı
q=(N-m)/N#başarısızlık olasılığı. Alternatif hesaplama: 1-p=q

ortalama=1/p
varyans= n*p*q*(N-n) / (N-1)
ssapma= sqrt(varyans)
carpiklik= (N-2*m)*(N-1)^1/2*(N-2*n) / ((n*m*(N-m)*(N-n))^1/2*(N-2))
basiklik= (N^2*(N-1) / n*(N-2)*(N-3)*(N-n))*((N*(N+1)-6*N*(N-n))/m*(N-m) + 3*n*(N-n)*(N+6) /N^2-6)

#merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri tablosu
formattable(cbind(ortalama, ssapma, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,6))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri tablosu aşağıda verilmiştir.

3. Torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığı hesaplanmış ve aşağıda verilmiştir. Buna göre torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığı yaklaşık 0,15117’dir.

Yukarıda yapılan işlem aşağıda yazılan R kod bloğunda da adım adım hesaplanmıştır. R’da tekrarsız kombinasyonların hesaplanmasından choose() fonksiyonu kullanılmaktadır. R kod bloğunun çalıştırılmasıyla elde edilen sonuç yukarıda elde edilen sonuç ile aynı olup, torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığı 0.1511677’dir.

#Bilinenler
N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=9#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 9'dur.
m=30#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 30'dur.
n=20#Örneklem hacmi (n) 20'dir.

#torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığı
olasilik<-choose(m,x)*choose(N-m,n-x)/choose(N,n)
olasilik#sonuç:0.1511677

Yukarıdaki aynı işlemi R’da dhyper(x, m, n, k) fonksiyonu da kullanarak yapabilir ve bu sayede yukarıdaki işlemi de kontrol etmiş oluruz.

Bilinenler
N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=9#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 9'dur.
m=30#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 30'dur.
n=20#Örneklem hacmi (n) 20'dir.
dhyper(x,m,N-m, n)#yani dhyper(9,30,50, 20)
#sonuç:0.1511677

Şimdide aynı işlemi Microsoft Office Excel ortamında da yaparak R bilmeyenlere de kolaylık sağlayalım. İlk olarak istenilen olasılık değerini hesaplamaya esas parametre değerlerini aşağıdaki olumsallık tablosunda verelim.

Şimdi ise torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığını aşağıdaki excel tablosunda verelim. Elde edilen sonuç yukarıda elde edilen sonuçlarla ile aynı olup, torbadan 9 tane bordo misket çekme olasılığı yaklaşık 0.15117’dir.

Microsoft Office Excel ortamında yapılan işlemleri kullanılan fonksiyonları da görebilmeniz adına xlsx uzantılı olarak aşağıda paylaşıyorum. Buradan bu dökümanı indirebilirsiniz.

4. Torbadan 1’den 9’a kadar (dahil) bordo misket çekme olasılıkları aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır. Burada olasılıkları hesaplamada sizlere iki alternatif fonksiyon sundum. Dilediğinizi çalıştırarak aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=1:9#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 1'den 9'a kadar (dahil)
m=30#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 30'dur.
n=20#Örneklem hacmi (n) 20'dir.

fonksiyon<-dhyper(x,m,N-m, n) %>% as_tibble() %>% rename(Olasilik=value) %>% mutate_if(is.numeric, round,6) %>% add_column("Sıra"=1:9, .before="Olasilik") %>% formattable()
fonksiyon
#yada
olasilik<-choose(m,x)*choose(N-m,n-x)/choose(N,n)
olasilik<-olasilik %>% as_tibble() %>% rename(Olasilik=value) %>% mutate_if(is.numeric, round,6) %>% add_column("Sıra"=1:9, .before="Olasilik") %>% formattable()
olasilik

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen torbadan 1’den 9’a kadar (dahil) bordo misket çekme olasılıkları sırasıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örnek 2: 10 Numara şans oyununda haznede 80 top bulunmaktadır. İçerisinden iadesiz seçilen 22 toptan sırasıyla hiç bilmeyene (0 bilen), 6, 7, 8, 9 ve 10 bilene ikramiye verilmektedir.

İstenenler

 1. 10 Numara şans oyunu olasılık fonksiyonunu bulunuz.
 2. 10 Numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıklarını sırasıyla hesaplayınız.

Bilinenler

 • N= 80 (Anakütledeki eleman sayısı)
 • x=0 ve 6’dan 10’a kadar (dahil) (Örneklemdeki başarı sayısı)
 • m=10 (Popülasyondaki başarı sayısı)
 • n= 22 (Örneklem hacmi)

Çözüm

 1. Bilinenleri Hipergeometrik kütle olasılık fonksiyonunda yerine koyarsak 10 Numara şans oyunu olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır. Parantez içindeki eşitlikler tekrarsız kombinasyonları göstermektedir.

2. 10 numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır.

#bilinenler
N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=c(0, 6:10)#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 0 ve 6'dan 10'a kadar (dahil). Burada kazanma olasılıklarının vektör içerisinde tanımlanmasının nedeni aşağıda for döngüsü işlevi görmesinin sağlanarak birden fazla olasılık fonksiyonu yazılmamak istenmemesidir. Böylece işlem süresi kısaltılmış ve işlem yükü de azaltılmıştır.
m=10#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 10'dur.
n=22#Örneklem hacmi (n) 22'dir.

#Tablo oluşturma
tablo<-tibble(Kategori=c("Sıfır", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz", "On"),Kazanma_Olasılığı=as.numeric(choose(m,x)*choose(N-m,n-x)/choose(N,n))) %>% mutate(Tersine_Olasılık=1/Kazanma_Olasılığı) %>% mutate_if(is.numeric, round, 10) 
tablo
#formatlanmış tablo
formattable(tablo,
      align =rep("r",3), 
      list(formatter(
       "span", style = ~ style(color = "grey",font.weight = "bold")),
`Kazanma_Olasılığı` = color_bar("#FA614B"),
`Tersine_Olasılık` = color_bar("#B0C4DE")
))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra 10 Numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı zamanda daha kolay anlayabilmeniz için hesaplanan olasılıkların çarpmaya göre tersi (1/Olasılık) alınmış ve tabloya yansıtılmıştır. Ortaya konulan bulgulara göre 10 numara şans oyununda

 • Hiç bilmediğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 31,55’te 1’dir.
 • 6 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 52,01’de 1’dir.
 • 7 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 312,88’de 1’dir.
 • 8 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 3.114,94’te 1’dir.
 • 9 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 57.070,07’de 1’dir.
 • 10 bildiğinizde kazanma olasılığınız yaklaşık 2.546.203,19’da 1’dir.

Yukarıda R’da hesapladığım 10 Numara kazanma olasılıklarını aynı zamanda aşağıda R’da yazdığım for döngüsü kullanarak da yapabiliriz.

N=80#Anakütledeki eleman sayısı (N) 80'dir.
x=c(0, 6:10)#Örneklemdeki başarı sayısı (x) 0 ve 6'dan 10'a kadar (dahil)
m=10#Popülasyondaki başarı sayısı (m) 10'dur.
n=22#Örneklem hacmi (n) 22'dir.

for (i in seq_along(x)) {
 x[i] <-choose(m,x[i])*choose(N-m,n-x[i])/choose(N,n)
 x[i]<-1/x[i]
}
print(paste(c(0, 6:10),"kazanma olasılığı:", round(x,5),"'de 1'dir."))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen 10 Numara kazanma olasılıkları kazanma kategorilerine göre aşağıda verilmiştir.

[1] "0 kazanma olasılığı: 31.5544 'de 1'dir."    
[2] "6 kazanma olasılığı: 52.01191 'de 1'dir."   
[3] "7 kazanma olasılığı: 312.88416 'de 1'dir."   
[4] "8 kazanma olasılığı: 3114.93568 'de 1'dir."  
[5] "9 kazanma olasılığı: 57070.07157 'de 1'dir."  
[6] "10 kazanma olasılığı: 2546203.19328 'de 1'dir."

Yukarıda hesaplanan 10 numara şans oyununda sırasıyla hiç bilmeme (0 bilme), 6, 7, 8, 9 ve 10 olasılıkları R bilmeyenler için ayrıca Microsoft Office Excel ortamında da hesaplanmıştır. Excel ortamında ilk olarak bilinenler tablosunu aşağıda verelim.

Yukarıdaki bilinenler tablosuna göre excel ortamında hesaplanan 10 Numara şans oyunu kazanma olasılıkları kategorilere göre aşağıda verilmiştir.

Şimdi yapılan bu işlemleri excel ortamında kullanılan fonksiyonları da görebilmeniz adına aşağıda xlsx formatında paylaşıyorum.

Hipergeometrik Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Hipergeometrik olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Örnek: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise phyper(q, m, n, k) fonksiyonu kullanılarak kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf) hesaplanmıştır. Yukarıdaki örneğimizden hareketle kümülatif dağılım olasılıklarını hesaplayalım.

Örnek: İçerisinde bordo ve mavi misketlerin olduğu torbada bordo misketlerin sayısı (m) 30, mavi misketlerin sayısı (n) ise 50’dir. Yerine konulmaksızın 40 misket seçiliyor. Torbadan 30 bordo misket çekme olasılıklarını kümülatif olarak hesaplayarak grafiğiniz çiziniz.

 • k=40:torbadan çekilen misketlerin sayısı (eşitlikte n)
 • q=1-30:torbadan çekilen bordo misketlerin sayısı (eşitlikte x)
 • m=30:bordo misketlerin sayısı
 • n=50:mavi misketlerin sayısı

göstermektedir.

#bilinenler
k=40#torbadan çekilen misketlerin sayısı.
q=1:30#torbadan çekilen bordo misketlerin sayısı
m=30#bordo misketlerin sayısı
n=50#mavi misketlerin sayısı

#kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf)
kdf<-phyper(q, m, n, k) 

#kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf) grafiği
sonuc<-kdf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=1:NROW(kdf), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="brown", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    scale_x_continuous(breaks=seq(1,30,2))+
    ggtitle("Hipergeometrik Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)") +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Başarılı Denemelerin Sayısı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir veya yaklaşık 1’dir ve böyle olduğu da aşağıda görülmektedir.

 [1] 0.00000000001051915 0.00000000050173131 0.00000001390300665
 [4] 0.00000025297218642 0.00000323655554991 0.00003043067474839
 [7] 0.00021690463496653 0.00119977780028297 0.00524622638731670
[10] 0.01841741653811158 0.05262830004666962 0.12403056070278859
[13] 0.24438754856460831 0.40880379091155827 0.59119620908844150
[16] 0.75561245143539157 0.87596943929721127 0.94737169995333037
[19] 0.98158258346188842 0.99475377361268325 0.99880022219971698
[22] 0.99978309536503351 0.99996956932525161 0.99999676344445010
[25] 0.99999974702781358 0.99999998609699337 0.99999999949826868
[28] 0.99999999998948086 0.99999999999990452 1.00000000000000000

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.

Yapılan çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Daha önce kesikli olasılıklı dağılım türleri üzerine örnek uygulama yaptığım çalışmaların linklerini de aşağıda paylaşıyorum ilgilenenler için.

Bernoulli Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Kesikli Uniform Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Poisson Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Negatif Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Geometrik Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Geometrik Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Geometric Probability Distribution

Birçok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Geometrik dağılımı özgün uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri ağırlıklı olarak R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel fark şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı ise aralıkları baz almaktadır.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Geometrik Dağılım

Negatif binom dağılımın özel bir türü olan Geometrik dağılımında deney sayısı değişken, fakat istenen sonuç (başarı sayısı) 1’dir. Örneğin bir zar atma denemesinde, 6 tarafı ilk defa gelene kadar yapılan denemelerin sayısı bir geometrik değişkendir. Benzer bir şekilde, Şans Topu oyununda alt bölüm (+)’de ilk defa bir sayının doğru bilinmesi de geometrik değişken olarak değerlendirilebilir. Bernoulli deneyinde geçerli olan tüm varsayımlar geometrik dağılımda da geçerli olup, istenen sonucun ilk defa elde edilecek olması Geometrik dağılımını Bernoulli dağılımından farklı kılmaktadır. Aşağıda eşitliği verilen negatif binom dağılımı olasılık kütle fonksiyonunda k=1 oluğunda negatif binom dağılımı geometrik dağılımına evrilir. Genel olarak Binom dağılımında deney sayısı sabit ve başarılı denemelerin sayısı ise değişkenlik göstermektedir. Diğer taraftan Geometrik dağılımda deney sayısı değişken, başarılı denemelerin sayısı ise sabittir.

Geometrik dağılım hafızasızlık özelliğine sahip olup, bu özellik ilk başarı elde edilene kadar kaç deneme yapılırsa yapılsın, bundan sonra ilk başarıyı elde etmek için yapılması gereken deneme sayısı, daha önceki deneme sayılarından bağımsız olduğunu göstermektedir.

Geometrik dağılımında kullanılan merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu dağılımda örneklem uzayı doğal sayılar kümesi (N)’nden oluşmaktadır. Eşitliklerde bir deneyde istenen sonucun ortaya çıkma olasılığı, diğer bir ifadeyle başarı olasılığı p, istenen sonucun ortaya çıkmama olasılığı ise q=1-p‘dir.

Tablo 1: Geometrik Dağılım Merkezi Dağılım ve Yayılım Ölçüleri

Geometrik Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Geometrik olasılık kütle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

Eşitlikte x deney sayısını, p başarı olasılığını göstermektedir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance","vcd"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Poisson dağılımında ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. R’da rgeom(n, prob) fonksiyonunu kullanarak Geometrik dağılımına uygun popülasyon büyüklüğü (n) 1000 ve her bir denemedeki başarı olasılığı (p) 0,6 olan sentetik gözlem değerleri ürettikten sonra aşağıda yazılan R kod bloğunda Geometrik dağılımına ait ortalama, standart sapma, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerini hesaplayalım. Ardından gözlemlerin histogramını çizelim.

#Geometrik dağılıma uygun popülasyon büyüklüğü (n) 1000 ve her bir denemedeki başarı olasılığı 0,6 olan sentetik gözlemler üretme 
set.seed(61)#örneklem uzayının elemanlarını sabitlemek için
n<-1000#popülasyon büyüklüğü
p<-0.5
q<-1-p
geoorneklem<-rgeom(n=n, prob=p)#örneklem uzayı

ortalama=1/p
ssapma= sqrt(q)/p
varyans= q/p^2
carpiklik= (2-p)/sqrt(q)
basiklik= (p^2-9*p+9)/q
formattable(cbind(ortalama, ssapma, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

#Veri setinin histogramı
ggplot(as_tibble(geoorneklem), aes(x=value))+geom_bar(bins=100,binwidth=.5,fill="red")+
xlab("Örneklem Uzayı")+
scale_x_continuous(breaks=seq(0, max(unique(geoorneklem)), 1))+
ylab("Frekans")+
ggtitle("Geometrik Dağılıma Uygun Veri Setinin Histogramı")+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
theme_replace()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Geometrik dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen veri setine ait histogram aşağıda verilmiştir.

Şimdi de aynı popülasyon büyüklüğüne sahip ancak farklı başarı olasılık değerleri olan Geometrik dağılımlara grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile popülasyon büyüklüğü (N) 1000, her bir denemedeki başarı olasılık (p) değerleri ise sırasıyla 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8 ve 0,9 olan Geometrik dağılım eğrileri verilmiştir.

set.seed(6)
orneklem<-1000
l1<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.1),main="p=0.1", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.3),main="p=0.3", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.5),main="p=0.5", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.7),main="p=0.7", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.8),main="p=0.8", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rgeom(n, prob=0.9),main="p=0.9", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir.

Şimdi de farklı popülasyon büyüklüğü ve başarı olasılıklarına göre karşılaştırmalı olarak Geometrik dağılıma grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile popülasyon büyüklükleri (N) 100, 300, 500, 700, 900 ve 1100 olan ve her bir denemedeki başarı olasılık (p) değerleri ise sırasıyla 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8 ve 0,9 olan Geometrik dağılım eğrileri verilmiştir. Burada amaç, farklı popülasyon büyüklükleri ve olasılık değerlerine göre Geometrik dağılımının izlediği seyrin göstermektir.

set.seed(6)
orneklem<-1000
l1<-ggdensity(rgeom(n=100, prob=0.1),main="N=100, p=0.1", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rgeom(n=300, prob=0.3),main="N=300,p=0.3", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rgeom(n=500, prob=0.5),main="N=500,p=0.5", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rgeom(n=700, prob=0.7),main="N=700,p=0.7", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rgeom(n=900, prob=0.8),main="N=900,p=0.8", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rgeom(n=1100, prob=0.9),main="N=1100,p=0.9", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir.

Diğer durumda olasılık değerleri (p) 0,1’de sabitleyerek farklı popülasyon büyüklüklerine göre de Geometrik dağılımdaki farklılaşmaları görebiliriz. Bu amaçla yazdığım R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

set.seed(6)
l1<-ggdensity(rgeom(n=100, prob=0.1),main="N=100, p=0.1", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rgeom(n=300, prob=0.1),main="N=300,p=0.1", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rgeom(n=500, prob=0.1),main="N=500,p=0.1", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rgeom(n=700, prob=0.1),main="N=700,p=0.1", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rgeom(n=900, prob=0.1),main="N=900,p=0.1", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rgeom(n=1100, prob=0.1),main="N=1100,p=0.1", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen Geometrik dağılım grafikleri aşağıda verilmiştir. Elde edilen bulgular, başarı olasılığı sabit tutulduğunda Geometrik dağılımın Negatif Binom dağılımına evrildiği ve sağa çarpık (right skewness) bir görüntü sergilediği görülmektedir.

Örnek: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Daha önce bahsedildiği üzere Geometrik dağılımına ait kütle olasılık fonksiyonunun aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplandığını belirtmiştik.

Şimdi özgün bir örnek üzerinde kütle olasılık fonsiyonu (pmf) oluşturarak olasılık değerlerini hesaplayalım.

Bir kart oyununda kartlar arasından 7 numaralı kart gelinceye kadar X kez çekilişe devam edilecektir.

Bilinenler

 • Kart oyunu üzerinde 1’den 14’e kadar numaralandırılmış kartlardan oluşmaktadır.

İstenenler

 1. X’in olasılık fonksiyonunu hesaplayınız.
 2. X’in merkezi dağılım ve yayılım ölçülerini hesaplayınız.
 3. 7 numaralı kartın ilk defa 1. çekilişte gelme olasılığını hesaplayınız. Bu işlemi R’da fonksiyon oluşturarak da hesaplayınız.
 4. 7 numaralı kartın ilk defa 6. çekilişte gelme olasılığını hesaplayınız.Bu işlemi R’da fonksiyon oluşturarak da hesaplayınız.
 5. 7 numaralı kartın ilk defa 1’den 14’e kadar (dahil) olan çekilişlerde gelme olasılıklarını sırasıyla hesaplayınız.
 6. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 14 çekilişte olma olasılığını hesaplayınız.
 7. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 5 çekilişten önce gelme olasılığını hesaplayınız.
 8. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk kez en az 6 çekilişte gelme olasılığını hesaplayınız.

Çözümler

 1. X’in olasılık fonksiyonunu hesaplanmış ve aşağıda verilmiştir.

2. X’in merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri aşağıda yazılan R kod bloğunda adım adım hesaplanmıştır.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
ortalama=1/p #(beklenen değer)
ssapma= sqrt(q)/p
varyans= q/p^2
carpiklik= (2-p)/sqrt(q)
basiklik= (p^2-9*p+9)/q

#merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri tablosu
formattable(cbind(ortalama, ssapma, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri tablosu aşağıda verilmiştir. Aynı sonuçları R’da fonksiyon oluşturarak da yapabiliriz. Fonksiyon oluşturmak parametre değerleri farklı olduğunda hesaplama hızı ve kolaylığı sağlamaktadır.

Yukarıdaki aynı sonuçları aşağıda R’da fonksiyon oluşturarak da yapabiliriz. Fonksiyon oluşturmak parametre değerleri farklı olduğunda hesaplama hızı ve kolaylığı sağlamaktadır. Oluşturulan istatistik fonksiyonu ile merkezi yayılım ve dağılım ölçülerini hesaplayabilir ve isteğinize göre revize edebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonda yapmanız gereken şey

#fonksiyon oluşturma
istatistik <- function(n) {
 ort<- 1/(1/n)#ortalama
 sapma<-sqrt(1-1/n)/(1/n)#standart sapma
 varyans<-(1-1/n)/((1/n)^2)#varyans
 carpiklik<-(2-1/n)/sqrt(1-1/n)#çarpıklık
 basiklik<- ((1/n)^2-9*(1/n)+9)/(1-1/n)#basıklık
 tablo<-tibble(ort,sapma,varyans,carpiklik,basiklik) %>% mutate_if(is.numeric, round,5) %>% formattable()
 return(tablo)
}
#oluşturulan fonksiyonu girilen parametre değerleriyle çağırma
istatistik(n=14)#n=14 yerine dilediğiniz parametre değeri girerek Geometrik merkezi yayılım ve dağılım ölçülerini hesaplayabilirsiniz.

Yukarıdaki R kod bloğunda oluşturduğum istatistik fonksiyonunu çalıştırdığımızda elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.Görüleceği üzere elde edilen sonuçlar yukarıdaki sonuçlarla aynıdır.

3. 7 numaralı kartın ilk defa 1. çekilişte gelme olasılığı aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır.

n<-14
p<-1/n
q<-1-p
x<-1
p*q^(x-1)#sonuç: 0.07142857

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen 7 numaralı kartın ilk defa 1. çekilişte gelme olasılığı yaklaşık 0.07143’tür. Bu işlemi R’da fonksiyon oluşturarak da yapabiliriz. Böylece her defasında aynı işlemi yapmak zorunda kalmayız. Aşağıda yazdığım R kod bloğu ile aynı işlem fonksiyon oluşturarak yapılmıştır. R kod bloğunun çalıştırılması ile elde edilen sonuç yukarıda hesaplanan sonuç ile aynıdır.

#Fonksiyon oluşturma
olasılık_kitle_fonksiyonu <- function(n, x) {
 olasilik<- (1/n)*(1-1/n)^(x-1)#olasılık kitle fonksiyonu formülü
 return(olasilik)
}
#Fonksiyonu istenen parametre değerleri ile çağırma
olasılık_kitle_fonksiyonu(n=14, x=1)
#sonuç: 0.07142857

4. 7 numaralı kartın ilk defa 6. çekilişte gelme olasılığı aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
x<-6
p*q^(x-1)#sonuc:0.04931154

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen 7 numaralı kartın ilk defa 6. çekilişte gelme olasılığı yaklaşık 0.04931’dir. 3. soru çözümünde oluşturduğum fonksiyon ile de bu soruyu çözebiliriz. Aşağıda yapılan tek şey oluşturduğum fonksiyondaki parametre değerlerini değiştirmektir.

#Fonksiyon oluşturma
olasılık_kitle_fonksiyonu <- function(n, x) {
 olasilik<- (1/n)*(1-1/n)^(x-1)#olasılık kitle fonksiyonu formülü
 return(olasilik)
}
#Fonksiyonu istenen parametre değerleri ile çağırma
olasılık_kitle_fonksiyonu(n=14, x=6)
#sonuç: 0.04931154

5. 7 numaralı kartın ilk defa 1’den 14’e kadar (dahil) olan çekilişlerde gelme olasılıkları sırasıyla aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır. Hesaplamada özellikle anlaşılması kolay bir for döngüsü yazdım. Böylece hem zamandan kazanılmasını hem de problem özelinde nasıl kullanıldığını göstermek istedim.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
x<-1:14
for (i in x) {
 x[i] <-p*q^(x[i]-1)
}
print(paste("7 numaralı kartın ilk defa",1:(length(x)),". çekilişte gelme olasılığı", round(x,5)))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen 7 numaralı kartın ilk defa 1’den 14’e kadar (dahil) olan çekilişlerde gelme olasılıkları sırasıyla aşağıda verilmiştir.

6. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 14 çekilişte olma olasılığı aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
x<-20
1-q^(x)#sonuc:0.7728534

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 14 çekilişte olma olasılığı yaklaşık 0.77285’tir.

7. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 5 çekilişten önce gelme olasılığı aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır. Burada da hem zamandan kazanılması hem de problem özelinde nasıl kullanıldığını göstermek açısından for döngüsünü kullandım.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
x<-1:4
for (i in x) {
 x[i] <-p*q^(x[i]-1)
}
print(paste("Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 5 çekilişten önce gelme olasılığı:", sum(round(x,5))))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 5 çekilişten önce gelme olasılığı yaklaşık 0.25654 olup, sonuç aşağıda verilmiştir.

[1] "Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk 5 çekilişten önce gelme olasılığı: 0.25654"

8. Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk kez en az 6 çekilişte gelme olasılığı aşağıda yazılan R kod bloğunda hesaplanmıştır. Burada da hem zamandan kazanılması hem de problem özelinde nasıl kullanıldığını göstermek açısından for döngüsünü kullandım.

n<-14#popülasyon büyüklüğü
p<-1/n
q<-1-p
x<-1:5
for (i in x) {
 x[i] <-p*q^(x[i]-1)
}
print(paste("Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk kez en az 6 çekilişte gelme olasılığı:", 1-sum(round(x,5))))

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırılmasından sonra elde edilen çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk kez en az 6 çekilişte gelme olasılığı yaklaşık 0.69036 olup, sonuç aşağıda verilmiştir.

[1] "Çekilişle seçilen 7 numaralı kartın ilk kez en az 6 çekilişte gelme olasılığı: 0.69036"

Geometrik Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Geometrik olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Örnek: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise pgeom(q=1:50, prob=0.3) fonksiyonu kullanılarak kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf) hesaplanmıştır. Fonksiyon içerisinde yer alan q ilk başarılı denemeden önceki başarısız denemelerin sayısını, prob ise her bir denemedeki başarı olasılığını göstermektedir.

#kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf)
p<-0.3
kdf<-pgeom(q=1:50, prob=0.3)
kdf
#kümülatif dağılım fonksiyonu (cdf) grafiği
kdf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=1:NROW(kdf), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    scale_x_continuous(breaks=seq(1,51,5))+
    ggtitle(paste("Geometrik Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)","(","p=",p,",", "q=",NROW(kdf), ")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Başarısız Denemelerin Sayısı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir veya yaklaşık 1’dir ve böyle olduğu da aşağıda görülmektedir.

 [1] 0.5100000 0.6570000 0.7599000 0.8319300 0.8823510 0.9176457 0.9423520
 [8] 0.9596464 0.9717525 0.9802267 0.9861587 0.9903111 0.9932178 0.9952524
[15] 0.9966767 0.9976737 0.9983716 0.9988601 0.9992021 0.9994415 0.9996090
[22] 0.9997263 0.9998084 0.9998659 0.9999061 0.9999343 0.9999540 0.9999678
[29] 0.9999775 0.9999842 0.9999890 0.9999923 0.9999946 0.9999962 0.9999973
[36] 0.9999981 0.9999987 0.9999991 0.9999994 0.9999996 0.9999997 0.9999998
[43] 0.9999998 0.9999999 0.9999999 0.9999999 1.0000000 1.0000000 1.0000000
[50] 1.0000000

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.

Yapılan bu özgün çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Daha önce kesikli olasılıklı dağılım türleri üzerine örnek uygulama yaptığım çalışmaların linklerini de aşağıda paylaşıyorum ilgilenenler için.

Bernoulli Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Kesikli Uniform Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Poisson Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Negatif Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Negatif Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Negative Binomial Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Negatif binom dağılımı uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri ağırlıklı olarak R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel fark şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı ise aralıkları baz almaktadır.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders Dağılımı
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Negatif Binom Dağılımı

Negatif binom dağılımı, bir olayda r’inci başarının x denemede gerçekleşme olasılığını hesaplamada kullanılan kesikli olasılık dağılımlarından biridir. Örneğin, hilesiz bir zarın 7 kez atılması durumunda 6. atışında 4. kez 5 gelme olasılığı bu olasılık dağılımına örnek verilebilir. Bernoulli dağılımı için gerekli varsayımlar bu dağılım için de geçerlidir. Bu dağılım Negative binom regresyon analizinin temelini oluşturmakta olup, bağımlı değişkenin Negatif binom dağılım gösterdiği durumlarda kullanılmaktadır. Negatif binom regresyon analizinde bağımlı değişkenin veri tipi nicel pozitif ve aynı zamanda kesiklidir. Yapılan Covid-19 testlerinin sayısı, doğum sayısı, araba sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı gibi veri tipi nicel ve kesikli olan değişkenler kurulacak Negatif Binom regresyon modellerinde bağımlı değişkene örnek verilebilir.

Negatif Binom dağılımında kullanılan merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca örneklem uzayı doğal sayılar kümesi (N)’nden oluşmaktadır. Eşitliklerde bir deneyde istenen sonucun ortaya çıkma olasılığı, diğer bir ifadeyle başarı olasılığı p, istenen sonucun ortaya çıkmama olasılığı ise q=1-p‘dir.

Negatif Binom olasılık dağılımında ortalama;

Negatif Binom olasılık dağılımında varyans;

Teorik olarak Poisson regresyon dağılımında varyansın ve ortalamanın birbirine eşit veya yakın olması istense de uygulamada bu durum pek mümkün olmamaktadır. Genelde pratikte karşılaşılan sorunların başında varyansın ortalamanın üstünde olmasıdır. Bu durum veri setindeki ilgili değişken setindeki gözlemlerin aşırı yayılım (overdispersion) gösterdiği anlamına gelmektedir. Uygulamada az da olsa karşılaşılan diğer durumda ilgili değişken setinin eksik yayılım (underdispersion) göstermesidir. Bu durumda ise varyans ortalamanın çok altındadır. Veri setindeki aşırı ve eksik yayılım durumlarını ortaya koymak için uyum iyiliği testleri (goodness of fit) yaparız. Bu testler analize en uygun yöntemin belirlenmesi için yapılmaktadır. Eğer uyum iyiliği testleri veri setinde aşırı yayılımı gösteriyorsa Poisson regresyon yönteminden vazgeçerek Negatif Binom regresyonu seçeriz. Çünkü Poisson regresyon, diğer bir ifadeyle Poisson dağılım varsayımını ihlal etmişizdir. Benzer şekilde Negatif Binom olasılık dağılımı için de uyum iyiliği testi yaparak dağılımın Negatif Binom dağılımı gösterip göstermediğini test edebiliriz.

Negatif Binom Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Negatif Binom olasılık kitle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

x = 0, 1, 2, …, n > 0 ve 0 < p ≤ 1.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance","vcd"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek 1: Negatif Binom Dağılımının Test Edimesi

İlk olarak Poisson dağılımında ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğunda rnbinom(n, size, prob, mu) fonksiyonu kullanılarak Negatif binom dağılımına uygun popülasyon büyüklüğü (n) 1000 ve ortalama (mu) değeri 5 ve başarılı denemelerin sayısı (size) 20 olan sentetik gözlem değerleri üretelim. Ardından gerçekten 1000 gözlemden oluşan veri setinin Negatif Binom dağılımına uyup uymadığını uyum iyiliği testi ile test edelim. Bu durumda hipotez testlerimiz;

 • H0, yani yokluk hipotezimiz veri setinin Negatif Binom dağılımı gösterdiği
 • H1, yani alternatif hipotezimiz ise veri setinin Negatif Binom dağılımı göstermediği

şeklinde olacaktır.

#Poisson dağılımına uygun popülasyon büyüklüğü 1000 ve Lambda değeri 1 olan örneklem üretme
set.seed(61)#örneklem uzayının elemanlarını sabitlemek için
nbdorneklem<-rnbinom(n=1000, mu = 5, size = 20)#örneklem uzayı
#Veri setinin histogramı
ggplot(as_tibble(nbdorneklem), aes(x=value))+geom_bar(bins=100,binwidth=.5, fill="red")+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Frekans")+
ggtitle("Veri Setinin Histogramı")+
theme_replace()
#Negatif Binom dağılımı uyum iyiliği testi (goodness of fit)
library(vcd)
veri<-table(nbdorneklem)#sıklıklarını almak için
uyum <- goodfit(veri, type = "nbinomial", method = "MinChisq")
summary(uyum)
plot(uyum, xlab="Örneklem Uzayı", ylab="Frekans", main="Negatif Binom Dağılım Uyum İyiliği Testi Grafiği")

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen veri setine ait histogram aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki histogramda da görüleceği üzere veri seti Negatif Binom dağılımına uygun bir görünüm ortaya koymaktadır.

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen uyum iyiliği testi (goodness of fit) sonuçları ise aşağıda verilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için veri setimiz Negatif Binom dağılımına uygundur (p>0.05). Bu durumda yukarıda belirttiğimiz H0 hipotezimi kabul ediyoruz.

	 Goodness-of-fit test for nbinomial distribution
       X^2 df P(> X^2)
Pearson 0.1449423 1 0.7034163

Şimdi de Negatif Binom dağılımına uygun olarak aynı popülasyon büyüklüğü (N) sahip ancak farklı size (başarılı denemelerin sayısı) ve ortalama (mu) değerleriyle karşılaştırmalı olarak negatif binom dağılıma grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile popülasyon büyüklüğü (N) 1000 olan

 1. mu = 4, size = 10
 2. mu = 8, size = 20
 3. mu = 12, size = 30
 4. mu = 16, size = 40
 5. mu = 20, size = 50
 6. mu = 24, size = 60

değerlerine sahip Negatif Binom olasılık dağılım eğrileri çizilmiştir.

set.seed(61)
orneklem<-1000
nby1<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 4, size = 10),main="m = 4, s = 10", col="orange", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby2<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 8, size = 20),main="m = 8, s = 20",col="orange", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby3<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 12, size = 30),main="m = 12, s = 30", col="grey", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby4<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 16, size = 40),main="m = 16, s = 40", col="brown", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby5<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 20, size = 50),main="m = 20, s = 50",col="green", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby6<-ggdensity(rnbinom(orneklem, mu = 24, size = 60),main="m = 24, s = 60", col="red", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(nby1,nby2,nby3,nby4,nby5,nby6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen Negatif Binom dağılım eğrilerine ilişkin grafikler ayrı ayrı aşağıda verilmiştir.

Şimdi de Negatif Binom dağılımına uygun olarak farklı popülasyon büyüklüğüne sahip ancak farklı size ve ortalama (mu) değerleriyle karşılaştırmalı olarak Negatif Binom dağılımlarına grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğunda rnbinom(n, size, mu) fonksiyonu ile;

 1. n=100, mu = 4, size = 10
 2. n=300, mu = 8, size = 20
 3. n=500, mu = 12, size = 30
 4. n=700, mu = 16, size = 40
 5. n=900, mu = 20, size = 50
 6. n=1100, mu = 24, size = 60

değerlerine sahip Negatif Binom olasılık dağılım eğrileri çizilmiştir.

set.seed(61)
nby1<-ggdensity(rnbinom(n=100, mu = 4, size = 10),main="N,m,s = 100,4,10", col="orange", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby2<-ggdensity(rnbinom(n=300, mu = 8, size = 20),main="N,m,s = 300,8,20",col="orange", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby3<-ggdensity(rnbinom(n=500, mu = 12, size = 30),main="N,m,s = 500,12,30", col="grey", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby4<-ggdensity(rnbinom(n=700, mu = 16, size = 40),main="N,m,s = 700,16,40", col="brown", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby5<-ggdensity(rnbinom(n=900, mu = 20, size = 50),main="N,m,s = 900,20,50",col="green", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
nby6<-ggdensity(rnbinom(n=1100, mu = 24, size = 60),main="N,m,s = 1100,24,60", col="red", ,xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(nby1,nby2,nby3,nby4,nby5,nby6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir. Grafik başlıklarında kısaca belirtilen N, popülasyon büyüklüğünü, m ortalama (mu)’yı ve s başarı denemelerin sayısı (size)’nı göstermektedir. Elde edilen bulgular, popülasyon büyüklüğü, ortalama ve başarı denemelerin sayısı (size) artıkça Negatif Binom dağılımının normal dağılıma evrildiğini göstermektedir.

Örnek 2: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Negatif Binom kütle olasılık fonksiyon değerlerinin hesaplanmasında daha önce bahsedildiği gibi aşağıdaki eşitlikten faydalanılmıştır.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-102.png

x = 0, 1, 2, …n > 0 ve 0 < p ≤ 1. Eşitlikte p başarı olasılığını göstermektedir. Varsayımsal bir örnek vererek konuyu biraz somutlaştıralım.

Covid-19 hastalığına maruz kalan sigara kullanan 65 yaşındaki bireyin bu hastalığa yakalanma olasılığı 0,70 ise bu hastalığa maruz kalan aynı yaşta 20. bireyin bu hastalığa yakalanan 8. birey olma olasılığı nedir?

Burada,

 • p=0,70 (hastalığa maruz kalma olasılığı)
 • x=20 (hastalığa maruz kalan 20. birey)
 • k=8 (hastalığa yakalanan 8. birey)

Yukarıda belirtilen Negatif Binom dağılım eşitliğinde verilenleri aşağıdaki eşitlikte yerine koyarsak,

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-92.png

Yapılan işlemi aşağıdaki R kod bloğunda da verelim kullanılan fonksiyonun görülebilmesi açısından. Aşağıdaki ve yukarıdaki sonuçtan görüleceği üzere aynı yaşta 20. bireyin bu hastalığa yakalanan 8. birey olma olasılığı yaklaşık 0.00154’tür.

options(scipen = 999)#bilimsel notasyondan sayıları kurtarmak için
round(choose(19,7)*(1-0.7)^(20-8)*(0.7)^8,5)#burada choose () fonksiyonu kombinasyon hesaplamasında kullanılmıştır.
#Sonuç:0.00154

Örnek 3: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Bu kısımda bir diğer varsayımsal örnekle Negatif Binom dağılımının kütle olasılık fonksiyonunu hesaplayalım.

Bir genel seçimde bir siyasi partinin kazanma olasılığı 0,28’dir. Bu seçimlerden rastgele 8 tanesi alınıp inceleniyor. İncelenen 8. seçimin 6. seçim olma olasılığı nedir?

Bilinenler:

 • p=0,28 (seçim kazanma olasılığı)
 • x=8 (incelenen 8. seçim)
 • k=6 (kazanılan 6. seçim)

Yapılan işlemi aşağıdaki R kod bloğunda da verelim adım adım hesaplama adımlarını görebilmek açısından. Elde edilen sonuca göre incelenen 8. seçimin 6. seçim olma olasılığı yaklaşık 0.00175’tir.

options(scipen = 999)#bilimsel notasyondan sayıları kurtarmak için
round(choose(7,6)*(1-0.28)^(8-6)*(0.28)^6,5)#burada choose () fonksiyonu kombinasyon hesaplamasında kullanılmıştır.
#Sonuç:0.00175

Negatif Binom Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Poisson olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır. Eşitlikte lp düzeltilmiş beta fonksiyonunu göstermektedir.

F(x)=1-I_p(k+1,x-k)

Örnek 3: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise varsayımsal olarak kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanmıştır.

options(scipen = 999)
#COVID-19 Ölüm Vakaları
options(scipen = 999)
x<-seq(2, 1000, by = 2)
kdff<-pnbinom(x,size=80, prob=0.6)
kdff#CDF değerleri
sonuc<-kdff %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı= 1:NROW(kdff), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    ggtitle(paste("Negatif Binom Kümülatif DF (CDF)","(","N, p, s=500,0.6, 80", ")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık (CDF) değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir ve böyle olduğu da aşağıda görülmektedir.

  [1] 0.0000000000000009852962 0.0000000000000951743775
 [3] 0.0000000000038611171739 0.0000000000880213308040
 [5] 0.0000000013084356675510 0.0000000138851265693966
 [7] 0.0000001118045395017161 0.0000007136876309617969
 [9] 0.0000037326667789238904 0.0000164118779021221761
 [11] 0.0000619257479359231302 0.0002039325742484081414
 [13] 0.0005944565738528822477 0.0015522358262161693818
 [15] 0.0036682484040896070829 0.0079160212340880133780
 [17] 0.0157226087532808984915 0.0289441668014192715619
 [19] 0.0497007147720145148195 0.0800624532242474873378
 [21] 0.1216349398293410793981 0.1751403300190932654790
 [23] 0.2401127869639744505381 0.3148051925874442713571
 [25] 0.3963470874398397625349 0.4811219541307547031828
 [27] 0.5652725086793937148144 0.6452155355006015113872
 [29] 0.7180583658766382937344 0.7818482658269249041538
 [31] 0.8356364747857912833595 0.8793831364239894643475
 [33] 0.9137567509547558364247 0.9398891869929757447721
 [35] 0.9591386024593491210766 0.9728950784546261942864
 [37] 0.9824446049762557420237 0.9888913651254437331417
 [39] 0.9931283414023758249201 0.9958420765602931101768
 [41] 0.9975375551752201364053 0.9985718004790884450017
 [43] 0.9991882994848760857209 0.9995476926711720500052
 [45] 0.9997527467041465998321 0.9998673356845434456730
 [47] 0.9999300970499609420017 0.9999638103148409395970
 [49] 0.9999815823865207953247 0.9999907818172626416953
 [51] 0.9999954603979571698957 0.9999977994007636095120
 [53] 0.9999989494945618062616 0.9999995059547135412004
 [55] 0.9999997710097774383797 0.9999998953562353465330
 [57] 0.9999999528355646427613 0.9999999790263622845288
 [59] 0.9999999907946935939762 0.9999999960111253249906
 [61] 0.9999999982929450581537 0.9999999992782911961697
 [63] 0.9999999996984760830543 0.9999999998754768304465
 [65] 0.9999999999491528956952 0.9999999999794654259588
 [67] 0.9999999999917961179818 0.9999999999967568165005
 [69] 0.9999999999987310150829 0.9999999999995085042670
 [71] 0.9999999999998114841304 0.9999999999999283906149
 [73] 0.9999999999999730215805 0.9999999999999898969705
 [75] 0.9999999999999963362640 0.9999999999999986677324
 [77] 0.9999999999999995559108 0.9999999999999997779554
 [79] 0.9999999999999998889777 1.0000000000000000000000
 [81] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [83] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [85] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [87] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [89] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [91] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [93] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [95] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [97] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
 [99] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[101] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[103] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[105] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[107] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[109] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[111] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[113] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[115] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[117] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[119] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[121] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[123] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[125] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[127] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[129] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[131] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[133] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[135] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[137] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[139] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[141] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[143] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[145] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[147] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[149] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[151] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[153] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[155] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[157] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[159] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[161] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[163] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[165] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[167] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[169] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[171] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[173] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[175] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[177] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[179] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[181] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[183] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[185] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[187] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[189] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[191] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[193] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[195] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[197] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[199] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[201] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[203] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[205] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[207] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[209] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[211] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[213] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[215] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[217] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[219] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[221] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[223] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[225] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[227] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[229] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[231] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[233] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[235] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[237] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[239] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[241] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[243] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[245] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[247] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[249] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[251] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[253] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[255] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[257] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[259] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[261] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[263] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[265] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[267] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[269] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[271] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[273] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[275] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[277] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[279] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[281] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[283] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[285] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[287] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[289] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[291] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[293] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[295] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[297] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[299] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[301] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[303] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[305] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[307] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[309] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[311] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[313] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[315] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[317] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[319] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[321] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[323] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[325] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[327] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[329] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[331] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[333] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[335] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[337] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[339] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[341] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[343] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[345] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[347] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[349] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[351] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[353] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[355] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[357] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[359] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[361] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[363] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[365] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[367] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[369] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[371] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[373] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[375] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[377] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[379] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[381] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[383] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[385] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[387] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[389] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[391] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[393] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[395] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[397] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[399] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[401] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[403] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[405] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[407] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[409] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[411] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[413] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[415] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[417] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[419] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[421] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[423] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[425] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[427] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[429] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[431] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[433] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[435] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[437] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[439] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[441] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[443] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[445] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[447] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[449] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[451] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[453] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[455] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[457] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[459] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[461] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[463] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[465] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[467] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[469] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[471] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[473] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[475] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[477] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[479] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[481] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[483] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[485] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[487] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[489] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[491] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[493] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[495] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[497] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000
[499] 1.0000000000000000000000 1.0000000000000000000000

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.Grafik başlığında belirtilen N, popülasyon büyüklüğünü, p her bir denemedeki başarı olasılığını ve s başarı denemelerin sayısı (size)’nı göstermektedir.

Yapılan bu çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Daha önce kesikli olasılıklı dağılım türleri üzerine örnek uygulama yaptığım çalışmaların linklerini de aşağıda paylaşıyorum ilgilenenler için.

Bernoulli Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Kesikli Uniform Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Poisson Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Öne çıkan

Poisson Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Poisson Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Poisson dağılımı uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri ağırlıklı olarak R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel fark şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı ise aralıkları baz almaktadır.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Poisson Dağılımı

Poisson dağılımı Fransız matematikçi Siméon Denis Poisson tarafından geliştirilmiştir. Poisson dağılımı, bir olayın belirli bir zaman veya mekan aralığında kaç kez meydana geldiğini modellemek için kullanılmaktadır. Poisson dağılımı sağa çarpık (right skew) bir görünüm sergilemektedir. Bu dağılım sürekli dağılımlardan biri olan normal dağılımın aksine kesikli dağılım türlerinden biridir. Bu dağılım Poisson regresyon analizinin temelini oluşturmakta olup, bağımlı değişkenin Poisson dağılımı gösterdiği durumlarda kullanılmaktadır. Poisson regresyon analizinde bağımlı değişkenin veri tipi nicel pozitif ve aynı zamanda kesiklidir. Yapılan Covid-19 testlerinin sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı gibi değişken istatistikleri bu modellerde kullanılabilecek değişkenlere örnek verilebilir.

Poisson dağılımında kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Bu dağılımda ortalama sıfırdan büyük ve varyansa eşit veya ona yakındır Ayrıca örneklem uzayı doğal sayılar kümesi (N)’nden oluşmaktadır. Tabloda lambda değeri bize ortalama değeri göstermektedir.

Tablo 1: Poisson Dağılım Parametreleri

Teorik olarak varyansın ve ortalamanın birbirine eşit veya yakın olması istense de uygulamada bu durum pek mümkün olmamaktadır. Genelde pratikte karşılaşılan sorunların başında varyansın ortalamanın üstünde olmasıdır. Bu durum veri setindeki ilgili değişken setindeki gözlemlerin aşırı yayılım (overdispersion) gösterdiği anlamına gelmektedir. Uygulamada az da olsa karşılaşılan diğer durumda ilgili değişken setinin eksik yayılım (underdispersion) göstermesidir. Bu durumda ise varyans ortalamanın çok altındadır. Veri setindeki aşırı ve eksik yayılım durumlarını ortaya koymak için uyum iyiliği testleri (goodness of fit) yaparız. Bu testler analize en uygun yöntemin belirlenmesi için yapılmaktadır. Eğer uyum iyiliği testleri veri setinde aşırı yayılımı gösteriyorsa Poisson regresyon yönteminden vazgeçerek Negatif Binom regresyonu seçeriz. Çünkü Poisson regresyon, diğer bir ifadeyle Poisson dağılım varsayımını ihlal etmişizdir.

Poisson Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Poisson olasılık kütle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

Eşitlikte e= Euler’in sabiti olarak ifade edilmektedir. Bu katsayı yaklaşık 2,71828’e eşittir. Eşitlikte yer verilen lambda (λ) belirli zaman aralığında meydana gelen vakaların ortalama sayısını göstermektedir. x ise eşitlikte hedeflenen vaka sayısını belirtmektedir.  x = 0, 1, 2, …, n > 0 ve 0 < p ≤ 1. n büyürken p küçülürse Binom dağılımı Poisson dağılımına evrilir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance","vcd"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek 1: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Poisson dağılımında ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. Poisson dağılımına uygun popülasyon büyüklüğü 1000 ve Lambda değeri 1 olan sentetik gözlem değerleri ürettikten sonra aşağıda yazılan R kod bloğunda Poisson dağılımına ait ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerini hesaplayalım. Ardından gerçekten 1000 gözlemden oluşan veri setinin Poisson dağılımına uyup uymadığını uyum iyiliği testi ile test edelim. Bu durumda hipotez testlerimiz;

 • H0 yani yokluk hipotezimiz veri setinin Poisson dağılımı gösterdiği
 • H1 yani alternatif hipotezimiz ise veri setinin Poisson dağılımı göstermediği

şeklinde olacaktır.

#Poisson dağılımına uygun popülasyon büyüklüğü 1000 ve Lambda değeri 1 olan örneklem üretme
set.seed(61)#örneklem uzayının elemanlarını sabitlemek için
poisorneklem<-rpois(n=1000, lambda=2)#örneklem uzayı

#Ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerinin hesaplanması
ortalama=mean(poisorneklem)
varyans=var(poisorneklem)
carpiklik=1/sqrt(varyans)
basiklik= 1/varyans
formattable(cbind(ortalama, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

#Veri setinin histogramı
ggplot(as_tibble(poisorneklem), aes(x=value))+geom_bar(bins=100,binwidth=.5, fill="red")+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Sıklık")+
ggtitle("Veri Setinin Histogramı")+
theme_replace()

#Poisson dağılımı uyum iyiliği testi (goodness of fit)
veri<-table(poisorneklem)#sıklıklarını almak için
uyum <- goodfit(veri, type = "poisson", method = "MinChisq")
summary(uyum)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Poisson dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıda elde edilen bulgulara göre veri setinin ortalama ve varyansı birbirine oldukça yakın olsa da hem histogramının çizilmesi hem de uyum iyiliği testi de yapılarak Poisson dağılımına uygun olup olmadığına bakılması yerinde olacaktır.

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen veri setine ait histogram aşağıda verilmiştir. Daha önce Poisson dağılımının sağa çarpık (right skew) bir görünüm sergilediğini belirtmiştik. Aşağıdaki histogramda da görüleceği üzere veri seti Poisson dağılımına uygun bir görünüm ortaya koymaktadır.

Yukarıdaki R kod bloğunda ilgili alan çalıştırıldığında elde edilen uyum iyiliği testi sonuçları ise aşağıda verilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için veri setimiz Poisson dağılımına uygundur (p>0.05). Bu durumda yukarıda belirttiğimiz H0 hipotezimi kabul ediyoruz.

Chi-squared approximation may be incorrect
	 Goodness-of-fit test for poisson distribution

       X^2 df P(> X^2)
Pearson 3.231822 6 0.7792386

Şimdi de Poisson dağılımına uygun olarak aynı popülasyon büyüklüğüne sahip ancak farklı lambda değerleriyle karşılaştırmalı olarak poisson dağılıma grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile popülasyon büyüklüğü (N) 1000, lambda düzeyleri ise sırasıyla 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ve 3,5 olan poisson eğrileri verilmiştir. Poisson eğrilerine daha yakından bakacak olursak eğrilerin izlediği seyri daha da iyi anlayabiliriz.

set.seed(6)
orneklem<-1000
l1<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=1),main="λ=1", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=1.5),main="λ=1.5", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=2),main="λ=2", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=2.5),main="λ=2.5", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=3),main="λ=3", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rpois(orneklem, lambda=3.5),main="λ=3.5", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir.

Şimdi de Poisson dağılımına uygun olarak farklı popülasyon büyüklüğüne sahip ancak farklı lambda değerleriyle karşılaştırmalı olarak poisson dağılıma grafik üzerinde bakalım. Aşağıda yazılan R kod bloğu ile popülasyon büyüklükleri (N) 100, 300, 500, 700, 900 ve 1100 olan ve lambda düzeyleri ise sırasıyla 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ve 3,5 olan poisson eğrileri verilmiştir. Burada amaç, farklı popülasyon büyüklükleri ve lambda değerleri olduğunda Poisson dağılımının izlediği seyrin gösterilmesidir.

l1<-ggdensity(rpois(100, lambda=1),main="λ=1, N=100", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rpois(300, lambda=1.5),main="λ=1.5, N=300", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rpois(500, lambda=2),main="λ=2, N=500", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rpois(700, lambda=2.5),main="λ=2.5, N=700", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rpois(900, lambda=3),main="λ=3, N=900", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rpois(1100, lambda=3.5),main="λ=3.5, N=1100", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir.

Diğer lambda değerini 1’de sabitleyerek farklı popülasyon büyüklüklerine göre de Poisson dağılımındaki farklılaşmaları görebiliriz. Bu amaçla yazdığım R kod bloğu aşağıda verilmiştir.

l1<-ggdensity(rpois(100, lambda=1),main="λ=1, N=100", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l2<-ggdensity(rpois(300, lambda=1.5),main="λ=1, N=300", col="orange", xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l3<-ggdensity(rpois(500, lambda=2),main="λ=1, N=500", col="grey",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l4<-ggdensity(rpois(700, lambda=2.5),main="λ=1, N=700", col="brown",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l5<-ggdensity(rpois(900, lambda=3),main="λ=1, N=900", col="green",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
l6<-ggdensity(rpois(1100, lambda=3.5),main="λ=1, N=1100", col="red",xlab="Örneklem Uzayı",ylab= "Yoğunluk")
ggarrange(l1,l2,l3,l4,l5,l6)

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir. Elde edilen bulgular örneklem büyüklüğü artıkça Poisson dağılımının normal dağılıma evrildiğini göstermektedir. Gerek bundan önce grafikler ve gerekse aşağıdaki grafikler lamda değerlerinin dağılımın seyri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Örnek 2: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

1868–1931 yılları arasında yaşamış olan Polonya kökenli Rus istatistikçi ve ekonomist Ladislaus von Bortkiewich 1898 yılındaki monografında Poisson dağılımı aşağıdaki örnekle ele alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, Ladislaus von Bortkiewich kesikli olasılık dağılımlarından Poisson dağılımını uygulamalı istatistikte nasıl kullanılacağını göstermiştir.

Ladislaus von Bortkiewich monografında Prusya Süvari birliklerindeki askerler içerisinde at tekmesi sonucu ölenlerin sayılarını dağılımını Poisson olasılık fonksiyonu ile modellemiştir. Ladislaus von Bortkiewich’ın monografında at tekmesi sonucu meydana gelen ölümlerde kullanılan veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki tabloda verilere uygulanan Poisson olasılık fonksiyon değerleri R bilmeyenler de dikkate alınarak Microsoft Excel üzerinde hesaplanarak aşağıdaki tabloda bir bütün olarak verilmiştir. Poisson olasılık fonksiyon değerlerinin hesaplanmasında daha önce bahsedildiği gibi aşağıdaki eşitlikten faydalanılmıştır.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image-66.png

Aşağıdaki tabloda Poisson olasılık değerinin hesaplanmasında yukarıdaki eşitlik kullanılmış olup, ilk satırda kullanılan excel formülü söyledir:

 • =(F3^B3*ÜS(1)^-F3)/ÇARPINIM(B3). Formülde yer alan ÜS(1) fonksiyonu bize Euler sabitini yani 2,718281828 değerini vermektedir. ÇARPINIM() fonksiyonu ise bir değerin faktöriyelini hesaplamak için kullanılmıştır.

Yukarıda bahsedilen işlemlerin daha kalıcı olması ve formül etkileşimlerini görebilmeniz adına aşağıda xlsx uzantılı dökümanı paylaşıyorum.

Yukarıdaki aynı örneği şimdi de R üzerinde yapalım.

options(scipen = 999)#bilimsel notasyondan sayıları kurtarmak için
x<-c(rep(0,109),rep(1,65), rep(2,22),rep(3, 3),rep(4,1))#excel tablosundaki ilk iki değişkeni gözlemleriyle birlikte oluşturmak için
lambda<-mean(x)#0.61
e<-2.71828 #Euler'in sabiti
sıfır<-(e^-lambda)*(lambda^0)/factorial(0)
bir<-(e^-lambda)*(lambda^1)/factorial(1)
iki<-(e^-lambda)*(lambda^2)/factorial(2)
uc<-(e^-lambda)*(lambda^3)/factorial(3)
dort<-(e^-lambda)*(lambda^4)/factorial(4)
formattable(tibble(sıfır, bir,iki,uc,dort)%>% mutate_if(is.numeric, round, 5))

Yukarıdaki R kod bloğunu çalıştırdığımızda Microsoft Excel’de elde edilen olasılık değerleriyle aynı değerleri elde ettiğimizi görmekteyiz.

Yukarıda elde ettiğimiz olasılık değerlerini aşağıda yazdığım for döngüsü kullanarak da elde edebiliriz.

x <- c(rep(0,109),rep(1,65), rep(2,22),rep(3, 3),rep(4,1))
lambda<-mean(x)
sira <- unique(x)
e<-2.71828 #Euler'in sabiti
for (i in sira) {
 sira[i+1] <-(e^-lambda)*(lambda^i)/factorial(i)
}
print(paste("Ölüm sayısı",0:(length(sira)-1),"olduğunda olasılık değeri", round(sira,5)))

Yukarıdaki R kod bloğundaki for döngüsünün çalıştırılmasından sonra elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

[1] "Ölüm sayısı 0 olduğunda olasılık değeri 0.54335"
[2] "Ölüm sayısı 1 olduğunda olasılık değeri 0.33144"
[3] "Ölüm sayısı 2 olduğunda olasılık değeri 0.10109"
[4] "Ölüm sayısı 3 olduğunda olasılık değeri 0.02056"
[5] "Ölüm sayısı 4 olduğunda olasılık değeri 0.00313"

Örnek 3: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Bu kısımda varsayımsal ve orjinal bir örnekle Poisson dağılımının kütle olasılık fonksiyonunu hesaplayalım.

Bir organize sanayi bölgesinde gıda sektöründe üretim yapan firmanın deposunda stoklanan ürünlerin 0,04’nin bozuk olduğu bilinmektedir. Bu depodan tesadüfi seçilen 80 birimden en az 5 tanesinin bozuk olma olasılığını Poisson dağılımından yararlanarak hesaplayalım.

Bilinenler:

 • p= 0,04
 • Lambda (λ) = 80 X 0,04 = 3,2

Yukarıda belirtilen Poisson kütle olasılık eşitliğinde verilenleri yerine koyarsak

Yapılan işlemi aşağıdaki R kod bloğunda da verelim adım adım hesaplama adımlarını görebilmek açısından.

e<-2.71828 #Euler'in sabiti
sıfır<-(e^-3.2*(3.2)^0)/factorial(0)
bir<-(e^-3.2*(3.2)^1)/factorial(1)
iki<-(e^-3.2*(3.2)^2)/factorial(2)
uc<-(e^-3.2*(3.2)^3)/factorial(3)
dort<-(e^-3.2*(3.2)^4)/factorial(4)
poissonfonksiyon<-sum(sıfır, bir,iki,uc,dort)#f(x): Poisson olasılık dağılım fonksiyonu
round(1-poissonfonksiyon,5)
#Sonuç=0.21939

Poisson Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Poisson olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Örnek 3: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise yukarıdaki süvari örneğinden hareketle kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanmıştır.

options(scipen = 999)
x<-c(rep(0,109),rep(1,65), rep(2,22),rep(3, 3),rep(4,1))
xunique<-unique(x)
lambda<-mean(x)#0.61
kdf<-ppois(xunique,lambda=lambda)#kümülatif olasılık dağılım değerleri

sonuc<-kdf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=0:(NROW(xunique)-1), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    scale_x_continuous(breaks=seq(0, 4, 1))+
    ggtitle(paste("Poisson Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (PMF)","(","λ=0.61, N=200", ")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir veya yaklaşık 1’dir ve böyle olduğu da aşağıda görülmektedir.

 0.5433509 0.8747949 0.9758853 0.9964404 0.9995750

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.

Poisson Dağılımına Göre Örneklem Seçimi

Poisson dağılımına uygun olarak süvari örneği üzerinden R’da rpois fonksiyonunu kullanarak ve hesaplanan lambda değeri dikkate alınarak popülasyon büyüklüğünün 1000 olduğu örneklem üretelim. Ardından üretilen bu örneklemin hem yoğunluk grafiğini hem de histogramı çizelim.

#Poisson dağılıma uygun örneklem seçimi
lambda<-mean(x)#0.61
orneklembuyuklugu<-1000
set.seed(61)#değerleri sabitlemek için
kud<-tibble(Sayi=rpois(orneklembuyuklugu,lambda))

#Poisson dağılımı histogramı için
ggplot(kud, aes(x=Sayi)) + 
geom_histogram(bins=50,binwidth=.4,fill = "red", alpha = 0.7)+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Sıklık")+
ggtitle(paste("Poisson Örneklem Histogramı","(λ=",lambda,",","N=",orneklembuyuklugu,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
theme_stata()

R kod bloğundaki ilgili alan çalıştırıldığında Poisson dağılımına uygun olarak çekilen örneklemin histogramını elde etmiş oluruz. Burada histogramda özellikle dikkat edilmesi gereken şey, Poisson dağılımının sağa çarpık (right skew) bir görüntü ortaya koymasıdır.

R programlama dili olarak Shiny üzerinde geliştirdiğim simülasyon uygulaması ile Poisson olasılık dağılımının lambda ve örneklem büyüklüklerine göre izlediği seyri değerlendirerek dağılımı daha iyi anlayabilirsiniz. Uygulamanın linki aşağıda verilmiştir.

Poisson Dağılımı Simülasyonu. Versiyon 3. 28.09.2020. Uygulamanın linki: https://buluttevfik.shinyapps.io/poissondv3/

Yapılan bu çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Daha önce kesikli olasılıklı dağılım türleri üzerine örnek uygulama yaptığım çalışmaların linklerini de aşağıda paylaşıyorum ilgilenenler için.

Bernoulli Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Kesikli Uniform Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Kesikli Uniform Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Discrete Uniform Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılıkları dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (disrete) ve sürekli (continous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Kesikli Uniform (Tek düze) dağılımı uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel farkı şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları baz alırken, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı aralıklarla ilgilenmektedir.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Kesikli Uniform Dağılımı

Kesikli uniform bir dağılımda, örneklem uzayı sayılabilmesinin yanı sıra örneklem uzayındaki her eleman eşit derecede seçilme olasılığına sahiptir. istatistik ve olasılık teorisinde bu dağılıma simetrik olasılık dağılımı da denilmektedir. Hilesiz bir zar atılması deneyi bu dağılıma verilebilecek en basit örnektir. Atılan zar deneyinde olası sonuçlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olup, örneklem uzayındaki her bir sonucun elde edilmesi olasılığı eşit, yani 1 / 6’dır.

Kesikli Uniform dağılımında kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Bu dağılımda örneklem uzayı Tablo 1’de de görüleceği üzere ardışık tam sayılardan oluşmaktadır. Alt sınır burada örneklem uzayındaki başlangıç (ilk) elemanını, üst sınır ise örneklem uzayındaki son elemanı elemanı göstermektedir. Artış ardışık düzendedir. Örneğin bir zar için düşünecek olursak alt sınır (a) 1’e eşit iken üst sınır (b) ise 6’ya eşittir. Bu durumda örneklem uzayımız x ∈ {1,2,3,4,5,6}’dir. Aralarındaki artışın ise ardışık düzende olduğunu görmekteyiz.

Tablo 1: Kesikli Uniform Dağılım Parametreleri

Kesikli Uniform Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Kesikli Uniform olasılık kitle fonksiyonu (PMF) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

Yukarıdaki eşitlik yardımıyla örneklem uzayının 6 tam sayıdan oluşan ardışık bir zar deneyinde 4 sayısının gelme olasılığını hesaplayalım. Elde edilen olasılık 1/6 olup, örneklem uzayındaki diğer elemanlar için de aynıdır. Diğer bir ifadeyle örneklem uzayındaki her bir elemanın seçilme olasılığı birbirine eşittir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek 1: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Kesikli uniform dağılımında bir zar deneyine göre ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. Bir zarda alt sınır (a) 1, üst sınır (b) 6 ve örneklem uzayımız ise ardışık düzende olup {a, a+1,…, b}’dir. a ve b değerlerini yerine koyduğumuzda örneklem uzayımız {1, 1+1,…, 6}’dır. Aşağıda yazılan R kod bloğunda Kesikli uniform dağılımına ait ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerini hesaplayalım.

a <- 1 # Alt sınır
b <- 6 # Üst sınır
n <- b - a + 1 # Noktaların sayısı
x <- a:b # Örneklem uzayı (a'nın değerinden b'nin değerine kadar olan tamsayılar.Yani örneklem uzayı= {1,2,4,5,6})
ortalama=(a+b)/2
varyans=(n^2-1)/12
carpiklik=0
basiklik= -6*(n^2+1)/ 5*(n^2-1)
formattable(cbind(ortalama, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Bernoulli dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örnek 2: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Bu kısımda varsayımsal ve orjinal bir örnekle Kesikli Uniform dağılımının kütle olasılık fonksiyonunu hesaplayalım. Plaka kodlarına göre ardışık düzende sıralanmış 81’ilden 61 plaka kodlu ilin seçilme olasılığını hesaplayarak, kütle olasılık fonksiyon grafiğini çizelim.

Bilinenler:

Alt sınır (a)=1

Üst sınır (b)=81

Noktaların sayısı (örneklem uzayındaki eleman sayısı) (b) = b – a + 1 = 81

Örneklem uzayı (x) ={a,2,3,….., 81}

Şimdi verilenleri aşağıda yazdığım R kod bloğunda yerine koyalım.

a <- 1 # Alt sınır
b <- 81 # Üst sınır
n <- b - a + 1 # Noktaların sayısı: örneklem uzayındaki eleman sayısı
x <- a:b # Örneklem uzayı (a'nın değerinden b'nin değerine kadar olan tamsayılar.Yani örneklem uzayı= {1,2,4,5,...,81})
kof <- rep(1/n,n) # Kütle olasılık fonksiyonu (PMF)
kof

sonuc<-kof %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=1:81, Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    scale_x_continuous(breaks=seq(1, 81, 4))+
    ggtitle(paste("Kesikli Uniform Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)","(a=",round(a,2),",","b=",b,")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra elde edilen Kesikli Uniform olasılık değerleri her plaka kodu bazında aşağıda verilmiştir. Görüleceği üzere 81 ilinde seçilme olasılığı eşittir.

[1] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
 [7] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[13] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[19] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[25] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[31] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[37] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[43] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[49] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[55] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[61] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[67] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[73] 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568 0.01234568
[79] 0.01234568 0.01234568 0.01234568

Şimdi de yukarıdaki R kod bloğundaki ilgi alan çalıştırılarak Kesikli Uniform olasılık değerlerini aşağıdaki grafiğe yansıtalım.

Kesikli Uniform Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Kesikli Uniform olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Örnek 3: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise yukarıdaki il örneğinden hareketle kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanmıştır.

a <- 1 # Alt sınır
b <- 81 # Üst sınır
n <- b - a + 1 # Noktaların sayısı: örneklem uzayındaki eleman sayısı
x <- a:b # Örneklem uzayı (a'nın değerinden b'nin değerine kadar olan tamsayılar.Yani örneklem uzayı= {1,2,4,5,...,81})
kdf <- (x-a+1)/n # Kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)
kdf

sonuc<-kdf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=1:81, Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    scale_x_continuous(breaks=seq(1, 81, 4))+
    ggtitle(paste("Kesikli Uniform Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)","(a=",round(a,2),",","b=",b,")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir ve böyle olduğu da aşağıda görülmektedir.

 [1] 0.01234568 0.02469136 0.03703704 0.04938272 0.06172840 0.07407407
 [7] 0.08641975 0.09876543 0.11111111 0.12345679 0.13580247 0.14814815
[13] 0.16049383 0.17283951 0.18518519 0.19753086 0.20987654 0.22222222
[19] 0.23456790 0.24691358 0.25925926 0.27160494 0.28395062 0.29629630
[25] 0.30864198 0.32098765 0.33333333 0.34567901 0.35802469 0.37037037
[31] 0.38271605 0.39506173 0.40740741 0.41975309 0.43209877 0.44444444
[37] 0.45679012 0.46913580 0.48148148 0.49382716 0.50617284 0.51851852
[43] 0.53086420 0.54320988 0.55555556 0.56790123 0.58024691 0.59259259
[49] 0.60493827 0.61728395 0.62962963 0.64197531 0.65432099 0.66666667
[55] 0.67901235 0.69135802 0.70370370 0.71604938 0.72839506 0.74074074
[61] 0.75308642 0.76543210 0.77777778 0.79012346 0.80246914 0.81481481
[67] 0.82716049 0.83950617 0.85185185 0.86419753 0.87654321 0.88888889
[73] 0.90123457 0.91358025 0.92592593 0.93827160 0.95061728 0.96296296
[79] 0.97530864 0.98765432 1.00000000

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.

Kesikli Uniforma Dağılımına Göre Örneklem Seçimi

Kesikli Uniform dağılımına uygun olarak yukarıdaki il örneğinden hareketle tekrarlı basit tesadüfi örneklem yöntemini kullanarak ve hesaplanan olasılık değerleri dikkate alınarak örneklem büyüklüğünün 1000 olduğu örneklem üretelim. Ardından üretilen bu örneklemin hem yoğunluk grafiğini hem de histogramı çizelim.

a <- 1 # Alt sınır
b <- 81 # Üst sınır
x <- a:b # Örneklem uzayı (a'nın değerinden b'nin değerine kadar olan tamsayılar.Yani örneklem uzayı (x)= {1,2,4,5,...,81})
orneklembuyuklugu<-1000

#yoğunluk grafiğini verecek olursak
set.seed(61)
ggdensity(sample(x, orneklembuyuklugu, replace=TRUE), xlab="Örneklem Uzayı",ylab="Yoğunluk",col="red")+
ggtitle(paste("Kesikli Uniform Örneklem Yoğunluk Grafiği","(x=",round(b,2),",","n=",orneklembuyuklugu,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
theme_igray()

#histogramı verecek olursak
set.seed(61)#değerleri sabitlemek için
kud<-tibble(Sayi=sample(x, orneklembuyuklugu, replace=TRUE))
ggplot(kud, aes(x=Sayi)) + 
geom_histogram(bins=50,binwidth=.4,fill = "blue", alpha = 0.7)+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Sıklık")+
ggtitle(paste("Kesikli Uniform Örneklem Histogramı","(x=",round(b,2),",","n=",orneklembuyuklugu,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
theme_pander()

Kesikli uniform dağılımına uygun olarak çekilen örneklemin yoğunluk grafiğini verecek olursak R kod bloğundaki ilgili alan çalıştırıldığında aşağıdaki grafik elde edilmiş olacaktır.

Kesikli uniform dağılımına uygun olarak çekilen örneklemin histogramını ise R kod bloğundaki ilgili alan çalıştırıldığında aşağıdaki gibi grafik elde edilmiş olacaktır.

Yapılan bu çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Binomial Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılıkları dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (disrete) ve sürekli (continous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Binom (iki terimli) dağılımı uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel farkı şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları baz alırken, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı aralıklarla ilgilenmektedir.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Binom Dağılımı

Olasılık teorisinde adını İsviçreli matematikçi Jacob Bernoulli’den alan Bernoulli dağılımı, bir denemenin iki sonucu (başarılı- başarısız, evet-hayır) olması durumunda kullanılan kesikli bir olasılık dağılımıdır. Binom dağılımı ise n kez tekrarlanan Bernoulli deneylerinden oluşmaktadır. Bernoulli dağılımında deney bir kez yapılarak başarılı olma/olmama durumu ile ilgilenirken binom dağılımı rastgele deney aynı koşullar altında n kez tekrarlanır. Diğer bir ifadeyle, eğer deney birden fazla ve bağımsız olarak tekrarlanılıp ve başarılı olma durumu ile ilgilenilirse o zaman Bernoulli dağılımının özel bir durumu olan Binom dağılımının kullanılması gerekmektedir. Eğer binom dağılımında denemelerin sayısı sonsuzsa Poisson dağılımına evrilir. Binom dağılımında kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Binom dağılımında n denemelerin sayısı göstermek üzere n>1’den büyük iken Bernoulli dağılımında n=1’dir.

Tablo 1: Binom Dağılım Parametreleri

Binom Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Binom olasılık kitle fonksiyonu (pmf) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek 1: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Bernoulli dağılımında başarı olasılığı verilen bir deneyin ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. Başarı olasılığımız (p) 0,6 olsun. Denemelerin sayısı (n) 8, örneklem uzayımız ise {0,…, n}’dir. Aşağıda yazılan R kod bloğunda Binom dağılımına ait ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerini hesaplayalım.

n<-8#denemelerin sayısı
x<-0:n#örneklem uzayı (8 kez)
p<-0.6#başarı olasılığı
 
ortalama=n*p
varyans=n*p*(1-p)
carpiklik=(1-2*p)/sqrt(varyans)
basiklik= (1/varyans)-6/n
formattable(cbind(ortalama, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Bernoulli dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örnek 2: Kütle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Bu kısımda varsayımsal ve orjinal bir örnekle Binom dağılımının kütle olasılık fonksiyonunu hesaplayalım. Bir süper lig futbol spor kulübünün son iki yılda yaptığı müsabakalarda 50 maçtan 30’unu kazanmıştır. Yapılacak tarafsız ve bağımsız 34 müsabakada başarılı olma olasılığını hesaplayarak, kütle olasılık fonksiyon grafiğini çizelim.

Bilinenler:

n=34 (denemelerin sayısı: müsabakaların sayısı)

Örneklem uzayı (x) ={0,1,2,3,….., n}

Kazanılan müsabaka sayısı = 30

Müsabaka sayısı = 50

Başarılı olma olasılığı (p) = 30/50 = 0,6

Şimdi verilenleri aşağıda yazdığım R kod bloğunda yerine koyalım.

n=34 #denemelerin sayısı (müsabaka sayısı)
x<-0:n #Örneklem uzayı 
p<-30/50 #kazanma olasılığı

#binom olasılıkları hesaplamak için
okf<-dbinom(x,size = n,prob = p)
okf
#alternatif formül
choose(n, x) * p^x * (1-p)^(n-x)

#grafiği çizmek için
sonuc<-okf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=seq(1,n+1, 1), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    ggtitle(paste("Binom Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)","(p=",round(p,2),",","n=",n,")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra elde edilen Binom olasılık değerleri aşağıda verilmiştir.

[1] 2.951479e-14 1.505254e-12 3.725504e-11 5.960807e-10 6.929438e-09
 [6] 6.236494e-08 4.521458e-07 2.712875e-06 1.373393e-05 5.951370e-05
[11] 2.231764e-04 7.303954e-04 2.099887e-03 5.330482e-03 1.199358e-02
[16] 2.398717e-02 4.272714e-02 6.786075e-02 9.613607e-02 1.214350e-01
[21] 1.366144e-01 1.366144e-01 1.210900e-01 9.476612e-02 6.515171e-02
[26] 3.909103e-02 2.029726e-02 9.021006e-03 3.382877e-03 1.049858e-03
[31] 2.624646e-04 5.079960e-05 7.143694e-06 6.494267e-07 2.865118e-08

Binom olasılık değerlerinin grafiğe yansıtılmış hali ise aşağıda verilmiştir.

Binom Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Binom olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

Örnek 3: Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)’nunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise yukarıdaki müsabaka örneğinden hareketle kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanmıştır.

n=34#denemelerin sayısı (müsabaka sayısı)
x<-0:n# Örneklem uzayı 
p<-30/50# başarı olasılığı

#kümülatif dağılım fonkiyonunu hesaplamak için
kdf<-pbinom(x,size = n,prob = p)

#grafiği çizmek için
sonuc<-kdf %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,8) %>%    mutate(Orneklem_Uzayı=seq(1,n+1, 1), Olasilik=as.numeric(value)) 
grafik<-sonuc[,-1] %>% ggplot(aes(x=Orneklem_Uzayı,y=Olasilik)) + geom_line(color="red", size=1.5) +
    guides(fill=FALSE) +
    ggtitle(paste("Binom Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)","(p=",round(p,2),",","n=",n,")")) +
    ylab("Olasılık")+
    xlab("Örneklem Uzayı")+
    theme_igray()+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
grafik

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen kümülatif olasılık değerleri aşağıda verilmiştir. Kümülatif olasılık değerlerini hesapladığımız için aşağıda da görüleceği üzere her halükarda son olasılık değeri 1’e eşittir.

[1] 2.951479e-14 1.534769e-12 3.878981e-11 6.348705e-10 7.564309e-09
 [6] 6.992925e-08 5.220751e-07 3.234950e-06 1.696888e-05 7.648258e-05
[11] 2.996589e-04 1.030054e-03 3.129941e-03 8.460423e-03 2.045401e-02
[16] 4.444117e-02 8.716832e-02 1.550291e-01 2.511651e-01 3.726002e-01
[21] 5.092146e-01 6.458290e-01 7.669190e-01 8.616852e-01 9.268369e-01
[26] 9.659279e-01 9.862252e-01 9.952462e-01 9.986291e-01 9.996789e-01
[31] 9.999414e-01 9.999922e-01 9.999993e-01 1.000000e+00 1.000000e+00

Şimdi de hesaplanan bu kümülatif olasılık değerlerine göre kümülatif olasılık fonksiyonu (CDF:Cumulative Distribution Function)’nun grafiğini çizelim.

Binom Dağılımına Göre Örneklem Seçimi

Binom dağılımına uygun olarak yukarıdaki müsabaka örneğinden hareketle tekrarlı basit tesadüfi örneklem yöntemini kullanarak ve hesaplanan olasılık değerleri dikkate alınarak deneme sayısı (n)’nın 34, örneklem büyüklüğünün ise 1000 olduğu örneklem üretelim. Ardından üretilen bu örneklem hem yoğunluk grafiğini hem de histogramı çizelim.

p<-30/50# başarı olasılığı
n<-1000#örneklem büyüklüğü
#Binom dağılıma uygun örneklem seçimi
set.seed(1)#değerleri sabitlemek için
nbd<-tibble(Sayi=rbinom(n,size = 34,prob = p))
ggplot(nbd, aes(x=Sayi)) + 
geom_histogram(aes(y=..density..),bins=100,binwidth=.3, fill="red")+
geom_density(alpha=.3, fill="blue")+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Yoğunluk")+
ggtitle(paste("Binom Örneklem Yoğunluk ve Sıklık Grafiği","(p=",round(p,2),",","n=",n,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
#Alternatif olarak sadece yoğunluk grafiği verecek olursak
ggdensity(rbinom(n,size = 34,prob = p), xlab="",ylab="Yoğunluk",col="red")+
theme_economist()+
ggtitle(paste("Binom Örneklem Yoğunluk Grafiği","(p=",round(p,2),",","n=",n,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

#sadece histogramı verecek olursak
set.seed(1)#değerleri sabitlemek için
nbd<-tibble(Sayi=rbinom(n,size = 34,prob = p))
ggplot(nbd, aes(x=Sayi)) + 
geom_histogram(bins=50,binwidth=.4,fill = "blue", alpha = 0.7)+
xlab("Örneklem Uzayı")+
ylab("Sıklık")+
ggtitle(paste("Binom Örneklem Histogramı","(p=",round(p,2),",","n=",n,")"))+
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
theme_hc()

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen Binom dağılımına uygun üretilen örneklemin histogram ve yoğunluk grafiği aşağıdaki verilmiştir.

Alternatif olarak daha net görebilmek adına sadece yoğunluk grafiği verecek olursak R kod bloğundaki ilgili alan çalıştırıldığında aşağıdaki grafik elde edilmiş olacaktır. Burada amaç biraz da grafiği farklı bir temayla sunmak :).

Alternatif olarak daha net görebilmek adına sadece histogramı verecek olursak R kod bloğundaki ilgili alan çalıştırıldığında aşağıdaki grafik elde edilmiş olacaktır.

İlave örnekler

Bir ralli pilotunun bir yarışı kazanma olasılığı 4/7’dir. X kazanma sayını göstermek üzere ve yarışların bağımsız olduğu varsayımına göre 10 kez yarış düzenlendiğinde,

 1. Yarışı 4 kez kazanma,
 2. Yarışı en az 4, en çok 9 defa kazanma,
 3. Yarışı 5 defadan fazla kazanma olasılıklarını

Binom dağılımına göre hesaplayalım.

# Bilinenler
n=10 #deneme sayısı
p=4/7 #yarışı kazanma olasılığı

#Yarışı 4 kez kazanma olasılığı
dbinom(4,size = n,prob = p)#sonuç:0.1387415

#Yarışı en az 4, en çok 9 defa kazanma
sum(dbinom(4:9,size = n,prob = p))#sonuç: 0.9171077

#Yarışı 5 defadan fazla kazanma olasılığı
sum(dbinom(6:10,size = n,prob = p))#sonuç:0.5600919

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra hesaplanan olasılıklar sırasıyla;

 1. Yarışı 4 kez kazanma olasılığı yaklaşık 0,140 (0,1387415)‘dır.
 2. Yarışı en az 4, en çok 9 defa kazanma olasılığı yaklaşık 0,92 (0.9171077)’dir.
 3. Yarışı 5 defadan fazla kazanma olasılığı yaklaşık 0,57 (0.5600919)’dir.

Yapılan bu çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar

Bernoulli Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on the Bernoulli Probability Distribution

Olasılık konusu öteden beri ilgimi çekmiş ve ara ara üzerine yoğunlaşma fırsatım olmuştur. Çoğu analiz yönteminin temelini oluşturan olasılık dağılımları da böyledir. İşin esasında olasılıkları dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (disrete) ve sürekli (continous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Bernoulli dağılımı uygulama örnekleriyle ele alınarak somutlaştırılacaktır. Uygulama örnekleri R programlama dili kullanılarak adım adım yapılacaktır. Bazı yerlerde hem excel üzerinde de uygulama yapılarak R programlama dili bilmeyenler için de kolaylık sağlanacaktır.

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır.

İstatistikte ve makine öğrenmede, diğer bir deyişle veri biliminde sıklıkla kullanılan örneklem uzayına bağlı olarak olasılık fonksiyon türleri kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.

 1. Kesikli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından ilki olan kesikli olasılık fonksiyonu örneklem uzayından elde edilen sonlu veya sayılabilir sonsuz sayıda ayrık sonuçları içermektedir.
 2. Sürekli Olasılık Fonksiyonu: Olasılık fonksiyonlarından diğeri sürekli olasılık fonksiyonu ise örneklem uzayından elde edilen sayılamayacak sonsuz sayıda ve ayrık olmayan sonuçları içermektedir.

Kesikli olasılık fonksiyonu ile sürekli olasılık fonksiyonu arasındaki temel farkı şöyle ifade edilebilir: Kesikli olasılık fonksiyonunda kesikli örneklem uzayı noktaları baz alırken, sürekli olasılık fonksiyonunda sürekli örneklem uzayı aralıklarla ilgilenmektedir.

Bahsedilen kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonlarına göre dağılımlar iki ana başlık altında verilmektedir.

A) Kesikli Dağılımlar (Discrete Distributions)

 1. Bernoulli Dağılımı
 2. Kesikli Uniform Dağılımı
 3. Binom Dağılımı
 4. Poisson Dağılımı
 5. Negatif Binom Dağılımı
 6. Geometrik Dağılım
 7. Hipergeometrik Dağılımı

B) Sürekli Dağılımlar (Continuous Distributions)

 1. Normal Dağılım
 2. Tekbiçimli Uniform Dağılım
 3. Cauchy Dağılımı
 4. t Dağılımı
 5. F Dağılımı
 6. Ki-kare Dağılımı
 7. Üstel Dağılım
 8. Weibull Dağılımı
 9. Lognormal Dağılımı
 10. Birnbaum-Saunders
 11. Gamma Dağılımı
 12. Çift Üstel Dağılımı
 13. Güç Normal Dağılımı
 14. Güç Lognormal Dağılımı
 15. Tukey-Lambda Dağılımı
 16. Uç Değer Tip I Dağılımı
 17. Beta Dağılımı

Bernoulli Dağılımı

Olasılık teorisinde adını İsviçreli matematikçi Jacob Bernoulli’den alan Bernoulli dağılımı, bir denemenin iki sonucu (başarılı- başarısız, evet-hayır) olması durumunda kullanılan kesikli bir olasılık dağılımıdır.

Bernoulli dağılımında deney bir kez yapılarak başarılı olma durumu ile ilgilenilir. Eğer deney birden fazla ve bağımsız olarak tekrarlanılıp ve başarılı olma durumu ile ilgilenilirse o zaman Bernoulli dağılımının özel bir durumu olan Binom dağılımının kullanılması gerekmektedir. Bernolli dağılımının hesaplanmasında kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Bernoulli Dağılımı Parametreleri

Bernoulli Olasılık Kitle Fonksiyonu (PMF)

Tablo 1’deki parametreler kullanılarak oluşturulan Bernoulli olasılık kitle fonksiyonu (pmf) aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

f(x) = px(1 − p)1−x

Örnek Uygulamalar

Örnek uygulamalara geçilmeden önce R’da yüklenmesi gereken kütüphaneleri aşağıda verelim. Daha önce aşağıdaki kütüphaneler kurulmamışsa lütfen kurunuz. R studio’yu sıklıkla kullandığım için gerek arayüzünün kullanım kolaylığı gerekse verimli olması açısından R konsol yerine R Studio arayüzünün kullanılması önerilmektedir. Eğer R yüklü değilse yapılan bu işlemleri bulutta yer alan R programlama yazılımını da kullanarak yapabilir ve R Studio arayüzünden bu platform üzerinden yararlanabilirsiniz. Sıklıkla bulut üzerindeki R Studio’yu da şahsen kullanmaktayım. Aşağıda linkten buluta giriş sağlayabilirsiniz. Sıklıkla

RStudio Cloud: https://login.rstudio.cloud/

gereklikütüphaneler<-sapply(c("dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","xlsx","ggpubr","formattable", "ggstance"), require, character.only = TRUE)
gereklikütüphaneler

Örnek 1: Ortalama, Varyans, Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Hesaplanması

İlk olarak Bernoulli dağılımında başarı olasılığı verilen bir deneyin ortalama, varyans, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakalım. Başarı olasılığımız (p) 0,4 olsun. Örnek uzayımız her koşulda iki çıktı olan {0,1}’dir. Aşağıda yazılan R kod bloğunda istenen parametre değerlerini hesaplayalım.

x<-0:1#örneklem uzayı
p<-0.4#başarı olasılığı

ortalama=p
varyans=p*(1-p)
carpiklik=(1-2*p)/sqrt(varyans)
basiklik= (1/varyans)-6
formattable(cbind(ortalama, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3))

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra Bernoulli dağılımına ait elde edilen ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örnek 2: Kitle Olasılık Fonksiyonu (PMF)’nun Hesaplanması

Türkiye haritasında tesaüfi çekilen bir ilin büyükşehir olup olmama durumu ile ilgileniliyor. Büyükşehir seçilmesi başarı olarak ifade edildiği durumdaki kitle olasılık fonksiyonunu oluşturarak, hem olasılığı hesaplayalım hem de grafik üzerinde gösterimini yapalım.

Bilinenler:

Örneklem uzayı (x) ={Büyükşehir gelmemesi (0), Büyükşehir gelmesi (1)}

İl sayısı = 81

Büyükşehir sayısı = 30

Büyükşehir seçilme olasılığı (p) = 30/81 = 0,370

Şimdi verilenleri aşağıda yazdığım R kod bloğunda yerine koyalım.

x<-0:1# Örneklem uzayı (x) ={Büyükşehir gelmemesi (0), Büyükşehir gelmesi (1)}
p<-30/81# büyükşehir gelme olasılığı
names(x)<-c("Büyükşehir Gelmemesi", "Büyükşehir Gelmesi")
okf <- p^x * (1-p)^(1-x) #oks: olasılık kitle fonksiyonu (pmf)
okf

#grafiğini çizmek için
barplot(okf, col="orange", ylim=c(0,max(okf)), main="Bernoulli Olasılık Kitle Fonksiyonu")

Yukarıdaki R kod bloğu çalıştırıldıktan sonra elde edilen olasılık değerleri Büyükşehir gelme ve gelmeme durumuna göre aşağıda verilmiştir. Elde edilen bulgular 81 il içerisinden Büyükşehir gelmesi durumunun olasılığının 0,37 (% 37) olduğunu göstermektedir.

Büyükşehir Gelmemesi  Büyükşehir Gelmesi 
      0.6296296      0.3703704 

Olasılık değerlerine elde ettikten sonra R kod bloğundaki ilgili kısmı çalıştırarak olasılık dağılımının grafiğini aşağıda verelim.

Bu sonuçların hepsini bir arada verecek aşağıda oluşturduğum fonksiyon ile de yapılması mümkündür. Oluşturduğum bu fonksiyonla ayrıca dağılımın varyansı, ortalaması, çarpıklık ve basıklık değerleri de elde edilebilmektedir.

# Olasılık kitle fonksiyonunu oluşturmak.
okff <- function(Vaka_Sayisi, Basarili_Vaka_Sayisi) {
  p<-Basarili_Vaka_Sayisi/Vaka_Sayisi
  sonuc <- tibble(Olasilik=matrix(round(p^c(0,1)* (1-p)^(1-c(0,1)),4), byrow=F, ncol=1)) %>% add_column(Durum=as.factor(c("Büyükşehir Olmama", "Büyükşehir Olma")), .before="Olasilik")
  print(sonuc)
  ortalama<-p
  varyans<-p*(1-p)
  carpiklik<-(1-2*p)/sqrt(varyans)
  basiklik <-(1/varyans)-6
  print(formattable(cbind(ortalama, varyans,carpiklik, basiklik) %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.numeric, round,3)))
  grafik<-sonuc %>% ggplot(aes(x=Durum, y=Olasilik, fill=Durum)) +
       geom_bar(colour="black", stat="identity") +
       guides(fill=FALSE) +
       ggtitle(paste("Bernoulli Olasılık Kitle Fonksiyonu (PMF)","(p=",round(p,2),")")) +
       ylab("Olasılık")+
       theme_igray() +
       geom_text(aes(label=paste(round(Olasilik,3),"(%",round(Olasilik*100,1),")")), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.25, colour = "black", fontface = "bold")
 print(grafik)
}

# Fonksiyonu çağırmak için: aşağıdaki alanı problem çözümünde kullanabilirsiniz.Sadece değerleri değiştirmeniz yeterli olacaktır.
okff(Vaka_Sayisi=81, Basarili_Vaka_Sayisi=30)

Yukarıdaki R kod bloğunda programlama mantığıyla geliştirdiğim fonksiyonun çalıştırılmasından sonra ilk olarak olasılıkları aşağıda verelim.

Olasılıkları verdikten sonra Bernoulli dağılımına ait tanımlayıcı istatistikleri verelim.

Şimdi de olasılıklara ilişkin grafiğimizi verelim.

Bernoulli Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF)

Bernoulli olasılık dağılımda kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

FX(x;p)=(1−p)1−x

Örnek 3: Bernoulli Kümülatif Dağılım Fonksiyonunun Hesaplanması

Aşağıda yazılan R kod bloğunda ise yukarıdaki Büyükşehir örneğinden hareketle kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanmıştır.

x<-0:1
p<-30/81#Büyükşehir olma olasılığı
q<-1-p# (1-p)#Büyükşehir olmama olasılığı
(1-p)^(1-x)#Kümülatif dağılım fonksiyonu

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra elde edilen toplam olasılık değeri ile Büyükşehir olmama olasılığı aşağıda verilmiştir. Büyükşehir olma olasılığı aşağıdaki toplam olasılık değeri ile Büyükşehir olmama olasılığı arasındaki farka eşittir.

[1] 0.6296296 1.0000000

Bernoulli Dağılımından Örneklem Seçimi

Bernoulli dağılımına uygun olarak yukarıdaki Büyükşehir örneğinden hareketle tekrarlı basit tesadüfi örneklem yöntemini kullanarak sonuçları Büyükşehir olma (1), Büyükşehir olmama durumu olan 1000 örneklemi olasılıkları dikkate alarak üretelim.

x<-c("Büyüksehir Olma", "Büyükşehir Olmama")
#x<-0:1
p<-30/81#Büyükşehir olma olasılığı
q<-1-p# (1-p)#Büyükşehir olmama olasılığı
n<-sample(x, size =1000, replace=T, prob=c(p, q))#tekrarli basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak olasılık değerlerine göre 1000 örneklem üretilmiştir.
grafikorneklem<-as_tibble(n) %>% mutate_if(is.character, as.factor) %>% group_by(value)%>% summarise(n=n())%>% rename(Durum=value) %>% ggplot(aes(x=Durum, y=n, fill=Durum)) + geom_bar(stat="identity") + ggtitle(paste("Bernoulli Olasılık Dağılımı Örneklem","(p=0,37)")) + ylab("Sıklık")+ geom_text(aes(label=paste("n=",n)), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.25, colour = "black",fontface = "bold")+ theme_cleveland()
grafikorneklem

Yukarıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından Bernoulli dağılımına uygun olarak üretilen örnekleme ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Yapılan bu çalışma ile özellikle veri bilimi (data science) ile ilgilenen akademi ve saha çalışanlarına bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Faydalı olması ve farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Saygılarımla.

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.

Note: It can not be cited or copied without referencing.

Yararlanılan Kaynaklar